Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1346

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządza się zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075).
§  2.  2  Zaniechanie poboru podatku, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej dokonanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2020 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2018 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 § 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1184) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2019 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2459) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2019 r.