Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla. - Dz.U.2020.294 - OpenLEX

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.294

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów otrzymanych przez podatników tego podatku z tytułu Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii.
Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).