Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2092

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy.
§  2.  Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 28 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).