Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1781

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez żołnierzy Powstania Warszawskiego

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy żołnierzom Powstania Warszawskiego.
§  2.  Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).