Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu otrzymania komputerów przenośnych typu laptop albo bonów na ich zakup.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.608

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 kwietnia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 18 kwietnia 2024 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu otrzymania komputerów przenośnych typu laptop albo bonów na ich zakup

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 i 2760) zarządza się, co następuje:
Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu świadczeń w postaci otrzymanych na własność komputerów przenośnych typu laptop, zwanych dalej "laptopami", albo bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych w ramach wsparcia, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369).
Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 2 sierpnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).