Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów). - Dz.U.2004.82.753 - OpenLEX

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.82.753

Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) uzyskanych z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego przez urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich z tytułu ich zatrudnienia przez instytucje wspólnotowe.
Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) otrzymanych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593 i Nr 68, poz. 623.