Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.203.1969

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1. 
Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów:
1)
stanowiących równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych, w wyniku umorzenia, rezerw celowych obejmujących niespłacone kredyty (pożyczki) uprzednio udzielone Daewoo - FSO, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;
2)
w części odpowiadającej równowartości rozwiązanych rezerw celowych, w wyniku umorzenia, obejmujących niespłacone kredyty (pożyczki) uprzednio udzielone Daewoo - FSO, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.
2. 
Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:
1)
dochodów banków działających na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.3)), które do dnia 31 lipca 2003 r. udzieliły Daewoo - FSO kredytów (pożyczek) oraz przystąpiły do restrukturyzacji zadłużenia Daewoo - FSO;
2)
rezerw celowych utworzonych przez banki, o których mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami o rachunkowości, obejmujących kredyty (pożyczki), umorzone w wyniku realizacji restrukturyzacji zadłużenia Daewoo - FSO.
Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów banku związanych z umorzeniem kredytów (pożyczek) w latach 2004-2006.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302 i Nr 170, poz. 1660.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594.