§ 4. - Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej w związku z COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.916

Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 2020 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.