§ 3. - Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej w związku z COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.916

Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 2020 r.
§  3. 
Zaniechanie, o którym mowa w § 1, obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.