§ 1. - Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej w związku z COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.916

Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 2020 r.
§  1. 
Zarządza się zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych osobie fizycznej w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej wynikającej z deklaracji, o której mowa w art. 30h ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty podlegające zaliczeniu na poczet tej daniny.