Żandarmerja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.2.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1931 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 12 grudnia 1930 r.
o żandarmerji.

Na zasadzie art. 46 Konstytucji i rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 sierpnia 1926 r. o wydawaniu dekretów w zakresie Najwyższego Zwierzchnictwa Sił Zbrojnych Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 444) postanawiam co następuje:

Żandarmerja jest organem wojskowym przeznaczonym do utrzymania bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego, w stosunku do osób podlegających orzecznictwu sądów wojskowych, tudzież osób, co do których ingerencja władz i organów wojskowych w myśl obowiązujących przepisów jest dopuszczalna.

W sprawach wyżej wymienionych żandarmerja podlega właściwym władzom wojskowym.

W zakresie dochodzenia i ścigania przestępstw żandarmerja jest organem wykonawczym wojskowych władz sądowych i prokuratorskich, stosownie do obowiązujących ustaw postępowania karnego i przepisów szczególnych.

Żołnierz żandarmerji pełniący służbę należącą do zakresu obowiązków żandarmerji objętych art. 1 i 2 niniejszego dekretu korzysta z praw warty wojskowej w myśl obowiązujących ustaw.

W sprawach dochodzenia i ścigania przestępstw, organa żandarmerji są uprawnione do bezpośredniego porozumiewania się z władzami, urzędami i organami państwowemi i samorządowemi.

Zakres współdziałania żandarmerji z władzami i organami uprawnionemi do prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw określi Minister Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości.

Wykonanie niniejszego dekretu poruczam Ministrowi Spraw Wojskowych.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.