Art. 7. - [Jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej] - Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1266 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  7.  [Jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej]
1. 
Żandarmerię Wojskową tworzą:
1)
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej;
2)
terenowe jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej;
3)
specjalistyczne jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej.
2. 
Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Żandarmerii Wojskowej są:
1)
oddziały Żandarmerii Wojskowej;
2)
wydziały Żandarmerii Wojskowej.
3)
(uchylony).
2a. 
W skład oddziałów lub wydziałów Żandarmerii Wojskowej mogą wchodzić placówki Żandarmerii Wojskowej, jako ich zamiejscowe komórki wewnętrzne.
3. 
Minister Obrony Narodowej, w drodze zarządzenia, tworzy, przekształca i znosi terenowe oraz specjalistyczne jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej, a także określa ich organizację oraz szczegółowe zakresy i obszary działania jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej, z uwzględnieniem struktury i rozmieszczenia Sił Zbrojnych oraz zadań Żandarmerii Wojskowej.