Art. 5. - [Wykonywanie zadań na terytorium RP oraz poza granicami RP] - Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1266 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  5.  [Wykonywanie zadań na terytorium RP oraz poza granicami RP]
1. 
Żandarmeria Wojskowa wykonuje zadania należące do jej zakresu działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Żandarmeria Wojskowa może wykonywać zadania należące do jej zakresu działania również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do:
1)
żołnierzy polskich;
2)
osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4a i 4b;
3)
polskich pracowników zatrudnionych za granicą w polskich jednostkach wojskowych i w polskich przedstawicielstwach wojskowych, chyba że umowa międzynarodowa stanowi inaczej.