Art. 30d. - [Przetwarzanie informacji w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej] - Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1266 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  30d.  [Przetwarzanie informacji w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej]
1.  65
 Żandarmeria Wojskowa, w celu realizacji zadań ustawowych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej, może przetwarzać informacje, w tym dane osobowe, o osobach doznających przemocy domowej oraz osobach stosujących tę przemoc, wobec których:
1) 66
 wydano nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu;
2)
orzeczono środek zapobiegawczy, o którym mowa w art. 275 § 1 lub art. 275a § 1 Kodeksu postępowania karnego;
3)
orzeczono zakaz lub nakaz, o którym mowa w art. 181a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego;
4) 67
 orzeczono o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub wydano zakaz zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej, zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej lub zakaz wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej, i przebywania na tym terenie, na podstawie art. 11aa ust. 1 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym przez udzielenie zabezpieczenia w tym przedmiocie.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane również w systemach teleinformatycznych administrowanych przez Żandarmerię Wojskową.
65 Art. 30d ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 8 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.289) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 sierpnia 2023 r.
66 Art. 30d ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 8 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.289) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 sierpnia 2023 r.
67 Art. 30d ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 8 pkt 16 lit. c ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.289) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 sierpnia 2023 r.