Art. 30c. - [Uzyskiwanie i przetwarzanie danych nie podlegające kontroli] - Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1266 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  30c.  [Uzyskiwanie i przetwarzanie danych nie podlegające kontroli]
1. 
W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, popełnionych przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, 3, 4, 5 i 6, albo w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych lub ratowniczych, Żandarmeria Wojskowa może uzyskiwać dane:
1)
z wykazu, o którym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
2)
o których mowa w art. 161 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
3)
w przypadku użytkownika, który nie jest osobą fizyczną numer zakończenia sieci oraz siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę lub nazwę i formę organizacyjną tego użytkownika,
4)
w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - także nazwę miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, udostępnione użytkownikowi

- oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą.

2. 
Do udostępniania i przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, art. 30 ust. 2-7 stosuje się.