Art. 19. - [Delegacja ustawowa - wykroczenia, za które żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien] - Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1266 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  19.  [Delegacja ustawowa - wykroczenia, za które żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien]

Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykroczenia, za które żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.