Art. 18a. - [Uprawnienie do wydania określonych nakazów lub zakazów wobec osoby stosującej przemoc domową] - Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1266 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  18a.  [Uprawnienie do wydania określonych nakazów lub zakazów wobec osoby stosującej przemoc domową]
1.  7
 Żołnierz Żandarmerii Wojskowej ma prawo wydać wobec żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, stosującego przemoc domową w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, stwarzającego zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby doznającej tej przemocy, zwanego dalej "osobą stosującą przemoc domową", nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakaz zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwany dalej "nakazem i zakazem".
2.  8
 (uchylony).
3.  9
 (uchylony).
4.  10
 (uchylony).
5.  11
 Żołnierz Żandarmerii Wojskowej w nakazie i zakazie wskazuje obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc domową jest obowiązana zachować.
6. 
Przepis ust. 1 stosuje się do każdego lokalu służącego zaspokajaniu bieżących potrzeb mieszkaniowych.
7 Art. 18a ust. 1 zmieniony przez art. 8 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.289) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 sierpnia 2023 r.
8 Art. 18a ust. 2 uchylony przez art. 8 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.289) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 sierpnia 2023 r.
9 Art. 18a ust. 3 uchylony przez art. 8 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.289) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 sierpnia 2023 r.
10 Art. 18a ust. 4 uchylony przez art. 8 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.289) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 sierpnia 2023 r.
11 Art. 18a ust. 5 zmieniony przez art. 8 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.289) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 sierpnia 2023 r.