Zamknięcie list adwokatów i list aplikantów adwokackich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.40.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 czerwca 1938 r.
o zamknięciu list adwokatów i list aplikantów adwokackich.

Na podstawie art. 66 i 167 prawa o ustroju adwokatury (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 33, poz. 289) zarządzam co następuje:
Zamyka się listy adwokatów i listy aplikantów adwokackich w okręgach Izb Adwokackich w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Lwowie, Poznaniu, Toruniu i Wilnie na czas do dnia 31 grudnia 1945 r.
Zamknięcie list adwokatów nie dotyczy:
a)
osób, wymienionych w art. 58, 59, 60 ust. (1) i ust. (2) lit. b) oraz w art. 158 prawa o ustroju adwokatury;
b)
pisarzy hipotecznych, którzy co najmniej przez trzy lata zajmowali swe stanowiska;
c)
asesorów sądowych i urzędników referendarskich, uprawnionych do wpisu na listę adwokatów, na mocy art. 157 ust. (2) prawa o ustroju adwokatury.
Zamknięcie list dotyczy wszystkich aplikantów adwokackich i aplikantów sądowych, nie objętych wyłączeniami, przewidzianymi w § 2.
Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, określające, stosownie do art. 66 ust. (3) prawa o ustroju adwokatury, zakres zezwoleń na wpisywanie na listy ograniczonej liczby adwokatów lub aplikantów adwokackich w oznaczonych terminach i miejscowościach (kontyngenty), ogłaszane będą w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.