Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie zamknięć urzędowych

Na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres i tryb nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych;
2) rodzaje lub formy zamknięć urzędowych oraz przypadki, w których stosowane są określone rodzaje zamknięć urzędowych;
3) rodzaje podmiotów upoważnionych przez dyrektora izby administracji skarbowej lub naczelnika urzędu celno - skarbowego do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych i warunki, które te podmioty muszą spełniać.

Rozdział  2

Szczegółowy zakres i tryb nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych

§  2. 
1.  Zamknięcia urzędowe są nakładane, gdy jest to niezbędne:
1) ze względu na warunki procedury celnej, w celu zapewnienia tożsamości towarów lub ich identyfikacji;
2) wobec towarów objętych procedurą składowania celnego, które są przemieszczane w przypadkach określonych w art. 219 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "unijnym kodeksem celnym";
3) wobec towarów czasowo składowanych, które są przemieszczane w przypadkach określonych w art. 148 ust. 5 unijnego kodeksu celnego;
4) wobec towarów wprowadzonych na obszar celny Unii Europejskiej, które przemieszczają się trasą przewozu wyznaczoną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167, 1544, 1669, 1697, 2227 i 2244);
5) w celu wyeliminowania dostępu do alkoholu etylowego i jego par, w gorzelni, w której stosuje się system zamkniętego magazynu, polegający na nałożeniu zamknięć urzędowych na urządzenia produkcyjne i magazynowe alkoholu etylowego;
6) w przypadku pobrania próbki towarów lub wyrobów akcyzowych w celu ich zbadania;
7) w przypadku gdy wysyłka wyrobów akcyzowych, z wyjątkiem wyrobów energetycznych objętych kontrolą celno - skarbową, odbywa się w obecności funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", lub pracownika urzędu celno-skarbowego, zwanego dalej "pracownikiem";
8) w celu zabezpieczenia dokumentacji związanej z urządzeniami, wyrobami i towarami lub czynnościami podlegającymi kontroli celno-skarbowej;
9) wobec towarów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą zostać usunięte spod dozoru celnego;
10) w przypadku przywozu na obszar celny Unii Europejskiej lub wywozu z tego obszaru towarów transportem przesyłowym, takim jak rurociągi, gazociągi i sieć energetyczna;
11) wobec napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych znajdujących się na statkach, które wpłynęły na obszar celny Unii Europejskiej;
12) wobec towarów objętych systemem monitorowania przewozu, o którym mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332).
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, można odstąpić od nakładania zamknięć urzędowych pod warunkiem, że ilość napojów alkoholowych lub wyrobów tytoniowych zgodnie z dokumentami przedstawionymi przez agenta statku lub danymi zawartymi w systemie informatycznym służącym do awizacji towarów znajdujących się na statkach morskich, wpływających do polskich portów morskich, jest niewielka i nie stanowi ilości handlowej.
§  3.  W przypadku wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 i 3a i ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej "ustawą", zamknięcia urzędowe mogą być nakładane na każde urządzenie będące jej przedmiotem.
§  4.  W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10, zamknięcia urzędowe są nakładane na przyrządy pomiarowe wskazujące ilość przywożonych lub wywożonych towarów, przed rozpoczęciem ich eksploatacji.
§  5.  Zamknięcia urzędowe mogą być nakładane w każdym miejscu, w którym znajdują się kontrolowane towary, wyroby, urządzenia, pomieszczenia, naczynia, kontenery lub środki transportu.
§  6. 
1.  Zamknięcia urzędowe są zdejmowane w przypadku, gdy ustanie przyczyna ich nałożenia oraz w celu przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.
2.  Zdjęte zamknięcia urzędowe nie mogą zostać ponownie nałożone, z wyjątkiem zamknięć, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4.
§  7. 
1.  Przed zdjęciem zamknięć urzędowych funkcjonariusz, pracownik lub podmiot upoważniony, o którym mowa w rozdziale 4, sprawdza prawidłowość ich nałożenia oraz czy nie zostały one naruszone, usunięte lub zniszczone.
2.  W przypadku stwierdzenia przez podmiot upoważniony, o którym mowa w rozdziale 4, nieprawidłowości nałożenia, naruszenia, usunięcia lub zniszczenia zamknięć urzędowych podmiot ten zawiadamia o tym fakcie odpowiednio dyrektora izby administracji skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego udzielającego upoważnienia do nakładania zamknięć urzędowych.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, podmiot upoważniony, o którym mowa w rozdziale 4, może zdjąć zamknięcia urzędowe odpowiednio za zgodą dyrektora izby administracji skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego udzielającego upoważnienia do nakładania zamknięć urzędowych.
§  8.  W przypadku zdjęcia zamknięć urzędowych przez funkcjonariusza lub pracownika, po zakończeniu czynności kontrolnych nakłada on nowe zamknięcia urzędowe, a w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4, ponownie nakłada zamknięcia urzędowe, chyba że istnieją przyczyny, o których mowa w § 6 ust. 1.
§  9. 
1.  Nałożenie oraz zdjęcie zamknięć urzędowych dokumentuje się w przypadku kontroli celno-skarbowej, w zakresie:
1) przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania znaków akcyzy i oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów - w krajowym systemie teleinformatycznym służącym do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych albo dokumentach mających zastosowanie do przemieszczania wyrobów akcyzowych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.), a także w protokole z czynności kontrolnych, o ile taki protokół został sporządzony, oraz w spisie zamknięć urzędowych prowadzonym przez podmiot podlegający kontroli celno-skarbowej;
2) przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami - w dokumencie wymaganym przy obejmowaniu towaru procedurą celną lub powrotnym wywozem;
3) przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629 i 2354), a także zgodności tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem - w protokole z czynności kontrolnych oraz w spisie zamknięć urzędowych, prowadzonym przez podmiot podlegający kontroli celno - skarbowej;
4) przestrzegania przepisów regulujących posiadanie automatów do gier hazardowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych - w protokole z czynności kontrolnych oraz w spisie zamknięć urzędowych, prowadzonym przez podmiot podlegający kontroli celno-skarbowej;
5) produkcji i obrotu automatami do gier hazardowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych - w protokole z czynności kontrolnych oraz w spisie zamknięć urzędowych, prowadzonym przez podmiot podlegający kontroli celno-skarbowej;
6) kontroli przewozu towarów, o której mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów - odpowiednio w:
a) protokole z kontroli, w przypadku nałożenia zamknięć urzędowych,
b) rejestrze zgłoszeń, w przypadku nałożenia lub usunięcia zamknięć urzędowych,
c) potwierdzeniu usunięcia zamknięć urzędowych.
2.  Spis zamknięć urzędowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 3-5, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje o miejscu, dacie, liczbie, rodzaju i cechach identyfikacyjnych nałożonych i zdjętych zamknięć urzędowych oraz podpis funkcjonariusza lub pracownika, który nakładał i zdejmował te zamknięcia, a w przypadku spisu zamknięć urzędowych także podpis osoby odpowiedzialnej za wykonywanie powierzonych jej, przez podmiot podlegający kontroli, obowiązków w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową.

Rozdział  3

Rodzaje lub formy zamknięć urzędowych oraz przypadki, w których stosowane są określone rodzaje zamknięć urzędowych

§  10. 
1.  Stosuje się następujące rodzaje zamknięć urzędowych:
1) plomby ołowiane lub z innych metali bądź ich stopów, o dużej plastyczności, odporne na zwykłe zużycie lub przypadkowe naruszenie, wraz z elementami mocującymi plombę;
2) plomby stosowane jako specjalny rodzaj zamknięć, o których mowa w art. 317 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.);
3) pieczęcie, stemple oraz inne znaki, których wzory zostały określone w przepisach odrębnych;
4) plomby elektroniczne wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, wraz z elementami mocującymi plombę.
2.  Zamknięcia urzędowe, o których mowa w ust. 1:
1) pkt 1 i 3, są stosowane w przypadku:
a) gdy nakładanie lub zdejmowanie tych zamknięć urzędowych wynika z przepisów innych niż określone w pkt 2 i 3,
b) potwierdzenia tożsamości towaru zgłoszonego do procedury celnej oraz powrotnego wywozu lub procedury zawieszenia poboru podatku akcyzowego,
c) zabezpieczenia urządzeń, pomieszczeń i naczyń wykorzystywanych do prowadzenia działalności podlegającej kontroli celno-skarbowej przed ich naruszeniem lub zmianą oraz przed dostępem osób nieuprawnionych,
d) zabezpieczenia autentyczności dokumentacji związanej z urządzeniami, wyrobami i towarami lub czynnościami podlegającymi kontroli,
e) zabezpieczenia tożsamości towarów, wyrobów, urządzeń podlegających kontroli,
f) zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych do środków transportu, kontenerów, w których są przewożone lub magazynowane towary, wyroby lub urządzenia podlegające kontroli;
2) pkt 2, są stosowane w przypadku korzystania z pozwolenia, o którym mowa w art. 233 ust. 4 lit. c unijnego kodeksu celnego;
3) pkt 4, są stosowane w przypadku, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.
§  11. 
1.  Zamknięcia urzędowe, o których mowa w § 10 ust. 1:
1) pkt 1, nakłada się w formie plomby zaciśniętej na elemencie mocującym przy użyciu plombownicy na towarze, urządzeniu, naczyniu, pomieszczeniu, środku transportu lub opakowaniu,
2) pkt 2, nakłada się w formie plomby na elemencie mocującym na towarze, urządzeniu, naczyniu, pomieszczeniu, środku transportu, kontenerze lub opakowaniu,
3) pkt 3, nakłada się w formie odciśnięcia pieczęci, stempla lub innego znaku na urządzeniu, naczyniu, pomieszczeniu, środku transportu lub opakowaniu,
4) pkt 4, nakłada się w formie plomby elektronicznej na elemencie mocującym na towarze, urządzeniu, naczyniu, pomieszczeniu, środku transportu lub opakowaniu

- tak, aby po nałożeniu były łatwo dostępne do kontroli celno-skarbowej i rozpoznania oraz aby każda próba ich naruszenia, manipulacji nimi lub ich usunięcia pozostawiała widoczne ślady, a w przypadku zamknięć urzędowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4, wzbudzała alarm i zapisywana była w pamięci plomby elektronicznej.

2.  Zamknięcia urzędowe, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-3, są nakładane:
1) bezpośrednio lub
2) z użyciem odpowiednich cięgien spinających: szpagatu z drucikiem, drutu lub żyłki syntetycznej z nawiniętą na nie spiralą metalową lub podobnym dwuskładnikowym elementem.
3.  Zamknięcia urzędowe, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4, są nakładane bezpośrednio lub z użyciem odpowiednich linek spinających.
4.  Zamknięcia urzędowe są opatrzone znakami identyfikacyjnymi określonymi w przepisach odrębnych, uniemożliwiającymi ich sfałszowanie lub podrobienie, a w przypadku zamknięć urzędowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4, dodatkowo umożliwiającymi ich identyfikację w systemie, o którym mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.
§  12.  Zamknięciami urzędowymi są też inne niż wymienione w § 10 ust. 1 rodzaje zamknięć, nałożone przez właściwe organy, również innych państw.

Rozdział  4

Rodzaje podmiotów upoważnionych do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych i warunki, które te podmioty muszą spełniać

§  13.  Dyrektor izby administracji skarbowej może upoważnić podmiot obowiązany do przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami, do nakładania lub zdejmowania zamknięć urzędowych, o których mowa w § 10 ust. 1:
1) pkt 1, pod warunkiem że podmiot ten:
a) jest uprawniony do przedstawienia towarów w innym miejscu niż urząd celno-skarbowy lub
b) został zwolniony z obowiązku przedstawienia towarów;
2) pkt 2, pod warunkiem posiadania przez ten podmiot pozwolenia na stosowanie specjalnego rodzaju zamknięć, w rozumieniu art. 233 ust. 4 lit. c unijnego kodeksu celnego.
§  14. 
1.  Naczelnik urzędu celno-skarbowego może upoważnić do nakładania lub zdejmowania zamknięć urzędowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, podmiot obowiązany do przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a także zgodność tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem, pod warunkiem posiadania przez ten podmiot odpowiednio audiowizyjnego systemu kontroli gier służącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier albo systemu rejestrującego i archiwizującego, o których mowa odpowiednio w art. 15b ust. 1 i art. 15ba ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
2.  Naczelnik urzędu celno-skarbowego może upoważnić do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, również:
1) podmiot leczniczy i aptekę używające alkoholu etylowego do celów medycznych, pod warunkiem że użycie w ciągu roku nie przekracza ilości 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie nieskażonym oraz 20 000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie skażonym - w przypadku przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego,
2) podmiot używający alkoholu etylowego wyłącznie:
a) jako próbki do analiz, do niezbędnych prób produkcyjnych lub do celów naukowych,
b) do badań naukowych

- pod warunkiem że użycie w ciągu roku nie przekracza ilości 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie nieskażonym oraz 20 000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie skażonym - w przypadku przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego,

3) podmiot zużywający alkohol etylowy w ilościach nieprzekraczających wciągu roku 1000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie nieskażonym lub 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie skażonym - w przypadku przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego,
4) podmiot, który dokonuje:
a) odbioru lub wysyłki wyrobów akcyzowych bez udziału funkcjonariusza lub pracownika, pod warunkiem posiadania przez taki podmiot zatwierdzonych akt weryfikacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy, oraz spełnienia przez niego warunków do uzyskania zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,
b) przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego, który został skażony w obecności funkcjonariusza lub pracownika

- obowiązane do przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania znaków akcyzy i oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

3.  Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą uzyskać upoważnienie do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych, pod warunkiem opracowania i wdrożenia procedury ewidencjonowania nałożonych i zdjętych zamknięć urzędowych oraz procedury przekazywania naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informacji o nałożeniu lub zdjęciu zamknięć urzędowych, z uwzględnieniem informacji o liczbie, rodzaju i cechach identyfikacyjnych tych zamknięć.

Rozdział  5

Przepis końcowy

§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2019 r. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zamknięć urzędowych (Dz. U. poz. 434), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2354).