Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2053

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie art. 27c ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa treść, formę oraz sposób zamieszczenia informacji o:
1) finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, zwanego dalej "1% podatku", promocji prowadzonej przez organizację pożytku publicznego, polegającej na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku;
2) możliwości albo braku możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku organizacji pożytku publicznego w programach komputerowych umożliwiających podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego.
§  2. 
1.  Promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku, w formie:
1) audiowizualnej,
2) wizualnej,
3) dźwiękowej

- zawiera informację o następującej treści: "Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.".

2.  Informację, o której mowa w ust. 1, w zakresie formy, o której mowa w ust. 1 pkt 1:
1) umieszcza się w dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20% jego powierzchni, w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami informacji nie może być większa niż wysokość liter;
2) należy odczytywać w sposób wyraźny, w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 8 sekund.
3.  Informację, o której mowa w ust. 1, w zakresie formy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, umieszcza się:
1) w dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20% jego powierzchni;
2) w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami informacji nie może być większa niż wysokość liter.
4.  W przypadku promocji prowadzonej przez organizację pożytku publicznego, polegającej na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku, w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmującej więcej niż jedną stronę, informację, o której mowa w ust. 1, umieszcza się na pierwszej stronie.
5.  Informacja, o której mowa w ust. 1, w zakresie formy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest odczytywana w sposób wyraźny, w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 8 sekund.
§  3.  W przypadku materiałów promocyjnych o rozmiarach uniemożliwiających umieszczenie informacji, o której mowa w § 2 ust. 1, organizacja pożytku publicznego zamieszcza informację o następującej treści: "Sfinansowano/współfinansowano z 1% podatku".
§  4. 
1.  Programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego oraz dokonanie swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku organizacji pożytku publicznego zawierają informację o następującej treści: "Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.".
2.  Programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego oraz nieumożliwiające dokonanie swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku organizacji pożytku publicznego zawierają informację o następującej treści: "Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.".
3.  Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, umieszcza się w taki sposób, aby:
1) tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami informacji nie może być większa niż wysokość liter;
2) podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych przed rozpoczęciem wypełniania zeznania podatkowego był poinformowany o możliwości albo braku możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego;
3) zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych przez zapewnienie spełniania wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA.
4.  Informację, o której mowa w ust. 1, umieszcza się również na opakowaniu programu komputerowego.
5.  Do informacji, o której mowa w ust. 1, umieszczanej na opakowaniu programu komputerowego stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 3.
§  5.  Do dnia 30 kwietnia 2019 r. na materiałach promocyjnych, o których mowa w § 3 rozporządzenia, może być zamieszczana informacja o treści określonej w dotychczasowych przepisach.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2018 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 973), które zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.