Zamiana gruntu kolejowego w Sopotach na grunt gminy miasta Sopot.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.90.806

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 października 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 7 października 1927 r.
o zamianie gruntu kolejowego w Sopotach na grunt gminy miasta Sopot.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Upoważnia się Ministra Komunikacji do dokonania zamiany dwóch kawałków gruntu o powierzchni 775 m² 311 m² z parceli, będącej własnością Skarbu Państwa (Zarządu kolei) na obszarze wolnego miasta Gdańska, zapisanej w kolejowej księdze gruntowej Zoppot, karta 1125, na dwie parcele, należące do gminy m. Sopot (Zoppot), zapisane w księdze gruntowej Zoppot, karta 1616 o powierzchni 650 m² i karta 1410 o powierzchni 125 m².

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Komunikacji.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.