Zamiana gruntów, położonych w obrębie pól górniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.6.41

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lutego 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 stycznia 1948 r.
w sprawie zamiany gruntów, położonych w obrębie pól górniczych.

Na podstawie art. 99 ust. 5 prawa górniczego z dnia 29 listopada 1930 r. wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr 85, poz. 654, z 1938 r. Nr 91, poz. 627, z 1946 r. Nr 2, poz. 15 oraz z 1947 r. Nr 24, poz. 93 i Nr 65, poz. 383) zarządza się, co następuje:
1.
Postępowanie w sprawie zamiany nieruchomości stosownie do art. 99 ust. 5 prawa górniczego wszczyna się na wniosek właściciela nieruchomości, położonej w obrębie pola górniczego. Wniosek ten złożyć należy władzy administracji ogólnej I instancji właściwej ze względu na miejsce położenia tej nieruchomości.
2.
Władza, której wniosek złożono, winna wskazać wnioskodawcy nieruchomość ziemską, z której może być wydzielona działka zamienna i w miarę możności położenie działki.
3.
W razie niewyrażenia przez wnioskodawcę w terminie 4 tygodni zgody na wydzielenie działki zamiennej ze wskazanej nieruchomości ziemskiej, wszczęte postępowanie może być umorzone.
4.
Umorzenie postępowania powoduje utratę uprawnienia do żądania przeprowadzenia zamiany.
Przy szacowaniu nieruchomości, będących przedmiotem zamiany, stosuje się odpowiednio zasady ustalania ceny działek, nadawanych na mocy dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
1.
Do orzekania o szacunku nieruchomości, położonej w obrębie pola górniczego, właściwa jest władza wskazana w § 1 ust. 1.
2.
Jeżeli nieruchomość, położona w obrębie pola górniczego, pochodzi z nadania, dokonanego na podstawie dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, i szacunek jej ustalony już został decyzją wydaną na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania wymienionego dekretu (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 51), to ponownego szacunku tej nieruchomości nie przeprowadza się.
3.
Jeżeli jednak wskutek nakładów lub zniszczeń nie wywołanych robotami górniczymi, przewidzianymi w art. 99 ust. 1 prawa górniczego, wartość nieruchomości, położonej w obrębie pola górniczego, uległa zmianie, ustalony szacunek (ust. 1) podlega zwiększeniu lub obniżce proporcjonalnie do stopnia zwiększenia lub zmniejszenia wartości tej nieruchomości.
1.
W przypadku, gdy nie jest możliwe wydzielenie z nieruchomości państwowej działki o wartości, ściśle odpowiadającej szacunkowi nieruchomości, położonej w obrębie pola górniczego, oddaje się tytułem zamiany działkę o wyższej wartości.
2.
W przypadku, gdy podlegająca zamianie nieruchomość, położona w obrębie pola górniczego, nie stanowi żywotnego gospodarstwa, oddaje się tytułem zamiany nieruchomość, posiadającą warunki żywotnego gospodarstwa, w granicach norm obszarowych, przewidzianych w art. 12 dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, a na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska - w granicach norm obszarowych przewidzianych w art. 9-12 dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 279). Przepisu tego nie stosuje się jednak w przypadku, gdy nieruchomość, położona w obrębie pola górniczego, stanowi działkę nadaną w celu powiększenia istniejącego gospodarstwa.
3.
Nadwyżka wartości (ust. 1 i 2) podlega spłacie w trybie, przewidzianym w art. 14 dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
1.
Do orzekania o zamianie powołana jest powiatowa władza administracji ogólnej I instancji, właściwa ze względu na miejsce położenia nieruchomości państwowej, która ma być oddana tytułem zamiany. Orzeczenie to wydaje się po zasięgnięciu opinii powiatowej komisji ziemskiej, a na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska - powiatowej komisji osadnictwa rolnego.
2.
Orzeczenie o zamianie nie może zapaść, jeżeli orzeczenie o szacunku nieruchomości, położonej w obrębie pola górniczego, nie jest jeszcze wykonalne.
1.
Orzeczenie o zamianie, przewidziane w § 5, powinno zawierać wyszczególnienie podmiotów, przedmiotów, ich szacunku i warunków zamiany.
2.
Wykonalne orzeczenie o zamianie przenosi własność zamienionych nieruchomości.
3.
Orzeczenie o zamianie zaopatrzone w klauzulę wykonalności jest tytułem do wpisania w księdze wieczystej prawa własności.
Jednocześnie z wpisaniem na rzecz nabywców prawa własności zamienionych nieruchomości należy w księdze wieczystej nieruchomości, przejętej przez Skarb Państwa, wykreślić wszystkie prawa i ograniczenia, które przechodzą na nieruchomość oddaną w zamian. W księdze zaś tej nieruchomości należy wpisać wszystkie prawa i ograniczenia, które przechodzą na tę nieruchomość, a ponadto:
a)
w przypadku przewidzianym w § 4 - zabezpieczyć przez odpowiedni wpis do księgi wieczystej należność z tytułu niezapłaconej nadwyżki wartości nieruchomości z zaznaczeniem, że należności tej służy pierwszeństwo przed innymi obciążeniami;
b)
jeżeli nieruchomość, położona w obrębie pola górniczego, pochodzi z nadania, dokonanego na podstawie dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, a należności z tytułu ceny tej nieruchomości i inwentarza nie zostały jeszcze wpisane do księgi wieczystej tejże nieruchomości - wpisać te należności oraz ograniczenia, wynikające z art. 13 powołanego dekretu z dnia 6 września 1944 r.
Jeżeli rozporządzenie niniejsze nie stanowi inaczej, do wniosków o dokonanie w księgach wieczystych wpisów związanych z zamianą, do samych wpisów, do wniosków o złożenie dokumentów, dotyczących zamiany, do zbioru dokumentów oraz do zakładania ksiąg wieczystych stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do nieruchomości, przejętych na cele reformy rolnej, a na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska - przepisy odnoszące się do nieruchomości, nadanych na podstawie dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 279).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.