Założenie Akademii Lekarskiej w Bytomiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.21.146

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 1948 r.
o założeniu Akademii Lekarskiej w Bytomiu.

Na podstawie art. 16 i 19 ust. 3 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje:
Zakłada się Akademię Lekarską w Bytomiu jako państwową wyższą szkołę akademicką.
W Akademii Lekarskiej tworzy się wydział lekarski, a w ramach tego wydziału - oddział stomatologiczny.
Bezpośredni nadzór nad Akademią Lekarską powierza się Ministrowi Zdrowia.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Oświaty.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.