Zaliczkowe pokrywanie kosztów leczenia chorych w szpitalach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.22.241

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 29 lutego 1924 r.
w przedmiocie zaliczkowego pokrywania kosztów leczenia chorych w szpitalach publicznych.

Na mocy art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63 poz. 371) i § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 1924 r. w przedmiocie rozdziału kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego (Dz. U. R. P. № 9 poz. 86) zarządza się co następuje:
Koszty leczenia chorych w szpitalach publicznych pokrywają zaliczkowo powiatowe związki komunalne, na których obszarze leży gmina stałego miejsca zamieszkania leczonego, a jeżeli miejscem tem jest gmina miejska, wydzielona z powiatowego związku komunalnego, ta gmina miejska.
Wypłatę zaliczek, o których mowa w § 1, wymienione związki komunalne powinny uskutecznić na podstawie rachunku przedstawionego przez szpital wraz z aktami, służącemi za podstawę do ściągania kosztów leczenia, w ciągu dni 8 po dniu otrzymania rachunku.

Powiatowym związkom komunalnym i miastom, wydzielonym z powiatowego związku komunalnego, służy prawo żądania od obowiązanych do poniesienia kosztów leczenia zwrotu kwot, wypłaconych zaliczkowo.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego i wołyńskiego.