Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1910

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 3 października 2019 r.
w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2019 r. 2

Na podstawie art. 19a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1936 oraz z 2019 r. poz. 1824) zarządza się, co następuje:
§  1.  Podmiotowi, który w 2019 r. złożył wniosek o wypłatę pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wypłaca się zaliczki na poczet wypłaty tej pomocy w wysokości iloczynu 85% stawek premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej oraz obszaru stwierdzonego w ramach kontroli przeprowadzonych na podstawie art. 59 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), jako spełniający warunki do przyznania tej pomocy.
§  2.  Zaliczki na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wypłaca się od dnia 16 października 2019 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2019 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2 Niniejsze rozporządzenie wykonuje postanowienia decyzji wykonawczej Komisji z dnia 17 września 2019 r. przyznającej Belgii, Bułgarii, Czechom, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włochom, Łotwie, Litwie, Luksemburgowi, Węgrom, Polsce, Portugalii, Rumunii, Finlandii i Zjednoczonemu Królestwu odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku składania wniosków 2019 w zakresie poziomu zaliczek na płatności bezpośrednie oraz środki wsparcia obszarowego i środki wsparcia związane z produkcją zwierzęcą w ramach rozwoju obszarów wiejskich (C(2019) 6536 final).