Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.82.568

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 września 1921 r.
w przedmiocie zaliczek na poczet podatku obrotowego, obowiązującego w b. dzielnicy pruskiej.

Na mocy art. 18 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Pr. № 64, poz. 333) i § 24 ust. 3 niemieckiej ustawy z dnia 26 lipca 1918 r. o podatku obrotowym (Dz. Ust. Rzeszy str. 779) zarządza się co następuje:
§  1. W § 61 przepisów wykonawczych Rady Związkowej do ustawy o podatku obrotowym według ogłoszenia Kanclerza Rzeszy z dnia 25 lipca 1918 r. (Dziennik Centralny Rzeszy Niemieckiej str. 229). wprowadza się następujące zmiany:
a) liczbę. "60" w ustępie 1 zastępuje się aa rok 1921 liczbą "1000";
b) słowa "podczas trwania wojny" w ustępie 2 skreśla się.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1921 r.