Zaliczenie poszczególnych grup funkcjonarjuszów o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Robót Publicznych do kategorji funkcjonarjuszów niższych, ustalenie ich tytułów, oraz zaszeregowanie ich do grup uposażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.56.494

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 czerwca 1927 r.
w sprawie zaliczenia poszczególnych grup funkcjonarjuszów o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Robót Publicznych do kategorji funkcjonarjuszów niższych, ustalenia ich tytułów, oraz zaszeregowania ich do grup uposażenia.

Na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. № 21, poz. 164) i art. 19 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. № 116, poz. 924) zarządza się co następuje:
Z pośród funkcjonarjuszów państwowych, pełniących służbę w dziale Ministerstwa Robót Publicznych i posiadających specjalne kwalifikacje, zalicza się do kategorji funkcjonarjuszów niższych funkcjonarjuszów niżej wymienionych i równocześnie ustala się ich tytuły i zaszeregowuje do grup uposażenia w sposób następujący:

W dziale drogowym.

a)
Funkcjonarjuszów sprawujących bezpośredni nadzór nad technicznem utrzymaniem dróg i mostów:
Stanowisko służbowe i tytuł do niego przywiązanyGrupa uposażenia
Nadzorca dróg i mostówXII - XI - X
Zastępca nadzorcy dróg i mostówXIV - XIII
b)
Funkcjonarjuszów kierujących motorami spalinowemi, parowemi lub elektrycznemi przy traktorach, tłuczkarkach, betoniarkach, katarach motorowych, pompach centryfugalnych, samochodach ciężarowych, walcach drogowych i t. p. lub zajętych jako monterzy przy naprawie maszyn drogowych:
Stanowisko służbowe i tytuł do niego przywiązanyGrupa uposażenia
Kierowca maszyn drogowychXII - XI - X
Zastępca kierowcy maszyn drogowychXIV - XIII

W dziale wodnym służby na lądzie.

a)
Funkcjonarjuszów sprawujących bezpośredni nadzór techniczny nad drogami wodnemi, portami, przystaniami, rzekami, potokami górskiemi, śluzami i jazami, stoczniami, warsztatami, nad siecią telefoniczną dróg wodnych, tudzież nad meljoracjami:
Stanowisko służbowe i tytuł do niego przywiązanyGrupa uposażenia
Nadzorca (dróg wodnych, portów, przystani, rzek, potoków górskich, śluz i jazów, stoczni, warsztatów, sieci telefonicznej, meljoracji)XII - XI - X
Zastępca nadzorcy (dróg wodnych, portów, przystani, rzek, potoków górskich, śluz i jazów, stoczni, warsztatów, sieci telefonicznej, meljoracji)XIV - XIII
b)
Funkcjonarjuszów obsługujących śluzy lub jazy na drogach wodnych:
Stanowisko służbowe i tytuł do niego przywiązanyGrupa uposażenia
Śluzowy)XVI - XV - XIV
Jazowy}

W dziale wodnym służby na objektach pływających.

a) 1
Funkcjonarjuszów nadzorujących i kierujących bezpośrednio pogłębiarkami lub statkami:
Stanowisko służbowe i tytuł do niego przywiązanyGrupa uposażenia
Kapitan pogłębiarki }XI-X
Kapitan statku }
SternikXII-XI
Zastępca sternikaXIII-XII
PokładowyXV-XIV-XIII
b)
Funkcjonarjuszów prowadzących prądówki:
Stanowisko służbowe i tytuł do niego przywiązanyGrupa uposażenia
PrądowniczyXVI - XV - XIV
c)
Funkcjonarjuszów prowadzących maszyny na objektach pływających:
Stanowisko służbowe i tytuł do niego przywiązanyGrupa uposażenia
MaszynistaXII - XI - X
Zastępca maszynistyXIII - XII
d) 2
Funkcjonarjuszów obsługujących kotły parowe na pogłębiarkach lub statkach:
Stanowisko służbowe i tytuł do niego przywiązanyGrupa uposażenia
Starszy palaczXIV-XIII-XII
e)
Funkcjonarjuszów prowadzących łodzie motorowe:
Stanowisko służbowe i tytuł do niego przywiązanyGrupa uposażenia
Motorniczy łodziXII - XI
Zastępca motorniczego łodziXIV - XIII
§  2.
Minister Robót Publicznych ustala w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów i Ministrem Skarbu na każdy rok budżetowy wykaz stanowisk wymienionych w § 1, na które może nastąpić nominacja na stałe z wyszczególnieniem przywiązanych do tych stanowisk grup uposażenia.
§  3.
Służbę na stanowiskach wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia rozpoczyna się na najniższem stanowisku w najniższej grupie uposażenia w charakterze prowizorycznym.

Przejście na stanowiska wyższe przewidziane w tabeli § 1 odbywa się na ogólnych zasadach dotyczących awansu (art. 107 ustawy o państwowej służbie cywilnej) z niższej grupy uposażenia do bezpośrednio wyższej.

§  4.
Postanowienia zawarte w ustępie pierwszym § 3 nie mają zastosowania do wypadków przyjęcia do służby osób, które poprzednio pozostawały w państwowej służbie cywilnej lub wojskowej albo w służbie samorządowej i wykażą wymagane kwalifikacje.
§  5.
Postanowienia zawarte w ustępie pierwszym § 3 nie mają również zastosowania do osób, które posiadają co najmniej sześcioletnią praktykę zawodową i wymagane kwalifikacje. Osoby te po przesłużeniu przynajmniej roku w charakterze pracowników kontraktowych mogą być za zezwoleniem Ministra Robót Publicznych mianowane odrazu na wyższe stanowiska i w wyższej grupie uposażenia.
§  6.
Funkcjonarjuszów, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pełnią na podstawie nominacji czynności, przywiązane do stanowisk, wymienionych w tabeli § 1, należy zależnie od pełnionych przez nich czynności i posiadanych kwalifikacyj przemianować stosownie do tabeli § 1, przy pozostawieniu posiadanych grup uposażenia.

Przemianowania dokonają urzędy II instancji. Przemianowanie wymaga zatwierdzenia Ministra Robót Publicznych.

Urzędnicy, którzy spełniają funkcje nadzorców dróg i mostów, funkcje nadzorców dróg wodnych, portów, przystani, śluz i jazów lub meljoracji albo też funkcje kapitanów pogłębiarek lub statków, zatrzymują charakter urzędników i nie ma do nich zastosowania postanowienie ustępu pierwszego niniejszego paragrafu.

§  7.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. III lit. a) zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1928 r. (Dz.U.29.2.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1929 r.
2 § 1 ust. III lit. d) zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1928 r. (Dz.U.29.2.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1929 r.