Zaliczenie poszczególnych grup funkcjonarjuszów o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do kategorji funkcjonarjuszów niższych, ustalenie ich tytułów oraz zaszeregowanie ich do grup uposażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.13.98

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 stycznia 1928 r.
w sprawie zaliczenia poszczególnych grup funkcjonarjuszów o specjalnych kwalifikacjach w dziale ministerstwa spraw wewnętrznych do kategorji funkcjonarjuszów niższych, ustalenia ich tytułów oraz zaszeregowania ich do grup uposażenia.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 164) oraz art. 19 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924) zarządza się co następuje:
Z pośród funkcjonarjuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach, zatrudnionych w Służbie Zdrowia w dziale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zalicza się do kategorji funkcjonarjuszów niższych funkcjonarjuszów niżej wymienionych i równocześnie ustala się ich tytuły i zaszeregowuje do grup uposażenia w sposób następujący:
Rodzaj służbyStanowisko służbowe i tytuł, do niego przywiązanyGrupa uposażenia
1.

Położne

Starsza położnaX
PołożnaXI
Młodsza położnaXII
2.

Kontrolerzy żywności (kontrolerzy targowi)

Starszy kontroler żywnościX
Kontroler żywnościXI
Młodszy kontroler żywnościXII
3.

Dezynfektorzy

Starszy dezynfektorXI-X
DezynfektorXIII-XII
Młodszy dezynfektorXIV
4

Laboranci

pomocniczy

Starszy laborant pomocniczyXI
Laborant pomocniczyXII
Młodszy laborant pomocniczyXIII
5

Dozorcy

chorych

Starszy dozorca chorychXII-XI
Dozorca chorychXIV-XIII
Młodszy dozorca chorychXV
Służbę na stanowiskach poszczególnych rodzajów, wymienionych pod punktami 1-5 tabeli § 1, rozpoczyna się na najniższem stanowisku danego rodzaju w najniższej grupie uposażenia w charakterze prowizorycznym.

Posunięcie na wyższe stanowiska i do wyższych grup uposażenia odbywa się na ogólnych zasadach awansu (art. 107 ustawy o państwowej służbie cywilnej) z niższej grupy uposażenia do bezpośrednio wyższej.

Postanowienia, zawarte w ustępie pierwszym § 2, nie mają zastosowania do wypadków przyjęcia do służby osób, które poprzednio pozostawały w służbie państwowej albo samorządowej i wykażą wymagane kwalifikacje.
Postanowienia, zawarte w ustępie pierwszym § 2, nie mają również zastosowania do osób, które posiadają co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową i wymagane kwalifikacje. Osoby te po przesłużeniu przynajmniej roku w charakterze pracowników kontraktowych mogą być za zezwoleniem Ministra Spraw Wewnętrznych mianowane odrazu na wyższe stanowiska i w wyższej grupie uposażenia.
Minister Spraw Wewnętrznych ustala w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów i Ministrem Skarbu na każdy rok budżetowy wykaz stanowisk, wymienionych w tabeli § 1, na które może nastąpić nominacja na stałe z wyszczególnieniem przywiązanych do tych stanowisk grup uposażenia.
Funkcjonarjuszów, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pełnią na podstawie nominacji czynności, przywiązane do stanowisk, wymienionych w tabeli § 1, a nie posiadają tytułów, w tabeli tej przewidzianych, należy zależnie od pełnionych przez nich czynności przemianować stosownie do tabeli § 1, przy pozostawieniu im posiadanych grup uposażenia.

Przemianowania dokonają władze, do których należy mianowanie na dane stanowiska.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.