Zaliczenie poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do kategorii funkcjonariuszów niższych oraz ustalenie ich tytułów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.65.473

Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 11 sierpnia 1936 r.
o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do kategorii funkcjonariuszów niższych oraz o ustaleniu ich tytułów.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 22 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 164) zarządzam co następuje:
Spośród funkcjonariuszów o specjalnych kwalifikacjach, zajętych w dziale zarządu państwowego, podległego Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zalicza się do kategorii funkcjonariuszów niższych niżej wymienionych funkcjonariuszów, a równocześnie ustala się dla nich następujące tytuły służbowe:
Rodzaj służbyTytuł służbowy
I. Woźni w archiwach, bibliotekach i muzeach1)Starszy woźny (archiwalny, biblioteczny, muzealny)
2)Woźny (archiwalny, biblioteczny, muzealny)
3)Pomocniczy woźny (archiwalny, biblioteczny, muzealny)
II. Woźni przy organach administracyjnych w szkołach akademickich1)Starszy pedel
2)Pedel
3)Pomocniczy pedel
III. Laboranci1)Starszy laborant
2)Laborant
3)Pomocniczy laborant
IV. Preparatorzy1)Starszy preparator
2)Preparator
3)Pomocniczy preparator
V. Pielęgniarze

(pielęgniarki)

1)Starszy pielęgniarz (ka)
2)Pielęgniarz (ka)
3)Pomocniczy (a) pielęgniarz (ka)
VI. Położne1)Starsza położna
2)Położna
3)Pomocnicza położna
VII. Sanitariusze w klinikach uniwersyteckich1)Starszy sanitariusz kliniczny
2)Sanitariusz kliniczny
3)Pomocniczy sanitariusz kliniczny
VIII. Magazynierzy1)Starszy magazynier
2)Magazynier
3)Pomocniczy magazynier
IX. Karbowi1)Starszy karbowy
2)Karbowy
3)Pomocniczy karbowy
X. Mleczarze1)Starszy mleczarz
2)Mleczarz
3)Pomocniczy mleczarz
XI. Gajowi1)Starszy gajowy
2)Gajowy
3)Pomocniczy gajowy
XII. Nadzorcy leśni1)Starszy nadzorca leśny
2)Nadzorca leśny
3)Pomocniczy nadzorca leśny
XIII. Elektrotechnicy1)Starszy elektrotechnik
2)Elektrotechnik
3)Pomocniczy elektrotechnik
XIV. Inni funkcjonariusze techniczni i gospodarczy1)Starszy funkcjonariusz (techniczny, gospodarczy)
2)Funkcjonariusz (techniczny, gospodarczy)
3)Pomocniczy funkcjonariusz (techniczny, gospodarczy)
Służbę na stanowiskach poszczególnych rodzajów, wymienionych w § 1, rozpoczyna się na najniższym stanowisku danego rodzaju w charakterze prowizorycznym.
Pracownicy, którzy przynajmniej od dwóch lat pozostają w państwowej służbie cywilnej lub wojskowej, bądź w służbie samorządu terytorialnego w charakterze pracowników etatowych lub kontraktowych, albo którzy posiadają co najmniej sześć lat praktyki zawodowej i pełnią co najmniej od roku obowiązki w charakterze pracowników kontraktowych, mogą być w drodze wyjątku od przepisu, zawartego w § 2, mianowani na stanowiska, wyliczone w § 1 pod 1) lub 2).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.