Zaliczenie osady Stołpce w powiecie stołpeckim w województwie nowogródzkiem w poczet miast.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.16.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 stycznia 1926 r.
o zaliczeniu osady Stołpce w powiecie stołpeckim w województwie nowogródzkiem w poczet miast.

Na mocy art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 roku w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 19, poz. 92) rozciągniętej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. № 40, poz. 274) na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński i wołkowyski, tudzież gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego, zarządza się co następuje:
Osadę Stołpce, stanowiącą w myśl art. 66 rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 26 września 1919 r. o samorządzie gminnym (Dz. Urz. Z. C. Z. W. № 21, poz. 215) samodzielną gromadę wiejską w obrębie gminy wiejskiej Stołpce w powiecie stołpeckim w województwie nowogródzkiem, wyłącza się z jej dotychczasowego związku gminnego i zalicza w poczet miast.

Na nową gminę miejską Stołpce rozciąga się moc obowiązującą rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 27 czerwca 1919 r. o tymczasowej ustawie miejskiej (Dz. Urz. Z. C. Z. W. № 7, poz. 46).

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.