Zaliczenie osady Rembertów (Stary i Nowy) w powiecie i województwie warszawskim w poczet miast i rozszerzenie granic tego miasta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.28.186

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 marca 1939 r.
o zaliczeniu osady Rembertów (Stary i Nowy) w powiecie i województwie warszawskim w poczet miast i o rozszerzeniu granic tego miasta.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 92), w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany właściwości niektórych władz w zakresie podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 109, poz. 895) oraz art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie rozciągnięcia na miasta b. zaboru rosyjskiego dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 91) zarządzam co następuje:
Osadę Rembertów, składającą się z gromad: Rembertów Stary i Rembertów Nowy, wyłącza się z gminy wiejskiej Wawer i zalicza się ją w poczet miast.
Z gminy wiejskiej Wawer wyłącza się i włącza do gminy miejskiej Rembertów gromady: Karolówka, Zygmuntów-Magenta, Mokry Ług, Kawenczyn oraz gromadę Poligon z wyjątkiem obszaru o powierzchni 101 ha, którego granica biegnie następująco: od punktu położonego na 7 km 975 m na szosie Warszawa Okuniew w kierunku północnym po prostopadłej do południowego brzegu drogi, biegnącej wzdłuż granicy pasa bezpieczeństwa, w punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie południowym brzegiem tej drogi do zachodniego brzegu drogi, łączącej się z szosą Warszawa Okuniew na 9 km 600 m, w którym ponownie załamuje się w kierunku zachodnim, biegnąc dalej północnym brzegiem szosy do punktu wyjściowego.
Na nowoutworzone miasto Rembertów łącznie z obszarami, wymienionymi w § 2, rozciąga się moc obowiązującą dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim (Dz. P. P. P. Nr 13, poz. 140) ze zmianami późniejszymi i wynikającymi z ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 294) i w związku z tym uzupełnia się wykaz miast, dołączony do tego dekretu w następujący sposób:

"190 Rembertów".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1939 r.