Zaliczenie oficerów i szeregowych straży granicznej do grup uposażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.69.632

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIA
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lipca 1928 r.
o zaliczeniu oficerów i szeregowych straży granicznej do grup uposażenia.

Na zasadzie art. 22 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924) i art. 42 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o straży granicznej (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 349) zarządza się co następuje:
Stanowiska oficerów i szeregowych straży granicznej, ustalone w art. 12 wymienionego rozporządzenia z dnia 22 marca 1928 r., zalicza się do następujących grup uposażenia:

a) Oficerowie:

Dowódca straży granicznej do grupy IV

Nadinspektor straży granicznej do grupy V

Inspektor straży granicznej do grupy VI

Nadkomisarz, komisarz straży granicznej do grupy VII

Podkomisarz straży granicznej do grupy VIII

Aspirant straży granicznej do grupy IX

Nadkomisarz otrzymuje uposażenie komisarza, zwiększone w każdym szczeblu o 60 punktów.

b) Szeregowi:

Starszy przodownik straży granicznej do grupy X

Przodownik straży granicznej do grupy XI

Starszy strażnik graniczny do grupy XII

Strażnik graniczny do grupy XIII-XIV

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia, 2 kwietnia 1928 roku. Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. w przedmiocie zaliczenia funkcjonarjuszów straży celnej do grup uposażenia (Dz. U. R. P. Nr. 14, poz. 132).
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.