Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1849

| Akt oczekujący
Wersja od: 30 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716 i 1815) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zalicza się do kategorii dróg krajowych odcinki dróg określone w załączniku do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG ZALICZONYCH DO KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH

1. Odcinek drogi wojewódzkiej - od skrzyżowania z drogą ekspresową S5 w gminie Trzebnica do ul. Prusickiej w mieście Trzebnica (w ciągu drogi krajowej nr 15).
2. Odcinek drogi wojewódzkiej - od skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z ulicą Wyspiańskiego w mieście Kłodzko do skrzyżowania z drogą krajową nr 33 w gminie Kłodzko (w ciągu drogi krajowej nr 46).
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).