Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.37.216

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 1974 r.
w sprawie zaliczania poprzedniego zatrudnienia do okresu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Na podstawie art. 36 § 4 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141) po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
§  1. Do okresu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę, wlicza się zatrudnienie w poprzednim zakładzie pracy, jeżeli stosunek pracy został rozwiązany przez zakład pracy:
1) z powodu choroby pracownika, odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną albo stwierdzenie u pracownika nosicielstwa zarazków choroby zakaźnej lub podejrzenie o takie nosicielstwo, jak również z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy z innych przyczyn,
2) w razie likwidacji zakładu pracy lub działu, w którym pracownik był zatrudniony, reorganizacji, zmiany rodzaju produkcji lub zmniejszenia stanu zatrudnienia,
3) w razie niezawinionej utraty kwalifikacji koniecznych do wykonywania zawodu.
§  2. Do okresu pracy, o którym mowa w § 1, wlicza się zatrudnienie w poprzednim zakładzie pracy, jeżeli stosunek pracy został rozwiązany przez pracownika lub na mocy wzajemnego porozumienia stron z powodu:
1) stwierdzonego przez zakład społecznej służby zdrowia szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, jeżeli zakład pracy nie przeniósł go do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
2) podjęcia pracy w miejscu swego zamieszkania lub w pobliżu pod warunkiem, że poprzednio pracownik był zatrudniony w innej miejscowości i dojeżdżał do pracy,
3) przeprowadzenia się pracownika do innej miejscowości w związku ze zmianą zatrudnienia małżonka,
4) przeprowadzenia się pracownika do innej miejscowości w związku ze zmianą zatrudnienia ze względu na zawarcie związku małżeńskiego z osobą zamieszkałą w tej miejscowości,
5) niewykonania przez zakład pracy wynikającego z przepisu prawa lub umowy obowiązku zapewnienia pracownikowi mieszkania,
6) podjęcia pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przez pracownika zatrudnionego niezgodnie z wyuczonym zawodem.
§  3. Zatrudnienie w poprzednim zakładzie pracy wlicza się do okresu pracy, o którym mowa w § 1, w razie rozwiązania umowy o pracę w związku z niemożnością dalszego zatrudnienia pracownika ze względu na inwalidztwo lub utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy.
§  4.
1. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się zatrudnienie bezpośrednio poprzedzające zmianę pracy bez względu na tryb i przyczyny rozwiązania umowy o pracę, jeżeli okres tego zatrudnienia wynosił co najmniej 10 lat, jednakże z wyjątkiem wypadków rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub wygaśnięcia umowy o pracę wskutek porzucenia pracy.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również, w razie gdy okres zatrudnienia wynosił co najmniej 10 lat w kilku zakładach pracy, jeżeli zmiana pracy w tym okresie następowała w wyniku porozumienia zakładów pracy lub zalecenia jednostek nadrzędnych albo w okolicznościach określonych w § 1-3.
§  5. Okoliczności, o których mowa w § 1-3, stwierdza zakład pracy w świadectwie pracy.
§  6. Przepisy rozporządzenia stosuje się również przy wliczaniu okresów zatrudnienia przypadających przed dniem 1 stycznia 1975 r.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.