Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.37.216

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 1974 r.
§  2. Do okresu pracy, o którym mowa w § 1, wlicza się zatrudnienie w poprzednim zakładzie pracy, jeżeli stosunek pracy został rozwiązany przez pracownika lub na mocy wzajemnego porozumienia stron z powodu:
1) stwierdzonego przez zakład społecznej służby zdrowia szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, jeżeli zakład pracy nie przeniósł go do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
2) podjęcia pracy w miejscu swego zamieszkania lub w pobliżu pod warunkiem, że poprzednio pracownik był zatrudniony w innej miejscowości i dojeżdżał do pracy,
3) przeprowadzenia się pracownika do innej miejscowości w związku ze zmianą zatrudnienia małżonka,
4) przeprowadzenia się pracownika do innej miejscowości w związku ze zmianą zatrudnienia ze względu na zawarcie związku małżeńskiego z osobą zamieszkałą w tej miejscowości,
5) niewykonania przez zakład pracy wynikającego z przepisu prawa lub umowy obowiązku zapewnienia pracownikowi mieszkania,
6) podjęcia pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przez pracownika zatrudnionego niezgodnie z wyuczonym zawodem.