Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.37.216

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 1974 r.
§  1. Do okresu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę, wlicza się zatrudnienie w poprzednim zakładzie pracy, jeżeli stosunek pracy został rozwiązany przez zakład pracy:
1) z powodu choroby pracownika, odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną albo stwierdzenie u pracownika nosicielstwa zarazków choroby zakaźnej lub podejrzenie o takie nosicielstwo, jak również z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy z innych przyczyn,
2) w razie likwidacji zakładu pracy lub działu, w którym pracownik był zatrudniony, reorganizacji, zmiany rodzaju produkcji lub zmniejszenia stanu zatrudnienia,
3) w razie niezawinionej utraty kwalifikacji koniecznych do wykonywania zawodu.