Załączniki B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej. Stambuł.1990.06.26.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.198.1668

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2001 r.

ZAŁĄCZNIKI B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E DO KONWENCJI
dotyczącej odprawy czasowej,
sporządzonej w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 26 czerwca 1990 r. zostały sporządzone w Stambule załączniki B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej, w następującym brzmieniu:

Przekład

ZAŁĄCZNIK B.2

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY WYPOSAŻENIA ZAWODOWEGO

Rozdział  I

Definicja

Artykuł  1

W rozumieniu niniejszego załącznika określenie "wyposażenie zawodowe" oznacza:

1. wyposażenie dla prasy albo do nadawania programów radiowych lub telewizyjnych, które jest potrzebne przedstawicielom prasy albo organizacji radiowych lub telewizyjnych udającym się na terytorium innego kraju w celu zrelacjonowania, czy też nadania lub nagrania materiału dla określonych programów. Lista przykładowa takiego wyposażenia przedstawiona jest w dodatku I do niniejszego załącznika;

2. wyposażenie kinematograficzne potrzebne osobie udającej się na terytorium innego kraju w celu zrealizowania określonego filmu lub filmów. Lista przykładowa takiego wyposażenia przedstawiona jest w dodatku II do niniejszego załącznika;

3. każde inne wyposażenie potrzebne do wykonywania zajęcia zarobkowego, prac rzemieślniczych lub zawodu osobie udającej się na terytorium innego kraju w celu wykonania określonego zadania. Nie obejmuje ono wyposażenia, które ma być wykorzystane do produkcji na skalę przemysłową lub do pakowania towarów albo też (z wyjątkiem narzędzi ręcznych) do eksploatacji bogactw naturalnych, budowy, naprawy lub konserwacji konstrukcji budowlanych, czy też do wykonywania robót ziemnych i realizacji podobnych projektów. Lista przykładowa takiego wyposażenia przedstawiona jest w dodatku III do niniejszego załącznika;

4. aparaturę pomocniczą do wyposażenia wymienionego w punktach 1, 2 i 3 niniejszego artykułu oraz akcesoria do tego wyposażenia.

Rozdział  II

Zakres stosowania

Artykuł  2

Następującym towarom udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji:

(a) wyposażeniu zawodowemu;

(b) częściom składowym przywiezionym w celu naprawy wyposażenia zawodowego odprawionego czasowo zgodnie z literą (a) powyżej.

Rozdział  III

Postanowienia różne

Artykuł  3
1.
Ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem mają zastosowanie, jeżeli wyposażenie zawodowe spełnia następujące warunki:

(a) jest własnością osoby mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza obszarem odprawy czasowej;

(b) jest przywiezione przez osobę mającą siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza obszarem odprawy czasowej;

(c) jest używane wyłącznie przez osobę udającą się na obszar odprawy czasowej lub pod jej osobistym nadzorem.

2.
Ustęp 1 litera (c) niniejszego artykułu nie ma zastosowania w przypadku wyposażenia przywiezionego do produkcji filmu, programu telewizyjnego lub zdjęć audiowizualnych zgodnie z umową o koprodukcji, której stroną jest osoba mająca siedzibę na obszarze odprawy czasowej i zatwierdzona przez właściwe władze tego obszaru zgodnie z międzyrządowym porozumieniem dotyczącym koprodukcji.
3.
Wyposażenie kinematograficzne oraz wyposażenie dla prasy albo do nadawania programów radiowych lub telewizyjnych nie podlega umowie najmu lub podobnemu porozumieniu, którego stroną jest osoba mająca siedzibę na obszarze odprawy czasowej, z zastrzeżeniem że warunek ten nie ma zastosowania w przypadku nadawania wspólnych programów radiowych lub telewizyjnych.
Artykuł  4
1.
Odprawa czasowa wyposażenia do produkcji i nadawania programów radiowych lub telewizyjnych oraz specjalnie przystosowanych wozów radiowych i telewizyjnych wraz z ich wyposażeniem, które są przywożone przez osoby prawne lub prywatne, uznane w tym celu przez władze celne obszaru odprawy czasowej, jest udzielana bez wymogu przedstawiania dokumentu celnego lub składania zabezpieczenia.
2.
Władze celne mogą wymagać przedstawienia listy lub dokładnego spisu wyposażenia, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, wraz z pisemnym zobowiązaniem do powrotnego wywozu.
Artykuł  5

Termin powrotnego wywozu wyposażenia zawodowego wynosi przynajmniej dwanaście miesięcy od daty odprawy czasowej. Termin powrotnego wywozu pojazdów może być jednak określony z należytym wzięciem pod uwagę celu i zamierzonego czasu przebywania na obszarze odprawy czasowej.

Artykuł  6

Każda Umawiająca się Strona ma prawo odmówić udzielenia odprawy czasowej lub cofnąć odprawę czasową odnośnie do pojazdów, o których mowa w dodatkach I do III do niniejszego załącznika, które nawet w sporadycznych przypadkach zabierają osoby za wynagrodzeniem lub załadowują towary na jej terytorium, po czym osoby te wysiadają lub towar jest rozładowywany w miejscu znajdującym się na tym samym terytorium.

Artykuł  7

Dodatki do niniejszego załącznika stanowią integralną część załącznika.

Artykuł  8

Z chwilą wejścia w życie niniejszy załącznik, zgodnie z artykułem 27 niniejszej konwencji, uchyla i zastępuje Konwencję celną dotyczącą czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzoną w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 roku, w stosunkach między Umawiającymi się Stronami, które przyjęły niniejszy załącznik i są Umawiającymi się Stronami tej konwencji.

DODATEK I

Wyposażenie dla prasy albo do nadawania programów radiowych lub telewizyjnych

Lista przykładowa
A.
Wyposażenie dla prasy, takie jak:

- komputery osobiste;

- wyposażenie telefaksowe;

- maszyny do pisania;

- wszelkiego rodzaju kamery (kamery filmowe i elektroniczne);

- aparatura służąca do przekazu, nagrywania albo odtwarzania dźwięku lub obrazu (magnetofony i magnetowidy oraz odtwarzacze obrazu, mikrofony, stoły mikserskie, głośniki);

- nośniki dźwięku lub obrazu, czyste lub nagrane;

- przyrządy i aparatura służące do testowania i dokonywania pomiarów (oscylografy, systemy testujące do magnetofonów i magnetowidów, mierniki uniwersalne, skrzynki i torby narzędziowe, wektorskopy, generatory wizji itp.);

- wyposażenie oświetleniowe (reflektory punktowe, przetworniki, statywy trójnożne);

- akcesoria robocze (kasety, światłomierze, obiektywy, statywy trójnożne, akumulatory, akumulatorowe pasy transmisyjne, zespoły do ładowania akumulatorów, monitory).

B.
Wyposażenie do nadawania programów radiowych, takie jak:

- wyposażenie telekomunikacyjne, takie jak nadajniki-odbiorniki lub nadajniki; terminale przyłączane do sieci lub kabla; łącza satelitarne;

- wyposażenie do wytwarzania częstotliwości słyszalnej (aparatura do zbierania, nagrywania lub odtwarzania dźwięku);

- przyrządy i aparatura służące do testowania i dokonywania pomiarów (oscylografy, systemy testujące do magnetofonów i magnetowidów, mierniki uniwersalne, skrzynki i torby narzędziowe, wektorskopy, generatory wizji itp.);

- akcesoria robocze (zegary, stopery, kompasy, mikrofony, stoły mikserskie, taśmy dźwiękowe, zespoły prądotwórcze, transformatory, baterie i akumulatory, zespoły do ładowania akumulatorów, aparatura grzewcza, klimatyzacyjna i wentylacyjna itp.);

- nośniki dźwięku, czyste lub nagrane.

C.
Wyposażenie do nadawania programów telewizyjnych, takie jak:

- kamery telewizyjne;

- aparatura dla telekina;

- przyrządy i aparatura służące do testowania i dokonywania pomiarów;

- aparatura do przekazu i powtórnego przekazu;

- aparatura dla łączności;

- aparatura do nagrywania albo odtwarzania dźwięku lub obrazu (magnetofony i magnetowidy oraz odtwarzacze obrazu, mikrofony, stoły mikserskie, głośniki);

- wyposażenie oświetleniowe (reflektory punktowe, przetworniki, statywy trójnożne);

- wyposażenie przeznaczone do montażu;

- akcesoria robocze (zegary, stopery, kompasy, obiektywy, światłomierze, statywy trójnożne, zespoły do ładowania akumulatorów, kasety, zespoły prądotwórcze, transformatory, baterie i akumulatory, aparatura grzewcza, klimatyzacyjna i wentylacyjna itp.);

- nośniki dźwięku lub obrazu, czyste lub nagrane (czołówki, sygnały wywoławcze stacji, wstawki muzyczne itp.);

- "filmowe kopie robocze";

- instrumenty muzyczne, kostiumy, dekoracje i inne rekwizyty sceniczne, postumenty, materiały do charakteryzacji, suszarki.

D.
Pojazdy przeznaczone lub specjalnie przystosowane do celów wymienionych powyżej, takie jak:

- pojazdy do przeprowadzania transmisji telewizyjnych;

- pojazdy do przewozu akcesoriów telewizyjnych;

- pojazdy z aparaturą do nagrywania obrazu na taśmę;

- pojazdy z aparaturą do nagrywania i odtwarzania dźwięku;

- pojazdy z aparaturą do ruchu zwolnionego;

- pojazdy z wyposażeniem do oświetlenia.

DODATEK II

Wyposażenie kinematograficzne

Lista przykładowa
A.
Wyposażenie takie jak:

- kamery wszelkiego rodzaju (kamery filmowe i elektroniczne);

- przyrządy i aparatura służące do testowania i dokonywania pomiarów (oscylografy, systemy pomiarowe do magnetofonów i magnetowidów, mierniki uniwersalne, skrzynki i torby narzędziowe, wektorskopy, generatory wizji itp.);

- kamery "wózkowe" i żurawie mikrofonowe;

- wyposażenie oświetleniowe (reflektory punktowe, przetworniki, statywy trójnożne);

- wyposażenie do montażu;

- aparatura do nagrywania albo odtwarzania dźwięku lub obrazu (magnetofony i magnetowidy oraz odtwarzacze obrazu, mikrofony, stoły mikserskie, głośniki);

- nośniki dźwięku lub obrazu, czyste lub nagrane (napisy, sygnały wywoławcze stacji, wstawki muzyczne itp.);

- "filmowe kopie robocze";

- akcesoria robocze (zegary, stopery, kompasy, obiektywy, mikrofony, stoły mikserskie, taśmy dźwiękowe, zespoły prądotwórcze, transformatory, baterie i akumulatory, zespoły do ładowania akumulatorów, aparatura ogrzewcza, klimatyzacyjna i wentylacyjna itp.);

- instrumenty muzyczne, kostiumy, dekoracje i inne rekwizyty sceniczne, postumenty, materiały do charakteryzacji, suszarki.

B.
Pojazdy przeznaczone lub specjalnie przystosowane do celów wymienionych powyżej.

DODATEK III

Wyposażenie inne

Lista przykładowa
A.
Wyposażenie do montażu, testowania, wykonywania zleceń, sprawdzania, kontroli, konserwacji lub naprawy maszyn, urządzeń, środków transportu itp., takie jak:

- narzędzia;

- wyposażenie do mierzenia, sprawdzania lub testowania oraz przyrządy (do pomiaru temperatury, ciśnienia, odległości, wysokości, powierzchni, prędkości itp.), włącznie z przyrządami elektrycznymi (woltomierzami, amperomierzami, kablami pomiarowymi, komparatorami, transformatorami, przyrządami nagrywającymi itp.) i przyrządami obróbkowymi;

- aparatura i wyposażenie do fotografowania maszyn i urządzeń podczas i po montażu;

- aparatura do przeglądu technicznego statków.

B.
Wyposażenie potrzebne handlowcom, konsultantom do spraw skuteczności w działaniach, ekspertom do spraw wydajności, księgowym i członkom podobnych zawodów, takie jak:

- komputery osobiste;

- maszyny do pisania;

- aparatura do przekazu, nagrywania albo odtwarzania dźwięku lub obrazu;

- aparatura i przyrządy do obliczeń.

C.
Wyposażenie potrzebne ekspertom wykonującym pomiary topograficzne lub prace w zakresie geofizyki poszukiwawczej, takie jak:

- aparatura i przyrządy pomiarowe;

- wyposażenie wiertnicze;

- wyposażenie do przekazu i łączności.

D.
Wyposażenie potrzebne ekspertom zwalczającym zanieczyszczenia środowiska.
E.
Przyrządy i aparatura potrzebne lekarzom, chirurgom, chirurgom weterynarii, położnym i członkom podobnych zawodów.
F.
Wyposażenie potrzebne archeologom, paleontologom, geografom, zoologom i innym naukowcom.
G.
Wyposażenie potrzebne artystom, zespołom teatralnym i orkiestrom, włącznie z przedmiotami wykorzystywanymi do publicznych lub prywatnych przedstawień (instrumenty muzyczne, kostiumy, dekoracje itp.).
H.
Wyposażenie potrzebne prelegentom ilustrującym swoje prelekcje.
I.
Wyposażenie potrzebne przy wyjazdowych sesjach zdjęciowych (kamery wszelkiego rodzaju, kasety, światłomierze, obiektywy, statywy trójnożne, akumulatory, akumulatorowe pasy transmisyjne, zespoły do ładowania akumulatorów, monitory, wyposażenie oświetleniowe, kolekcje mody i akcesoria dla osób demonstrujących stroje itp.).
J.
Pojazdy przeznaczone lub specjalnie przystosowane do celów wymienionych powyżej, takie jak ruchome jednostki nadzoru, samochody-warsztaty i samochody-laboratoria.

Przekład

ZAŁĄCZNIK B.3

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY KONTENERÓW, PALET, OPAKOWAŃ, PRÓBEK I INNYCH TOWARÓW PRZYWOŻONYCH W ZWIĄZKU Z OPERACJĄ HANDLOWĄ

Rozdział  I

Definicje

Artykuł  1

W rozumieniu niniejszego załącznika określenie:

(a) "towary przywożone w związku z operacją handlową" oznacza:

kontenery, palety, opakowania, próbki, filmy reklamowe i wszelkie inne towary przywożone w związku z operacją handlową, których przywóz nie stanowi sam w sobie operacji handlowej;

(b) "opakowanie" oznacza:

wszystkie przedmioty i materiały użyte lub przeznaczone do użycia, w stanie w jakim są one przywożone, w celu opakowania, zabezpieczenia, rozmieszczenia lub rozdzielenia towarów, z wyjątkiem takich materiałów pakowych jak słoma, papier, wata szklana, wióry itp., w przypadku przywozu ich luzem. Kontenery i palety, w sensie zdefiniowanym odpowiednio pod literami c i d niniejszego artykułu, są także wyłączone;

(c) "kontener" oznacza:

urządzenie umożliwiające transport (przenośną skrzynię, ruchomą cysternę lub inną podobną konstrukcję):

(i) całkowicie lub częściowo zamknięty, aby tworzył pomieszczenie przeznaczone do umieszczenia w nim towarów,

(ii) o stałym charakterze i odpowiednio wytrzymały, aby nadawał się do wielokrotnego użytku,

(iii) specjalnie skonstruowany, aby ułatwić przewóz towarów przez jeden lub więcej środków transportu bez konieczności dokonywania przeładunków jego zawartości,

(iv) skonstruowany w sposób zapewniający łatwą obsługę, szczególnie w przypadkach przenoszenia z jednego środka transportu na inny,

(v) skonstruowany tak, aby łatwo go było załadować i rozładować oraz

(vi) posiadający pojemność jednego metra sześciennego lub więcej;

"kontener" obejmuje akcesoria i wyposażenie kontenera stosowne dla danego typu, pod warunkiem że takie akcesoria i wyposażenie są przewożone wraz z kontenerem. Określenie "kontener" nie obejmuje pojazdów, akcesoriów lub części zapasowych do pojazdów ani też opakowań lub palet. "Nadwozia zdejmowane" są traktowane jako kontenery;

(d) "paleta" oznacza:

urządzenie, na którego powierzchni może zostać zgromadzona pewna ilość towarów, aby tworzyły jednostkę ładunkową w celu jej transportowania, obsługiwania lub układania przy pomocy urządzeń mechanicznych. Urządzenie to składa się z dwóch płaszczyzn oddzielonych wspornikami lub z jednej płaszczyzny podtrzymywanej przez podstawki; całkowita wysokość urządzenia jest zmniejszona do minimum umożliwiającego obsługiwanie go za pomocą wózków widłowych lub paletowych; może ono mieć nadbudowę lub może jej nie mieć;

(e) "próbki" oznacza:

wyroby przedstawiające określoną kategorię produkowanych już towarów lub będące przykładami towarów, których produkcja jest rozważana, ale z wyłączeniem identycznych wyrobów przywożonych przez tę samą osobę lub wysyłanych do pojedynczego odbiorcy w takiej ilości, że jako całość nie stanowią one już próbek zgodnie z przyjętą praktyką handlową;

(f) "filmy reklamowe" oznacza:

nagrane nośniki obrazu, ze ścieżką dźwiękową lub bez, składające się zasadniczo z obrazów pokazujących rodzaj lub działanie produktów albo wyposażenia zaoferowanego do sprzedaży lub wynajęcia przez osobę mającą siedzibę lub będącą stałym mieszkańcem poza obszarem odprawy czasowej, pod warunkiem że filmy reprezentują pewnego rodzaju kategorię odpowiednią do pokazania potencjalnym nabywcom, a nie publiczności na powszechnym pokazie, oraz że są przywożone w pakiecie zawierającym nie więcej niż jedną kopię każdego filmu i niebędącym częścią większej partii filmów;

(g) "ruch wewnętrzny" oznacza:

przewóz towarów załadowanych na obszarze celnym Umawiającej się Strony w celu wyładowania ich w miejscu znajdującym się na obszarze celnym tej samej Umawiającej się Strony.

Rozdział  II

Zakres stosowania

Artykuł  2

Następującym towarom przywożonym w związku z operacją handlową udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji:

(a) opakowaniom, które są przywożone z ładunkiem, z przeznaczeniem do powrotnego wywozu bez ładunku lub z ładunkiem, czy też opakowaniom przywożonym bez ładunku, z przeznaczeniem do powrotnego wywozu z ładunkiem;

(b) kontenerom, niezależnie od tego czy są wypełnione towarami czy nie, oraz aksesoriom i wyposażeniu kontenerów odprawionych czasowo, które są przywożone wraz z kontenerem, z zamiarem dokonania powrotnego wywozu osobno lub z innym kontenerem, albo są przywożone osobno, z zamiarem dokonania powrotnego wywozu z kontenerem;

(c) częściom składowym przeznaczonym do naprawy kontenerów, którym udzielono odprawy czasowej zgodnie z literą b niniejszego artykułu;

(d) paletom;

(e) próbkom;

(f) filmom reklamowym;

(g) wszelkim innym towarom przywożonym w każdym z celów podanych w dodatku I do niniejszego załącznika w związku z operacją handlową, ale których przywóz nie stanowi sam w sobie operacji handlowej.

Rozdział  III

Postanowienia różne

Artykuł  3

Postanowienia niniejszego załącznika nie wpływają na ustawodawstwo celne Umawiających się Stron odnośnie do przywozu towarów przewożonych w kontenerach lub opakowaniach albo też na paletach.

Artykuł  4
1.
Aby ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem miały zastosowanie:

(a) opakowania mogą być wywożone powrotnie tylko przez osobę, której przyznane zostały ułatwienia odprawy czasowej. Nie będą one, nawet sporadycznie, używane w ruchu wewnętrznym;

(b) kontenery muszą być oznakowane w sposób nakazany w dodatku II do niniejszego załącznika. Mogą one być używane do przewozu towarów w ruchu wewnętrznym, w którym to przypadku każda Umawiająca się Strona jest upoważniona do nałożenia następujących warunków:

- przejazd doprowadzi do dostarczenia kontenera, trasą możliwie bezpośrednią lub najbliższą, do miejsca, w którym ma być załadowany wywożony ładunek albo skąd kontener ma być wywieziony pusty;

- w ruchu wewnętrznym kontener będzie użyty tylko raz przed jego powrotnym wywozem;

(c) palety lub jednakowa ilość palet tego samego typu i faktycznie tej samej wartości musiały zostać wywiezione wcześniej albo zostaną wywiezione później lub wywiezione powrotnie;

(d) próbki i filmy reklamowe muszą być własnością osoby mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza obszarem odprawy czasowej oraz muszą być przywiezione wyłącznie do wystawienia na pokaz lub zademonstrowania ich na obszarze odprawy czasowej w celu starania się o zamówienia na towary, które mają być przywiezione na ten obszar. Nie mogą one być sprzedawane lub użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z wyjątkiem użytkowania w celach zademonstrowania, albo też użytkowane na zasadach wynajęcia lub za wynagrodzeniem podczas przebywania na obszarze odprawy czasowej;

(e) towary, o których mowa w punktach 1 i 2 dodatku I do niniejszego załącznika, nie będą używane w działalności dochodowej.

2.
Każda Umawiająca się Strona ma prawo odmówić udzielenia odprawy czasowej kontenerom, paletom lub opakowaniom, które są przedmiotem kupna, sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub porozumienia o podobnym charakterze zawartego przez osobę mającą siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na jej terytorium.
Artykuł  5
1.
Odprawa czasowa kontenerów, palet i opakowań będzie udzielana bez wymagania dokumentu celnego lub zabezpieczenia.
2.
Zamiast dokumentu celnego i zabezpieczenia dla kontenerów osoba, której przyznawane są ułatwienia związane z odprawą czasową, może zostać poproszona, aby zobowiązała się na piśmie:

(i) do dostarczenia władzom celnym, na ich żądanie, dokładnej informacji dotyczącej przemieszczania się każdego kontenera, któremu udzielono odprawy czasowej, włącznie z datami i miejscami wejścia na i wyjścia z obszaru odprawy czasowej, lub listy kontenerów ze zobowiązaniem do ich powrotnego wywozu,

(ii) do zapłacenia takich należności przywozowych i podatków, jakie mogą być wymagane w przypadkach, gdy warunki odprawy czasowej nie zostały wypełnione.

3.
Zamiast dokumentu celnego i zabezpieczenia dla palet i opakowań osoba, której przyznawane są ułatwienia związane z odprawą czasową, może zostać poproszona o przedstawienie władzom celnym pisemnego zobowiązania do powrotnego wywozu.
4.
Osoby korzystające regularnie z procedury odprawy czasowej są upoważnione do dostarczenia zobowiązania generalnego.
Artykuł  6

Termin powrotnego wywozu towarów przywiezionych w związku z operacją handlową wynosi przynajmniej sześć miesięcy od daty odprawy czasowej.

Artykuł  7

Każda Umawiająca się Strona ma prawo wnieść zastrzeżenie, zgodnie z artykułem 29 niniejszej konwencji, odnośnie do:

(a) nie więcej niż trzech grup towarów podanych w artykule 2;

(b) artykułu 5 ustęp 1,

niniejszego załącznika.

Artykuł  8

Dodatki do niniejszego załącznika stanowią integralną część załącznika.

Artykuł  9

Z chwilą wejścia w życie niniejszy załącznik, zgodnie z artykułem 27 niniejszej konwencji, uchyla i zastępuje następujące konwencje i postanowienia:

- Konwencję europejską dotyczącą postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzoną w Genewie dnia 9 grudnia 1960 roku,

- Konwencję celną w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzoną w Brukseli dnia 6 października 1960 roku,

- artykuły 2 - 11 i załączniki 1 (ustęp 1 i ustęp 2) - 3 do Konwencji celnej w sprawie kontenerów, sporządzonej w Genewie dnia 2 grudnia 1972 roku,

- artykuły 3, 5 i 6 (ustęp 1 punkt b i ustęp 2) Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, sporządzonej w Genewie dnia 7 listopada 1952 roku,

w stosunkach między Umawiającymi się Stronami, które przyjęły niniejszy załącznik i są Umawiającymi się Stronami tych konwencji.

DODATEK I

Lista towarów zgodnie z artykułem 2 litera g

1.
Towary przywożone w celach testowania, sprawdzania, przeprowadzania eksperymentów lub zademonstrowania.
2.
Towary przeznaczone do użycia w trakcie testowania, sprawdzania, przeprowadzania eksperymentów lub demonstrowania.
3.
Skopiowany i wywołany film kinowy, pozytywy i inne nośniki z nagranym obrazem, przeznaczone do projekcji przed ich handlowym wykorzystaniem.
4.
Filmy, taśmy magnetyczne, filmowe taśmy magnetyczne i inne nośniki z nagranym dźwiękiem lub obrazem przeznaczone do nagrywania dźwięku, dubbingowania lub odtwarzania.
5.
Nośniki danych przesyłane bezpłatnie do wykorzystania przy automatycznym przetwarzaniu danych.
6.
Przedmioty (włącznie z pojazdami), które ze względu na swój charakter są nieużyteczne dla celów innych niż reklamowanie określonych przedmiotów lub reklamowanie w określonym celu.

DODATEK II

Postanowienia dotyczące oznakowania kontenerów

1.
Następujące informacje będą umieszczane na stałe w przeznaczonym do tego celu i wyraźnie widocznym miejscu na kontenerach:

(a) nazwa właściciela lub głównego użytkownika;

(b) znaki i numery identyfikacyjne kontenera, podane przez właściciela lub użytkownika; i

(c) waga własna kontenera włącznie z jego całym stałym wyposażeniem.

2.
Kraj właściciela lub użytkownika może być wykazany przez podanie pełnej nazwy lub za pomocą kodu kraju przedstawionego za pomocą ISO Alfa-2, przewidzianego w międzynarodowym standardzie ISO 3166, albo za pomocą znaku rozpoznawczego używanego w celu wskazania kraju rejestracji pojazdów mechanicznych w międzynarodowym ruchu drogowym. Każdy kraj może uzależnić użycie swojej nazwy lub znaku rozpoznawczego na kontenerze od swojego ustawodawstwa krajowego. Nazwa właściciela lub użytkownika może być podana w pełnym brzmieniu albo ustanowionej formie identyfikacji, z tym że wyklucza się takie symbole jak emblematy lub flagi.
3.
W przypadku użycia folii plastikowej żąda się spełnienia następujących wymagań technicznych, aby znaki i numery identyfikacyjne na kontenerze uważane były za umieszczone na stałe:

(a) zostanie użyty klej wysokiej jakości. Gdy folia zostanie już przyłożona, będzie miała mniejszą wytrzymałość na rozciąganie od ostatecznego przylegania, aby zdjęcie folii bez jej zniszczenia było niemożliwe. Wymagania te spełnia folia wytwarzana z zastosowaniem metody wylewania w procesie produkcji. Nie będzie używana folia wytwarzana z zastosowaniem metody kalandrowania w procesie produkcji;

(b) w przypadku gdy znaki i numery identyfikacyjne mają zostać zmienione, folia do wymiany zostanie całkowicie zdjęta przed przytwierdzeniem nowej folii; umieszczenie nowej folii na istniejącej nie będzie dozwolone.

4.
Wymagania techniczne użycia folii plastikowych w celu oznakowania kontenerów, przedstawione w punkcie 3 niniejszego dodatku, nie wykluczają możliwości użycia innych metod oznakowania na stałe.

Przekład

ZAŁĄCZNIK B.4

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY TOWARÓW PRZYWOŻONYCH W ZWIĄZKU Z OPERACJĄ PRODUKCYJNĄ

Rozdział  I

Definicje

Artykuł  1

W rozumieniu niniejszego załącznika określenie "towary przywożone w związku z operacją produkcyjną" oznacza:

1. (a) matryce, klisze drukarskie, ryciny, formy, rysunki, plany, modele i inne podobne artykuły,

(b) przyrządy do pomiarów, kontroli i sprawdzania oraz inne podobne artykuły,

(c) specjalne narzędzia i przyrządy,

przywożone w celu wykorzystania podczas operacji produkcyjnej; i

2. "zastępcze środki produkcji":

przyrządy, aparaturę i maszyny udostępniane klientowi przez dostawcę lub naprawiającego w związku z oczekiwaniem na dostawę lub naprawienie podobnych towarów.

Rozdział  II

Zakres stosowania

Artykuł  2

Towarom przywożonym w związku z operacją produkcyjną udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji.

Rozdział  III

Postanowienia różne

Artykuł  3

Aby ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem miały zastosowanie:

(a) towary przywożone w związku z operacją produkcyjną muszą być własnością osoby mającej siedzibę poza obszarem odprawy czasowej i być przeznaczone dla osoby mającej siedzibę na tym obszarze;

(b) w zależności od wymogu stawianego przez ustawodawstwo krajowe cała lub część produkcji powstałej z użyciem towarów przywożonych w związku z operacją produkcyjną, o której mowa w artykule 1 punkt 1 niniejszego załącznika, musi zostać wywieziona z obszaru odprawy czasowej;

(c) zastępcze środki produkcji muszą zostać udostępnione tymczasowo i bezpłatnie osobie mającej siedzibę na obszarze odprawy czasowej przez lub za pośrednictwem dostawcy środków produkcji, których dostawa jest opóźniona lub które muszą zostać zreperowane.

Artykuł  4
1.
Termin powrotnego wywozu towarów objętych artykułem 1 punkt 1 niniejszego załącznika wynosi przynajmniej sześć miesięcy od daty odprawy czasowej.
2.
Termin powrotnego wywozu zastępczych środków produkcji wynosi przynajmniej sześć miesięcy od daty odprawy czasowej.

Przekład

ZAŁĄCZNIK B.5

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY TOWARÓW PRZYWOŻONYCH W CELACH OŚWIATOWYCH, NAUKOWYCH LUB KULTURALNYCH

Rozdział  I

Definicje

Artykuł  1

W rozumieniu niniejszego załącznika:

(a) określenie "towary przywożone w celach oświatowych, naukowych lub kulturalnych" oznacza:

wyposażenie naukowe, materiały pedagogiczne, materiały o charakterze socjalnym dla marynarzy oraz wszelkie inne towary przywożone w związku z działalnością oświatową, naukową lub kulturalną;

(b) pod literą (a) powyżej:

(i) określenie "wyposażenie naukowe i materiały pedagogiczne" oznacza:

wszelkie modele, przyrządy, aparaturę, maszyny lub aksesoria do nich wykorzystywane do badań naukowych albo szkolenia o charakterze oświatowym lub zawodowym;

(ii) określenie "materiały o charakterze socjalnym dla marynarzy" oznacza:

materiały do zajęć o charakterze kulturalnym, oświatowym, wypoczynkowym, religijnym lub sportowym, w które angażują się osoby wykonujące obowiązki w związku z pracą lub służbą na morzu na zagranicznym statku zajmującym się międzynarodowym obrotem towarów w handlu morskim.

Listy przykładowe "materiałów pedagogicznych", "materiałów o charakterze socjalnym dla marynarzy" oraz "wszelkich innych towarów przywożonych w związku z działalnością oświatową, naukową lub kulturalną" są przedstawione odpowiednio w dodatkach I, II i III do niniejszego załącznika.

Rozdział  II

Zakres stosowania

Artykuł  2

Następującym towarom udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji:

(a) towarom przywożonym wyłącznie w celach oświatowych, naukowych lub kulturalnych;

(b) częściom zapasowym do wyposażenia naukowego i materiału pedagogicznego, któremu udzielono odprawy czasowej zgodnie z literą (a) powyżej, oraz narzędziom specjalnie przeznaczonym do konserwacji, sprawdzania, dokonywania pomiarów lub naprawy takiego wyposażenia.

Rozdział  III

Postanowienia różne

Artykuł  3

Aby ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem miały zastosowanie:

(a) towary przywożone w celach oświatowych, naukowych lub kulturalnych muszą być własnością osoby mającej siedzibę poza obszarem odprawy czasowej i muszą być przywiezione przez zatwierdzone instytucje w uzasadnionych ilościach, mając na względzie cel przywozu. Towary te nie mogą zostać wykorzystane do celów handlowych.

(b) materiały o charakterze socjalnym dla marynarzy muszą być wykorzystywane na pokładach zagranicznych statków zajmujących się międzynarodowym obrotem towarów w handlu morskim lub muszą zostać wyładowane ze statku w celu czasowego wykorzystania przez załogę na lądzie albo muszą być przywożone do wykorzystywania w domach noclegowych, klubach lub ośrodkach wypoczynkowych dla marynarzy, które są zarządzane albo przez oficjalne organizacje, albo przez religijne lub inne niedochodowe organizacje, czy też do wykorzystywania w świątyniach, w których odprawiane są regularnie msze dla marynarzy.

Artykuł  4

Odprawa czasowa wyposażenia naukowego, materiałów pedagogicznych oraz materiałów o charakterze socjalnym dla marynarzy, używanych na pokładach statków, jest udzielana bez wymagania przedstawiania dokumentu celnego lub dostarczania zabezpieczenia. W przypadkach, w których zaistnieje taka konieczność, spis wraz z pisemnym zobowiązaniem do powrotnego wywozu może być wymagany dla wyposażenia naukowego i materiałów pedagogicznych.

Artykuł  5

Termin powrotnego wywozu towarów przywożonych w celach oświatowych, naukowych lub kulturalnych wynosi przynajmniej dwanaście miesięcy od daty odprawy czasowej.

Artykuł  6

Każda Umawiająca się Strona ma prawo wnieść zastrzeżenie, zgodnie z artykułem 29 niniejszej konwencji, odnośnie do postanowień artykułu 4 niniejszego załącznika w takim stopniu, w jakim odnoszą się one do wyposażenia naukowego i materiałów pedagogicznych.

Artykuł  7

Dodatki do niniejszego załącznika stanowią jego integralną część.

Artykuł  8

Z chwilą wejścia w życie niniejszy załącznik, zgodnie z artykułem 27 niniejszej konwencji, uchyla i zastępuje Konwencję celną dotyczącą materiałów o charakterze socjalnym dla marynarzy, sporządzoną w Brukseli dnia 1 grudnia 1964 r., Konwencję celną dotyczącą czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzoną w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. i Konwencję celną dotyczącą czasowego przywozu materiałów pedagogicznych, sporządzoną w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r., w stosunkach między Umawiającymi się Stronami, które przyjęły niniejszy załącznik i są Umawiającymi się Stronami tych konwencji.

DODATEK I

Lista przykładowa

(a) Urządzenia do zapisywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, takie jak:

- rzutniki do wyświetlania przezroczy i obrazów statycznych;

- projektory kinowe;

- reprojektory i episkopy;

- magnetofony, magnetoskopy i wyposażenie wideo;

- wyposażenie telewizji zamkniętej.

(b) Nośniki dźwięku i obrazu, takie jak:

- przezrocza, obrazy statyczne oraz mikrofilmy;

- filmy kinowe;

- nagrania dźwiękowe (taśmy magnetyczne, płyty);

- taśmy wideo.

(c) Materiały specjalistyczne, takie jak:

- wyposażenie bibliograficzne i materiały audiowizualne dla bibliotek;

- biblioteki obwoźne;

- laboratoria językowe;

- wyposażenie do tłumaczenia symultanicznego;

- mechaniczne lub elektroniczne urządzenia zaprogramowane do nauczania;

- materiały specjalnie przeznaczone do szkolenia oświatowego lub zawodowego osób niepełnosprawnych.

(d) Inne materiały, takie jak:

- tabele ścienne, modele, wykresy, mapy, plany, fotografie i rysunki;

- przyrządy, aparatura i modele przeznaczone do celów zademonstrowania;

- zestawy przedmiotów z wizualną lub dźwiękową informacją pedagogiczną, przygotowane do nauczania przedmiotu (zestawy do nauczania);

- przyrządy, aparatura, narzędzia i obrabiarki do nauczania zawodu lub rzemiosła;

- wyposażenie, włącznie ze specjalnie przystosowanymi lub przeznaczonymi pojazdami do wykorzystania w akcjach niesienia pomocy, które jest przywożone w celu szkolenia osób zaangażowanych w akcje niesienia pomocy.

DODATEK II

Lista przykładowa

(a) Materiały przeznaczone do czytania, takie jak:

- wszelkiego rodzaju książki;

- kursy korespondencyjne;

- dzienniki, żurnale i czasopisma;

- broszury dotyczące udogodnień socjalnych w portach.

(b) Materiały audiowizualne, takie jak:

- urządzenia odtwarzające dźwięk i obraz;

- magnetofony;

- odbiorniki radiowe i telewizyjne;

- projektory kinowe i inne projektory;

- nagrania na taśmach i płytach (kursy językowe, programy radiowe, pozdrowienia, muzyka i rozrywka);

- naświetlone i wywołane filmy;

- przezrocza;

- taśmy wideo.

(c) Sprzęt sportowy, taki jak:

- ubiory sportowe;

- piłki;

- rakiety i siatki;

- gry pokładowe;

- sprzęt lekkoatletyczny;

- sprzęt gimnastyczny.

(d) Materiały wykorzystywane dla celów hobbystycznych, takie jak:

- gry towarzyskie;

- instrumenty muzyczne;

- materiały dla amatorskich kółek dramatycznych;

- materiały do prac malarskich, rzeźbiarskich, robót ciesielskich, robót w metalu, do wyrobu dywanów itp.

(e) Wyposażenie do prowadzenia działalności religijnej.

(f) Części i akcesoria do materiałów o charakterze socjalnym.

DODATEK III

Lista przykładowa

Towary takie jak:

1. Kostiumy i części dekoracji wypożyczone bezpłatnie stowarzyszeniom dramatycznym lub teatrom.

2. Partytury wypożyczone bezpłatnie teatrom muzycznym lub orkiestrom.

Przekład

ZAŁĄCZNIK B.6

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY PRZEDMIOTÓW OSOBISTEGO UŻYTKU PODRÓŻNYCH ORAZ TOWARÓW PRZYWOŻONYCH W CELACH SPORTOWYCH

Rozdział  I

Definicje

Artykuł  1

W rozumieniu niniejszego załącznika określenie:

(a) "podróżny" oznacza:

każdą osobę przybywającą czasowo na terytorium Umawiającej się Strony, na którym normalnie nie zamieszkuje na stałe, w celach turystycznych, sportowych, handlowych, wzięcia udziału w spotkaniach zawodowych, w celach zdrowotnych, w związku ze studiami itp.;

(b) "przedmioty osobistego użytku" oznacza:

wszystkie przedmioty, nowe lub używane, których podróżny może potrzebować z uzasadnionych powodów do osobistego użytku podczas podróży, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności podróży, ale wyłączając wszelkie towary przywożone w celach handlowych. Lista przykładowa przedmiotów osobistego użytku jest przedstawiona w dodatku I do niniejszego załącznika;

(c) "towary przywożone w celach sportowych" oznacza:

sprzęt sportowy i inne przedmioty do wykorzystania przez podróżnych w zawodach sportowych lub pokazach albo też do treningu na obszarze odprawy czasowej. Lista przykładowa takich towarów jest przedstawiona w dodatku II do niniejszego załącznika.

Rozdział  II

Zakres stosowania

Artykuł  2

Przedmiotom osobistego użytku i towarom przywożonym w celach sportowych udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji.

Rozdział  III

Postanowienia różne

Artykuł  3

Aby ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem miały zastosowanie:

(a) przedmioty osobistego użytku podróżny musi mieć na sobie lub w swoim bagażu (towarzyszącym lub nie);

(b) towary przywożone w celach sportowych muszą być własnością osoby mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza obszarem odprawy czasowej oraz muszą być przywożone w uzasadnionych ilościach w świetle ich zamierzonego wykorzystania.

Artykuł  4
1.
Odprawa czasowa przedmiotów osobistego użytku jest udzielana bez wymogu przedstawiania dokumentu celnego lub dostarczania zabezpieczenia. Jednak w przypadku przedmiotów, z którymi wiążą się wysokie kwoty należności przywozowych i podatków, dokument celny i zabezpieczenie mogą być wymagane.
2.
Ilekroć jest to możliwe, spis towarów wraz z pisemnym zobowiązaniem do powrotnego wywozu może być uznawany dla towarów przywożonych w celach sportowych zamiast dokumentu celnego i zabezpieczenia.
Artykuł  5
1.
Przedmioty osobistego użytku będą wywiezione powrotnie najpóźniej w chwili, gdy osoba, która je przywiozła, opuszcza obszar odprawy czasowej.
2.
Termin powrotnego wywozu towarów przywożonych w celach sportowych wynosi przynajmniej dwanaście miesięcy od daty odprawy czasowej.
Artykuł  6

Dodatki do niniejszego załącznika stanowią integralną część załącznika.

Artykuł  7

Z chwilą wejścia w życie niniejszy załącznik, zgodnie z artykułem 27 niniejszej konwencji, uchyla i zastępuje stosowanie artykułów 2 i 5 Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r., w stosunkach między Umawiającymi się Stronami, które przyjęły niniejszy załącznik i są Umawiającymi się Stronami tej konwencji.

DODATEK I

Lista przykładowa

1. Odzież.

2. Artykuły toaletowe.

3. Biżuteria osobista.

4. Aparaty fotograficzne i kamery filmowe wraz z uzasadnioną ilością filmów i akcesoriami do nich.

5. Przenośne projektory do przezroczy lub projektory filmowe i akcesoria do nich wraz z uzasadnioną ilością przezroczy lub filmów.

6. Kamery wideo i przenośne magnetowidy z uzasadnioną ilością taśm.

7. Przenośne instrumenty muzyczne.

8. Przenośne gramofony wraz z płytami.

9. Przenośne urządzenia nagrywające i odtwarzające dźwięk (włącznie z dyktafonami) z taśmami.

10. Przenośne radioodbiorniki.

11. Przenośne telewizory.

12. Przenośne maszyny do pisania.

13. Przenośne maszyny liczące.

14. Przenośne komputery osobiste.

15. Lornetki.

16. Wózki dziecięce.

17. Wózki inwalidzkie.

18. Sprzęt sportowy, taki jak: namioty i inny sprzęt kempingowy, sprzęt wędkarski, sprzęt do wspinaczek, sprzęt do nurkowania, sportowa broń palna z amunicją, rowery niewyposażone w silnik, kanadyjki lub kajaki o długości do 5,5 metra, narty, rakiety tenisowe, deski do surfingu, deski do surfingu z żaglem, lotnie i paralotnie, sprzęt do golfa.

19. Przenośne dializatory i podobna aparatura medyczna oraz artykuły jednorazowego użytku do wykorzystania wraz z nimi.

20. Inne artykuły, które mają wyraźnie charakter osobisty.

DODATEK II

Lista przykładowa

A.
Sprzęt używany na bieżni i na boisku, taki jak:

- płotki;

- oszczepy, dyski, tyczki, kule, młoty.

B.
Sprzęt do gier w piłkę, taki jak:

- wszelkiego rodzaju piłki;

- rakiety, drewniane młotki, kije i tym podobne;

- wszelkiego rodzaju siatki;

- szkielety bramek.

C.
Sprzęt do sportów zimowych, taki jak:

- narty i kijki;

- łyżwy;

- bobsleje;

- sprzęt do curlingu.

D.
Wszelkiego rodzaju sportowe ubiory, buty, rękawice, kaski ochronne itp.
E.
Sprzęt do sportów wodnych, taki jak:

- kanadyjki i kajaki;

- łodzie żaglowe i wiosłowe, żagle, wiosła i krótkie wiosła;

- deski surfingowe i deski surfingowe z żaglem.

F.
Pojazdy mechaniczne i statki, takie jak:

- samochody;

- motorowery;

- łodzie motorowe.

G.
Sprzęt do różnych konkurencji sportowych, taki jak:

- broń sportowa i amunicja;

- rowery niewyposażone w silnik;

- łuki i strzały;

- sprzęt do szermierki;

- sprzęt gimnastyczny;

- kompasy;

- maty do zapasów i maty słomiane;

- sprzęt do podnoszenia ciężarów;

- sprzęt do jazdy konnej, sulki;

- lotnie, paralotnie, deski surfingowe z żaglem;

- sprzęt do wspinaczek;

- kasety muzyczne wykorzystywane jako akompaniament przy występie.

H.
Sprzęt pomocniczy, taki jak:

- sprzęt do pomiarów i wyświetlania wyników;

- aparatura do wykonywania testów krwi i moczu.

Przekład

ZAŁĄCZNIK B.7

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY MATERIAŁÓW REKLAMUJĄCYCH TURYSTYKĘ

Rozdział  I

Definicja

Artykuł  1

W rozumieniu niniejszego załącznika określenie "materiały reklamujące turystykę" oznacza:

towary przywożone w celu zachęcania ludności do odwiedzania obcego kraju, w szczególności w celu brania udziału w spotkaniach lub manifestacjach o charakterze kulturalnym, religijnym, turystycznym, sportowym lub zawodowym. Lista przykładowa takich materiałów jest przedstawiona w dodatku do niniejszego załącznika.

Rozdział  II

Zakres stosowania

Artykuł  2

Z wyjątkiem materiałów, o których mowa w artykule 5 niniejszego załącznika, które dopuszcza się do obrotu ze zwolnieniem od należności przywozowych i podatków, materiałom reklamującym turystykę udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji.

Rozdział  III

Postanowienia różne

Artykuł  3

Aby ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem miały zastosowanie, materiały reklamujące turystykę muszą być własnością osoby mającej siedzibę poza obszarem odprawy czasowej oraz muszą być przywożone w uzasadnionych ilościach w świetle ich zamierzonego wykorzystania.

Artykuł  4

Termin powrotnego wywozu materiałów reklamujących turystykę wynosi przynajmniej dwanaście miesięcy od daty odprawy czasowej.

Artykuł  5

Dopuszczenie do obrotu ze zwolnieniem od należności przywozowych i podatków udzielane jest następującym materiałom reklamowym:

(a) dokumentom (folderom, broszurom, książkom, czasopismom, przewodnikom, oprawionym lub nieoprawionym plakatom, nieoprawionym fotografiom i powiększeniom fotograficznym, mapom ilustrowanym lub nie, zadrukowanym przezroczystym foliom na szyby) do bezpłatnego rozprowadzania, pod warunkiem że dokumenty te nie zawierają więcej niż 25% prywatnej reklamy handlowej i są oczywiście przeznaczone do celów powszechnej reklamy;

(b) spisom i rocznikom zagranicznych hoteli, opublikowanym lub sponsorowanym przez oficjalne agencje turystyczne, oraz rozkładom jazdy transportu dostarczającego usługi za granicą, gdy takie dokumenty przeznaczone są do nieodpłatnego rozpowszechniania i nie zawierają więcej niż 25% prywatnej reklamy handlowej.

(c) materiałom technicznym przesyłanym do akredytowanych przedstawicieli lub korespondentów mianowanych przez krajowe oficjalne agencje turystyczne, nieprzeznaczonym do rozpowszechniania, to znaczy: rocznikom, książkom telefonicznym, spisom hoteli, katalogom targów, wzorom wyrobów rzemieślniczych o znikomej wartości, dokumentacji dotyczącej muzeów, uniwersytetów, miejscowości kuracyjnych i podobnych instytucji.

Artykuł  6

Dodatek do niniejszego załącznika stanowi jego integralną część.

Artykuł  7

Z chwilą wejścia w życie niniejszy załącznik, zgodnie z artykułem 27 niniejszej konwencji, uchyla i zastępuje Protokół dodatkowy do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, odnoszący się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, sporządzony w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r., w stosunkach między Umawiającymi się Stronami, które przyjęły niniejszy załącznik i są Umawiającymi się Stronami tego protokołu.

DODATEK

Lista przykładowa

1.
Materiały przeznaczone do eksponowania w biurach akredytowanych przedstawicieli lub korespondentów ustanowionych przez oficjalne krajowe agencje turystyczne albo w innych miejscach zatwierdzonych przez władze celne obszaru odprawy czasowej: obrazki i rysunki, oprawione fotografie i powiększenia fotograficzne, albumy artystyczne, obrazy, ryciny lub litografie, rzeźby i gobeliny oraz inne podobne dzieła sztuki;
2.
Materiały wystawowe (gabloty wystawowe, półki i podobne artykuły) włącznie z wyposażeniem elektrycznym i mechanicznym niezbędnym do funkcjonowania takiej wystawy;
3.
Filmy dokumentalne, płyty gramofonowe, nagrania na taśmie i inne nagrania dźwiękowe przeznaczone do wykorzystywania na bezpłatnych seansach, ale z wyłączeniem takich materiałów, które same zawierają reklamę handlową, oraz tych, które znajdują się w powszechnej sprzedaży na obszarze odprawy czasowej;
4.
Flagi, w ilości uzasadnionej ich przeznaczeniem;
5.
Dioramy, modele wykonane w danej skali, przezrocza, matryce drukarskie, negatywy fotograficzne;
6.
Egzemplarze wzorcowe wyrobów rzemiosła ludowego, strojów regionalnych i podobnych przedmiotów o charakterze folklorystycznym, w ilości uzasadnionej ich przeznaczeniem

Przekład

ZAŁĄCZNIK B.8

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY TOWARÓW PRZYWOŻONYCH W RUCHU PRZYGRANICZNYM

Rozdział  I

Definicje

Artykuł  1

W rozumieniu niniejszego załącznika:

(a) określenie "towary przywożone w ruchu przygranicznym" oznacza:

- towary przewożone przez mieszkańców strefy przygranicznej do wykonywania swojego zawodu lub zajęcia (lekarze, rzemieślnicy itp.);

- przedmioty osobistego lub domowego użytku mieszkańców strefy przygranicznej, przywożone przez nich w celu dokonania naprawy, wyprodukowania lub przetworzenia;

- sprzęt przeznaczony do pracy na gruntach rolnych usytuowanych w strefie przygranicznej obszaru odprawy czasowej;

- sprzęt będący własnością organu urzędowego, przywożony w związku z operacją niesienia pomocy (pożary, powodzie itp.);

(b) określenie "strefa przygraniczna" oznacza:

teren obszaru celnego przyległy do granicy lądowej, którego zasięg jest określony w ustawodawstwie krajowym i którego granice służą odróżnieniu ruchu przygranicznego od innego ruchu;

(c) określenie "mieszkańcy strefy przygranicznej" oznacza:

osoby mające siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w strefie przygranicznej;

(d) określenie "ruch przygraniczny" oznacza:

przywozy przeprowadzane przez mieszkańców strefy przygranicznej pomiędzy dwiema przyległymi strefami przygranicznymi.

Rozdział  II

Zakres stosowania

Artykuł  2

Towarom przywożonym w ruchu przygranicznym udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji.

Rozdział  III

Postanowienia różne

Artykuł  3

Aby ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem miały zastosowanie:

(a) towary przywożone w ruchu przygranicznym muszą być własnością mieszkańca strefy przygranicznej, która przylega do strefy przygranicznej odprawy czasowej;

(b) sprzęt do pracy na gruntach rolnych musi być wykorzystywany przez mieszkańców strefy przygranicznej przyległej do strefy granicznej odprawy czasowej, którzy pracują na gruntach rolnych usytuowanych w tej ostatniej strefie przygranicznej. Sprzęt ten musi być wykorzystywany do wykonywania prac rolnych lub prac leśnych, takich jak rozładowywanie lub przewóz drewna albo też hodowla ryb;

(c) ruch przygraniczny w celu dokonania naprawy, wyprodukowania lub przetworzenia musi mieć ściśle niehandlowy charakter.

Artykuł  4
1.
Odprawa czasowa towarów przywożonych w ruchu przygranicznym jest udzielana bez wymogu przedstawiania dokumentu celnego lub dostarczania zabezpieczenia.
2.
Każda Umawiająca się Strona może uzależnić udzielenie odprawy czasowej towarom przywożonym w ruchu przygranicznym od przedstawienia spisu towarów wraz z pisemnym zobowiązaniem do powrotnego wywozu.
3.
Odprawa czasowa może także być udzielona na zasadach zwykłego wpisu do rejestru prowadzonego przez urząd celny.
Artykuł  5
1.
Termin powrotnego wywozu towarów przywożonych w ruchu przygranicznym wynosi przynajmniej dwanaście miesięcy od daty odprawy czasowej.
2.
Sprzęt przeznaczony do pracy na gruntach rolnych będzie jednak powrotnie wywożony po wykonaniu pracy.

Przekład

ZAŁĄCZNIK B.9

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY TOWARÓW PRZYWOŻONYCH W CELACH HUMANITARNYCH

Rozdział  I

Definicje

Artykuł  1

W rozumieniu niniejszego załącznika:

(a) określenie "towary przywożone w celach humanitarnych" oznacza:

sprzęt medyczny, chirurgiczny i laboratoryjny oraz przesyłki towarów z pomocą;

(b) określenie "przesyłki towarów z pomocą" oznacza:

wszystkie towary, takie jak pojazdy i inne środki transportu, koce, namioty, domy z prefabrykatów lub inne towary pierwszej potrzeby wysyłane jako pomoc dla dotkniętych klęską żywiołową lub podobnymi katastrofami.

Rozdział  II

Zakres stosowania

Artykuł  2

Towarom przywożonym w celach humanitarnych udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji.

Rozdział  III

Postanowienia różne

Artykuł  3

Aby ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem miały zastosowanie:

(a) towary przywożone w celach humanitarnych muszą być własnością osoby mającej siedzibę poza obszarem odprawy czasowej i muszą zostać wypożyczone bezpłatnie;

(b) sprzęt medyczny, chirurgiczny i laboratoryjny musi być przeznaczony do wykorzystania przez szpitale i inne instytucje medyczne, które znajdując się w wyjątkowych sytuacjach pilnie potrzebują takiego sprzętu, pod warunkiem że sprzęt ten nie jest dostępny w wystarczającej ilości na obszarze odprawy czasowej;

(c) przesyłki towarów z pomocą muszą być wysyłane do osób zatwierdzonych przez właściwe władze na obszarze odprawy czasowej.

Artykuł  4
1.
Ilekroć jest to możliwe, spis towarów wraz z pisemnym zobowiązaniem do powrotnego wywozu może być uznawany dla sprzętu medycznego, chirurgicznego i laboratoryjnego zamiast dokumentu celnego i zabezpieczenia.
2.
Odprawa czasowa przesyłek towarów z pomocą jest udzielana bez wymogu przedstawiania dokumentu celnego lub dostarczania zabezpieczenia. Jednak władze celne mogą wymagać spisu towarów wraz z pisemnym zobowiązaniem do powrotnego wywozu.
Artykuł  5
1.
Termin powrotnego wywozu sprzętu medycznego, chirurgicznego i laboratoryjnego jest ustalany zgodnie z potrzebami.
2.
Termin powrotnego wywozu przesyłek towarów z pomocą wynosi przynajmniej dwanaście miesięcy od daty odprawy czasowej.

Przekład

ZAŁĄCZNIK C

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY ŚRODKÓW TRANSPORTU

Rozdział  I

Definicje

Artykuł  1

W rozumieniu niniejszego załącznika:

(a) określenie "środki transportu" oznacza:

wszelkie statki (włącznie z pokładowymi lub bezpokładowymi lichtugami i barkami oraz wodolotami), poduszkowce, samoloty, pojazdy drogowe (włącznie z rowerami wyposażonymi w silniki, przyczepami, naczepami i pojazdami kombinowanymi) i tabor kolejowy; wraz z ich normalnymi częściami zamiennymi, akcesoriami i wyposażeniem przewożonym na pokładzie środka transportu (włącznie z dodatkowym wyposażeniem do załadunku, wyładunku, obsługi i zabezpieczenia towaru);

(b) określenie "użytkowanie w celach handlowych" oznacza:

przewóz osób za wynagrodzeniem albo przemysłowy lub handlowy przewóz towarów za wynagrodzeniem czy też bez wynagrodzenia;

(c) określenie "użytkowanie w celach prywatnych" oznacza:

przewóz wyłącznie dla własnego użytku przez osobę, której to dotyczy, z wyłączeniem użytkowania w celach handlowych:

(d) określenie "ruch wewnętrzny" oznacza:

przewóz osób zabranych lub towarów załadowanych na obszarze odprawy czasowej w celu dowiezienia lub rozładowania w miejscu znajdującym się na tym samym obszarze;

(e) określenie "zwykłe zbiorniki" oznacza:

zbiorniki skonstruowane przez producenta dla wszystkich środków transportu tego samego rodzaju co środki transportu będące przedmiotem załącznika, których zamontowanie na stałe umożliwia bezpośrednie użycie paliwa zarówno do napędzania, jak i działania podczas przewozu systemów chłodzenia i innych systemów tam, gdzie jest to stosowne. Zbiorniki zamontowane w środkach transportu przeznaczonych do bezpośredniego użycia innych typów paliwa oraz zbiorniki zamontowane do innych systemów, w które środek transportu może być wyposażony, są także uznawane za zwykłe zbiorniki.

Rozdział  II

Zakres stosowania

Artykuł  2

Następującym towarom udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji:

(a) środkom transportu użytkowanym w celach handlowych lub w celach prywatnych;

(b) częściom zapasowym i wyposażeniu przywożonemu w celu dokonania naprawy środka transportu odprawionego już czasowo. Wymienione części i wyposażenie, które nie są wywożone powrotnie, podlegają należnościom przywozowym i podatkom, z wyjątkiem przypadków, w których pozbywa się ich w sposób przewidziany w artykule 14 niniejszej konwencji.

Artykuł  3

Rutynowe operacje konserwacyjne i naprawy środka transportu, które stały się konieczne podczas podróży do lub na obszarze odprawy czasowej i które są przeprowadzane w trakcie okresu odprawy czasowej, nie uważa się za powodujące zmianę w znaczeniu artykułu 1 litera (a) niniejszej konwencji.

Artykuł  4
1.
Paliwo znajdujące się w normalnych zbiornikach środków transportu odprawionych czasowo, jak również oleje smarowe do normalnego użytku takich środków transportu, są odprawiane bez uiszczania należności przywozowych i podatków oraz bez stosowania zakazów lub ograniczeń przywozowych.
2.
W przypadku drogowych pojazdów mechanicznych użytkowanych w celach handlowych każda Umawiająca się Strona ma jednak prawo ustalić maksymalne ilości paliwa w normalnych zbiornikach takich drogowych pojazdów mechanicznych odprawionych czasowo, które może być dopuszczone na jej terytorium ze zwolnieniem od należności przywozowych i podatków oraz bez stosowania przywozowych zakazów lub ograniczeń.

Rozdział  III

Postanowienia różne

Artykuł  5

Aby ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem miały zastosowanie:

(a) środki transportu użytkowane w celach handlowych muszą być zarejestrowane na obszarze innym niż obszar odprawy czasowej na nazwisko osoby mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na obszarze innym niż obszar odprawy czasowej oraz muszą być przywożone i użytkowane przez osoby działające z takiego obszaru;

(b) środki transportu użytkowane w celach prywatnych muszą być zarejestrowane na obszarze innym niż obszar odprawy czasowej na nazwisko osoby mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na obszarze innym niż obszar odprawy czasowej oraz muszą być przywożone i użytkowane przez osoby mieszkające na stałe na takim obszarze.

Artykuł  6

Odprawa czasowa środków transportu jest udzielana bez wymogu przedstawiania dokumentu celnego lub dostarczania zabezpieczenia.

Artykuł  7

Niezależnie od postanowień artykułu 5 niniejszego załącznika,

(a) środki transportu użytkowane w celach handlowych mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie, nawet jeżeli są one osobami mającymi siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na obszarze odprawy czasowej, które są należycie upoważnione przez osoby, którym udzielono pozwolenia na korzystanie z odprawy czasowej i które działają w ich imieniu;

(b) środki transportu użytkowane w celach prywatnych mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie, które są należycie upoważnione przez osoby, którym udzielono pozwolenia na korzystanie z odprawy czasowej. Każda Umawiająca się Strona może zezwolić na wykorzystywanie środka transportu przez osobę mieszkającą na stałe na jej terytorium, w szczególności w przypadkach, w których środki transportu są wykorzystywane w imieniu i na polecenie osoby, której udzielono pozwolenia na korzystanie z odprawy czasowej.

Artykuł  8

Każda Umawiająca się Strona ma prawo odmówić korzyści odprawy czasowej lub wycofać taką korzyść:

(a) środkom transportu użytkowanym w celach handlowych, które są wykorzystywane w ruchu wewnętrznym;

(b) środkom transportu użytkowanym w celach prywatnych, które są wykorzystywane do użytkowania w celach handlowych w ruchu wewnętrznym;

(c) środkom transportu, które są wynajmowane po dokonaniu przywozu lub, jeżeli są przywożone do wynajęcia, są ponownie wynajmowane lub podnajmowane w celu innym niż bezpośredni powrotny wywóz.

Artykuł  9
1.
Środki transportu użytkowane w celach handlowych będą wywiezione powrotnie po zakończeniu operacji przewozowych, dla których zostały przywiezione.
2.
Środki transportu użytkowane w celach prywatnych mogą pozostawać na obszarze odprawy czasowej przez okres, ciągły lub nie, sześciu miesięcy każdego okresu dwunastu miesięcy.
Artykuł  10

Każda Umawiająca się Strona ma prawo wnieść zastrzeżenie zgodnie z artykułem 29 niniejszej konwencji odnośnie do:

(a) artykułu 2 litera (a) w takim stopniu, w jakim odnosi się on do odprawy czasowej dla użytkowania w celach handlowych drogowych pojazdów mechanicznych i taboru kolejowego;

(b) artykułu 6 w takim stopniu, w jakim odnosi się on do drogowych pojazdów mechanicznych użytkowanych w celach handlowych i do środków transportu użytkowanych w celach prywatnych;

(c) artykułu 9 ustęp 2

niniejszego załącznika.

Artykuł  11

Z chwilą wejścia w życie niniejszy załącznik, zgodnie z artykułem 27 niniejszej konwencji, uchyla i zastępuje Konwencję celną w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r., Konwencję celną w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, sporządzoną w Genewie dnia 18 maja 1956 roku i Konwencję celną w sprawie czasowego przywozu samolotów i statków wycieczkowych do użytkowania w celach prywatnych, sporządzoną w Genewie dnia 18 maja 1956 r., w stosunkach między Umawiającymi się Stronami, które przyjęły niniejszy załącznik i są Umawiającymi się Stronami tych konwencji.

Przekład

ZAŁĄCZNIK D

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY ZWIERZĄT

Rozdział  I

Definicje

Artykuł  1

W rozumieniu niniejszego załącznika:

(a) określenie "zwierzęta" oznacza:

żywe zwierzęta każdego gatunku;

(b) określenie "strefa przygraniczna" oznacza:

teren obszaru celnego przyległy do granicy lądowej, którego zasięg jest określony w ustawodawstwie krajowym i którego granice służą odróżnieniu ruchu przygranicznego od innego ruchu;

(c) określenie "mieszkańcy strefy przygranicznej" oznacza:

osoby mające siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w strefie przygranicznej;

(d) określenie "ruch przygraniczny" oznacza:

przywozy przeprowadzane przez mieszkańców strefy przygranicznej pomiędzy dwiema przylegającymi strefami przygranicznymi.

Rozdział  II

Zakres stosowania

Artykuł  2

Zwierzętom przywożonym w celach określonych w dodatku do niniejszego załącznika udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji.

Rozdział  III

Postanowienia różne

Artykuł  3

Aby ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem miały zastosowanie:

(a) zwierzęta muszą być własnością osoby mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza obszarem odprawy czasowej;

(b) zwierzęta pociągowe, które mają być wykorzystywane do wykonywania pracy na gruntach rolnych znajdujących się w strefie przygranicznej obszaru odprawy czasowej, muszą być przywożone przez mieszkańców strefy przygranicznej przyległej do strefy przygranicznej odprawy czasowej.

Artykuł  4
1.
Odprawa czasowa zwierząt pociągowych, o których mowa w artykule 3 litera (b) niniejszego załącznika, i zwierząt przywożonych w ramach okresowego pędzenia bydła lub wypasu na gruntach rolnych znajdujących się w strefie przygranicznej, jest udzielana bez wymogu przedstawiania dokumentu celnego lub dostarczania zabezpieczenia.
2.
Każda Umawiająca się Strona może uzależnić udzielenie odprawy czasowej zwierząt, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, od przedstawienia spisu wraz z pisemnym zobowiązaniem do powrotnego wywozu.
Artykuł  5
1.
Każda Umawiająca się Strona ma prawo wnieść zastrzeżenie, zgodnie z artykułem 29 niniejszej konwencji, odnośnie do artykułu 4 ustęp 1 niniejszego załącznika.
2.
Każda Umawiająca się Strona ma także prawo wnieść zastrzeżenie, zgodnie z artykułem 29 niniejszej konwencji, odnośnie do pozycji 12 i 13 dodatku do niniejszego załącznika.
Artykuł  6

Termin powrotnego wywozu zwierząt wynosi przynajmniej dwanaście miesięcy od daty odprawy czasowej.

Artykuł  7

Dodatek do niniejszego załącznika stanowi jego integralną część.

DODATEK

Lista stosownie do artykułu 2

1. Ujeżdżanie.

2. Trening.

3. Reprodukcja.

4. Podkuwanie i ważenie.

5. Leczenie weterynaryjne.

6. Przeprowadzanie prób (mając na przykład na względzie kupno).

7. Udział w imprezach o charakterze publicznym, wystawach, konkursach, zawodach lub pokazach.

8. Udział w spektaklach (cyrk zwierząt itp.).

9. Wyjazdy o charakterze turystycznym (włącznie ze zwierzętami domowymi towarzyszącymi podróżnym).

10. Wykonywanie określonych zadań (psy lub konie policyjne, psy do poszukiwań, psy przewodnicy itp.).

11. Akcje ratunkowe.

12. Okresowe pędzenie bydła lub wypas.

13. Wykonywanie pracy lub transportu.

14. Wykorzystanie do celów medycznych (dostarczanie jadu węży itp.).

Przekład

ZAŁĄCZNIK E

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY TOWARÓW PRZYWOŻONYCH Z CZĘŚCIOWYM ZWOLNIENIEM OD NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWYCH I PODATKÓW

Rozdział  I

Definicje

Artykuł  1

W rozumieniu niniejszego załącznika:

(a) określenie "towary przywożone z częściowym zwolnieniem" oznacza:

towary, które są wymienione w innych załącznikach do niniejszej konwencji, ale nie spełniają wszystkich warunków przewidzianych w nich do udzielenia odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności przywozowych i podatków, oraz towary, które nie są wymienione w tych innych załącznikach i które są przywożone w celu czasowego wykorzystania, na przykład przy produkcji lub wykonywaniu projektów;

(b) określenie "częściowe zwolnienie" oznacza:

zwolnienie od zapłaty części całkowitej kwoty należności przywozowych i podatków, która w przeciwnym razie byłaby należna, gdyby towary zostały dopuszczone do obrotu w dniu, w którym zostały objęte procedurą odprawy czasowej.

Rozdział  II

Zakres stosowania

Artykuł  2

Towarom, o których mowa w artykule 1 litera (a) niniejszego załącznika, udziela się odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji.

Rozdział  III

Postanowienia różne

Artykuł  3

Aby ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem miały zastosowanie, towary przywożone z częściowym zwolnieniem muszą być własnością osoby mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza obszarem odprawy czasowej.

Artykuł  4

Każda Umawiająca się Strona może sporządzić listę towarów, które są lub nie są przedmiotem odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem. Zawartość takiej listy zostanie przedstawiona depozytariuszowi niniejszej konwencji.

Artykuł  5

Kwota należności przywozowych i podatków przypadająca do zapłaty zgodnie z niniejszym załącznikiem nie może przekraczać 5% - za każdy miesiąc lub część miesiąca, podczas którego towary zostały objęte procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem - kwoty należności przywozowych i podatków, której podlegałyby, gdyby zostały dopuszczone do obrotu w dniu, w którym zostały objęte procedurą odprawy czasowej.

Artykuł  6

Kwota należności przywozowych i podatków do obciążenia nie powinna przekroczyć w żadnym wypadku tej kwoty, która podlegałaby zapłacie, gdyby towary, których to dotyczy, zostały dopuszczone do obrotu w dniu, w którym zostały objęte procedurą odprawy czasowej.

Artykuł  7
1.
Kwota należności przywozowych i podatków przypadających do zapłaty, zgodnie z niniejszym załącznikiem, jest nakładana przez właściwe władze, gdy zostaną wypełnione zobowiązania wynikające z procedury.
2.
W przypadkach, w których zgodnie z artykułem 13 niniejszej konwencji procedura odprawy czasowej zostaje zakończona dopuszczeniem do obrotu, kwota wszelkich należności przywozowych i podatków pobranych już na poczet częściowego zwolnienia zostaje odjęta od kwoty należności przywozowych i podatków przypadających do zapłaty w rezultacie dopuszczenia do obrotu.
Artykuł  8

Termin powrotnego wywozu towarów przywożonych z częściowym zwolnieniem określa się biorąc pod uwagę postanowienia artykułów 5 i 6 niniejszego załącznika.

Artykuł  9

Każda Umawiająca się Strona ma prawo wnieść zastrzeżenie, zgodnie z artykułem 29 niniejszej konwencji, odnośnie do artykułu 2 niniejszego załącznika, w stopniu, w jakim odnosi się on do częściowego zwolnienia od podatków.

Po zapoznaniu się z powyższymi załącznikami, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

- są one przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone z zastrzeżeniami załączonymi do niniejszego aktu,

- będą one niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 24 listopada 2000 r.

ZAŁĄCZNIK

ZASTRZEŻENIA

Ratyfikując załączniki B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i F do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej, sporządzonej w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r., Rzeczpospolita Polska zgłasza następujące zastrzeżenia:

ZAŁĄCZNIK B.3

Do artykułu 5 ustęp 1 na podstawie artykułu 7 litera (b) niniejszego załącznika:

"Ustawodawstwo polskie może wymagać przedstawienia dokumentu celnego lub złożenia zabezpieczenia w odniesieniu do kontenerów, palet i opakowań."

ZAŁĄCZNIK B.5

Do artykułu 4 na podstawie artykułu 6 niniejszego załącznika:

"Ustawodawstwo polskie przewiduje, że wyposażenie naukowe i materiał pedagogiczny podlegają zwykłym formalnościom wymaganym dla procedury odprawy czasowej - złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej wraz ze zgłoszeniem celnym o objęcie towarów tą procedurą oraz złożenie zabezpieczenia."

ZAŁĄCZNIK C

Do artykułu 2 litera (a) na podstawie artykułu 10 litera (a) niniejszego załącznika:

"W odniesieniu do drogowych pojazdów mechanicznych użytkowanych w celach handlowych udziela się odprawy czasowej wyłącznie w przypadkach wykorzystywania pojazdu przez osobę mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania poza polskim obszarem celnym, będącą jednocześnie osobą uprawnioną do korzystania z procedury w rozumieniu ustawodawstwa polskiego."

Do artykułu 6 na podstawie artykułu 10 litera (b) niniejszego załącznika:

"Ustawodawstwo polskie może w określonych przypadkach wymagać przedstawienia dokumentu celnego lub złożenia zabezpieczenia w odniesieniu do drogowych pojazdów mechanicznych użytkowanych w celach handlowych i do środków transportu użytkowanych w celach prywatnych".

Do artykułu 9 ustęp 2 na podstawie artykułu 10 litera (c) niniejszego załącznika:

"Termin wywozu środków transportu użytkowanych w celach prywatnych upływa z dniem opuszczenia polskiego obszaru celnego przez osobę, która dokonała ich przywozu."

ZAŁĄCZNIK E

Do artykułu 2 na podstawie artykułu 9 niniejszego załącznika:

"Ustawodawstwo polskie przewiduje częściowe zwolnienie od należności celnych przywozowych, nie przewiduje jednak częściowego zwolnienia od podatków".