Art. 8. - [Osoba uprawniona do dokonania zakupu preferencyjnego] - Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2236

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2023 r.
Art.  8.  [Osoba uprawniona do dokonania zakupu preferencyjnego]
1. 
Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).
2. 
Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia, ilość paliwa stałego dostępną dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego odpowiednio w okresie:
1)
do dnia 31 grudnia 2022 r.,
2)
od dnia 1 stycznia 2023 r.

- uwzględniając ilość paliwa stałego będącego w posiadaniu podmiotów wprowadzających do obrotu oraz konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstw domowych w odniesieniu do dostępności paliwa stałego.