Art. 15. - [Prawo do rekompensaty z tytułu sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych; złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty] - Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.114 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2024 r.
Art.  15.  [Prawo do rekompensaty z tytułu sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych; złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty]
1. 
Podmiot wprowadzający do obrotu może wystąpić do podmiotu wypłacającego z wnioskiem o wypłatę rekompensaty w wysokości stanowiącej iloczyn ilości paliwa stałego sprzedanego na podstawie umów, o których mowa w art. 3 ust. 3, a jeżeli podmiot wprowadzający do obrotu jest także innym podmiotem prowadzącym sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego - na podstawie umów sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego, w okresie wskazanym w ust. 10, i różnicy między uzasadnionym średnim jednostkowym kosztem paliwa stałego w tym okresie a średnią ceną netto sprzedaży paliwa stałego w tym okresie, powiększoną o podatek od towarów i usług.
2. 
Uzasadniony średni jednostkowy koszt, o którym mowa w ust. 1, oblicza się jako iloraz sumy ujętych w księgach rachunkowych w okresie wskazanym w ust. 10 kosztów uzasadnionych, o których mowa w ust. 3, i ilości sprzedanego w tym okresie paliwa stałego.
3. 
Do uzasadnionych kosztów paliwa stałego zalicza się koszty:
1)
paliwa stałego według ceny nabycia,
2)
bezpośrednie i pośrednie związane z zakupem i przystosowaniem paliwa stałego do wprowadzenia do obrotu, w tym koszty ogólnego zarządu, nieujęte w cenie nabycia,
3)
sprzedaży paliwa stałego,
4)
obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu paliwa stałego w okresie jego przygotowania do sprzedaży oraz w celu finansowania sprzedaży paliwa stałego z zastosowaniem odroczonego terminu płatności

- określone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

4. 
Średnią cenę netto sprzedaży, o której mowa w ust. 1, oblicza się jako iloraz sumy przychodów ze sprzedaży paliwa stałego na podstawie umów, o których mowa w art. 3 ust. 3, a jeżeli podmiot wprowadzający do obrotu jest także innym podmiotem prowadzącym sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego - na podstawie umów sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego, uzyskanych w okresie wskazanym w ust. 10, i ilości tego paliwa stałego sprzedanego w tym okresie.
5. 
Rekompensata przysługuje za paliwo stałe sprzedane do dnia 30 kwietnia 2023 r. i jest wypłacana podmiotowi wprowadzającemu do obrotu na jego wniosek za każdy miesiąc kalendarzowy. Wysokość rekompensaty w danym okresie miesięcznym oblicza podmiot wprowadzający do obrotu.
6. 
Rekompensata w kwocie netto, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód podmiotu wprowadzającego do obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805) lub ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.) w miesiącu jej otrzymania.
7. 
Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków o wypłatę rekompensaty i jej wypłatę jest podmiot wypłacający.
8. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
oznaczenie podmiotu wprowadzającego do obrotu - jego nazwę (firmę), adres siedziby i adres poczty elektronicznej;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)
wyrażoną w tonach ilość paliwa stałego sprzedanego gminom, gminom sąsiednim lub innym podmiotom na podstawie umów, o których mowa w art. 3 ust. 3, a jeżeli podmiot wprowadzający do obrotu jest także innym podmiotem prowadzącym sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego - na podstawie umów sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego, w okresie wskazanym w ust. 10;
5)
wnioskowaną wysokość rekompensaty;
6)
oznaczenie okresu, którego dotyczy wniosek;
7)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata rekompensaty;
8)
imiona, nazwiska oraz numery PESEL pełnomocników ustanowionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu wprowadzającego do obrotu i ich adresy poczty elektronicznej;
9)
inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty rekompensaty.
9. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
szczegółową kalkulację wnioskowanej kwoty rekompensaty wraz z podaniem do każdej umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3, a jeżeli podmiot wprowadzający do obrotu jest także innym podmiotem prowadzącym sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego - każdej umowy sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego:
a)
ilości paliwa stałego sprzedanego w okresie objętym wnioskiem o wypłatę rekompensaty wyrażonej w tonach,
b)
uzasadnionego średniego kosztu jednostkowego paliwa stałego w okresie objętym wnioskiem o wypłatę rekompensaty, wyrażonego w zł za tonę,
c)
sumy ujętych w księgach rachunkowych w okresie objętym wnioskiem o wypłatę rekompensaty uzasadnionych kosztów, o których mowa w ust. 3, wyrażoną w zł,
d)
ceny netto sprzedaży paliwa stałego w okresie objętym wnioskiem o wypłatę rekompensaty, wyrażonej w zł za tonę;
2)
zestawienie numerów faktur wraz z określeniem wyrażonej w tonach, odrębnie dla każdej faktury, ilości paliwa stałego sprzedanego na podstawie umów, o których mowa w art. 3 ust. 3, a jeżeli podmiot wprowadzający do obrotu jest także innym podmiotem prowadzącym sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego - na podstawie umów sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego, daty sprzedaży, nazwy gminy, gminy sąsiedniej lub podmiotu nabywającego paliwo stałe, ceny netto i wartości tego paliwa stałego;
3)
opis metodologii zastosowanej do obliczenia uzasadnionego średniego kosztu jednostkowego, o którym mowa w ust. 1, i zastosowanych do obliczeń pozycji lub grup kosztów uzasadnionych; opis dostarcza się z pierwszym wnioskiem i w każdym przypadku zmiany metodologii;
4)
oświadczenie o treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, oświadczam, że wszystkie dane i informacje, podane we wniosku o wypłatę rekompensaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, za miesiąc .... 202. r., są zgodne z prawdą."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
10. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za okres miesiąca kalendarzowego, w terminie 60 dni od ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy wniosek. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty z niedochowaniem terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Kwota rekompensaty nieuwzględniona we wniosku za okres danego miesiąca kalendarzowego może zostać uwzględniona we wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 17 ust. 1.
11. 
Składanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o wypłatę rekompensaty, a także korespondencja z podmiotem wypłacającym odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.
12. 
Wniosek o wypłatę rekompensaty składa się do podmiotu wypłacającego przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu wprowadzającego do obrotu.