Rozdział 2 - Rodzaje kontroli. - Zakres, zasady i tryb dokonywania przez organy administracji jakości i miar w zakładach produkcyjnych kontroli jakości wyrobów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.54.324

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1966 r.

Rozdział  2.

Rodzaje kontroli.

§  12.
Kontrolę przeprowadza się bądź jako kontrolę doraźną, bądź jako kontrolę szczególną.

a) Kontrola doraźna.

§  13.
1.
Przedmiotem kontroli doraźnej jest kontrola jakości wyrobów, prawidłowości stosowania znaków jakości oraz działalności kontroli technicznej, jej organizacji i stosowanych metod kontroli.
2.
Kontrolę doraźną przeprowadza się w razie stwierdzenia potrzeby dokonania takiej kontroli w wyniku analizy posiadanych materiałów lub otrzymania informacji o złej jakości wyrobów, lub niewłaściwego działania kontroli technicznej.
§  14.
Kontrolę doraźną może zarządzić:
1)
Prezes Centralnego Urzędu,
2)
dyrektor okręgowego urzędu na polecenie Prezesa Centralnego Urzędu lub z własnej inicjatywy,
3)
naczelnik obwodowego urzędu na polecenie dyrektora okręgowego urzędu lub z własnej inicjatywy.
§  15.
1.
Na podstawie protokołu kontroli doraźnej oraz po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag i wyjaśnień organ zarządzający kontrolę przekazuje wnioski pokontrolne kierownikowi kontrolowanego zakładu, przesyłając ich odpis jednostce nadrzędnej nad tym zakładem.
2.
Kierownik zakładu obowiązany jest wykonać wnioski organu, który przeprowadził kontrolę, a w wypadku gdy ich realizacja zależna jest od decyzji jego jednostki nadrzędnej lub innych jednostek - wystąpić z odpowiednimi wnioskami do tych jednostek, zawiadamiając o tym organ, który przeprowadził kontrolę.
3.
W wypadku gdy kierownik kontrolowanego zakładu nie godzi się z wnioskami organu, który przeprowadził kontrolę, może on za pośrednictwem swojej jednostki nadrzędnej wystąpić w terminie 14 dni o zmianę wniosków do:
1)
okręgowego urzędu - gdy chodzi o wnioski obwodowego urzędu,
2)
Centralnego Urzędu - gdy chodzi o wnioski okręgowego urzędu.

Odwołania wnosi się za pośrednictwem organu, który przeprowadził kontrolę.

4.
O sposobie wykonania wniosków kierownik zakładu obowiązany jest zawiadomić organ, który przeprowadził kontrolę, oraz jednostkę nadrzędną nad zakładem, w terminie ustalonym dla realizacji wniosków przez organ przeprowadzający kontrolę.
5.
Organ, który przeprowadził kontrolę doraźną w zakładzie produkcyjnym, może także niektóre wnioski pokontrolne skierować do jednostki bezpośrednio nadrzędnej nad kontrolowanym zakładem, w szczególności w sprawach wymagających decyzji tej jednostki. Do trybu załatwiania tych wniosków stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2-4.

b) Kontrola szczególna.

§  16.
1.
Kontrolę szczególną przeprowadza się, gdy zachodzą notoryczne zjawiska wadliwej jakości wyrobów, o dużej szkodliwości społecznej lub gospodarczej.
2.
Kontrola szczególna polega na stwierdzeniu stanu jakości wyrobów, kompleksowym zbadaniu przyczyn złej jakości oraz opracowaniu zaleceń zmierzających do poprawy jakości wyrobów. Kontrolą mogą być objęte w szczególności sprawy dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, jakości wprowadzanych do produkcji surowców, materiałów i elementów z dostaw kooperacyjnych, organizacji procesu produkcyjnego, wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości wyrobów, metod kontrolno-pomiarowych, maszyn i urządzeń produkcyjnych, przepisów prawnych, ekonomiki produkcji i bodźców materialnego zainteresowania mających wpływ na jakość wyrobów, metod zarządzania i kwalifikacji pracowników.
§  17.
1.
Kontrolę szczególną zarządza Prezes Centralnego Urzędu:
1)
na zlecenie Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów,
2)
na wniosek zainteresowanego ministra,
3)
z własnej inicjatywy.
2.
W wypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 Prezes Centralnego Urzędu zarządza kontrolę w porozumieniu z ministrem nadzorującym zakład (zakłady) objęty kontrolą.
§  18.
1.
W kontroli szczególnej jako rzeczoznawcy (§ 3 ust. 2) mogą uczestniczyć specjaliści w zakresie zagadnień związanych z przedmiotem kontroli:
1)
z resortu, w którego skład wchodzi kontrolowany zakład, oraz z resortów będących odbiorcami kontrolowanych wyrobów, upoważnieni do kontroli przez Prezesa Centralnego Urzędu na wniosek właściwego ministra,
2)
z właściwego stowarzyszenia Naczelnej Organizacji Technicznej lub innego stowarzyszenia, upoważnieni do kontroli przez Prezesa Centralnego Urzędu na wniosek tego stowarzyszenia, zgłoszony po uzgodnieniu z jednostką nadrzędną nad zakładem zatrudniającym takiego specjalistę,
3)
z właściwego związku zawodowego, upoważnieni do kontroli przez Prezesa Centralnego Urzędu na wniosek zarządu głównego właściwego związku zawodowego, zgłoszony po uzgodnieniu z jednostką nadrzędną nad zakładem zatrudniającym takiego specjalistę.
2.
Osoby wymienione w ust. 1 otrzymują zwolnienie z zajęć w swych zakładach pracy na czas niezbędny do wykonania czynności kontrolnych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Centralny Urząd pokrywa koszty ich przejazdów, diet i noclegów według przepisów dotyczących pracowników Centralnego Urzędu.
§  19.
1.
W czasie przeprowadzania kontroli szczególnej inspektor (kierownik zespołu kontrolnego) może zgłaszać kierownikowi kontrolowanego zakładu pisemne wnioski w sprawie usunięcia przyczyn złej jakości wyrobów, jeżeli - jego zdaniem - mogą być one niezwłocznie usunięte.
2.
Kierownik zakładu jest obowiązany do realizacji wniosków wymienionych w ust. 1, a jeżeli uzna wnioski za niesłuszne, powinien najpóźniej w ciągu 7 dni złożyć odwołanie do Prezesa Centralnego Urzędu, przesyłając kopię odwołania swej jednostce nadrzędnej.
3.
W protokole kontroli szczególnej inspektor (kierownik zespołu kontrolnego) obowiązany jest uwidocznić fakt zgłoszenia wniosków wymienionych w ust. 1 oraz zamieścić uwagi co do ich realizacji.
4.
O wynikach kontroli szczególnej inspektor (kierownik zespołu kontrolnego) obowiązany jest poinformować prezydium rady robotniczej kontrolowanego zakładu.
§  20.
Protokół kontroli szczególnej poza danymi określonymi w § 10 i § 19 ust. 3 powinien zawierać wnioski dotyczące poszczególnych zagadnień objętych kontrolą oraz wnioski ogólne.
§  21.
1.
Na podstawie wyników kontroli szczególnej Prezes Centralnego Urzędu przekazuje wnioski kontrolne kierownikowi kontrolowanego zakładu, jednostce nadrzędnej nad zakładem oraz - według swojego uznania - właściwemu ministrowi, a gdy kontrola zarządzona została na zlecenie Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, Prezes Centralnego Urzędu przedstawia wyniki kontroli wraz z wnioskami tym organom.
2.
W zakresie wniosków pokontrolnych skierowanych do kierowników zakładów objętych kontrolą szczególną i jednostek nadrzędnych nad tymi zakładami stosuje się odpowiednio przepisy § 15.