Zakres zadań objętych mecenatem państwa, udzielanie dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielanie dofinansowań... - Dz.U.2021.2090 t.j. - OpenLEX

Zakres zadań objętych mecenatem państwa, udzielanie dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielanie dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2090 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zakres zadań objętych mecenatem państwa;
2)
szczegółowe warunki, sposób i tryb udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej "ustawą", oraz dofinansowania, o którym mowa w art. 28 ust. 1a ustawy;
3)
dane i informacje zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 9 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "dotacjami", oraz dofinansowania, o którym mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, zwanego dalej "dofinansowaniem", oraz dokumenty dołączane do wniosku;
4)
dokumenty niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy o udzielenie dotacji oraz dofinansowania;
5)
elementy umowy o udzielenie dotacji oraz dofinansowania.
1. 
Mecenatem państwa objęte są następujące zadania:
1)
podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej;
2)
upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej;
3)
upowszechnianie i promocja czytelnictwa;
4)
promocja kultury polskiej za granicą;
5)
zachowanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego, w tym polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą;
6)
ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego, w tym polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, oraz opieka nad tym dziedzictwem;
7)
budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej;
8)
tworzenie warunków do zakupów, ekspozycji i upowszechniania sztuki współczesnej;
9)
zachowanie i upowszechnianie tradycji regionalnych i kultury ludowej;
10)
tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury;
11)
digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego oraz gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów kultury i dziedzictwa narodowego;
12)
edukacja kulturalna społeczeństwa.
2. 
W przypadku wnioskodawców będących podmiotami zagranicznymi, w ramach zadań, o których mowa w ust. 1, dofinansowania udziela się na wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Dotacji i dofinansowania udziela minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "ministrem", albo dyrektor instytucji kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, na podstawie wniosków.
1. 
Minister może upoważnić dyrektora instytucji kultury, której jest organizatorem, zwanego dalej "podmiotem upoważnionym", do udzielania, przekazywania lub rozliczania w jego imieniu dotacji lub dofinansowań.
2. 
Podmiot upoważniony może upoważnić do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1, swojego zastępcę.
3. 
W przypadku gdy realizacja czynności objętych upoważnieniem wymaga przetwarzania danych osobowych, minister zawiera z podmiotem upoważnionym jako podmiotem przetwarzającym umowę, o której mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przepis stosuje się odpowiednio.
4. 
Instytucja kultury, której dyrektor jest podmiotem upoważnionym, nie może być wnioskodawcą ubiegającym się o dotacje lub dofinansowanie na realizację działań objętych upoważnieniem.
Dokumenty wymagane w sprawach udzielenia i rozliczenia dofinansowania sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.
1. 
Warunkiem udzielenia dotacji i dofinansowania jest zgodność działań wskazanych we wniosku z priorytetowym zakresem działań i celami przeznaczenia środków finansowych z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister, określonych przez tego ministra na dany rok kalendarzowy i ogłoszonych w formie programu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra albo instytucji kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, zwanego dalej "programem".
2. 
Oceny zgodności działań wskazanych we wniosku z priorytetowym zakresem działań i celami przeznaczenia środków finansowych określonych w programie dokonuje odpowiednio minister, podmiot upoważniony albo dyrektor instytucji kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1 a ustawy, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zamknięcia naboru wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie dotacji albo dofinansowania.
3. 
Oceny, o której mowa w ust. 2, dokonuje się pod względem zgodności działań wskazanych we wniosku z priorytetowym zakresem działań i celami przeznaczenia środków finansowych określonych w programie, w szczególności w zakresie wartości merytorycznej realizowanych zadań i potencjału organizacyjnego podmiotów składających wnioski.
4. 
Odpowiednio minister albo dyrektor instytucji kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, mogą powoływać komisje lub zespoły eksperckie w celu zaopiniowania lub oceny wniosków, których zakres wymaga wiedzy eksperckiej.
1. 
W przypadku wnioskodawców będących przedsiębiorstwami, w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014", dotacje i dofinansowanie są udzielane jako pomoc publiczna zgodnie z art. 53 i art. 54 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub jako pomoc de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013", z zastrzeżeniem ust. 12.
2. 
Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis nie mogą przekraczać progów wskazanych odpowiednio w art. 4 ust. 1 lit. z i aa rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
3. 
Pomoc publiczna jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli pomoc spełnia warunki określone w rozdziale I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz szczególne warunki dotyczące danej kategorii pomocy ustanowione w rozdziale III rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
4. 
Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis podlegają kumulacji z inną pomocą na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
5. 
Pomocy publicznej nie udziela się na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, oraz przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, z wyjątkiem przedsiębiorstwa, które nie znajdowało się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale znalazło się w takiej sytuacji w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
6. 
Pomocy publicznej udziela się na koszty kwalifikowalne, o których mowa w art. 53 ust. 4, 5 i 9 oraz art. 54 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w zakresie określonym w ogłoszeniu programu.
7. 
W przypadku pomocy publicznej za wydatek kwalifikowalny uznaje się wydatek poniesiony w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do końca okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
8. 
Pomoc publiczna może być udzielona w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, o których mowa w art. 53 ust. 4, 5 i 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w zakresie określonym w ogłoszeniu programu.
9. 
Wysokość pomocy publicznej ustala się zgodnie z art. 53 ust. 6-9 oraz art. 54 ust. 7 i 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
10. 
Dotacje i dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, nie mogą być udzielone przedsiębiorcy do czasu złożenia przez przedsiębiorcę dokumentów, o których mowa w art. 37 ust. 1 W wprowadza się następujące zmiany w § 7 w ust. 10 po wyrazach "w art. 37 ust. 1" skreśla się wyrazy "i ust. 2 pkt 1 i 2"; lub art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).
11. 
W przypadku pomocy publicznej na rzecz utworów audiowizualnych, prace nad projektem działań wskazanych we wniosku lub rozpoczęcie tych działań nie mogą rozpocząć się do czasu przekazania przez przedsiębiorcę informacji, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
12. 
W przypadku przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie zadań nieobjętych dofinansowaniem w trybie pomocy publicznej zgodnie z art. 53 i art. 54 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, dofinansowanie jest udzielane wyłącznie na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013.
13. 
Dotacje i dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, stanowiące pomoc publiczną, są udzielane do końca okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
14. 
Dotacje i dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, stanowiące pomoc de minimis, są udzielane do końca okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
1. 
Co najmniej raz w roku odpowiednio minister oraz instytucja, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, na podstawie programu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji lub dofinansowania.
2. 
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji albo dofinansowania jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra albo instytucji kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed dniem zamknięcia naboru wskazanym w ogłoszeniu.
3. 
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji albo dofinansowania zawiera informacje wskazujące:
1)
prognozowany limit wydatków przeznaczonych na dotacje albo dofinansowanie działań określonych w programie;
2)
cele i rodzaje działań objętych dotacjami albo dofinansowaniem;
3)
podmioty uprawnione do złożenia wniosku;
4)
podmiot, do którego składa się wniosek;
5)
termin i sposób składania wniosków;
6)
termin i wymagania odnoszące się do realizacji działań;
7)
kryteria wyboru wniosków;
8)
dokumenty dołączane do wniosków.
4. 
W przypadku, o którym mowa w § 4, minister w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie dotacji albo dofinansowania wskazuje instytucję kultury, której dyrektor jest podmiotem upoważnionym.
1. 
Wniosek o udzielenie dotacji albo dofinansowania zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą;
2)
imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osób zaangażowanych w realizację zadania ze strony wnioskodawcy;
3)
nazwę, rodzaj i opis działań, w tym gdy jest to konieczne, imię, nazwisko, kwalifikacje i doświadczenie z zakresu, którego dotyczy działanie osób uczestniczących w realizacji zadania;
4)
wskazanie programu;
5)
wysokość wnioskowanej dotacji albo dofinansowania;
6)
harmonogram realizacji działania;
7)
oświadczenia wnioskodawcy o posiadaniu zasobów rzeczowych lub kadrowych oraz spełnieniu wymagań zapewniających prawidłowe wykonanie działania;
8)
preliminarz całkowitych kosztów działania;
9)
inne źródła finansowania działania.
2. 
W przypadku wnioskodawcy będącego podmiotem zagranicznym preliminarz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, jest sporządzany w walucie PLN, przeliczonej z waluty kraju siedziby wnioskodawcy według średniego kursu NBP z dnia określonego w regulaminie programu i obejmuje wyłącznie koszty, które mają być pokryte z dofinansowania.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę zasobów rzeczowych lub kadrowych oraz spełnienie wymagań zapewniających prawidłowe wykonanie działania, a także formalny status i sposób reprezentacji wnioskodawcy.
1. 
Wnioskodawcy mogą otrzymywać na podstawie złożonych wniosków przyrzeczenie udzielenia dotacji albo dofinansowania z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister, na działania w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
2. 
Przyrzeczenie stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy po zatwierdzeniu projektu do realizacji przez podmiot właściwy dla programu europejskiego, na okres przewidywany do realizacji tego programu.
1. 
Przed przekazaniem dotacji albo dofinansowania odpowiednio minister, podmiot upoważniony albo dyrektor instytucji kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, zawiera z wnioskodawcą umowę o udzieleniu dotacji albo dofinansowania.
2. 
Umowa o udzieleniu dotacji albo dofinansowania zawiera w szczególności:
1)
szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja albo dofinansowanie zostały przyznane, i termin jego wykonania;
2)
wysokość udzielonej dotacji albo dofinansowania oraz sposób i termin ich przekazania;
3)
termin wykorzystania udzielonej dotacji albo dofinansowania, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
4)
termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji albo dofinansowania;
5)
termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji albo dofinansowania, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania realizowanego za granicą - 30 dni od określonego w umowie dnia jego wykonania;
6)
tryb kontroli wykonania zadania;
7)
zobowiązanie wnioskodawcy do wykorzystania dotacji albo dofinansowania wyłącznie na cele określone w umowie;
8)
zobowiązanie wnioskodawcy do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla dotacji albo dofinansowania i wydatków dokonywanych z udziałem środków z dotacji albo dofinansowania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych;
9)
obowiązki wnioskodawcy dotyczące zakresu informowania o uzyskanej dotacji albo dofinansowaniu.
3. 
Umowa o udzieleniu dofinansowania zawierana z wnioskodawcą będącym podmiotem zagranicznym, mającym siedzibę za granicą, zawiera również:
1)
wskazanie przepisów prawa polskiego, do których stosowania zobowiązuje się wnioskodawca;
2)
zgodę wnioskodawcy na przeprowadzenie kontroli finansowej i merytorycznej, o której mowa w § 13 ust. 6, przez firmę audytorską wskazaną przez ministra, podmiot upoważniony albo instytucję, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy;
3)
klauzulę prorogacyjną określającą, że wszelkie spory związane z umową będą rozstrzygane przez sąd Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby ministra, podmiotu upoważnionego albo instytucji, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy.
4. 
Przekazanie dofinansowania wnioskodawcy będącemu podmiotem zagranicznym, mającym siedzibę za granicą, następuje pod warunkiem udzielenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia roszczeń, przysługujących ministrowi albo instytucji kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, w przypadku stwierdzenia wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w odniesieniu do zwrotu niewykorzystanych kwot dofinansowania, w postaci oświadczenia wnioskodawcy o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 4 albo 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, 1981 i 2052), albo weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową.
1. 
Przekazanie dotacji albo dofinansowania odbywa się na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z harmonogramu realizacji działań objętych dotacją albo dofinansowaniem w roku budżetowym, w którym zostaną przekazane środki z dotacji albo dofinansowania.
2. 
Wnioskodawca będący podmiotem zagranicznym, mający siedzibę za granicą, jest obowiązany do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego w PLN, przeznaczonego wyłącznie do dokonywania płatności z udzielonego dofinansowania.
3. 
W przypadku, w którym umowa o udzieleniu dofinansowania zawierana z wnioskodawcą będącym podmiotem zagranicznym, mającym siedzibę za granicą, przewiduje, że przekazanie dofinansowania nastąpi w terminie późniejszym niż termin dokonania przez wnioskodawcę wydatku na realizację działania wskazany w harmonogramie realizacji działań objętych dofinansowaniem (refinansowanie), wnioskodawca będący podmiotem zagranicznym, mający siedzibę za granicą, jest obowiązany do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego w PLN, na który będą przekazywane środki z dofinansowania przeznaczone na pokrycie wydatków objętych refinansowaniem.
4. 
W przypadku, w którym umowa o udzieleniu dofinansowania zawierana z wnioskodawcą będącym podmiotem zagranicznym, mającym siedzibę za granicą, przewiduje refinansowanie wszystkich wydatków wskazanych w harmonogramie realizacji działań objętych dofinansowaniem, przepisu ust. 2 nie stosuje się.
1. 
Warunkiem rozliczenia dotacji albo dofinansowania jest przekazanie przez wnioskodawcę odpowiednio ministrowi, podmiotowi upoważnionemu albo instytucji kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, raportu rozliczeniowego z realizacji działania.
2. 
Raport rozliczeniowy z realizacji działania obejmuje zakres rzeczowy i finansowy tego działania, w tym co najmniej wykaz faktur i rachunków sfinansowanych z dotacji albo dofinansowania oraz informację o wydatkach, które zostały faktycznie poniesione i udokumentowane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217).
3. 
Do raportu rozliczeniowego z realizacji działania dołącza się materiały potwierdzające wykonanie tego działania.
4. 
Raport rozliczeniowy z realizacji działania wraz z załącznikami przekazuje się w terminie 30 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania realizowanego za granicą - w terminie 60 dni od określonego w umowie dnia jego wykonania.
5. 
Wnioskodawca będący podmiotem zagranicznym, mający siedzibę za granicą:
1)
w raporcie rozliczeniowym z realizacji działania wykazuje wydatki w walucie PLN przeliczone z waluty kraju siedziby wnioskodawcy według kursu faktycznego zastosowanego przez bank dokonujący przelewu albo, w przypadku wydatków objętych refinansowaniem, o których mowa w § 12 ust. 3 lub 4, według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu dokonania przez wnioskodawcę wydatku;
2)
do raportu rozliczeniowego z realizacji działania dołącza dokument potwierdzający prawidłowość poniesionych wydatków wykazanych w raporcie, wystawiony przez biegłego rewidenta lub inny podmiot uprawniony zgodnie z prawem państwa, w którym wnioskodawca ma siedzibę, do przeprowadzania obowiązkowego badania sprawozdań finansowych.
6. 
Minister, podmiot upoważniony albo instytucja, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dofinansowania przez wnioskodawcę będącego podmiotem zagranicznym, mającego siedzibę za granicą, może zlecić przeprowadzenie kontroli finansowej i merytorycznej wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie audytorskiej.
W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji albo dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w odniesieniu do zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji albo dofinansowania stosuje się przepisy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.
W terminie do dnia 31 grudnia każdego roku minister i instytucja kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, publikują w Biuletynie Informacji Publicznej, odpowiednio na stronie podmiotowej ministra albo instytucji kultury, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy, wykaz działań, na które zostały udzielone dotacje i dofinansowania.
Do wniosków złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów o udzielenie dotacji albo dofinansowania zawartych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Obecnie działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kieruje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U.2021.1951).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz.U.2005.177.1474), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1105).