Zakres zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.214.1816

Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 20 października 2005 r.
w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Ustala się zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Ustala się zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, który określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
_________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ZAKRES ZADAŃ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej "lekarzem POZ", wybrany przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą w zakresie udzielanych przez niego świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczenia (w warunkach ambulatoryjnych i domowych). Lekarz POZ koordynuje udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
2.
W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz POZ współpracuje z:
1)
pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej i położną podstawowej opieki zdrowotnej, wybranymi przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2)
pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania;
3)
innymi świadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;
4)
przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.
3.
W zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia świadczeniobiorcy lekarz POZ:
1)
prowadzi edukację zdrowotną;
2)
prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań bilansowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
3)
uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych, działając na rzecz zachowania zdrowia w społeczności lokalnej;
4)
rozpoznaje środowisko świadczeniobiorcy.
4.
W zakresie działań mających na celu profilaktykę chorób lekarz POZ:
1)
identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne świadczeniobiorcy, a także podejmuje działania ukierunkowane na ich ograniczenie;
2)
koordynuje wykonanie i dokonuje kwalifikacji do obowiązkowych szczepień ochronnych świadczeniobiorcy oraz zapewnia wykonywanie szczepień, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz informuje o szczepieniach zalecanych;
3)
uczestniczy w realizacji programów profilaktycznych;
4)
prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań przesiewowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.
W zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób lekarz POZ:
1)
planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do stanu zdrowia świadczeniobiorcy;
2)
informuje świadczeniobiorcę o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do jego stanu zdrowia oraz wskazuje podmioty właściwe do jego przeprowadzenia;
3)
przeprowadza badanie podmiotowe świadczeniobiorcy zgodnie z wiedzą medyczną;
4)
przeprowadza badanie przedmiotowe z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej;
5)
wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych i obrazowych;
6)
kieruje świadczeniobiorcę na konsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne;
7)
kieruje świadczeniobiorcę do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne;
8)
dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych świadczeniodawców;
9)
orzeka o stanie zdrowia świadczeniobiorcy w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną.
6.
W zakresie działań mających na celu leczenie chorób lekarz POZ:
1)
planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego problemów zdrowotnych oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;
2)
planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą działania edukacyjne mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby świadczeniobiorcy;
3)
zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne;
4)
wykonuje zabiegi i procedury medyczne;
5)
kieruje świadczeniobiorcę do wykonania zabiegów i procedur medycznych do innych świadczeniodawców;
6)
kieruje do oddziałów lecznictwa stacjonarnego, a także do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz do oddziałów paliatywno-hospicyjnych;
7)
kieruje do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej;
8)
kieruje do leczenia uzdrowiskowego;
9)
orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;
10)
integruje, koordynuje lub kontynuuje działania lecznicze podejmowane w odniesieniu do jego świadczeniobiorcy przez innych świadczeniodawców w ramach swoich kompetencji zawodowych.
7.
W zakresie działań mających na celu usprawnianie świadczeniobiorcy lekarz POZ:
1)
zleca wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych przez świadczeniodawców;
2)
wykonuje stosownie do posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz posiadanych kwalifikacji i możliwości zabiegi i procedury rehabilitacyjne;
3)
zleca wydanie świadczeniobiorcy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z odrębnymi przepisami.
8.
Przepisy ust. 1-7 nie naruszają prawa i obowiązków lekarzy POZ do realizacji zadań i stosowania procedur wynikających z odrębnych przepisów.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Część I
1.
Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej "pielęgniarką POZ", i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej "położną POZ", wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w zakresie:
1)
promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
2)
świadczeń pielęgnacyjnych;
3)
świadczeń diagnostycznych;
4)
świadczeń leczniczych;
5)
świadczeń rehabilitacyjnych.

Część II

A. Zakres zadań pielęgniarki POZ

1.
Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia, obejmując opieką:
1)
zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
2)
osoby niepełnosprawne.
2.
W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpracuje z:
1)
lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
2)
pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną;
3)
położną POZ;
4)
pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
5)
innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;
6)
przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia;
7)
rodziną (opiekunami) świadczeniobiorcy.
3.
Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:
1)
rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców;
2)
rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców;
3)
prowadzenie edukacji zdrowotnej;
4)
prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
5)
monitorowanie rozwoju dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami;
6)
realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób;
7)
prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego;
8)
organizację grup wsparcia;
9)
profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
10)
edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych.
4.
Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:
1)
realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej;
2)
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami;
3)
przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.
5.
Świadczenia diagnostyczne obejmują:
1)
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
2)
wykonywanie badania fizykalnego;
3)
wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę oraz interpretację;
4)
ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;
5)
ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej świadczeniobiorcy;
6)
wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;
7)
wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;
8)
ocenę i monitorowanie bólu;
9)
ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny;
10)
pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.
6.
Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:
1)
udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
2)
podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych;
3)
zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia;
4)
cewnikowanie pęcherza u kobiet;
5)
płukanie pęcherza;
6)
wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych;
7)
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem;
8)
zdejmowanie szwów;
9)
wykonywanie inhalacji;
10)
wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna;
11)
stawianie baniek;
12)
ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych;
13)
dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego;
14)
doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest pielęgniarka.
7.
Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:
1)
rehabilitację przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia;
2)
usprawnianie ruchowe;
3)
drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;
4)
ćwiczenia ogólnousprawniające;
5)
ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku.
8.
Pielęgniarka POZ środowiska nauczania i wychowania planuje i realizuje opiekę pielęgnacyjną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w jednostce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)), zgodnie z odrębnymi przepisami.

B. Zakres zadań położnej POZ

1.
Położna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą:
1)
edukację w zakresie planowania rodziny;
2)
opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;
3)
opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia;
4)
opiekę w chorobach ginekologicznych;
5)
opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.
2.
W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna POZ współpracuje z:
1)
lekarzem ginekologiem (położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej zadań;
2)
lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
3)
pielęgniarką POZ;
4)
pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania;
5)
pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
6)
położną zatrudnioną w specjalistycznej poradni położniczo-ginekologicznej;
7)
innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;
8)
przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.
3.
Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:
1)
edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety;
2)
przygotowania do porodu, z uwzględnieniem porodu rodzinnego;
3)
poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu;
4)
poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
5)
poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią;
6)
kształtowanie postaw rodzicielskich;
7)
edukację i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie, metod regulacji płodności;
8)
profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych;
9)
edukację kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego;
10)
edukację w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową;
11)
profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
12)
edukację w zakresie szczepień ochronnych.
4.
Świadczenia diagnostyczne obejmują:
1)
przeprowadzanie wywiadu środowiskowego/rodzinnego;
2)
monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej;
3)
wykonywanie badania położniczego u kobiet;
4)
ocenę relacji rodziny z noworodkiem;
5)
monitorowanie przebiegu połogu i rozwoju noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
6)
obserwację i ocenę rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia oraz adaptacji do środowiska zewnętrznego;
7)
wykonywanie pomiarów u kobiety i noworodka oraz ocenę tych pomiarów;
8)
ocenę poziomu bilirubiny w oparciu o topografię zażółcenia według schematu Kramera oraz pobieranie materiałów do testów na fenyloketonurię i hypotyreozę u noworodków;
9)
wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;
10)
pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.
Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:
1)
planowanie, realizację i ocenę opieki pielęgnacyjnej nad:
a)
kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu,
b)
noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia,
c)
kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi;
2)
przygotowanie i wspieranie rodziny w opiece świadczonej na rzecz noworodka, niemowlęcia i kobiety;
3)
przygotowanie kobiety do samoopieki i samopielęgnacji.
6.
Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:
1)
udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
2)
udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w stanach nagłych do czasu przybycia lekarza;
3)
przyjmowanie porodu nagłego w warunkach domowych;
4)
zabezpieczenie naciętego lub pękniętego krocza;
5)
udzielanie pomocy w okresie laktacji;
6)
wykonywanie zabiegów leczniczych zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym:
a)
podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
b)
zdejmowanie szwów,
c)
cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza,
d)
wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych,
e)
płukanie pochwy,
f)
leczenie i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn we współpracy z pielęgniarką POZ,
g)
wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,
h)
ustalanie diety kobiety zgodnie z potrzebami,
i)
doraźną modyfikację dawki leczniczej leku przeciwbólowego, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest położna.
7.
Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:
1)
ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu i schorzeniach ginekologicznych;
2)
wykonywanie drenażu ułożeniowego u kobiety;
3)
prowadzenie gimnastyki oddechowej, relaksacyjnej, przygotowującej do porodu oraz połogu.

Część III

Przepisy załącznika nie naruszają praw i obowiązków pielęgniarki POZ i położnej POZ do realizacji zadań i stosowania procedur wynikających z odrębnych przepisów.

_________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400.