Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2090

| Akt oczekujący
Wersja od: 30 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 8 października 2019 r.
w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120, 1123, 1556 i 1694) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Strażnicy leśni są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 63a § 1 i 1a, art. 74 § 1, art. 77, art. 78, art. 81, art. 82 § 1 pkt 1, 2, 9 i 11, § 2 pkt 6 i 10 oraz § 3-6, art. 82a § 1 i 2, art. 85 § 1 i 2, art. 92 § 1 i 2, art. 98, art. 119 § 1 i 2, art. 124 § 1 i 2, art. 148 § 1, art. 149, art. 151 § 1 i 2, art. 152 § 1, art. 153 § 1, art. 154 § 1, art. 155 § 1, art. 156 § 1, art. 157 § 1, art. 159, art. 161, art. 162 § 1 i 2 oraz art. 163-166 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238).
2.  Pracownicy Służby Leśnej, którym przysługują uprawnienia strażnika leśnego, są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 81, art. 82 § 1 pkt 1, 2, 9 i 11, § 2 pkt 6 i 10 oraz § 3-6, art. 82a § 1 i 2, art. 148 § 1, art. 149, art. 151 § 1 i 2, art. 152 § 1, art. 153 § 1, art. 154 § 1, art. 155 § 1, art. 156 § 1, art. 157 § 1, art. 159, art. 161, art. 162 § 1 i 2 oraz art. 163-166 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń.
3.  Strażnicy leśni oraz pracownicy Służby Leśnej, którym przysługują uprawnienia strażnika leśnego, są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:
1) art. 127 pkt 1 lit. b-e oraz pkt 2, art. 131 pkt 12-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815);
2) art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 oraz z 2019 r. poz. 125, 730 i 897).
§  2.  Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:
1) art. 154 § 1 pkt 2 i art. 164-166 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń;
2) art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie.
§  3.  Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, zwane dalej "upoważnieniami", wydaje:
1) dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej "Lasami Państwowymi" - strażnikom leśnym wchodzącym w skład grupy interwencyjnej w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczym Lasów Państwowych;
2) nadleśniczy Lasów Państwowych - zastępcy nadleśniczego, inżynierowi nadzoru, leśniczemu i podleśniczemu oraz strażnikom leśnym zatrudnionym w nadleśnictwie Lasów Państwowych;
3) wojewoda - podległym strażnikom Państwowej Straży Łowieckiej.
§  4.  Upoważnienie zawiera:
1) oznaczenie organu wydającego upoważnienie wraz z odciskiem pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
2) datę wydania i termin ważności upoważnienia;
3) powołanie podstawy prawnej;
4) imię, nazwisko i stanowisko służbowe upoważnionego;
5) numer legitymacji służbowej upoważnionego;
6) określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne;
7) określenie wykroczeń, za które upoważniony może nakładać grzywny w drodze mandatu karnego;
8) imię, nazwisko i podpis wydającego upoważnienie.
§  5.  Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 6:
1) strażnikom leśnym oraz pracownikom Służby Leśnej, którym przysługują uprawnienia strażnika leśnego - tracą ważność;
2) strażnikom Państwowej Straży Łowieckiej - zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§  6.  Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy parków narodowych oraz strażnicy łowieccy są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 1432).
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).