Zakres stosowania przepisów ustawy o radcach prawnych do radców prawnych i aplikantów radcowskich jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.3.14

Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1993 r.
w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o radcach prawnych do radców prawnych i aplikantów radcowskich jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa.

Na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 i z 1989 r. Nr 33, poz. 175) zarządza się, co następuje:
Ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 i z 1989 r. Nr 33, poz. 175), zwaną dalej "ustawą", stosuje się do radców prawnych i aplikantów radcowskich jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa, z wyłączeniem przepisów art. 16 ust. 1 i art. 19 ust. 1.
1.
Przepisu art. 8 ust. 2 ustawy nie stosuje się do radców prawnych i aplikantów radcowskich jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, jak również będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariuszami Służby Więziennej.
2.
Przepisu art. 21 ust. 1 ustawy nie stosuje się do radców prawnych i aplikantów radcowskich będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1983 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o radcach prawnych do radców prawnych i aplikantów radcowskich jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa (Dz. U. Nr 13, poz. 63).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1994 r.