Zakres stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Finansów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.1.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1981 r.
w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Finansów.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122) oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123) zarządza się, co następuje:
Przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122), zwanej dalej "ustawą o przedsiębiorstwach", oraz przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123), zwanej dalej "ustawą o samorządzie", stosuje się do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie nie unormowanym odmiennie w niniejszym rozporządzeniu.
1.
Przedsiębiorstwo państwowe podległe Ministrowi Finansów, zwane dalej "przedsiębiorstwem", tworzy Minister Finansów.
2.
W skład zespołu przygotowawczego mającego na celu zbadanie i ocenę potrzeby oraz warunków utworzenia przedsiębiorstwa wchodzą przedstawiciele Ministra Finansów, banku i terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
3.
Minister Finansów może powołać do składu zespołu przygotowawczego również inne osoby niż określone w ust. 2.
(skreślony).
1.
Projekt statutu przedsiębiorstwa opracowuje dyrektor przedsiębiorstwa po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.
2.
Statut przedsiębiorstwa po akceptacji ogólnego zebrania pracowników zatwierdza Minister Finansów.
1. 2
Łączenie i podział przedsiębiorstwa zarządza Minister Finansów za zgodą rady pracowniczej.
2.
Likwidację przedsiębiorstwa zarządza Minister Finansów za zgodą rady pracowniczej.
3.
Przepisy § 2 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że w skład zespołu przygotowawczego, o którym mowa w § 2 ust. 2, wchodzą również przedstawiciele związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie.
4.
Przepisu art. 26 ustawy o przedsiębiorstwach nie stosuje się.
1.
Dyrektora przedsiębiorstwa powołuje i odwołuje Minister Finansów po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej przedsiębiorstwa.
2. 3
(skreślony).
3.
Przepisów art. 34-36 i art. 56 ust. 3 ustawy o przedsiębiorstwach nie stosuje się.
Dyrektor przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny przed Ministrem Finansów i załogą za prawidłowe kierowanie przedsiębiorstwem i uzyskiwanie przez nie dobrych wyników ekonomicznych.
Na podjęcie przez przedsiębiorstwo działalności w dziedzinie nie przewidzianej w akcie o jego utworzeniu wymagana jest zgoda Ministra Finansów.
Minister Finansów może nałożyć na przedsiębiorstwo zadania nie przewidziane w planie rocznym. W takich wypadkach Minister Finansów jest obowiązany zapewnić przedsiębiorstwu środki niezbędne do ich wykonania.
1.
Wniesienie przez dyrektora przedsiębiorstwa lub radę pracowniczą sprzeciwu wobec decyzji podjętej przez Ministra Finansów nie wstrzymuje jej wykonania.
2.
W razie podtrzymania decyzji przez Ministra Finansów dyrektorowi przedsiębiorstwa oraz radzie pracowniczej przysługuje prawo zwrócenia się w terminie 7 dni do komisji mediacyjnej o rozstrzygnięcie sporu. Orzeczenie komisji jest ostateczne.
3.
Komisję mediacyjną powołuje Minister Finansów w uzgodnieniu z radą pracowniczą przedsiębiorstwa.
1.
W razie doznania szkody, spowodowanej wykonaniem decyzji Ministra Finansów, przedsiębiorstwo może żądać odszkodowania.
2.
Spory wynikłe na tle przepisu ust. 1 rozstrzyga komisja mediacyjna, o której mowa w § 10 ust. 2.
(skreślony).
1.
Ogólne zebranie pracowników i rada pracownicza mają prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa.
2.
W przedsiębiorstwach jednozakładowych, posiadających na terenie kraju jednostki nie będące zakładami w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o samorządzie, ogólne zebranie pracowników odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku. Skład ogólnego zebrania określa statut samorządu w taki sposób, aby każda jednostka była reprezentowana przez co najmniej jednego pracownika.
1.
Do kompetencji stanowiących rady pracowniczej przedsiębiorstwa należy:
1)
uchwalanie i zmiana planu rocznego przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem zadań określonych przez Ministra Finansów,
2)
przyjmowanie sprawozdania rocznego oraz zatwierdzanie bilansu,
3)
wyrażanie zgody na utworzenie lub przystąpienie do zrzeszenia przedsiębiorstw,
4)
podejmowanie uchwał w sprawie zakładowego budownictwa mieszkaniowego i socjalnego,
5)
podejmowanie uchwał w sprawie zasad wykorzystywania funduszów tworzonych z wygospodarowanego dochodu pozostającego do dyspozycji przedsiębiorstwa,
6)
wyrażanie zgody na zbywanie zbędnych przedsiębiorstwu maszyn i urządzeń oraz na dokonywanie darowizny,
7)
przystępowanie przedsiębiorstwa w charakterze członka zbiorowego do organizacji społecznych,
8)
uchwalanie, na wniosek dyrektora, regulaminu pracy przedsiębiorstwa,
9)
podejmowanie uchwał w sprawie klubów techniki i racjonalizacji,
10)
wybieranie swego przedstawiciela do rady zrzeszenia przedsiębiorstw.
2.
W wypadkach określonych w art. 40 ustawy o samorządzie radzie pracowniczej przysługuje prawo odwołania się w terminie 7 dni od decyzji dyrektora przedsiębiorstwa do Ministra Finansów. Przepis § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Załoga może wypowiedzieć się w formie referendum w sprawach określonych w § 14 ust. 1 pkt 3, 4 i 8. W innych wypadkach przepisów art. 2 ust. 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie nie stosuje się.
W wypadkach, o których mowa w art. 44 i 46 ustawy o samorządzie, rada pracownicza przedsiębiorstwa lub dyrektor przedsiębiorstwa mogą w terminie 14 dni zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do komisji mediacyjnej, o której mowa w § 10 ust. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 skreślony przez § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń regulających działanie przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.88.10.74) z dniem 19 kwietnia 1988 r
2 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń regulających działanie przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.88.10.74) z dniem 19 kwietnia 1988 r
3 § 6 ust. 2 skreślony przez § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń regulających działanie przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.88.10.74) z dniem 19 kwietnia 1988 r
4 § 12 skreślony przez § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń regulających działanie przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.88.10.74) z dniem 19 kwietnia 1988 r.