Zakres stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.31.172

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 listopada 1981 r.
w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122) oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123) zarządza się, co następuje:
Przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122), zwanej dalej "ustawą o przedsiębiorstwach", oraz przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123), zwanej dalej "ustawą o samorządzie", stosuje się do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej w zakresie nie unormowanym odmiennie w niniejszym rozporządzeniu.
1.
Przedsiębiorstwo państwowe podległe Ministrowi Obrony Narodowej, zwane dalej "przedsiębiorstwem", tworzy Minister Obrony Narodowej.
2.
W skład zespołu przygotowawczego mającego na celu utworzenie przedsiębiorstwa wchodzą przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej, Ministra Finansów, banku i terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
3.
Minister Obrony Narodowej może również powołać do składu zespołu przygotowawczego inne osoby niż określone w ust. 2.
1.
Utworzenie przedsiębiorstwa wspólnego wymaga zgody Ministra Obrony Narodowej.
2.
Przepisów art. 14-16 ustawy o przedsiębiorstwach nie stosuje się.
Projekt statutu opracowuje dyrektor przedsiębiorstwa po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej. W statucie uwzględnia się ramową strukturę organizacyjną określoną przez Ministra Obrony Narodowej. Statut - po akceptacji ogólnego zebrania pracowników - zatwierdza Minister Obrony Narodowej.
1.
Łączenie, podział i likwidację przedsiębiorstwa zarządza Minister Obrony Narodowej po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.
2.
Przepisy § 2 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że w skład zespołu przygotowawczego, o którym mowa w § 2 ust. 2, wchodzą przedstawiciele zainteresowanych związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie.
3.
Przepisu art. 26 ustawy o przedsiębiorstwach nie stosuje się.
1.
Żołnierzy zawodowych w przedsiębiorstwie wyznacza na stanowiska służbowe, w tym na stanowiska dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego, oraz zwalnia z tych stanowisk, a także zawiesza w czynnościach służbowych Minister Obrony Narodowej lub upoważniony przez niego organ w trybie i na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
2.
Przepisów art. 34-36, art. 56 ust. 3 ustawy o przedsiębiorstwach nie stosuje się do żołnierzy zawodowych.
3.
Dyrektora przedsiębiorstwa nie będącego żołnierzem zawodowym powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej w trybie i na zasadach określonych w ustawie o przedsiębiorstwach.
Dyrektor przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny przed Ministrem Obrony Narodowej i załogą za prawidłowe prowadzenie przedsiębiorstwa i uzyskiwanie dobrych wyników ekonomicznych.
Na zmianę przez przedsiębiorstwo działalności przewidzianej w akcie o jego utworzeniu jest wymagana zgoda Ministra Obrony Narodowej.
1.
Wniesienie przez dyrektora przedsiębiorstwa lub radę pracowniczą sprzeciwu wobec decyzji podjętych przez organ sprawujący nadzór nad przedsiębiorstwem nie wstrzymuje wykonania decyzji w sprawach dotyczących żołnierzy zawodowych oraz w sprawach produkcji, a także likwidacji skutków klęsk żywiołowych.
2.
W razie podtrzymania decyzji przez organ, do którego został skierowany sprzeciw, dyrektorowi przedsiębiorstwa oraz radzie pracowniczej przysługuje prawo zwrócenia się w ciągu siedmiu dni o rozstrzygnięcie sporu do Komisji Mediacyjnej powołanej przez Ministra Obrony Narodowej. Orzeczenie Komisji jest ostateczne.
1.
W razie doznania szkody, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o przedsiębiorstwach, z powodu wykonania decyzji organu sprawującego nadzór, przedsiębiorstwo może żądać od tego organu odszkodowania.
2.
Spory wynikłe na tle przepisu ust. 1 rozstrzyga komisja, o której mowa w § 9 ust. 2.
1.
Przedsiębiorstwa mogą utworzyć zrzeszenie lub przystąpić do niego za zgodą Ministra Obrony Narodowej.
2.
Statut zrzeszenia wymaga zatwierdzenia przez Ministra Obrony Narodowej.
3.
W zakresie wyznaczania, zwalniania i zawieszania w czynnościach służbowych żołnierzy zawodowych w zrzeszeniu oraz powoływania i odwoływania dyrektora zrzeszenia nie będącego żołnierzem zawodowym przepisy § 6 stosuje się odpowiednio.
1.
Ogólne zebranie pracowników i rada pracownicza ma prawo wyrażania opinii oraz występowania z inicjatywami, wnioskami i uwagami we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa, z wyjątkiem spraw: mobilizacyjnych, planowania produkcji na czas wojny oraz dotyczących przebiegu służby wojskowej żołnierzy zawodowych.
2.
Radzie pracowniczej przysługuje także prawo wyrażania opinii w sprawach pracowniczych w stosunku do osób wykonujących kierownicze funkcje w przedsiębiorstwie.
Ogólne zebranie pracowników przedsiębiorstwa uchwala wieloletnie plany przedsiębiorstwa, uwzględniając zadania określone przez organ sprawujący nadzór nad przedsiębiorstwem.
1.
Do kompetencji stanowiących rady pracowniczej przedsiębiorstwa należy:
1)
uchwalanie oraz zmiana planu rocznego przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem zadań określonych przez organ sprawujący nadzór nad przedsiębiorstwem,
2)
przyjmowanie sprawozdania rocznego oraz zatwierdzanie bilansu,
3)
podejmowanie uchwał w sprawie inwestycji finansowanych ze środków własnych przedsiębiorstwa,
4)
wyrażanie zgody na zawarcie umowy o utworzeniu przedsiębiorstwa wspólnego,
5)
wyrażanie zgody na utworzenie lub przystąpienie do zrzeszenia przedsiębiorstw,
6)
podejmowanie uchwał w sprawie zakładowego budownictwa mieszkaniowego i socjalnego,
7)
podejmowanie uchwał w sprawie podziału na fundusze wygospodarowanego dochodu pozostającego w dyspozycji przedsiębiorstwa oraz zasad wykorzystywania tych funduszów,
8)
wyrażanie zgody na zbywanie zbędnych przedsiębiorstwu maszyn i urządzeń oraz na dokonywanie darowizny,
9)
podejmowanie uchwał w sprawie klubów techniki i racjonalizacji,
10)
uchwalanie na wniosek dyrektora regulaminu pracy przedsiębiorstwa,
11)
wybieranie swego przedstawiciela do rady zrzeszenia przedsiębiorstw.
2.
Przepisów art. 24 ust. 1 pkt 6, 8 i 11 ustawy o samorządzie nie stosuje się.
3.
Radzie pracowniczej przysługuje prawo kontroli działalności przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o racjonalną gospodarkę mieniem przedsiębiorstwa, z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 12 ust. 1.
4.
W wypadkach określonych w art. 40 ustawy o samorządzie, radzie pracowniczej w przedsiębiorstwie przysługuje prawo odwołania się od decyzji dyrektora do organu sprawującego nadzór nad przedsiębiorstwem. Przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.
Załoga może wypowiedzieć się w formie referendum w sprawach określonych w § 14 ust. 1 pkt 3, 6 i 7. W innych wypadkach przepisów art. 2 ust. 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie nie stosuje się.
Dyrektor przedsiębiorstwa jest obowiązany do:
1)
zapewnienia radzie pracowniczej możliwości zaznajomienia się z materiałami dotyczącymi działalności przedsiębiorstwa, z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 12 ust. 1,
2)
przedstawienia na posiedzenie rady materiałów z odpowiednim wyprzedzeniem,
3)
zapewnienia radzie niezbędnych środków technicznych i finansowych oraz warunków lokalowych.
W wypadkach, o których mowa w art. 44 i 46 ustawy o samorządzie, rada pracownicza przedsiębiorstwa lub dyrektor może w ciągu czternastu dni zwrócić się do komisji, o której mowa w § 9 ust. 2, o rozstrzygnięcie sporu.
 
1.
Przedsiębiorstwu podległemu Ministrowi Obrony Narodowej może być nadany statut przedsiebiorstwa przemysłu obronnego w trybie określonym w § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zakresu stosowania ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw (Dz.U. z 1982 r. Nr 1, poz. 3).
2. 2
Do przedsiębiorstw podległych Ministrowi Obrony Narodowej, którym został nadany status przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, nie stosuje się pozostałych przepisów rozporządzenia wymienionego w ust. 1, z wyjątkiem § 1, 2, 4 ust. 1, § 11, 12 i 12a.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 17a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 września 1982 r. (Dz.U.82.29.202) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 września 1982 r.
2 § 17a ust. 2:

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 3 lutego 1984 r. (Dz.U.84.10.41) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lutego 1984 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 marca 1987 r. (Dz.U.87.9.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 1987 r.