Zakres stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w... - Dz.U.1997.154.1012 - OpenLEX

Zakres stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych lub w zakładach poprawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.154.1012

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 listopada 1997 r.
w sprawie zakresu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych lub w zakładach poprawczych.

Na podstawie art. 304 § 5 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
W razie wykonywania określonych zadań lub prac na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę przez osoby przebywające w zakładach karnych lub w zakładach poprawczych przepisy art. 207-208, 210 § 1-4 i § 6, art. 211-219, 220 § 1, art. 221 § 1-3, art. 222-227, 228 § 3, art. 229-237, 2371-2376, 2377 § 1, art. 2378, 2379 § 1 i 2 oraz art. 23710-23715 działu dziesiątego Kodeksu pracy oraz przepisy wydane na ich podstawie stosuje się odpowiednio.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach poprawczych (Dz. U. Nr 59, poz. 301).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.