Zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.192 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 20 czerwca 2008 r.
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, w tym sposób obliczania średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, zwanemu dalej "Funduszem", lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych, w tym także rodzaje wykorzystywanych nośników informacji oraz wzory dokumentów.
2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2)
osoba, której udzielono świadczenia - następujące kategorie osób:
a)
świadczeniobiorcę,
b)
osobę uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji,
c)
osobę, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy,
d)
osobę niebędącą ubezpieczonym, posiadającą uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 12 pkt 2-6 i 9 ustawy;
3)
osobisty numer identyfikacyjny - stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
4) 2
 przepustka - okresowe przebywanie świadczeniobiorcy poza zakładem opieki zdrowotnej w trakcie stacjonarnego leczenia: psychiatrycznego, długoterminowego, paliatywnego i hospicyjnego, uzdrowiskowego lub rehabilitacji leczniczej, bez dokonywania z niego wypisu, po wyrażeniu zgody przez tego świadczeniobiorcę albo przez jego rodzica, albo opiekuna prawnego oraz przez podmiot leczniczy w którym świadczeniobiorca przebywa.
1. 
Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie, zwani dalej "świadczeniodawcami", tworzą i prowadzą w formie elektronicznej rejestr świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej "rejestrem świadczeń".
2. 
W rejestrze świadczeń gromadzone są dane charakteryzujące każde udzielone świadczenie opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie, zwane dalej "świadczeniem".
1. 
Rejestr świadczeń obejmuje następujące dane dotyczące udzielonego świadczenia zdrowotnego:
1)
charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia zdrowotnego, zgodnie z przepisami § 4;
2)
kod świadczenia, wynikający z powiązania kodu funkcji ochrony zdrowia oraz kodu jednostki statystycznej, określony zgodnie z tabelą nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, zwany dalej "kodem świadczenia";
3) 3
 kod przyczyny głównej według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta; jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone w oddziale szpitalnym, przyczyną główną jest rozpoznanie przy wypisie, wpisane do księgi chorych komórki organizacyjnej, prowadzonej zgodnie z przepisami w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone w związku z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, zwanej dalej "kartą onkologiczną", lub na podstawie karty onkologicznej - przyczyną główną jest podejrzenie lub rozpoznanie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego, zwanego dalej "nowotworem złośliwym", wpisane do karty onkologicznej po udzieleniu tego świadczenia; w przypadku gdy przyczyną główną jest rozpoznanie choroby rzadkiej, znajdującej się w klasyfikacji ORPHANET, dodatkowo jest przekazywany właściwy numer tej klasyfikacji;
4)
kody nie więcej niż trzech przyczyn współistniejących według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
5) 4
 kody zrealizowanych istotnych procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta CM, w polskiej wersji uznanej przez płatnika za obowiązującą w związku z rozliczaniem świadczeń (pełny kod składa się z siedmiu znaków), z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, a jeżeli kod dotyczy procedury:
a)
dokonania przeszczepu lub innej procedury określonej przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych - dodatkowo datę wykonania tej procedury,
b)
wykonanej w warunkach, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219), w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.( 5 )) lub w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.( 6 )) - dodatkowo datę, godzinę i minutę w systemie 24-godzinnym wykonania tej procedury, z wyłączeniem świadczeń udzielanych przez zespół ratownictwa medycznego;
6)
datę rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego;
7)
datę zakończenia udzielania świadczenia zdrowotnego;
7a)
datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia przebywania świadczeniobiorcy na przepustce - w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w pkt 2, jest pobyt w oddziale szpitalnym lub pobyt;
8)
liczbę dni lub osobodni, w których udzielano świadczenia zdrowotnego - w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w pkt 2, jest osoba leczona, cykl leczenia lub sesja;
9)
datę wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, o której mowa w art. 20 ust. 1 albo 12 ustawy, zwaną dalej "listą oczekujących", oraz kryterium medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu terminu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy - jeżeli udzielone świadczenie jest przyczyną skreślenia z listy oczekujących;
10)
identyfikator świadczeniodawcy udzielającego świadczenia zdrowotnego określony według załącznika nr 2 do rozporządzenia, zwany dalej "identyfikatorem świadczeniodawcy";
11) 7
 identyfikator osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego lub osoby odpowiedzialnej za jego udzielenie; w przypadku wykonania operacji lub zabiegu w oddziale szpitalnym dodatkowo identyfikator osoby kierującej wykonaniem tej operacji albo zabiegu, na który składa się:
a)
numer prawa wykonywania zawodu, a w przypadku gdy osoba wykonuje zawód medyczny, dla którego nie jest przyznawany numer prawa wykonywania zawodu - numer PESEL,
b)
kod przynależności do danej grupy zawodowej, określony w tabeli nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
12)
charakteryzujące skierowanie lub zlecenie, jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone na podstawie skierowania lub zlecenia:
a)
datę wystawienia skierowania lub zlecenia,
b)
identyfikator skierowania lub zlecenia, jeżeli występuje,
c)
identyfikator świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie lub zlecenie albo pełna nazwa innego podmiotu uprawnionego do zlecania świadczeń finansowanych ze środków publicznych oraz VIII część kodu resortowego, jeżeli została nadana,
d)
numer prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub felczera wystawiającego skierowanie lub zlecenie;
13)
kod trybu przyjęcia osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego, określony zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia - w przypadku udzielenia świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
13a) 8
 informację, czy świadczenie zdrowotne zostało udzielone w warunkach, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
14)
kod badania, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, w przypadku świadczeń w zakresie:
a)
podstawowej opieki zdrowotnej - dla każdego badania znajdującego się w wykazie badań diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej i nieobrazowej gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy,
b)
ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej - wyłącznie dla badania diagnostyki obrazowej znajdującego się w wykazie badań diagnostycznych gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy.
15)
kod sposobu kontynuacji leczenia świadczeniobiorcy, któremu udzielono świadczenia zdrowotnego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, określony zgodnie z tabelą nr 16 załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku udzielenia świadczenia polegającego na kompleksowej ocenie stanu zdrowia, obejmującego podjęcie decyzji diagnostycznej oraz decyzji terapeutycznej;
16)
datę, godzinę i minutę, w systemie 24-godzinnym:
a)
przyjęcia świadczeniobiorcy do szpitalnego oddziału ratunkowego,
b)
wypisu świadczeniobiorcy ze szpitalnego oddziału ratunkowego,
c)
przekazania świadczeniobiorcy do oddziału szpitalnego

- w przypadku udzielenia świadczenia przez szpitalny oddział ratunkowy;

17)
kod miejsca zakwaterowania świadczeniobiorcy, określony zgodnie z tabelą nr 18 załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 33b ust. 1 ustawy.
2. 
W przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest pobyt w oddziale szpitalnym, wszystkie pobyty osoby, której udzielono świadczenia, pomiędzy wpisem i wypisem do księgi głównej przyjęć i wypisów stanowią jedną hospitalizację. W tym przypadku dane charakteryzujące poszczególne pobyty w oddziale są grupowane, a rejestr świadczeń obejmuje dodatkowo:
1) 9
 kod trybu przyjęcia osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego, określony zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia; w przypadku gdy osobę przyjęto w trybie nagłym - dodatkowo datę, godzinę i minutę w systemie 24-godzinnym przyjęcia do szpitala, zgodne z danymi wpisanymi do historii choroby w części dotyczącej przyjęcia pacjenta do szpitala;
2)
numer w księdze głównej przyjęć i wypisów, pod którym dokonano wpisu o przyjęciu osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego, rok dokonania wpisu i numer księgi głównej;
3)
kod trybu wypisu osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego, określony zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia; jeżeli przyczyną wypisu jest zgon - dodatkowo kod bezpośredniej przyczyny zgonu według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta; kod tworzy pierwsze pięć znaków, przy czym po trzech pierwszych znakach czwarty znak stanowi znak kropki;
4) 10
 kod przyczyny głównej hospitalizacji - zgodny z chorobą zasadniczą, wpisaną do historii choroby, w części dotyczącej wypisu pacjenta ze szpitala, prowadzonej zgodnie z przepisami w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu jej przetwarzania; kody nie więcej niż pięciu przyczyn współistniejących istotnych w przypadku tej hospitalizacji, według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta;
5)
kody nie więcej niż pięciu przyczyn współistniejących istotnych w przypadku tej hospitalizacji, według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta.
2a. 
W przypadku świadczenia zakończonego wydaniem karty onkologicznej oraz w przypadku świadczeń z zakresu diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego udzielanych zgodnie z art. 32a ustawy na podstawie karty onkologicznej w rejestrze są gromadzone dodatkowo dane zgodne z wpisem do karty onkologicznej:
1)
wpisywane wyłącznie w przypadku wydania karty onkologicznej:
a)
data sporządzenia,
b) 11
 dane lekarza wydającego kartę onkologiczną: imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu i wskazanie, czy lekarz wydał kartę onkologiczną jako lekarz udzielający świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, lekarz udzielający świadczeń w ramach programów zdrowotnych albo lekarz udzielający świadczeń szpitalnych,
c)
informacja, czy karta onkologiczna została wydana osobie, której leczenie onkologiczne zostało rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2015 r.,
d)
informacja, czy karta onkologiczna została wydana noworodkowi,
e)
data decyzji o założeniu karty onkologicznej,
f)
data wpisu na listę, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, w celu uzyskania zabiegu diagnostyczno-leczniczego oraz data wykonania zabiegu diagnostyczno-leczniczego - w przypadku gdy karta onkologiczna została wydana przez lekarza udzielającego świadczeń szpitalnych, a potwierdzenie nowotworu złośliwego zostało dokonane na podstawie zabiegu diagnostyczno-leczniczego,
g) 12
 informacja, czy karta onkologiczna została wydana z powodu zmiany świadczeniodawcy - w przypadku karty onkologicznej wydanej przez lekarza udzielającego świadczeń szpitalnych;
2)
unikalny numer identyfikacyjny karty onkologicznej;
3) 13
 (uchylony);
4) 14
 kod i nazwa jednostki chorobowej podejrzenia lub rozpoznania nowotworu złośliwego, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32b ust. 5 ustawy;
5) 15
 (uchylony);
6) 16
 (uchylony);
7) 17
 (uchylony);
8) 18
 kod dalszego etapu postępowania diagnostycznego lub leczniczego, określony w tabeli nr 13 załącznika nr 3 do rozporządzenia zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32b ust. 5 ustawy ze wskazaniem poradni specjalistycznej lub oddziału szpitalnego oznaczonego zgodnie z kodem specjalności komórki organizacyjnej, określonym w przepisach o systemie resortowych kodów identyfikacyjnych - jeżeli na danym etapie wskazanie takie jest wymagane;
9) 19
 (uchylony);
10)
informację, na którym etapie diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego jest udzielane świadczenie, zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 14 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
11) 20
 (uchylony);
11a)
data wykonania zabiegu diagnostyczno-leczniczego;
12) 21
 informacje charakteryzujące ustalenie planu leczenia onkologicznego:
a)
dane lekarzy wchodzących w skład wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego ustalającego plan leczenia onkologicznego, zwanego dalej "konsylium", a w przypadku pacjenta małoletniego - jeżeli zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 31d ustawy konsylium nie jest organizowane - dane lekarza, który ustalił plan leczenia onkologicznego:
imię i nazwisko,
numer prawa wykonywania zawodu,
b)
dane dotyczące oceny jakości diagnostyki onkologicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32b ust. 5 ustawy,
c)
informacje dotyczące ustalonego planu leczenia onkologicznego:
data posiedzenia konsylium lub ustalenia planu leczenia onkologicznego,
opis planu leczenia onkologicznego,
d)
dane koordynatora leczenia onkologicznego: imię i nazwisko, numer telefonu służbowego i adres służbowej poczty elektronicznej;
13) 22
 dane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 32b ust. 4 pkt 3 ustawy: imię (imiona) i nazwisko oraz nazwa i adres miejsca udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
3. 
W przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest wyjazd ratowniczy, rejestr świadczeń obejmuje dodatkowo informację dotyczącą:
1)
przyczyny wyjazdu, zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
2)
sposobu zakończenia medycznych czynności ratunkowych zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
3)
zgonu osoby, której udzielano świadczenia, zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
4)
numeru w księdze pogotowia ratunkowego, pod którym wpisano powiadomienie o zdarzeniu, rok wpisu i numer tej księgi;
5)
daty, godziny i minuty, w systemie 24-godzinnym:
a)
otrzymania powiadomienia o zdarzeniu,
b)
przekazania przez dyspozytora medycznego zespołowi ratownictwa medycznego dyspozycji (zlecenia) wyjazdu na miejsce zdarzenia,
c)
wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego,
d)
przybycia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia i rozpoczęcia akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,
e)
zakończenia akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych przez zespół ratownictwa medycznego;
6)
kodu zespołu ratownictwa medycznego, określonego w wojewódzkim planie działania systemu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
7)
identyfikatora osób wchodzących w skład zespołu ratownictwa medycznego uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, określonego zgodnie z ust. 1 pkt 11;
8)
identyfikatora kierownika zespołu ratownictwa medycznego, określonego zgodnie z ust. 1 pkt 11;
9)
wykonywania medycznych czynności ratunkowych przez zespół ratownictwa medycznego w obrębie rejonu operacyjnego lub poza rejonem operacyjnym.
4. 
W odniesieniu do świadczenia zdrowotnego rzeczowego, które zostało udzielone na podstawie zlecenia potwierdzającego uprawnienie do zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, zwane dalej "przedmiotami ortopedycznymi", albo w środki pomocnicze, rejestr świadczeń obejmuje:
1)
dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia zdrowotnego rzeczowego, o których mowa w § 4 pkt 1, 2, 4, 5, pkt 6 lit. a i pkt 7;
2)
kod świadczenia;
3)
dane charakteryzujące zlecenie, na podstawie którego udzielono świadczenia zdrowotnego rzeczowego:
a)
o których mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b-d,
b)
kod typu zlecenia, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych,
c)
kod przedmiotu ortopedycznego albo środka pomocniczego, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych,
d)
kod rodzaju schorzenia według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta (kod tworzą pierwsze trzy znaki);
4)
dane dotyczące realizacji zlecenia, na podstawie którego udzielono świadczenia zdrowotnego rzeczowego:
a)
identyfikator świadczeniodawcy,
b)
datę przyjęcia zlecenia do realizacji,
c)
liczbę wydanych przedmiotów ortopedycznych albo środków pomocniczych,
d)
kwotę refundacji,
e)
dopłatę poniesioną przez osobę, której udzielono świadczenia zdrowotnego rzeczowego,
f)
datę odbioru przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego,
g)
okres, za jaki zrealizowano zaopatrzenie.
5. 
Jeżeli świadczenie zdrowotne rzeczowe polega na dokonaniu naprawy przedmiotu ortopedycznego, rejestr świadczeń obejmuje:
1)
dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia zdrowotnego rzeczowego, o których mowa w § 4 pkt 1, 2, 4, 5, pkt 6 lit. a i pkt 7;
2)
identyfikator zlecenia potwierdzającego uprawnienie świadczeniobiorcy do wykonania naprawy, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych;
3)
datę przyjęcia do naprawy;
4)
dane dotyczące dokonanej naprawy:
a)
identyfikator świadczeniodawcy,
b)
kod naprawy przedmiotu ortopedycznego, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych,
c)
kwotę refundacji,
d)
kwotę zapłaconą przez osobę, której przedmiot ortopedyczny podlegał naprawie,
e)
datę dokonania naprawy.
6. 
W odniesieniu do świadczenia towarzyszącego, które zostało udzielone na podstawie zlecenia na przejazd środkiem transportu sanitarnego, rejestr świadczeń obejmuje:
1)
dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia towarzyszącego, o których mowa w § 4 pkt 1, 2, 4, 5, pkt 6 lit. a i pkt 7;
2)
kod świadczenia;
3)
dane charakteryzujące zlecenie:
a)
o których mowa w ust. 1 pkt 12,
b)
kod przyczyny głównej udzielenia świadczenia towarzyszącego według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, który tworzą pierwsze trzy znaki,
c)
(uchylona),
d)
kod rodzaju transportu sanitarnego oznaczony zgodnie z kodem specjalności komórki organizacyjnej, określonym w przepisach o systemie resortowych kodów identyfikacyjnych,
e)
kod celu przewozu transportem sanitarnym, określony w tabeli nr 6 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
4)
dane charakteryzujące przejazd środkiem transportu sanitarnego:
a)
identyfikator świadczeniodawcy,
b)
datę przejazdu,
c)
dopłatę poniesioną przez osobę, której udzielono świadczenia towarzyszącego.
7. 
W odniesieniu do świadczenia, które zostało udzielone w ramach realizacji programu zdrowotnego, świadczeniodawca gromadzi także dane niezbędne do dokonania oceny programu, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy.
8. 
Niezależnie od danych, o których mowa w ust. 1-7, świadczeniodawca gromadzi w rejestrze świadczeń w odniesieniu do każdego udzielonego świadczenia:
1)
identyfikator podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych, określony zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia;
1a)
kod świadczeniodawcy, określony przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych, jeżeli został nadany;
1b)
kod miejsca udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę, określony przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych, jeżeli został nadany;
2)
identyfikator umowy zawartej między podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych a świadczeniodawcą, zwanej dalej "umową";
3)
kod dla świadczenia, określony przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych, jeżeli został nadany;
4)
informacje niezbędne do rozliczenia, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych;
5)
informacje niezbędne do monitorowania celowości udzielanych świadczeń, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych.
6)
informacje niezbędne do potwierdzenia spełniania warunków realizacji świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy.
9.  23
 Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego gromadzi także informacje niezbędne do obliczania wskaźników efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, o których mowa w art. 32c ustawy.
Dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, obejmują:
1)
identyfikator osoby oraz kod identyfikatora, określone zgodnie z tabelą nr 7 załącznika nr 3 do rozporządzenia; identyfikatorem dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL, jest identyfikator jednego z rodziców lub identyfikator opiekuna prawnego dziecka;
1a)
unikalny numer identyfikacyjny karty onkologicznej - w przypadku osoby, której wydano kartę onkologiczną, oraz w przypadku gdy diagnostyka onkologiczna lub leczenie onkologiczne są udzielane na podstawie karty onkologicznej;
2)
imię (imiona) i nazwisko;
3)
adres miejsca zamieszkania, a jeżeli osoba, której udzielono świadczenia, nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który składają się:
a)
państwo,
b)
nazwa miejscowości,
c)
kod pocztowy,
d)
ulica, numer domu i lokalu,
e)
nazwa: gminy, powiatu i województwa;
3a)
numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej - jeżeli został wskazany;
4)
datę urodzenia;
5)
płeć;
6)
charakteryzujące uprawnienie do świadczeń:
a)
kod tytułu uprawnienia, określony zgodnie z tabelą nr 8 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
b)
dane identyfikujące dokument, w przypadku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie:
dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy - dane określone w tabeli nr 8 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy - datę złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez świadczeniodawcę, kod oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej określony w tabeli nr 8a załącznika nr 3 do rozporządzenia, a w przypadku gdy oświadczenie, zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy, nie jest składane w dniu udzielania świadczenia - także wskazaną w oświadczeniu datę rozpoczęcia i zakończenia udzielenia świadczenia,
c)
w przypadku gdy uprawnienie wynika z przepisów o koordynacji, także:
dane charakteryzujące instytucję właściwą osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji: numer identyfikacyjny, symbol państwa, w którym znajduje się instytucja, określony zgodnie z normą ISO-3166-1, oraz akronim nazwy instytucji,
kod zakresu świadczeń przysługujących uprawnionemu do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji ustalony między płatnikiem a świadczeniodawcą,
okres przysługiwania świadczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d)
w przypadku gdy świadczenie zostało udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, w sytuacjach, o których mowa w art. 50 ust. 11 ustawy - informację o wystąpieniu tego przypadku,
e)
w przypadku gdy osoba posiadająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej utraciła to prawo w trakcie udzielania świadczenia trwającego dłużej niż jeden dzień i poinformowała o tym świadczeniodawcę - informację o wygaśnięciu tego prawa oraz o dacie wygaśnięcia;
7) 24
 w przypadku gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących z tytułu uprawnienia, o którym mowa w pkt 6, lub uprawniające do uzyskania świadczenia poza kolejnością, zgodnie z art. 24a-24c i art. 47c ustawy, lub do uzyskania ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego bez skierowania, zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 10, 10a i 12-14 ustawy, lub gdy świadczenie z zakresu rehabilitacji leczniczej jest udzielane świadczeniobiorcy posiadającemu orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności:
a)
kod tytułu uprawnienia dodatkowego, określony zgodnie z tabelą nr 9 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
b)
nazwę dokumentu, który potwierdza uprawnienia do tych świadczeń zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz dane identyfikujące ten dokument - jeżeli uprawnienie nie zostało potwierdzone dokumentem elektronicznym, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy;
8)
w przypadku gdy karta onkologiczna jest wydawana osobie małoletniej, całkowicie ubezwłasnowolnionej lub niezdolnej do świadomego wyrażenia zgody, dane przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186):
a)
imię (imiona) i nazwisko,
b)
adres miejsca zamieszkania;
9)
w przypadku gdy karta onkologiczna jest wydawana noworodkowi z ciąży mnogiej - numer kolejny noworodka wpisany do karty onkologicznej.
1. 
Świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, w tym także udzielający świadczeń świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, oraz świadczeń wynikających z art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 ustawy, z zastrzeżeniem § 6, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane dotyczące każdego świadczenia wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym także wykonanego powyżej kwoty, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy, gromadzone w zakresie określonym w § 3, odpowiednio do rodzaju udzielonego świadczenia.
1a. 
Dane, o których mowa w § 3 ust. 2a, są przekazywane za pośrednictwem:
1)
komunikatów elektronicznych, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1;
1b.  25
 Dane, o których mowa w § 3 ust. 2a, są wpisywane w czasie rzeczywistym w aplikacji, o której mowa w § 10 ust. 3 pkt 2:
1)
w dniu wydania karty onkologicznej - dane:
a)
charakteryzujące osobę, której wydano kartę onkologiczną, o których mowa w § 4 pkt 1, 2, 3 lit. b-e, 3a-5, 8 i 9, oraz kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT,
b)
charakteryzujące świadczeniodawcę, który wydał kartę onkologiczną, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10 i ust. 8 pkt 1a-2, oraz adres miejsca udzielania świadczeń,
c)
wpisane do karty onkologicznej, o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 1 i 2, 4, 8 oraz 10, przy czym data sporządzenia karty onkologicznej nie może być późniejsza niż 3 dni od daty decyzji o założeniu karty onkologicznej;
2)
po postawieniu rozpoznania na etapie diagnostyki wstępnej, diagnostyki pogłębionej, zabiegu diagnostyczno-leczniczego, po ustaleniu planu leczenia onkologicznego, po rozpoczęciu leczenia onkologicznego oraz po zakończeniu leczenia onkologicznego, w dniu dokonania wpisu do karty onkologicznej, dane charakteryzujące:
a)
świadczeniodawcę realizującego diagnostykę lub leczenie onkologiczne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10 i ust. 8 pkt 1a-2, oraz adres miejsca udzielania świadczeń,
b)
lekarza realizującego diagnostykę lub leczenie onkologiczne: imię i nazwisko oraz prawo wykonywania zawodu,
c)
diagnostykę wstępną zgodnie z danymi wpisanymi do karty onkologicznej:
o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 2, 4, 8 i 10,
data wpisu na listę, o której mowa w art. 20 ust. 12 ustawy, w celu uzyskania diagnostyki wstępnej, jeżeli świadczeniobiorca nie uzyskał świadczenia w dniu zgłoszenia się do świadczeniodawcy w celu uzyskania świadczenia na podstawie karty onkologicznej,
data pierwszej porady specjalistycznej związanej z diagnostyką wstępną,
data porady zakończonej rozpoznaniem,
informacja, czy diagnostyka wstępna została wykonana pacjentowi, któremu na etapie wydania karty onkologicznej jako dalsze postępowanie wskazano skierowanie na zabieg diagnostyczno-leczniczy, a lekarz udzielający świadczeń szpitalnych stwierdził konieczność wykonania diagnostyki wstępnej przed zabiegiem diagnostyczno-leczniczym,
d)
diagnostykę pogłębioną zgodnie z danymi wpisanymi do karty onkologicznej:
o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 2, 4, 8 i 10,
data wpisu na listę, o której mowa w art. 20 ust. 12 ustawy, w celu uzyskania diagnostyki pogłębionej, jeżeli świadczeniobiorca nie uzyskał świadczenia w dniu zgłoszenia się do świadczeniodawcy w celu uzyskania świadczenia na podstawie karty onkologicznej,
data pierwszej porady specjalistycznej związanej z diagnostyką pogłębioną,
data porady kończącej etap diagnostyki pogłębionej,
e)
wykonany zabieg diagnostyczno-leczniczy zgodnie z danymi wpisanymi do karty onkologicznej:
o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 4, 8, 10 i 11a,
data wpisu na listę, o której mowa w art. 20 ust. 12 ustawy, w celu uzyskania zabiegu diagnostyczno-leczniczego,
f)
ustalenie planu leczenia onkologicznego:
o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 2, 4, 8, 10 i 12,
data wpisu na listę, o której mowa w art. 20 ust. 12 ustawy, w celu zwołania konsylium,
data rozpoczęcia leczenia onkologicznego - realizacja planu,
g)
zakończone leczenie onkologiczne zgodnie z danymi wpisanymi do karty onkologicznej:
data zakończenia leczenia onkologicznego,
zalecenia,
dane, o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 13.
1c.  26
 Za pośrednictwem komunikatów elektronicznych, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1, są przekazywane dane, o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 2, oraz dane charakteryzujące osobę zgodnie z ust. 2.
2. 
Zakres przekazywanych danych charakteryzujących osobę, której udzielono świadczenia, określony w § 3 ust. 1 pkt 1, obejmuje w przypadku:
1)
świadczeniobiorcy, którego prawo do świadczeń zostało potwierdzone dokumentem elektronicznym, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy - dane, o których mowa w § 4 pkt 1, 1a, pkt 6 lit. a, b oraz e i pkt 7 lit. a;
2)
osoby, której prawo do świadczeń zostało potwierdzone w inny sposób niż dokumentem elektronicznym, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy:
a)
dane, o których mowa w § 4 pkt 1, 1a, pkt 6 lit. a, b oraz e i pkt 7 lit. a, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL - także dane, o których mowa w § 4 pkt 2, 4 i 5, oraz kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju w odniesieniu do ubezpieczonego lub osoby, o której mowa w art. 67 ust. 4-7 ustawy,
b)
dane, o których mowa w § 4 pkt 1-3, 6 i 7, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL - także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5, oraz kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju - w odniesieniu do świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni oraz osób niebędących ubezpieczonymi, posiadających uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów, o których mowa w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 ustawy,
c)
dane, o których mowa w § 4 pkt 1-2 i 4-7 - w odniesieniu do osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.
3. 
Świadczeniodawcy realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przekazują numer PESEL osoby, której udzielono świadczenia, w przypadku osób, którym nadano ten numer, oraz odpowiednio dane, o których mowa w:
1)
§ 3 ust. 4 pkt 2, 3 lit. a-c i pkt 4 - jeżeli realizują zlecenie na przedmioty ortopedyczne albo na środki pomocnicze;
2)
§ 3 ust. 5 pkt 2-4 - jeżeli dokonują napraw przedmiotów ortopedycznych.
4. 
Świadczeniodawcy, którzy zawarli z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia, o których mowa w § 4 pkt 1, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 2, 4 i 5, w przypadku gdy ustalenie tych danych było możliwe.
1. 
Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane o udzielonych świadczeniach w zakresie określonym w:
1)
ust. 2-4 - w zakresie świadczeń lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy, zwanego dalej "lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej", pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
2)
ust. 5 - w zakresie świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
3)
ust. 6 - w zakresie świadczeń pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania;
4)
ust. 7 - w zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
5)
ust. 8 - w zakresie transportu sanitarnego.
2. 
W przypadku świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniodawcy przekazują dane dotyczące każdego udzielonego świadczenia, z wyłączeniem przypadków, gdy jednostką statystyczną, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest badanie i szczepienie, w zakresie wskazanym w:
1)
ust. 3 i 4 - w stosunku do osób, które złożyły deklarację wyboru, o której mowa w art. 56 ust. 1 ustawy, u tego świadczeniodawcy;
2)
§ 3 ust. 1 - w stosunku do osób innych niż wymienione w pkt 1.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, obejmują:
1)
dane, o których mowa w § 4 pkt 1, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL - także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5, a w przypadku dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL - dodatkowo imię i nazwisko dziecka;
2)
kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju;
3)
dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, a w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest porada - dodatkowo także dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.
4.  27
 W przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest badanie, świadczeniodawca przekazuje w odniesieniu do wykonanych badań, znajdujących się w wykazie świadczeń diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i diagnostyki nieobrazowej, związanych z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, zbiorcze dane o liczbie wykonanych badań według kodów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 14 lit. a.
5. 
W przypadku świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniodawcy przekazują dane zbiorcze o udzielonych świadczeniach, z wyłączeniem przypadków, gdy jednostką statystyczną, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest wizyta patronażowa. Zakres danych o wizytach patronażowych obejmuje dane wskazane w ust. 3.
6. 
Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania lub higienistka szkolna przekazuje następujące dane zbiorcze:
1)
liczbę badań (testów) przesiewowych według grup wiekowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy;
2)
liczbę uczniów objętych grupową profilaktyką fluorkową;
3)
liczbę pozostałych udzielonych świadczeń według kodów świadczeń określonych w tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
7. 
Świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przekazują dane dotyczące każdego udzielonego świadczenia, w zakresie wskazanym w § 3 ust. 1, z wyłączeniem porad udzielonych telefonicznie, o których przekazują zbiorcze dane w postaci liczby udzielonych porad.
8. 
Świadczeniodawcy realizujący umowę w zakresie transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej przekazują liczbę wykonanych przewozów według celów określonych w tabeli nr 6 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Świadczeniodawcy udzielający świadczeń finansowanych przez inne niż Fundusz podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń ze środków publicznych przekazują tym podmiotom dane o każdym udzielonym świadczeniu, gromadzone w zakresie określonym w § 3, odpowiednio do rodzaju udzielonego świadczenia.
2. 
Zakres przekazywanych danych charakteryzujących osobę, której udzielono świadczenia, obejmuje dane, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 6 lit. a i c oraz pkt 7 lit. a, oraz kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT, a jeżeli identyfikatorem nie jest własny numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5.
1. 
Na liście oczekujących są gromadzone:
1)
identyfikator listy oczekujących, na który składają się:
a)
identyfikator świadczeniodawcy,
b)
identyfikator miejsca udzielenia świadczenia,
c)
kod ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, identyfikujący listę oczekujących:
na udzielenie świadczenia w komórce organizacyjnej,
na udzielenie świadczenia znajdującego się w wykazie określonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia,
na udzielenie świadczenia znajdującego się w wykazie określonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia,
- 28
 na udzielenie świadczenia na podstawie karty onkologicznej;
2)
numer kolejny;
3)
dane dotyczące dokonania wpisu na listę:
a)
data wpisu,
b)
godzina wpisu,
c)
imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu;
4)
dane o osobie oczekującej na udzielenie świadczenia:
a)
o których mowa w § 4 pkt 1, 2 i 3 lit. a-d,
b)
numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem;
4a)
w przypadku listy, o której mowa w art. 20 ust. 12 ustawy, dodatkowo:
a)
unikalny numer identyfikacyjny karty onkologicznej,
b)
kod etapu postępowania diagnostycznego lub leczniczego, przyjmujący wartość określoną w tabeli nr 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia - ustalany na podstawie karty onkologicznej przedstawionej przez świadczeniobiorcę;
5)
rozpoznanie lub powód planowanego przyjęcia;
5a) 29
 wskazanie okolicy ciała w szczegółowości ustalonej między płatnikiem a świadczeniodawcą - w przypadku list oczekujących na udzielenie świadczenia prowadzonych w aplikacji udostępnionej przez Fundusz, jeżeli informacja ta jest niezbędna dla weryfikacji przestrzegania zasady, o której mowa w art. 20 ust. 10 ustawy;
6)
dane dotyczące planowanego terminu udzielenia świadczenia:
a)
termin oznaczony przez wskazanie daty (dzień, miesiąc, rok); jeżeli planowany termin przekracza 6 miesięcy, licząc od daty wpisu na listę, świadczeniodawca może, w chwili wpisywania na listę, wskazać termin z dokładnością do tygodnia, miesiąca i roku (w tym przypadku data udzielenia świadczenia powinna być ustalona nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem udzielenia świadczenia),
b)
kryterium medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu terminu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy,
c)
każda zmiana terminu wraz z podaniem przyczyny, a w przypadku gdy przyczyną jest zmiana kryterium medycznego, o którym mowa w lit. b, także uzasadnienie tej zmiany,
d)
informacja o uwzględnieniu, przy wyznaczaniu terminu, daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 10b ustawy,
e)
informacja o przywróceniu na listę oczekujących w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 10f ustawy;
7)
dane dotyczące skreślenia z listy oczekujących:
a)
data skreślenia,
b)
kod przyczyny skreślenia, przyjmujący wartość określoną w tabeli nr 10 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
8)
data okresowej oceny listy oczekujących, dokonanej zgodnie z art. 21 ustawy.
1a. 
Świadczeniodawcy udzielający, w ramach umowy z Funduszem, świadczeń, które znajdują się w wykazie określonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia, prowadzą listy oczekujących w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu.
2. 
Świadczeniodawcy udzielający świadczeń, w ramach umowy z Funduszem, w szpitalach lub świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, prowadzący listy oczekujących, o których mowa w art. 20 ust. 1, w tym na świadczenia, które znajdują się w wykazie określonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia:
1)
dane dotyczące oczekujących na udzielenie świadczenia, wpisanych na każdej liście oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy:
a)
liczbę oczekujących oraz dane, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2, dotyczące każdej osoby oczekującej według stanu na ostatni dzień miesiąca,
b)
średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia, określony zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia,
c)
liczbę osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym,
d)
liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,
e)
liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w ostatnich trzech miesiącach

- według grup osób wyodrębnionych ze względu na kryteria medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielenia świadczenia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy;

2)
datę okresowej oceny każdej prowadzonej przez świadczeniodawcę listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, dokonanej zgodnie z art. 21 ustawy w danym okresie sprawozdawczym;
3)
informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, według grup osób wyodrębnionych ze względu na kryteria medyczne zastosowane przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielenia świadczenia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy.
2a. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4.  30
 Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 2, przekazują dane, o których mowa w ust. 2:
1)
pkt 1 i 2 - co miesiąc, nie później niż w terminie dziesięciu dni od zakończenia miesiąca;
2)
pkt 3 - co najmniej raz w tygodniu według stanu na dzień przekazania lub dzień poprzedzający przekazanie.
5.  31
 Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1a, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3, dotyczące prowadzonych list oczekujących w aplikacji udostępnionej przez Fundusz, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 pkt 2.
6. 
Dane dotyczące list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców, o których mowa w ust. 1a, w zakresie liczby osób oczekujących i średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia, określonego zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia, które oddział wojewódzki Funduszu ma obowiązek publikować na swojej stronie internetowej zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, są wyliczane automatycznie przez aplikację, w której są prowadzone listy oczekujących.
1. 
Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartych z Funduszem w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, tworzą i prowadzą w formie elektronicznej dodatkowo:
1)
rejestr osób objętych opieką, zgłoszonych w deklaracjach wyboru, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy, zwany dalej "rejestrem deklaracji poz";
2)
rejestr danych dotyczących dzieci i młodzieży objętych opieką, zwany dalej "rejestrem deklaracji medycyny szkolnej" - w przypadku świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.
2. 
W rejestrze deklaracji poz gromadzone są dane:
1)
numer prawa wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki albo położnej podstawowej opieki zdrowotnej, do których została złożona deklaracja, a w przypadku pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej dodatkowo numer PESEL;
2)
dotyczące osób objętych opieką:
a)
identyfikator, którym jest numer:
PESEL - w przypadku osób, którym nadano ten numer,
poświadczenia - w przypadku osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, którym nie nadano numeru PESEL,
umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym - w przypadku cudzoziemców, którym nie nadano numeru PESEL, a którzy zawarli umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
b)
dane, o których mowa w § 4 pkt 2, a jeżeli identyfikatorem, o którym mowa w lit. a, nie jest numer własny PESEL, dodatkowo dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5,
c)
dane, o których mowa w § 4 pkt 3;
3)
oznaczenie typu deklaracji wyboru, o której mowa w art. 56 ust. 1 ustawy, ustalone między Funduszem a świadczeniodawcą;
4)
data dokonania wyboru;
5)
data rezygnacji z opieki - jeżeli jest znana świadczeniodawcy;
6)
informacje niezbędne do rozliczenia dokonywanego na podstawie liczby osób objętych opieką, zgłoszonych w deklaracjach wyboru, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych.
3. 
W rejestrze deklaracji medycyny szkolnej gromadzone są:
1)
dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i b, pkt 3, 4 i 6;
1a)
numer PESEL pielęgniarki, położnej albo higienistki szkolnej, sprawującej profilaktyczną opiekę nad uczniami, a w przypadku pielęgniarki lub położnej dodatkowo numer prawa wykonywania zawodu;
2)
oznaczenie szkoły (placówki) oraz klasy w sposób ustalony między Funduszem a świadczeniodawcą.
4. 
Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu z rejestru, o którym mowa:
1)
w ust. 2 - dane, o których mowa:
a)
w ust. 2 pkt 1 i 2 lit. a i b, pkt 3, 4 i 6, a w przypadku dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL - identyfikator jednego z rodziców albo identyfikator opiekuna prawnego dziecka,
b)
w § 4 pkt 3 lit. a-d oraz kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT;
2)
w ust. 3 - dane, o których mowa w ust. 3.
1. 
Świadczeniodawcy przekazują podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych dane w formie elektronicznej.
2. 
Na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych może zwolnić świadczeniodawcę na czas określony z obowiązku gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej.
3. 
3. Dane w zakresie wskazanym w rozporządzeniu są przekazywane:
1)
w formacie elektronicznych komunikatów, opracowywanych przez każdy podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych, zgodnie z wzorami dokumentów będących opisem komunikatów stosowanych do przekazywania danych, określonymi w załączniku nr 8 do rozporządzenia - jeżeli nie wskazano sposobu, o którym mowa w pkt 2;
2)
w drodze teletransmisji danych w formie elektronicznej, na formularzach zamieszczonych w sieci teleinformatycznej udostępnionej świadczeniodawcom przez Prezesa Funduszu, z wykorzystaniem aplikacji przeznaczonej do przekazywania danych o świadczeniach.
3a. 
Komunikaty, o których mowa w ust. 3 pkt 1, są dostarczane do podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych za pomocą przenośnych informatycznych nośników danych lub w drodze teletransmisji.
4. 
Przekazywanie komunikatów, o których mowa w ust. 3, obejmuje mogące się powtarzać fazy:
1)
przygotowanie komunikatu przez świadczeniodawcę;
2)
przekazanie komunikatu przez świadczeniodawcę;
3)
weryfikacja komunikatu przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych;
4)
przygotowanie przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych komunikatu zwrotnego, zawierającego potwierdzenie prawidłowości komunikatu lub wykaz stwierdzonych w nim błędów i braków;
5)
przekazanie przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych komunikatu zwrotnego do świadczeniodawcy.
5. 
Zasady weryfikacji, o której mowa w ust. 4 pkt 3, są jawne i zamieszczane na stronie internetowej właściwego podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych.
1. 
Świadczeniodawcy przekazują dane, o których mowa w § 5-7 i § 9 ust. 4, dotyczące każdego okresu sprawozdawczego, którym jest miesiąc kalendarzowy, nie później niż w terminie dziesięciu dni od jego zakończenia. Dane mogą być przekazywane także w trakcie okresu sprawozdawczego.
1a.  32
 W przypadku danych, o których mowa w § 6 ust. 4, okres sprawozdawczy obejmuje sześć miesięcy, a dane są przekazywane nie później niż w terminie 20 dni od zakończenia półrocza, którego dotyczą.
2. 
Na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych może przedłużyć termin przekazania danych, o których mowa w ust. 1.
3. 
Dane, o których mowa w § 3 ust. 8 pkt 4 i 5, przekazywane są zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy lub przepisów odrębnych.
4.  33
 Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartych z Funduszem, w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy.
1. 
Do dnia 31 grudnia 2009 r. świadczeniodawcy, o których mowa w § 8 ust. 2, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia dane, o których mowa w § 8 ust. 2, oraz średni przewidywany czas oczekiwania, określony zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia, oraz liczbę oczekujących, według grup osób wyodrębnionych ze względu na kryterium medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielenia świadczenia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy, według stanu na ostatni dzień miesiąca:
1)
w poszczególnych komórkach organizacyjnych;
2)
na wybrane procedury oraz na leczenie w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych i na świadczenia z zakresu chemioterapii, określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
2. 
Dane wymagane niniejszym rozporządzeniem są przekazywane przez świadczeniodawców po raz pierwszy w komunikacie dotyczącym świadczeń udzielonych w październiku 2008 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 34

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  35

KODY FUNKCJI OCHRONY ZDROWIA I JEDNOSTEK STATYSTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ

W załączniku przedstawiono:

W tabeli nr 1: kody funkcji ochrony zdrowia,

W tabeli nr 2: kody jednostek statystycznych świadczeń,

W tabeli nr 3: kody świadczeń.

Tabela nr 1. Kody funkcji ochrony zdrowia

Nazwa funkcji ochrony zdrowiaKod
GrupaWyszczególnienie
1.1. Leczenie stacjonarne wykonywane na rzecz pacjenta przyjętego do podmiotu leczniczego0
1.2. Leczenie jednego dnia

Wykonywane na rzecz pacjenta przyjętego do podmiotu leczniczego z intencją wypisania go w ciągu 24 godzin. Leczenie "jednego dnia" obejmuje m.in. chirurgię "jednego dnia", chemioterapię nowotworów.

1
1.3.1. Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Obejmuje czynności związane ze stawianiem diagnozy i podejmowaniem leczenia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

2
1. Grupa - usługi lecznicze

Obejmują świadczenia opieki zdrowotnej, zwykle wykonywane w związku z powstaniem problemu zdrowotnego i mające na celu zmniejszenie objawów, zapobieżenie zaostrzeniu, powikłaniom i redukcję skutków choroby lub urazu.

1.3.2. Leczenie stomatologiczne

Obejmuje świadczenia udzielone ambulatoryjnie przez lekarzy dentystów.

3
1.3. Leczenie ambulatoryjne

Świadczenia wykonywane na rzecz pacjenta dochodzącego.

1.3.3. Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne4
Obejmuje świadczenia lekarskie inne niż zawarte w kategorii leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w tym świadczenia psychiatrii ambulatoryjnej.
1.3.5. Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe5
1.3.6. Leczenie w trybie dziennym

Leczenie wykonywane na rzecz pacjenta przyjętego do podmiotu leczniczego. Opieka taka oferowana jest pacjentom, którzy w nocy przebywają we własnych domach.

6
1.3.9. Pozostała opieka ambulatoryjna

Obejmuje inne świadczenia ambulatoryjne wykonywane przez lekarzy, pielęgniarki, położne i innych przedstawicieli zawodów medycznych (z wyjątkiem fizjoterapeutów, którzy są wykazani w kategorii dotyczącej rehabilitacji) oraz wykonywane przez psychologów.

7
1.4. Świadczenia w domu pacjenta8
Np. porady domowe lekarza rodzinnego, wizyty pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej lub położnej, dializa domowa czy porady lub wizyty patronażowe.
2. Grupa - świadczenia rehabilitacyjne

Obejmują świadczenia, w których nacisk położony jest głównie na poprawę

sprawności pacjenta, a ograniczenie sprawności wynika z epizodu choroby, urazu lub jest wynikiem nawrotu choroby.

2.1. Rehabilitacja stacjonarna9
Wykonywana na rzecz pacjenta przyjętego na oddział szpitalny.
2.2. Rehabilitacja dzienna10
Wykonywana na rzecz pacjenta przyjętego do podmiotu leczniczego z intencją wypisania go w tym samym dniu.
2.3. Rehabilitacja ambulatoryjna11
Wykonywana na rzecz pacjenta dochodzącego.
2.4. Rehabilitacja w domu pacjenta12
2.5. Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna13
Wszystkie formy rehabilitacji, których nie można zaliczyć do poprzednich kategorii.
3. Grupa - opieka długoterminowa

Obejmuje opiekę pielęgniarską i lekarską wykonywaną na rzecz pacjenta w warunkach stacjonarnych lub domowych, której przyczyną jest przewlekła choroba lub niesprawność pacjenta bądź też ograniczenie jego możliwości do niezależnego wypełniania codziennych funkcji życiowych. Opieka długoterminowa jest z reguły połączeniem opieki zdrowotnej i socjalnej. Do kategorii tej wlicza się opiekę nad osobami w podeszłym wieku, w której istotną część stanowi opieka zdrowotna, w tym świadczenia wykonywane przez hospicja i podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki paliatywnej.

3.1. Stacjonarna długoterminowa opieka wykonywana na rzecz pacjenta przyjętego na pobyt w podmiocie leczniczym.14
3.2. Długoterminowa opieka dzienna15
Wykonywana na rzecz pacjenta przyjętego do podmiotu leczniczego. Opieka taka oferowana jest pacjentom, którzy w nocy przebywają we własnych domach.
3.3. Długoterminowa opieka świadczona w domu pacjenta16
Wykonywana w domu pacjenta opieka medyczna i pielęgnacyjna na rzecz osób z trwałą niesprawnością lub cierpiących na choroby przewlekłe, które zmniejszają możliwość samoobsługi.
3.4. Długoterminowa opieka świadczona w trybie hotelowym17
4. Grupa - pomocnicze usługi opieki zdrowotnej4.1. Badania laboratoryjne w podstawowej opiece zdrowotnej18
Obejmują badania diagnostyczne wykonywane na materiale pobranym od pacjenta, takim jak: mocz, krew, kał, wymazy, zeskrobiny czy fragmenty tkanki. Wykazywane tylko w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
4.2. Diagnostyka obrazowa i nieobrazowa na rzecz pacjenta ambulatoryjnego

Obejmuje badania diagnostyczne wykonywane za pomocą technik obrazowych i nieobrazowych na rzecz pacjenta ambulatoryjnego.

4.2.1.Diagnostyka obrazowa19
4.2.2.Diagnostyka nieobrazowa20
4.3. Ratownictwo medyczne i przewóz

pacjenta

Obejmuje medyczne czynności ratunkowe oraz transportowanie pacjenta

do i od świadczeniodawcy niepołączone z udzielaniem świadczenia.

4.3.3. Pomoc doraźna - zespoły ratownictwa medycznego28
4.3.4. Pomoc doraźna - lotnicze zespoły ratownictwa medycznego29
4.3.5. Pomoc doraźna - wodne pogotowie ratunkowe30
4.3.6. Pomoc doraźna - ratownictwo górskie31
4.3.7. Pozostałe4.3.7.1. Pozostałe - Transport pacjenta32
4.6. Usługi pielęgnacyjne33
4.9. Pozostałe usługi pomocnicze34
Inne niewymienione wyżej usługi pomocnicze
5.2. Wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze przysługujące na podstawie zlecenia

Obejmuje wytwarzanie wyrobów medycznych wykonywanych na miarę; dobieranie do rozmiaru świadczeniobiorcy lub indywidualne wyregulowanie do rozmiaru świadczeniobiorcy bez wprowadzania zmian konstrukcyjnych lub indywidualne domodelowanie z wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych przewidzianych w instrukcji wytwórcy w przypadku wyrobów medycznych wykonywanych przy zastosowaniu metod technologicznych produkcji seryjnej, sprzedaż detaliczną, naprawy, wypożyczanie.

5.2.1. Lecznicze środki wspomagania w okulistyce35
Obejmują, oprócz soczewek okularowych korekcyjnych, soczewki kontaktowe lecznicze, protezy oka wykonywane indywidualnie, laski dla niewidomych.
5. Wyroby medyczne, produkty lecznicze,

środki pomocnicze dla pacjentów ambulatoryjnych

5.2.2. Przedmioty ortopedyczne36
Obejmują protezy kończyn górnych i dolnych, ortezy kończyn i kręgosłupa do stałego lub czasowego użytkowania, lecznicze środki inżynieryjno-techniczne. Nie obejmują wszczepialnych wyrobów medycznych (np. endoprotez stawu).
5.2.3. Lecznicze środki wspomagania w laryngologii37
Obejmują wszystkie usuwalne aparaty słuchowe wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem.
5.2.4. Środki pomocnicze wspomagające chodzenie i przemieszczanie38
Obejmują urządzenia wspomagające poruszanie się osób niepełnosprawnych.
5.2.5. Przedmioty protetyki stomatologicznej39
5.2.9. Pozostałe przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze40
6.1. Opieka nad matką i dzieckiem, planowanie rodziny i poradnictwo

rodzinne

Obejmuje szeroki zakres świadczeń: poradnictwo genetyczne, zapobieganie wadom rozwojowym, przygotowanie do porodu, szczepienia dzieci przedszkolnych.

6.1.1. Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne41
6. Profilaktyka i zdrowie publiczne

Obejmuje świadczenia i działania, których zasadniczym celem jest poprawa stanu zdrowia populacji, w odróżnieniu od świadczeń, których celem jest poprawa stanu zdrowia poszczególnych osób. Dotyczy świadczeń wykonywanych w ramach programów zdrowotnych w rozumieniu art. 5 pkt 30 ustawy.

6.1.2. Zdrowie matki i dziecka42
6.1.3. Opieka nad zdrowym dzieckiem43
6.1.4. Inna44
6.2. Medycyna szkolna45
Obejmuje działania podejmowane przez lekarzy i pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania w dziedzinie edukacji zdrowotnej, badań przesiewowych; obejmuje także pewne działania terapeutyczne, o ile wykonywane są w ramach medycyny szkolnej, jak np. leczenie ubytków uzębienia.
6.3. Zapobieganie chorobom zakaźnym46
Obejmuje system nadzoru nad chorobami zakaźnymi, obowiązkowy system zgłaszania chorób zakaźnych, zapobieganie chorobom zakaźnym, takim jak gruźlica, obowiązkowe szczepienie przeciw chorobom zakaźnym.
6.4. Zapobieganie chorobom niezakaźnym47
Obejmuje działania i programy z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, której głównym celem jest zmniejszenie zachorowalności na choroby niezakaźne. Ze względu na to, że część działań tego typu wykonywana jest w trakcie wizyt u lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej; kryterium zaliczenia do tej kategorii wynika z tego, czy porada z zakresu promocji zdrowia miała miejsce w ramach programu zdrowotnego, czy też wynikała z inicjatywy pacjenta.
6.6. Medycyna sportowa48
6.7. Oświata i promocja zdrowia49

Tabela nr 2. Kody jednostek statystycznych świadczeń

Jednostka statystycznaObjaśnienie
NazwaKod
Pobyt w oddziale szpitalnym1Świadczenie udzielone w oddziale szpitalnym na rzecz pacjenta formalnie przyjętego do podmiotu leczniczego, z wyjątkiem świadczeń uznanych za leczenie jednego dnia.
Leczenie jednego dnia2Świadczenie udzielone w oddziale szpitalnym przez świadczeniodawcę na rzecz pacjenta przyjętego z intencją wypisania go w ciągu 24 godzin. W przypadku gdy leczenie trwa dłużej niż 24 godziny, świadczenie jest kwalifikowane jako pobyt w oddziale szpitalnym.
Pobyt3Świadczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, sanatorium, prewentorium, hostelu lub innym niewymienionym z nazwy podmiocie leczniczym przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu, trwające co najmniej jedną noc.
Porada4Świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w tym w warunkach domowych, przez lekarza, lekarza dentystę lub psychologa.
Porada patronażowa5Pierwsza porada lekarza w celu określenia stanu zdrowia noworodka oraz edukacji rodziców w zakresie jego pielęgnacji i żywienia, wykonywana w warunkach domowych.
Wizyta6Świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w tym w warunkach domowych, przez osobę wykonującą inny zawód medyczny niż lekarz, lekarz dentysta, psycholog.
Wizyta patronażowa7Wizyta położnej lub pielęgniarki mająca na celu monitorowanie stanu zdrowia noworodka/niemowlęcia oraz edukację rodziców w zakresie jego pielęgnacji i żywienia, wykonywana w warunkach domowych.
Cykl leczenia8Świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w tym w warunkach domowych, z intencją wykonania określonego zestawu procedur medycznych w określonym czasie.
Badanie9Badanie laboratoryjne oraz badanie diagnostyczne obrazowe i nieobrazowe.
Sesja10Cykl leczenia zarówno indywidualny, jak i zbiorowy, w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień.
Osoba leczona11Jednostka ta powinna być podawana tylko wtedy, gdy świadczeniu nie można przyporządkować żadnej innej jednostki statystycznej.
Wyjazd ratowniczy12Medyczne czynności ratunkowe udzielone przez zespół ratownictwa medycznego, inne niż przyporządkowane do jednostki statystycznej o kodzie 13.
Akcja ratownicza13Medyczne czynności ratunkowe wykonywane przez wodne pogotowie ratunkowe albo ratownictwo górskie.
Przewóz14Transportowanie pacjenta do i od świadczeniodawcy niepołączone z udzielaniem świadczenia (w tym neonatologicznym zespołem wyjazdowym N).
Hemodializa16Jednostka stosowana w przypadku hemodializy, hemofiltracji lub hemodiafiltracji. Gdy pobyt w oddziale, leczenie "jednego dnia" lub porada ogranicza się do przeprowadzenia jednego z wyżej wymienionych zabiegów, powinna być wykazywana tylko jednostka statystyczna: hemodializa. W pozostałych przypadkach należy wykazywać dwie jednostki statystyczne, np. pobyt w oddziale i hemodializa.
Bilans zdrowia17Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży prowadzone w określonych grupach wieku, które zostały wybrane ze względu na specyfikę rozwoju lub etap edukacji. Badania te służą identyfikacji problemów zdrowotnych dziecka w celu wczesnego wykrycia:
- zaburzeń w stanie jego zdrowia oraz rozwoju i zaplanowanie leczenia,
- problemów społecznych dziecka i jego rodziny, oraz zaplanowania niezbędnych działań diagnostycznych lub leczniczych.
Wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środek pomocniczy18Wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub środki pomocnicze znajdujące się w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy.
Szczepienie19Szczepienia finansowane ze środków publicznych.
Badanie (test) przesiewowe20Badanie lekarskie lub pielęgniarskie mające na celu: identyfikację grup ryzyka, wczesne wykrycie objawów chorobowych, podjęcie w porę odpowiedniego postępowania kompensacyjnego lub leczniczego, aby zahamować rozwój choroby lub zmniejszyć negatywne jej skutki.
Świadczenie profilaktyczne21Obejmuje pozostałe badania profilaktyczne, nieprzyporządkowane jednostkom statystycznym o kodzie 5, 7, 17, 19 i 20.

Tabela nr 3. Kod świadczenia (kod funkcji ochrony zdrowia powiązany z kodem jednostki statystycznej)

Nazwa funkcji ochrony zdrowiaNazwa jednostki statystycznejOpisKod świadczenia
1. Grupa - usługi lecznicze
1.1. Leczenie stacjonarnepobyt w oddziale szpitalnymWszystkie pobyty w oddziale szpitalnym (w tym w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym, jeżeli było to związane z wpisem do księgi głównej), z wyjątkiem pobytów w:0.1
- oddziale rehabilitacyjnym przyjmujących kod 9.1,
- oddziale opieki długoterminowej przyjmujących kod 14.1.
hemodializa0.16
pobytWszystkie pobyty, z wyjątkiem pobytów w stacjonarnej długoterminowej opiece wykonywanej na rzecz pacjenta przyjętego do podmiotu leczniczego - kod 14.3 oraz pobytów w podmiocie leczniczym udzielającym długoterminowej opieki pielęgnacyjnej świadczonej w trybie hostelowym przyjmującej kod 17.3.0.3
osoba leczonaM.in. świadczenia wykonane na izbie przyjęć zakończone pobytem na oddziale.0.11
1.2. Leczenie jednego dnialeczenie jednego dnia1.2
hemodializa1.16
1.3. Leczenie ambulatoryjne
1.3.1. Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnejporada2.4
porada patronażowa2.5
bilans zdrowia2.17
1.3.2. Leczenie stomatologiczneporada3.4
badanie3.9
1.3.3. Leczenie ambulatoryjne specjalistyczneporada4.4
cykl leczenia4.8
sesja4.10
osoba leczona4.11
1.3.5. Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowecykl leczenia5.8
1.3.6. Leczenie w trybie dziennymcykl leczeniaObejmuje głównie opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.6.8
Nie uwzględnia cyklu leczenia w ramach:
- rehabilitacji dziennej, przyjmującej kod 10.8;
- długoterminowej dziennej opieki, przyjmującej kod 15.8.
osoba leczona6.11
1.3.9. Pozostała opieka ambulatoryjnaporadaDo tej kategorii należą m.in. świadczenia izby przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz poradni medycyny paliatywnej, jeżeli nie zakończyły się pobytem w oddziale szpitalnym.7.4
wizyta7.6
wizyta patronażowa7.7
cykl leczeniaNie uwzględnia cyklu leczenia w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej, przyjmującej kod 11.8 albo 13.8.7.8
sesja7.10
osoba leczona7.11
hemodializa7.16
1.4. Świadczenia w domu pacjentaporadaObejmuje także opiekę wyjazdową. Nie uwzględnia porad wykonanych w ramach:8.4
- rehabilitacji w domu pacjenta, przyjmujących kod 12.4,
- długoterminowej opieki w domu pacjenta, przyjmujących kod 16.4.
porada patronażowa8.5
wizytaObejmuje także opiekę wyjazdową.8.6
Nie uwzględnia wizyt wykonanych w ramach:
- rehabilitacji w domu pacjenta, przyjmujących kod 12.6,
- długoterminowej opieki w domu pacjenta, przyjmujących kod 16.6.
wizyta patronażowa8.7
cykl leczeniaNie uwzględnia cykli leczenia w ramach:8.8
- rehabilitacji w domu pacjenta, przyjmujących kod 12.8,

- długoterminowej opieki w domu pacjenta, przyjmujących kod 16.8.

badanie8.9
sesja8.10
osoba leczona8.11
hemodializa8.16
bilans zdrowia8.17
2. Grupa - świadczenia rehabilitacyjne
2.1. Rehabilitacja stacjonarnapobyt w oddziale szpitalnym9.1
2.2. Rehabilitacja dziennacykl leczeniaW przypadku, gdy pacjenci nie są wpisywani do księgi głównej przyjęć i wypisów.10.8
osoba leczona10.11
2.3. Rehabilitacja ambulatoryjnaporada11.4
wizyta11.6
cykl leczenia11.8
osoba leczona11.11
2.4. Rehabilitacja w domu pacjentaporada12.4
wizyta12.6
cykl leczenia12.8
osoba leczona12.11
2.5. Pozostała rehabilitacja ambulatoryjnaporada13.4
wizyta13.6
cykl leczenia13.8
osoba leczona13.11
3. Grupa - opieka długoterminowa
3.1. Stacjonarna długoterminowa opiekapobyt w oddziale szpitalnym14.1
pobyt14.3
3.2. Długoterminowa dzienna opiekacykl leczenia15.8
osoba leczona15.11
3.3. Długoterminowa opieka świadczona w domu pacjentaporada16.4
wizyta16.6
cykl leczenia16.8
osoba leczona16.11
3.4. Długoterminowa opieka świadczona w trybie hostelowympobyt17.3
osoba leczona17.11
4. Grupa - pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
4.1. Badania laboratoryjne w podstawowej opiece zdrowotnejbadanieObejmują badania diagnostyczne wykonywane na materiale pobranym od pacjenta, takim jak: mocz, krew, kał, wymazy, zeskrobiny czy fragmenty tkanki. Wykazywane tylko w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.18.9
4.2. Diagnostyka obrazowa i nieobrazowa na rzecz pacjenta ambulatoryjnegobadanieObejmuje badania diagnostyczne wykonywane za pomocą technik obrazowych.19.9
badanieObejmuje badania diagnostyczne wykonywane za pomocą technik nieobrazowych.20.9
4.3. Ratownictwo medyczne i przewóz pacjentaObejmuje medyczne czynności ratunkowe oraz transportowanie pacjenta do i od świadczeniodawcy niepołączone z udzielaniem świadczenia.
4.3.3. Pomoc doraźna - zespoły ratownictwa medycznegowyjazd ratowniczy28.12
4.3.4. Pomoc doraźna - lotnicze zespoły ratownictwa medycznegoprzelot29.15
4.3.5. Pomoc doraźna - wodne pogotowie ratunkoweakcja ratownicza30.13
4.3.6. Pomoc doraźna -ratownictwo górskieakcja ratownicza31.13
4.3.7. Pozostałe
4.3.7.1. Pozostałe -przewóz32.14
Transport pacjentaprzelot32.15
4.6. Usługiwizyta33.6
pielęgnacyjneosoba leczona33.11
4.9. Pozostałe usługi pomocniczeInne niewymienione wyżej usługi pomocnicze.34.*
5. Wyroby medyczne, produkty lecznicze, środki pomocnicze dla pacjentów ambulatoryjnych
5.2. Wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze przysługujące na podstawie zleceniaObejmuje wytwarzanie wyrobów medycznych wykonywanych na miarę; dobieranie do rozmiaru świadczeniobiorcy lub indywidualne wyregulowanie do rozmiaru świadczeniobiorcy bez wprowadzania zmian konstrukcyjnych lub indywidualne domodelowanie z wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych przewidzianych w instrukcji wytwórcy w przypadku wyrobów medycznych wykonywanych przy zastosowaniu metod technologicznych produkcji seryjnej, sprzedaż detaliczną, naprawy, wypożyczanie.
5.2.1. Lecznicze środki wspomagania w okulistycewyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środek pomocniczyObejmują, oprócz soczewek okularowych korekcyjnych, soczewki kontaktowe lecznicze, protezy oka wykonywane indywidualnie, laski dla niewidomych.35.18
5.2.2. Przedmioty ortopedycznewyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środek pomocniczyObejmują protezy kończyn górnych i dolnych, ortezy kończyn i kręgosłupa do stałego lub czasowego użytkowania, lecznicze środki inżynieryjno-techniczne. Nie obejmują wszczepialnych wyrobów medycznych (np. endoprotez stawu).36.18
5.2.3. Lecznicze środki wspomagania w laryngologii

Obejmują wszystkie usuwalne aparaty słuchowe wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem.

wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środek pomocniczyObejmuje wszystkie usuwalne aparaty słuchowe wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem.37.18
5.2.4. Środki pomocnicze wspomagające chodzenie i przemieszczaniewyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środek pomocniczyObejmują urządzenia wspomagające poruszanie się osób niepełnosprawnych.38.18
5.2.5. Przedmioty protetyki stomatologicznejwyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środek pomocniczy39.18
5.2.9. Pozostałe przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczewyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środek pomocniczy40.18
6. Profilaktyka i zdrowie publiczne
6.1. Opieka nad matką i dzieckiem, planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
6.1.1. Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinneObejmuje obowiązkowe szczepienia ochronne wykonane dzieciom.41.*
6.1.2. Zdrowie matki i dziecka42.*
6.1.3. Opieka nad zdrowym dzieckiem43.*
6.1.4. Inna44.*
6.2. Medycyna szkolnaporada45.4
wizyta45.6
bilans zdrowia45.17
badanie (test) przesiewowe45.20
świadczenia profilaktyczne45.21
osoba leczona45.11
6.3. Zapobieganie chorobom zakaźnymObejmuje szczepienia finansowane ze środków publicznych wykonywane osobom powyżej 18 roku życia.46.*
6.4. Zapobieganie chorobom niezakaźnym47.*
6.6. Medycyna sportowaporada48.4
wizyta48.6
osoba leczona48.11
6.7. Oświata i promocja zdrowiaosoba leczona49.11

* Należy wpisać kod odpowiedniej jednostki statystycznej zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 2.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

IDENTYFIKATOR ŚWIADCZENIODAWCY

Identyfikator świadczeniodawcy i jego komórki organizacyjnej udzielającej świadczenia, jeżeli jest ona wyróżniona w strukturze świadczeniodawcy, składa się z następujących elementów:
1)
numer księgi rejestrowej albo pierwsze dziewięć cyfr jego numeru identyfikacyjnego REGON;
2)
część VII resortowego kodu identyfikacyjnego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  36

KODY WYMAGANE DO OZNACZANIA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII

Tabela nr 1. Kod przynależności do danej grupy zawodowej
Nazwa zawoduKod
12
asystentka dentystyczna1
diagnosta laboratoryjny2
dietetyk3
farmaceuta4
felczer5
fizjoterapeuta (technik fizjoterapii + licencjat i magister na kierunku fizjoterapia)6
higienistka dentystyczna7
higienistka szkolna8
instruktor higieny9
instruktor terapii uzależnień33
specjalista terapii uzależnień34
lekarz11
lekarz dentysta12
logopeda13
masażysta (technik masażysta)14
opiekunka dziecięca15
opiekun medyczny32
optometrysta16
ortoptystka17
pielęgniarka18
położna19
protetyk słuchu20
psychoterapeuta21
ratownik medyczny22
specjalista zdrowia publicznego (licencjat + magister na kierunku zdrowie publiczne)23
technik analityki medycznej24
technik dentystyczny25
technik farmaceutyczny26
technik elektroniki medycznej27
technik elektroradiolog28
technik optyk29
technik ortopeda30
terapeuta środowiskowy36
terapeuta zajęciowy31
psycholog50
pedagog specjalny35
Tabela nr 2. Kod przyczyny wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego
WyszczególnienieKod
Nagłe zachorowanie - stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

W kategorii tej należy także uwzględniać przypadek wyjazdu do porodu.

1
Wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które może powodować uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utratę życia, wymagające podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.2
Przypadek niewymagający podjęcia natychmiastowych czynności ratunkowych i leczenia.3
Tabela nr 3. Kod informacji o sposobie zakończenia medycznych czynności ratunkowych przez zespół ratownictwa
WyszczególnienieKod
osoba, której udzielano świadczenia, została przyjęta przez szpitalny oddział ratunkowy lub izbę przyjęć1
osoba, której udzielono świadczenia na miejscu zdarzenia, nie przewożąc jej do szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć2
osoba, której udzielano świadczenia, została bezpośrednio przewieziona i przyjęta przez jednostkę organizacyjną szpitala wyspecjalizowaną w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego3
osoba, której udzielano świadczenia, została bezpośrednio przewieziona i przyjęta przez centrum urazowe4
przekazanie opieki nad osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lotniczemu zespołowi ratownictwa medycznego5
odstąpiono od medycznych czynności ratunkowych6
inny niż wymieniony wyżej7
Tabela nr 4. Kod informacji dotyczącej nastąpienia zgonu
WyszczególnienieKod
zgon pacjenta nastąpił przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego1
zgon nastąpił w trakcie udzielania pomocy przez zespół ratownictwa medycznego2
Tabela nr 5.

(uchylona)

Tabela nr 6. Kod celu przewozu transportem sanitarnym, w tym transportem wykonanym przez neonatologiczny zespół wyjazdowy N
Cel przewozuKod
Konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym1
Potrzeba zachowania ciągłości leczenia2
Konieczność odbycia leczenia, jeżeli dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia korzystanie ze środków transportu publicznego3
Inne niż wymienione wyżej4
Tabela nr 7. Identyfikator osoby, której udzielono świadczenia, oraz kod identyfikatora
Lp.IdentyfikatorKodWymagany
1numer PESELPzawsze w przypadku osoby, która ma nadany numer PESEL
2osobisty numer identyfikacyjnyRzawsze w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, bez względu na to, czy ma nadany numer PESEL
3seria i numer dowodu osobistegoD
4seria i numer paszportuTw przypadku gdy osoba nie ma nadanego numeru PESEL lub osobistego numeru identyfikacyjnego
5nazwa, seria i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamośćI
6numer nadany według formatu: XXXXX-RRRR-NN, gdzie XXXXX - kolejny unikalny numer osoby w ramach kodu identyfikatora i roku RRRR - rokNNw przypadku gdy osoba nie posiada żadnego z identyfikatorów wymienionych w lp. 1-5
7numer nadany według formatu: XXXXX-RRRR-NW, gdzie XXXXX - kolejny unikalny numer osoby w ramach kodu identyfikatora i roku RRRR - rokNWw przypadku dzieci do 6. miesiąca życia, które nie posiadają żadnego z identyfikatorów wymienionych w lp. 1-5 i nie jest możliwe ustalenie takiego identyfikatora jednego z jego rodziców albo opiekuna prawnego
Tabela nr 8. Kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dane identyfikujące dokument potwierdzający to uprawnienie
Lp.UprawnienieDane identyfikujące dokument potwierdzający uprawnienie
tytułkod tytułukod nazwy/pełna nazwa dokumentupozostałe dane identyfikujące dokument
12345
1ubezpieczonyUK - w przypadku karty ubezpieczenia zdrowotnegonumer identyfikacyjny karty
NK - w przypadku innego dokumentu, który zgodnie z art. 240 ustawy do czasu wydania karty ubezpieczenia zdrowotnego potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnejnazwa dokumentu oraz jeżeli występują: seria i numer dokumentu, data wystawienia dokumentu, okres obowiązywania dokumentu, nazwa podmiotu wystawiającego dokument i numer identyfikacji podatkowej (NIP) tego podmiotu, a w przypadku dokumentu wystawionego przez rolnika pomocnikowi rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 2a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) - numer PESEL tego rolnika
OS - w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawydata złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez świadczeniodawcę oraz kod oświadczenia, określony w tabeli nr 8a. a w przypadku, gdy oświadczenie, zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy, nie jest składane w dniu udzielania świadczenia, także wskazana w oświadczeniu data rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczenia
2świadczeniobiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawyNA - w przypadku decyzji, o której mowa w art. 54 ustawydata określona w decyzji, od której przysługuje prawo do świadczeń zgodnie z art. 54 ust. 7 i 8 ustawy, organ wystawiający, identyfikator, jeżeli występuje, oraz kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.), jeżeli jest znany świadczeniodawcy
OS - w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawydata złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez świadczeniodawcę, kod oświadczenia, określony w tabeli nr 8a, a w przypadku, gdy oświadczenie, zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy, nie jest składane w dniu udzielania świadczenia, także wskazana w oświadczeniu data rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczenia
3świadczeniobiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawyIApełna nazwa dokumentunazwa dokumentu oraz jeżeli występuje: seria i numer dokumentu, data wystawienia dokumentu, okres obowiązywania dokumentu, nazwa podmiotu wystawiającego dokument i numer identyfikacji podatkowej (NIP) tego podmiotu
OS - w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawydata złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez świadczeniodawcę, kod oświadczenia, określony w tabeli nr 8a, a w przypadku, gdy oświadczenie, zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy, nie jest składane w dniu udzielania świadczenia, także wskazana w oświadczeniu data rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczenia
4świadczeniobiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawyIAUKB - karta pobytu, o której mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.)

ZPC - decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

seria i numer karty, nazwa organu wydającego kartę, data wydania karty, data upływu okresu ważności karty, informacja o rodzaju udzielonego zezwolenia albo ochrony; w przypadku cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - dodatkowo dane charakteryzujące decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach: nazwa organu, który wydał decyzję, oraz data wydania decyzji
OS - w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawydata złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez świadczeniodawcę, kod oświadczenia, określony w tabeli nr 8a, a w przypadku, gdy oświadczenie, zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy, nie jest składane w dniu udzielania świadczenia, także wskazana w oświadczeniu data rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczenia
5świadczeniobiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawyIBpełna nazwa dokumentunazwa dokumentu oraz jeżeli występuje: seria i numer dokumentu, data wystawienia dokumentu, okres obowiązywania dokumentu, nazwa podmiotu wystawiającego dokument i numer identyfikacji podatkowej (NIP) tego podmiotu, a w przypadku, gdy dokumentem jest zaświadczenie lekarskie, także numer prawa wykonywania zawodu lekarza
OS - w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawydata złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez świadczeniodawcę, kod oświadczenia, określony w tabeli nr 8a, a w przypadku, gdy oświadczenie, zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy, nie jest składane w dniu udzielania świadczenia, także wskazana w oświadczeniu data rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczenia
6świadczeniobiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawyIBUKB - karta pobytu, o której mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

ZPC - decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

seria i numer karty, nazwa organu wydającego kartę, data wydania karty, data upływu okresu ważności karty, informacja o rodzaju udzielonego zezwolenia albo ochrony; w przypadku cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - dodatkowo dane charakteryzujące decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach: nazwa organu, który wydał decyzję, oraz data wydania decyzji
OS - w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawydata złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez świadczeniodawcę, kod oświadczenia, określony w tabeli nr 8a, a w przypadku, gdy oświadczenie, zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy, nie jest składane w dniu udzielania świadczenia, także wskazana w oświadczeniu data rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczenia
7osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacjiUEE - w przypadku Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnegonumer identyfikacyjny karty oraz data ważności
O - w przypadku poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ustawynumer poświadczenia, data wystawienia poświadczenia, data początku okresu obowiązywania dokumentu, data końca okresu obowiązywania dokumentu
E - w przypadku Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnegonumer identyfikacyjny karty oraz data ważności
F - w przypadku dokumentów wystawionych na formularzu serii E lub dokumentów przenośnych serii S albo DA1rodzaj dokumentu, data wystawienia dokumentu, data początku okresu obowiązywania dokumentu, data końca okresu obowiązywania dokumentu, symbol państwa, w którym znajduje się instytucja, która wystawiła dokument, akronim nazwy tej instytucji i jej numer identyfikacyjny, dane identyfikujące osobę, której wydano dokument (imię, nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny - jeżeli podano w dokumencie)
C - w przypadku certyfikatu zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnegodata wystawienia certyfikatu oraz data początku okresu obowiązywania dokumentu, data końca okresu obowiązywania dokumentu
8osoby, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawyUMT - w przypadku paszportuseria i numer paszportu
9osoby, którym świadczenia są udzielane bezpłatnie, zgodnie z art. 12 ustawypkt 2ALpełna nazwa dokumentunazwa dokumentu oraz jeżeli występuje: seria i numer dokumentu, data wystawienia dokumentu, okres obowiązywania dokumentu, nazwa podmiotu wystawiającego dokument i numer identyfikacji podatkowej (NIP) tego podmiotu, a w przypadku, gdy dokumentem jest zaświadczenie lekarskie, także numer prawa wykonywania zawodu lekarza
pkt 3NA
pkt 4PS
pkt 5CU
pkt 6ZA
10osoby, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 9 ustawyRPKP - Karta Polaka, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z późn. zm.)numer oraz data ważności
11osoby, którym przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art. 67 ustawyust. 4BUpełna nazwa dokumentunazwa dokumentu oraz jeżeli występuje: seria i numer dokumentu, data wystawienia dokumentu, okres obowiązywania dokumentu, nazwa podmiotu wystawiającego dokument i numer identyfikacji podatkowej (NIP) tego podmiotu
ust. 5UC
ust. 6CH
ust. 7EM
12świadczeniobiorca, którego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zostało potwierdzone dokumentem elektronicznym, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawyELDE - dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawydata sporządzenia dokumentu oraz identyfikator nadany przez Fundusz
13świadczeniobiorca, któremu udzielono świadczenia w sytuacjach, o których mowa w art. 50 ust. 11 ustawyBB - brak przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnejniewymagane
14osoba nieposiadająca prawa do świadczeń opieki zdrowotnej lub osoba, która utraciła to prawo w trakcie udzielania świadczenia trwającego dłużej niż jeden dzień i poinformowała o tym świadczeniodawcęUPB - brak przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnejniewymagane
15osoba posiadająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez inny podmiot niż FunduszNFB - brak przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnejniewymagane
16osoba znajdująca się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego mająca prawo do medycznych czynności ratunkowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie MedycznymRMB - brak przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnejniewymagane
Tabela nr 8a. Kod oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
Lp.w którym wskazano jako podstawę prawa do świadczeń opieki zdrowotnejdla oświadczenia złożonego przez
świadczeniobiorcęprzedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 9 ustawy
1objęcie ubezpieczeniem zdrowotnymOUWOUP
2decyzję, o której mowa w art. 54 ustawyODWODP
3art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawyprzypadek nie występujeOMP
4art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawyOCWOCP
5art. 67 ust. 4-7 ustawyOZWOZP
Tabela nr 9. Kod tytułu uprawnienia dodatkowego
Podstawa prawna dodatkowego uprawnieniaRodzaj i zakres uprawnieniaKategoriaKod
1234
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane
art. 42 ust. 1 ustawyświadczenia opieki zdrowotnej, niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej, w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwauprawniony żołnierz lub pracownik, także po zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę42MON
art. 42 ust. 1a ustawyświadczenia opieki zdrowotnej, niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwaweteran poszkodowanyżołnierz42WŻ
funkcjonariusz42WF
funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego42WABW
art. 42 ust. 2 ustawyświadczenia opieki zdrowotnej, niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej, w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwapolicjant, funkcjonariusz Straży Granicznej, funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, strażak Państwowej Straży Pożarnej, a także pracownik tych służb, także po zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę42MSW
Prawo do wyrobów medycznych
art. 47 ust. 1 ustawybezpłatne wyroby medyczneinwalida wojenny47IB
inwalida wojskowy47IW
cywilna niewidoma ofiara działań wojennych47CN
osoba represjonowana47OR
art. 47 ust. 1a ustawywyroby medyczne bez uwzględnienia okresów użytkowania, w liczbie wskazanej w zleceniuświadczeniobiorca do 18. roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu47DN
art. 47 ust. 1b ustawywyroby medyczne bez uwzględnienia okresów użytkowania, w liczbie wskazanej w zleceniuświadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności47ZN
art. 47 ust. 2 ustawybezpłatne wyroby medyczne w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwauprawniony żołnierz lub pracownik47MON
art. 47 ust. 2a ustawybezpłatne wyroby medyczne w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwaweteran poszkodowanyżołnierz472AŻ
funkcjonariusz472AF
funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego472ABW
Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej
art. 24a ustawyprawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 20 ustawy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwauprawniony żołnierz lub pracownik24A
art. 24b ustawyprawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 20 ustawy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwaweteran poszkodowanyżołnierz24BŻ
funkcjonariusz24BF
funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego24BABW
art. 24c ustawyprawo do korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej, innych niż te, o których mowa w art. 20 ustawy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwaweteran poszkodowanyżołnierz24CŻ
funkcjonariusz24CF
funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego24CABW
art. 47c ustawy albo art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000)prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnejświadczeniobiorca, który posiada tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi", "Dawcy Przeszczepu" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"47CZ
inwalida wojenny47CIB
inwalida wojskowy47CIW
kombatant47CK
kobieta w ciąży47CC
świadczeniobiorca do 18. roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu47CDN
świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności47CZN
działacz opozycji antykomunistycznej47COA
osoba represjonowana z powodów politycznych47CRP
Prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania
art. 57 ust. 2 pkt 10 ustawyprawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowaniainwalida wojenny57IB
inwalida wojskowy57IW
kombatant57K
osoba represjonowana57OR
działacz opozycji antykomunistycznej57OA
osoba represjonowana z powodów politycznych57RP
art. 57 ust. 2 pkt 10a ustawyprawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowaniacywilna niewidoma ofiara działań wojennych57CN
art. 57 ust. 2 pkt 12 ustawyprawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwauprawniony żołnierz lub pracownik57MON
art. 57 ust. 2 pkt 13 ustawyprawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwaweteran poszkodowanyżołnierz57Ż
funkcjonariusz57F
funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego57ABW
art. 57 ust. 2 pkt 14 ustawyprawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowaniaosoba posiadająca zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a ustawy57CP
świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności57ZN
Pozostałe uprawnienia dla dzieci, młodzieży i kobiet w okresie ciąży i połogu oraz osób niepełnosprawnych
art. 31 ust. 3 ustawy oraz przepisy wydane na podstawie art. 31d ustawy określające świadczenia gwarantowane z zakresu leczenie stomatologicznegododatkowe świadczenia zdrowotne lekarza dentysty oraz materiały stomatologiczne stosowane przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowane jako świadczenia gwarantowanedzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia31D
kobieta w ciąży i w okresie połogu31C
dzieci i młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16. do ukończenia 18. roku życia31N
młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i znacznym, która ukończyła 18. rok życia31N18
art. 3 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932) w związku z art. 136 ust. 2 pkt 1a ustawyświadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczejświadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościZSN
Prawo do diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
art. 32a ustawyprawo do diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznegoosoba, której wystawiono kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego32aDILO
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, skierowanych do kobiet w ciąży powikłanej oraz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076)prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, skierowanych do kobiet w ciąży powikłanej oraz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodukobieta w ciąży powikłanejZZC
dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie poroduZZDN
Tabela nr 10. Kod przyczyny skreślenia z listy oczekujących
Lp.PrzyczynaKod
1Wykonanie świadczenia przez danego świadczeniodawcę1
2Powiadomienie o rezygnacji przez osobę wpisaną na listę oczekujących2
3Zaprzestanie wykonywania świadczenia danego rodzaju przez danego świadczeniodawcę3
4Przeniesienie osoby wpisanej na listę oczekujących na inną listę oczekujących u danego świadczeniodawcy5
5Zgon osoby wpisanej na listę oczekujących6
6Informacja potwierdzona przez Fundusz, że osoba znajduje się na liście oczekujących na to samo świadczenie u innego świadczeniodawcy7
7Niezgłoszenie się przez osobę wpisaną na listę oczekujących w ustalonym terminie udzielenia świadczenia8
8Inna przyczyna9
9Niedostarczenie oryginału skierowania w ciągu 14 dni od dnia wpisania na listę oczekujących10
Tabela nr 11. (uchylona)
Tabela nr 12. (uchylona)
Tabela nr 13. Kod dalszego etapu postępowania diagnostycznego lub leczniczego w przypadku udzielania świadczeń na podstawie karty onkologicznej świadczeniobiorcom objętym diagnostyką mającą na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego lub leczeniem mającym na celu wyleczenie tego nowotworu
Lp.EtapKod
1Skierowanie na diagnostykę wstępną do poradni specjalistycznej1
2Skierowanie na diagnostykę pogłębioną do poradni specjalistycznej tej samej specjalności2
3Skierowanie na diagnostykę pogłębioną do poradni specjalistycznej innej specjalności3
4Posiadacz karty onkologicznej wymaga leczenia onkologicznego6
5Zamknięcie karty onkologicznej - posiadacz karty onkologicznej nie wymaga leczenia onkologicznego7
6Skierowanie na zabieg diagnostyczno-leczniczy w oddziale szpitalnym9
7Ustalenie planu leczenia onkologicznego10
8Zamknięcie karty onkologicznej z powodu zakończenia leczenia onkologicznego11
9Zakończenie leczenia onkologicznego na wniosek pacjenta12
10Zamknięcie karty onkologicznej - w innych przypadkach niż określone dla kodów 7, 11 i 1213
Tabela nr 14. Kod etapu postępowania diagnostycznego lub leczniczego w przypadku udzielania świadczeń na podstawie karty onkologicznej świadczeniobiorcom objętym diagnostyką mającą na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego lub leczeniem mającym na celu wyleczenie tego nowotworu
Lp.EtapKod
1Diagnostyka wstępna1
2Diagnostyka pogłębiona2
3Konsylium3
4Rozpoczęcie leczenia onkologicznego5
5Zakończenie leczenia onkologicznego6
6Zabieg diagnostyczno-leczniczy7
Tabela nr 15. Kod etapu postępowania diagnostycznego lub leczniczego podawanego w przypadku listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 12 ustawy (dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką mającą na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego lub leczeniem mającym na celu wyleczenie tego nowotworu, którym wydano kartę onkologiczną)
Lp.EtapKod
1Oczekiwanie na diagnostykę wstępną1
2Oczekiwanie na diagnostykę pogłębioną2
3Oczekiwanie na konsylium3
4Oczekiwanie na rozpoczęcie leczenia onkologicznego5
5Oczekiwanie na dalsze leczenie onkologiczne6
6Oczekiwanie na zabieg diagnostyczno-leczniczy7
Tabela nr 16. Kod sposobu kontynuacji leczenia świadczeniobiorcy, któremu udzielono świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Lp.SposóbKod
1Dalsze leczenie w podstawowej opiece zdrowotnej1
2Pozostawienie pod opieką poradni specjalistycznej2
3Skierowanie do lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w innej dziedzinie medycyny3
4Skierowanie do szpitala4
5Zakończenie leczenia specjalistycznego5
Tabela nr 17. (uchylona)
Tabela nr 18. Kod miejsca zakwaterowania świadczeniobiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 33b ust. 1 ustawy
Lp.MiejsceKod
1Pomieszczenia podmiotu leczniczego1
2Miejsce, w którym świadczy się usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187) w zakresie krótkotrwałego, ogólnie dostępnego wynajmowania domów, mieszkań i pokoi2

ZAŁĄCZNIK Nr  4  37

KODY TRYBU PRZYJĘCIA

osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego w przypadku udzielenia świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
1)
"2" - przyjęcie w trybie nagłym;
2)
"4" - przyjęcie planowe na podstawie skierowania;
3)
"5" - przyjęcie planowe w przypadkach, w których skierowanie nie jest wymagane zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy;
4)
"7" - przyjęcie przymusowe - przyjęcie w związku z realizacją ustawowego obowiązku poddania się leczeniu, określonego w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.), art. 93f ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), art. 202 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), art. 25a § 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24, z późn. zm.);
5)
"8" - przyjęcie planowe na podstawie skierowania osoby, która skorzystała ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, zgodnie z uprawnieniami przysługującymi jej na podstawie ustawy;
6)
"9" - przyjęcie planowe w przypadkach, w których skierowanie nie jest wymagane zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy, osoby, która skorzystała ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, zgodnie z uprawnieniami przysługującymi jej na podstawie ustawy;
7)
"11" - przyjęcie bez skierowania osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu - przyjęcie w związku z realizacją ustawowego obowiązku poddania się leczeniu, określonego w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.);
8)
"12" - przyjęcie na podstawie skierowania osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu - przyjęcie w związku z realizacją ustawowego obowiązku poddania się leczeniu, określonego w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, art. 26 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
9)
"13" - przyjęcie w celu wykonania świadczenia zgodnie z planem leczenia osoby, która wymaga okresowego, w ściśle ustalonych terminach, wykonywania kolejnych etapów świadczenia;
10)
"14" - przyjęcie na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

KODY TRYBU PRZYJĘCIA I WYPISU

osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego w przypadku pobytu w oddziale szpitalnym

KODY TRYBU PRZYJĘCIA

1)
"2" - przyjęcie w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratownictwa medycznego;
2)
"3" - przyjęcie w trybie nagłym - inne przypadki;
3)
"5" - przyjęcie noworodka w wyniku porodu w tym szpitalu;
4)
"6" - przyjęcie planowe na podstawie skierowania;
5)
"7" - przyjęcie planowe osoby, która skorzystała ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, zgodnie z uprawnieniami przysługującymi jej na podstawie ustawy;
6)
"8" - przeniesienie z innego szpitala;
7)
"9" - przyjęcie osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu - przyjęcie w związku z realizacją ustawowego obowiązku poddania się leczeniu określonego w art. 26 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
8)
"10" - przyjęcie przymusowe - przyjęcie przymusowe w związku z realizacją ustawowego obowiązku poddania się hospitalizacji, określonego w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, art. 21 ust. 3, art. 23, 24 i 29 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, art. 30 i 71 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 94, 95a i 96 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, art. 203 i 260 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, art. 12, 25a § 2 i art. 26 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 oraz art. 21 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;
9)
"11" - przyjęcie na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

KODY TRYBU WYPISU

1)
"1" - zakończenie procesu terapeutycznego lub diagnostycznego;
2)
"2" - skierowanie do dalszego leczenia w lecznictwie ambulatoryjnym;
3)
"3" - skierowanie do dalszego leczenia w innym szpitalu;
4)
"4" - skierowanie do dalszego leczenia w innym niż szpital przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
5)
"6" - wypisanie na własne żądanie;
6)
"7" - osoba leczona samowolnie opuściła podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne przed zakończeniem procesu terapeutycznego lub diagnostycznego;
7)
"8" - wypisanie na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
8)
"9" - zgon pacjenta;
9)
"10" - osoba leczona, przyjęta w trybie oznaczonym kodem "9" lub "10", która samowolnie opuściła podmiot leczniczy;
10)
"11" - wypisanie na podstawie art. 46 albo 47 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

IDENTYFIKATOR PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

IDENTYFIKATOR ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA:
IdentyfikatorNazwa oddziału wojewódzkiego
01Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu
02Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy
03Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie
04Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze
05Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi
06Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
07Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie
08Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
09Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie
10Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
11Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku
12Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
13Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach
14Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie
15Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
16Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie
IDENTYFIKATOR INNEGO PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
93Minister Sprawiedliwości
94minister właściwy do spraw wewnętrznych
97Minister Obrony Narodowej
98minister właściwy do spraw zdrowia

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

(uchylony)

ZAŁĄCZNIK Nr  7 

SPOSÓB OBLICZANIA ŚREDNIEGO CZASU OCZEKIWANIA NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA

1. Średni czas oczekiwania oblicza się odrębnie dla każdej grupy osób wpisanych na listę oczekujących na udzielenie świadczenia w poszczególnej komórce organizacyjnej lub na poszczególną procedurę medyczną, lub świadczenia w określonym zakresie, z wyłączeniem listy, o której mowa w art. 20 ust. 12 ustawy. Grupy te są wyodrębniane ze względu na kryterium medyczne, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia. Osoba wpisana na listę oczekujących na określoną procedurę medyczną lub świadczenie w określonym zakresie nie może być jednocześnie wykazywana na liście oczekujących na udzielenie świadczenia w komórce organizacyjnej, w której ta procedura lub świadczenie w określonym zakresie będą wykonywane.

2. Średni czas oczekiwania oblicza się zgodnie z następującym wzorem: T = D/L, gdzie:

T - średni czas oczekiwania,

D - łączna liczba dni oczekiwania

gdzie

D = d1 +d2 + ... +dn,

gdzie

dn - liczba dni oczekiwania każdej osoby skreślonej w okresie ostatnich trzech miesięcy z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia, na które oczekiwała, liczona od daty wpisania na tę listę do daty rozpoczęcia wykonywania świadczenia,

L - łączna liczba osób skreślonych w ostatnich trzech miesiącach z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  8 

WZÓR DOKUMENTÓW BĘDĄCYCH OPISAMI KOMUNIKATÓW STOSOWANYCH DO PRZEKAZYWANIA DANYCH

1.
KOMUNIKAT ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH I SZPITALNYCH

1.1. Komunikat przekazywany przez świadczeniodawcę

Poziom w hierarchiiElementKrotnośćOpis elementu
0komunikat1Główny element komunikatu wymiany danych obejmujący wszystkie inne elementy zawierające poszczególne grupy informacji
1swiadczeniodawca1Identyfikacja świadczeniodawcy i jego systemu informatycznego
1zestaw-swiadczen1-nElement umożliwiający grupowanie świadczeń, niezbędny dla tych przypadków, gdy ze względu na przyjęte zasady sprawozdawczości muszą być one przekazywane równocześnie, w szczególności dotyczy to wszystkich pobytów na oddziałach podczas hospitalizacji pacjenta
2dane-zestawu0-1Element pomocniczy (techniczny) występujący wtedy, gdy są przekazywane informacje charakteryzujące wykonane świadczenie. Element ten nie występuje (a wraz z nim żaden z podległych elementów), jeżeli świadczeniodawca przekazuje jedynie informację o potrzebie usunięcia danych o zestawie świadczeń, wysłanych w jednym z poprzednich komunikatów
3pacjent1Element obejmujący dane charakteryzujące świadczeniobiorcę, o których mowa w § 4 rozporządzenia
3zlecenie0-1Element zawierający podstawowe dane dotyczące fazy zlecenia świadczenia. Element ten nie występuje, jeżeli świadczenia udzielono bez zlecenia
3hospitalizacja0-1Element obejmujący dodatkowe dane wymagane wyłącznie w przypadku sprawozdawania obejmującego świadczenia udzielone podczas hospitalizacji
3swiadczenie1-nElement obejmujący dane charakteryzujące świadczenie
4dane-swiadczenia0-1Element techniczny, obejmujący wszystkie podległe elementy, wykorzystywany do czytelnego wydzielenia informacji nieprzekazywanych w przypadku usuwania świadczenia
5kom-org1Dane identyfikujące komórkę organizacyjną, w której udzielono świadczenia
5personel-real1Dane identyfikujące osobę udzielającą lub odpowiedzialną za udzielenie świadczenia
5przyczyna1Przyczyny medyczne udzielenia świadczenia
5procedura0-nElement umożliwiający przekazanie precyzyjniejszych danych o wykonanym świadczeniu, np. konkretne procedury medyczne
5transport0-1Element obejmujący dane charakteryzujące transport pacjenta
5ratownictwo0-1Element obejmujący dane charakteryzujące wyjazd zespołu ratownictwa medycznego

1.2. Komunikat zwrotny przekazywany przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Poziom w hierarchiiElementKrotnośćOpis elementu
0komunikat1Główny element komunikatu
1swiadczeniodawca1Świadczeniodawca, który przekazał potwierdzane dane
1problem0-1

1z

Informacja o ewentualnych problemach związanych z przetwarzaniem komunikatu
1potw-danych0-1

1z

Element grupujący potwierdzenia poszczególnych danych przekazanych w komunikacie
2potw-zest-swiad0-nInformacja o przyjęciu lub odrzuceniu wersji danych w zestawie świadczeń
3problem0-nInformacja o ewentualnych problemach związanych z całością zestawu świadczeń, a nie pojedynczym świadczeniem
3potw-swiadcz0-nInformacja o ewentualnych problemach występujących w określonym świadczeniu oraz o powiązanych z nim produktach rozliczeniowych
4problem0-nInformacja o ewentualnych problemach związanych ze świadczeniem
2.
KOMUNIKAT ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE

2.1. Komunikat przekazywany przez świadczeniodawcę

Poziom w hierarchiiElementKrotnośćOpis elementu
0komunikat1Główny element komunikatu wymiany danych obejmujący wszystkie inne elementy zawierające poszczególne grupy informacji
1swiadczeniodawca1Identyfikacja świadczeniodawcy i jego systemu informatycznego
1spraw-rozlicz-zposp1Element obejmujący dane sprawozdawcze z określonej umowy i okresu rozliczeniowego
2poz-spraw-zposp0-nZrealizowane w ramach sprawozdania zaopatrzenie w wyroby medyczne
3dane-pr-zposp1Dane pozycji rozliczeniowej zaopatrzenia w wyroby medyczne
4podst-rozlicz1Dane o zgodzie płatnika na refundację zaopatrzenia w wyroby medyczne
4przedmiot1Wydane wyroby medyczne

2.2. Komunikat zwrotny przekazywany przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Poziom w hierarchiiElementKrotnośćOpis elementu
0komunikat1Główny element komunikatu
1swiadczeniodawca1Świadczeniodawca, który przekazał potwierdzane dane
1potw-spraw-rozlicz-zposp1Potwierdzenia sprawozdania rozliczeniowego zaopatrzenia w wyroby medyczne
2problem0-1

1z

Informacja o ewentualnym problemie związanym z całością sprawozdania
2potw-poz-spraw-zposp0-1

1z

Informacja o ewentualnym problemie związanym z poszczególnymi pozycjami sprawozdania
3potw-poz-rozl-zposp0-nInformacja o przyjęciu lub odrzuceniu danych świadczenia zaopatrzenia w wyroby medyczne (pozycji sprawozdania)
4problem0-nInformacja o ewentualnych problemach związanych z pozycją sprawozdania
3.
KOMUNIKAT DEKLARACJI WYBORU, O KTÓREJ MOWA W ART. 56 UST. 1 USTAWY

3.1. Komunikat przekazywany przez świadczeniodawcę

Poziom w hierarchiiElementKrotnośćOpis elementu
0komunikat1Główny element komunikatu wymiany danych obejmujący wszystkie inne elementy zawierające poszczególne grupy informacji
1swiadczeniodawca1Identyfikacja świadczeniodawcy i jego systemu informatycznego
1spraw-rozlicz-dekl-poz1Element obejmujący sprawozdanie deklaracji wyboru za dany okres rozliczeniowy, z danej umowy
2deklaracje1-nElement obejmujący deklaracje wyboru danego typu
3personel-dekl0-nDane dotyczące lekarza, pielęgniarki lub położnej, którym przypisano deklaracje wyboru
4dekl-poz1-nDane dotyczące pojedynczej deklaracji wyboru
5pacjent-dekl1Dane pacjenta, którego dotyczy deklaracja wyboru
6id-pacj-dekl1Identyfikacja pacjenta
7pesel0-1

1z

Identyfikacja pacjenta z nadanym numerem PESEL
7noworodek0-1

1z

Wskazanie, że deklaracja wyboru dotyczy noworodka bez nadanego numeru PESEL
7posw-druku-e0-1

1z

Identyfikacja pacjenta UE bez nadanego numeru PESEL
7umowa-ubezp-ind0-1

1z

Identyfikacja cudzoziemców posiadających umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
6pacjent-stat0-1Dane statystyczne o pacjencie
6dane-osob1Dane osobowe pacjenta
6adres0-1Adres zamieszkania lub pobytu pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3.2. Komunikat zwrotny przekazywany przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Poziom w hierarchiiElementKrotnośćOpis
0komunikat1Główny element komunikatu
1swiadczeniodawca1Świadczeniodawca, który przekazał potwierdzane dane
1potw-komun1Identyfikacja potwierdzanego komunikatu
2problem-kom0-1Informacja o problemie z całością komunikatu
4.
KOMUNIKAT DANYCH ZBIORCZYCH O ŚWIADCZENIACH UDZIELONYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

4.1. Komunikat przekazywany przez świadczeniodawcę

Poziom

w hierarchii

ElementKrotnośćOpis elementu
0komunikat1Główny element komunikatu wymiany danych obejmujący wszystkie inne elementy zawierające poszczególne grupy informacji
1swiadczeniodawca1Świadczeniodawca dokonujący sprawozdania
1sprawozdanie1Dane objęte sprawozdaniem
2lb-swiadcz0-nDane o liczbie zrealizowanych świadczeń określonego rodzaju
3wielkosc1-nWielkość realizacji danego rodzaju świadczeń

4.2. Komunikat zwrotny przekazywany przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Poziom

w hierarchii

ElementKrotnośćOpis
0komunikat1Główny element komunikatu
1swiadczeniodawca1Świadczeniodawca, który przekazał potwierdzane dane
1potw-komun1Identyfikacja potwierdzanego komunikatu
2problem-kom0-1Informacja o problemie z całością komunikatu
5.
KOMUNIKAT DANYCH O LISTACH OCZEKUJĄCYCH

5.1. Komunikat przekazywany przez świadczeniodawcę

Poziom w hierarchiiElementKrotnośćOpis elementu
0komunikat1Główny element komunikatu wymiany danych obejmujący wszystkie inne elementy zawierające poszczególne grupy informacji
1świadczeniodawca1Świadczeniodawca dokonujący sprawozdania
1spraw-l-oczek0-1Lista oczekujących
2lista-oczek1-nDane charakteryzujące listę oczekujących
3stat-listy-oczek0-1Parametry podsumowujące listę oczekujących
4podzbior-ocz2Statystyka w ramach podzbioru oczekujących wyróżnionego ze względu na kategorię medyczną
3lista-osob0-1Pełna lista osób oczekujących
4oczekujacy1-nLista pacjentów oczekujących
5ident-pacj1Identyfikacja pacjenta
5dane-osob1Dane osobowe pacjenta
5lista1Szczegóły oczekiwania na liście oczekujących
1spraw-l-termin0-1Lista oczekujących - pierwszy wolny termin
2lista-oczek-pierw-wolny-termin1-nPierwszy wolny termin
3lista-termin0-1Parametry podsumowujące informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia
4podzbior-kat2Pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia ze względu na kryterium medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu terminu

5.2. Komunikat zwrotny przekazywany przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Poziom w hierarchiiElementKrotnośćOpis
0komunikat1Główny element komunikatu
1swiadczeniodawca1Świadczeniodawca dokonujący sprawozdawania
1problem0-1Informacja o ewentualnych problemach związanych z przetwarzaniem komunikatu
1-z
1potw-danych0-1Element grupujący potwierdzenia poszczególnych danych przekazywanych w komunikacie
1-z
2potw-lista1-nInformacja potwierdzająca przyjęcie danych
3lista-problem0-nInformacja o przyczynie zakwestionowania albo odrzucenia danych statystycznych lub pierwszego wolnego terminu

Objaśnienie do wpisów w kolumnie "Krotność":

1z - oznacza, że w konkretnym komunikacie może wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem "1z"

1-n - oznacza, że element lub atrybut musi wystąpić jeden lub więcej razy

0-n - oznacza, że element lub atrybut może wystąpić jeden lub więcej razy

0-1 - oznacza, że element lub atrybut może, lecz nie musi wystąpić jeden raz

ZAŁĄCZNIK Nr  9 

Wykaz procedur, terapeutycznych programów zdrowotnych oraz świadczeń z zakresu chemioterapii, dla których w okresie przejściowym świadczeniodawcy przekazują dane o średnim przewidywanym czasie oczekiwania oraz łącznej liczbie osób oczekujących na leczenie

I. Procedury, dla których w okresie przejściowym świadczeniodawcy przekazują dane o przewidywanym czasie oczekiwania oraz o łącznej liczbie osób oczekujących na te procedury
Klasyfikacja ICD 9 CMNazwa procedury według ICD 9 CM
zakreskod
Zabiegi w zakresie nosa,23.24Leczenie aparatem ortodontycznym
jamy ustnej i gardła23.27Leczenie protetyczne
Zabiegi diagnostyczne

i terapeutyczne - różne

87.03 - 87.04, 87.41,Tomografia komputerowa
87.71, 88.01, 88.02,
88.32, 88.38
88.72Echokardiografia
88.91 - 88.97Rezonans magnetyczny
92.093Tomografia pozytronowa PET
Zabiegi w zakresie oka12.5Ułatwienie krążenia śródgałkowego (jaskra)
13.1 - 13.9Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma)
14.7Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia)
Zabiegi w zakresie ucha20.95 - 20.99Wszczepienie elektromagnetycznego przyrządu słuchowego, protezy słuchowej
Zabiegi w zakresie

układu sercowo-naczyniowego

35Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych
36.0Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka)
36.1Pomosty dla rewaskularyzacji serca
37.8 - 37.9Założenie, wymiana, usunięcie i rewizja rozrusznika serca i inne zabiegi
39.8Zabiegi wewnątrznaczyniowe na tętnicach innych niż wieńcowe
88.55 - 88.57Koronarografia
Zabiegi w zakresie układu trawiennego51.24Laparoskopowa cholecystektomia, laparoskopowa cholecystektomia laserowa
Zabiegi w zakresie układu moczowego59.95Kruszenie kamieni moczowych (ultradźwiękami)
Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego80.2Artroskopia
81.0 - 81.09Zabiegi związane z operacjami kręgosłupa (usztywnienie, spondylodeza)
81.51 - 81.52Endoprotezoplastyka stawu biodrowego
81.53Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
81.54Endoprotezoplastyka stawu kolanowego
81.55Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego

II. Wykaz terapeutycznych programów zdrowotnych oraz świadczeń z zakresu chemioterapii, dla których w okresie przejściowym świadczeniodawcy przekazują dane o średnim przewidywanym czasie oczekiwania oraz łącznej liczbie osób oczekujących na leczenie

1. Leczenie raka piersi docetakselem

2. Leczenie raka piersi kapecytabiną

3. Leczenie raka piersi trastuzumabem

4. Leczenie raka jelita grubego irinotekanem

5. Leczenie raka jelita grubego kapecytabiną

6. Leczenie glejaków mózgu temozolomidem

7. Leczenie raka jajnika topotecanem

8. Leczenie przewlekłej białaczki szplikowej (PBS) imatinibem

9. Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) imatinibem

10. Leczenie chłoniaków złośliwych rituximabem

11. Leczenie raka jajnika paklitakselem

12. Leczenie nadpłytkowości samoistnej anagrelidem

13. Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego

14. Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci immunoglobulinami

15. Leczenie dystonii mięśniowych toksyną botulinową

16. Leczenie mózgowego porażenia dziecięcego toksyną botulinową

17. Leczenie stwardnienia rozsianego glatiramerem

18. Leczenie stwardnienia rozsianego interferonem beta

19. Leczenie przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

20. Zastosowanie abciximabu u chorych ze świeżym zawałem serca z uniesieniem ST poddanych angioplastyce wieńcowej

21. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów infliximabem

22. Leczenie sepsy aktywowanym białkiem C

23. Leczenie niedokrwistości w przebiegu PNN u pacjentów niedializowanych

24. Leczenie choroby Gauchera imiglucerazą

25. Leczenie niskorosłych dzieci z samotropinową niedoczynnością przysadki (SNP) hormonem wzrostu

26. Leczenie niskorosłych dzieci z ZT hormonem wzrostu

27. Leczenie niskorosłych dzieci z PNN hormonem wzrostu

28. Leczenie choroby Hurler laronidazą

29. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów leflunomidem

30. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego zapalenia stawów etanerceptem

31. Leczenie WZW typu B lub C interferonem alfa pegylowanym

32. Leczenie WZW typu B lub C interferonem alfa naturalnym

33. Leczenie WZW typu B lub C interferonem alfa rekombinowanym

34. Leczenie immunosupresyjne mykofenolanem mofetylu lub mykofenolanem sodu

35. Leczenie immunosupresyjne sirolimusem

36. Leczenie immunosupresyjne tacrolimusem

37. Leczenie dzieci z Zespołem Prader-Willi hormonem wzrostu

38. Leczenie choroby Leśniowskiego-Cohna u dorosłych

39. Leczenie choroby Leśniowskiego-Cohna u dzieci

40. Leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego)

ZAŁĄCZNIK Nr  10 

(uchylony)

ZAŁĄCZNIK Nr  11  38

WYKAZ ŚWIADCZEŃ, W PRZYPADKU UDZIELANIA KTÓRYCH ŚWIADCZENIODAWCY PROWADZĄ LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA

I. Świadczenia polegające na wykonaniu procedur medycznych:

1) koronarografia [88.55; 88.56; 88.57];

2) wszczepienie albo wymiana rozrusznika jednojamowego [37.82; 37.86];

3) wszczepienie albo wymiana rozrusznika jednojamowego i dwujamowego [37.83; 37.87];

4) implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu [02.931];

5) wszczepienie albo wymiana stymulatora nerwu błędnego [04.941];

6) artroskopia lecznicza stawu kolanowego [80.26];

7) artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych [81.45];

8) plastyka więzadeł pobocznych kolana [81.46];

9) usunięcie migdałków podniebiennych [28.2, 28.3];

10) zabiegi na przegrodzie nosowej [21.13, 21.5, 21.841, 21.87, 21.893];

11) zabiegi w zakresie termolezji i blokady [03.8, 04.2, 05.32];

12) leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka [04.43];

13) operacje przepukliny pachwinowej [53.0, 53.1];

14) operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej [38.59, 38.69];

15) operacje palucha koślawego [77.59],

II. Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - badania genetyczne.

III. Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego:

1) leczenie aparatem ortodontycznym [23.2402; 23.2401; 23.2310];

2) leczenie protetyczne [23.3102; 23.3103; 23.3104; 23.3105],

IV. Świadczenia gwarantowane z zakresu programów lekowych określonych w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), niewymienione w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

V. Świadczenia gwarantowane znajdujące się w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 42e ust. 1 ustawy, jeżeli nie są wymienione w częściach I-IV i zostały wskazane w sposób umożliwiający prowadzenie odrębnej listy.

ZAŁĄCZNIK Nr  12  39

WYKAZ ŚWIADCZEŃ, W PRZYPADKU UDZIELANIA KTÓRYCH ŚWIADCZENIODAWCY PROWADZĄ LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ W CZASIE RZECZYWISTYM W APLIKACJI UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ PREZESA FUNDUSZU, ZGODNIE Z § 8 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA

I. Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane we wskazanych komórkach organizacyjnych w zakresie świadczeń:
Lp.Zakres świadczeń w poradniach specjalistycznychKody specjalności komórki organizacyjnej, określone w przepisach o systemie resortowych kodów identyfikacyjnych
1Świadczenia z zakresu onkologii1240 Poradnia onkologiczna; 1241 Poradnia onkologiczna dla dzieci; 1249 Poradnia onkologii i hematologii dla dzieci; 1242 Poradnia chemioterapii; 1460 Poradnia ginekologii onkologicznej; 1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi; 1244 Poradnia radioterapii
2Świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej; 1581 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
3Świadczenia z zakresu kardiologii1100 Poradnia kardiologiczna; 1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci; 1102 Poradnia wad serca; 1103 Poradnia wad serca dla dzieci; 1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego; 1105 Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci
4Świadczenia z zakresu endokrynologii1030 Poradnia endokrynologiczna; 1031 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci; 1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna; 1033 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci; 1034 Poradnia andrologiczna; 1035 Poradnia andrologiczna dla dzieci; 1036 Poradnia leczenia niepłodności; 1038 Poradnia chorób tarczycy; 1039 Poradnia chorób tarczycy dla dzieci

II. Świadczenia polegające na wykonaniu procedur medycznych:

1) endoprotezoplastyka stawu biodrowego [81.51,81.52];

2) endoprotezoplastyka stawu kolanowego [81.54];

3) rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego [81.53,00.70, 00.71, 00.72, 00.73, 00.74, 00.75, 00.76, 00.77];

4) rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego [81.55, 00.80, 00.81, 00.82, 00.83, 00.84];

5) zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) [13.1-13.7];

6) usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) [00.66, 36.07, 36.09];

7) operacje jaskry [12.52. 12.53, 12.59, 12.65, 12.69];

8) operacje jaskry z zaćmą [12.65, 12.69, 12.79];

9) operacje plastyczne oka [08.0, 08.2-08.8, 09.2-09.4, 09.6-09.7, 10.4-10.5, 16.0, 16.3-16.5, 16.9];

10) zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) [14.73; 14.74];

11) wszczepienie protezy ślimaka lub wszczepienie wielokanałowej protezy ślimaka [20.96, 20.97, 20.98];

12) wymiana procesora mowy implantów ślimakowych i do pnia mózgu [20.9941] albo wymiana procesora dźwięku implantów ucha środkowego [20.9942];

13) pomosty dla rewaskularyzacji serca [36.1];

14) zabiegi w zakresie gruczołu krokowego (prostatektomia) [60.2-60.6];

15) wycięcie macicy (histerektomia) [68.3-68.7, 68.9],

III. Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - badania diagnostyczne:

1) rezonansu magnetycznego;

2) tomografii komputerowej;

3) gastroskopii;

4) kolonoskopii.

IV. Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej realizowane w warunkach stacjonarnych:

1) rehabilitacja ogólnoustrojowa;

2) rehabilitacja neurologiczna;

3) rehabilitacja pulmonologiczna;

4) rehabilitacja kardiologiczna;

5) kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa.

V. Świadczenia gwarantowane z zakresu programów lekowych określonych w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.):

1) leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową;

2) leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD);

3) leczenie stwardnienia rozsianego.

VI. Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych, znajdujące się w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, z wyłączeniem świadczeń z zakresu przeszczepów udzielanych osobom, które są wpisywane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2015.1908).
2 § 1 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U.2016.482) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 kwietnia 2016 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.333) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2019 r.
5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2018 r. poz. 650, 697, 1515, 1532, 1544, 1629, 1669 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 60 i 150.
6 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 1115, 1544, 1629 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 15, 60 i 235.
7 § 3 ust. 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
8 § 3 ust. 1 pkt 13a zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.333) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2019 r.
9 § 3 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.333) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2019 r.
10 § 3 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U.2016.482) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 kwietnia 2016 r.
11 § 3 ust. 2a pkt 1 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
12 § 3 ust. 2a pkt 1 lit. g zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
13 § 3 ust. 2a pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
14 § 3 ust. 2a pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b tiret trzecie rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
15 § 3 ust. 2a pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b tiret czwarte rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
16 § 3 ust. 2a pkt 6 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b tiret czwarte rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
17 § 3 ust. 2a pkt 7 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b tiret czwarte rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
18 § 3 ust. 2a pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b tiret piąte rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
19 § 3 ust. 2a pkt 9 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b tiret szóste rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
20 § 3 ust. 2a pkt 11 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b tiret szóste rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
21 § 3 ust. 2a pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b tiret siódme rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
22 § 3 ust. 2a pkt 13 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b tiret ósme rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
23 § 3 ust. 9 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2018 r.
24 § 4 pkt 7:

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2018 r.

25 § 5 ust. 1b zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
26 § 5 ust. 1c zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
27 § 6 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U.2016.482) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 kwietnia 2016 r.
28 § 8 ust. 1 pkt 1 lit. c tiret czwarte dodane przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
29 § 8 ust. 1 pkt 5a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.333) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2019 r.
30 § 8 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
31 § 8 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
32 § 11 ust. 1a zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U.2016.482) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 kwietnia 2016 r.
33 § 11 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U.2016.482) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 kwietnia 2016 r.
34 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 114, poz. 780 i Nr 242, poz. 1756), które utraciło moc z dniem 29 marca 2008 r. na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172).
35 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U.2016.482) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 kwietnia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.333) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2019 r.

36 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U.2016.482) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 kwietnia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U.2016.482) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 kwietnia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2018 r. (Dz.U.2018.1257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2018 r.

37 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U.2016.482) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 kwietnia 2016 r.
38 Załącznik nr 11:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.333) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2019 r.

39 Załącznik nr 12:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.333) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2019 r.