Zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.176.1467

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 lipca 2005 r.
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia lub innym podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, w tym także w sprawie rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów.
2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2)
Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych - obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.3));
3)
Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych - obowiązującą Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta CM, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
4)
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdzającą, zgodnie z przepisami o koordynacji, prawo do świadczeń rzeczowych podczas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
5)
formularz serii E - formularz serii E potwierdzający, zgodnie z przepisami o koordynacji, prawo do świadczeń rzeczowych podczas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
6)
osoba, której udzielono świadczenia - ubezpieczonego, świadczeniobiorcę innego niż ubezpieczony, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, osobę uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, osobę, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, oraz osobę niebędącą ubezpieczonym, posiadającą uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 12 ustawy - którym świadczeniodawca udzielił świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie;
7)
osobisty numer identyfikacyjny - stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
8)
identyfikator gminy - identyfikator gminy z rejestru TERYT, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
1.
Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie, zwani dalej "świadczeniodawcami", tworzą i prowadzą rejestr świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej "rejestrem świadczeń", zawierający dane charakteryzujące:
1)
osobę, której udzielono świadczenia;
2)
każde jednostkowe świadczenie opieki zdrowotnej, zwane dalej "świadczeniem", udzielone osobie, o której mowa w pkt 1.
2.
Dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia, są gromadzone i przekazywane w odniesieniu do każdego udzielonego tej osobie świadczenia, w zakresie wskazanym w rozporządzeniu.
1.
Świadczeniodawca gromadzi następujące dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia, zgodnie z zakresem określonym w ust. 2:
1)
identyfikator osoby oraz kod identyfikatora, określone zgodnie z tabelą nr 1 i 1a załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz kod rodzaju dokumentu, na podstawie którego ustalono identyfikator, określony zgodnie z tabelą nr 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
2)
imię (imiona) i nazwisko;
3)
adres zamieszkania, a jeżeli osoba, której udzielono świadczenia, nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, także adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który składają się:
a)
państwo,
b)
nazwa miejscowości,
c)
kod pocztowy,
d)
ulica, numer domu i lokalu;
4)
identyfikator gminy miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
datę urodzenia;
6)
płeć;
7)
charakteryzujące uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
a)
kod tytułu uprawnienia,
b)
kod i identyfikator dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń - określone zgodnie z tabelą nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
8)
w przypadku gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących z tytułu uprawnienia, o którym mowa w pkt 7:
a)
kod tytułu uprawnienia dodatkowego, określony zgodnie z tabelą nr 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
b)
nazwę dokumentu, który potwierdza uprawnienia do tych świadczeń zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz dane identyfikujące ten dokument;
9)
dodatkowo w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji:
a)
informacje charakteryzujące instytucję właściwą osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji:

– symbol państwa, w którym znajduje się instytucja, określony zgodnie z ISO-3166-1,

– skrót nazwy instytucji,

– numer identyfikacyjny instytucji,

b)
zakres świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu w rozumieniu przepisów o koordynacji,
c)
okres przysługiwania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Świadczeniodawca gromadzi dane, o których mowa w:
1)
ust. 1 pkt 1-8 - w przypadku udzielania świadczeń ubezpieczonym;
2)
ust. 1 - w przypadku udzielania świadczeń osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;
3)
ust. 1 pkt 1, 2, 7 i 8 - w przypadku udzielania świadczeń świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni;
4)
ust. 1 pkt 1-3, 7 i 8 - w przypadku udzielenia świadczeń osobom, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, oraz osobom niebędącym ubezpieczonymi, posiadającym uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 12 ustawy.
1.
Świadczeniodawca gromadzi następujące dane charakteryzujące udzielone świadczenie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3:
1)
kod świadczenia, na który składa się resortowy kod identyfikacyjny funkcji ochrony zdrowia wraz z kodem przyporządkowanej mu jednostki sprawozdawczej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, zwany dalej "kodem świadczenia";
2)
w przypadku gdy jednostką sprawozdawczą jest:
a)
osoba leczona - dodatkowo liczbę osobodni lub dni - w zależności od rodzaju opieki,
b)
program zdrowotny - dodatkowo liczbę osób objętych programem;
3)
kod przyczyny głównej według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (kod tworzą pierwsze trzy znaki, a jeżeli świadczenie zostało udzielone na oddziale szpitalnym - pierwsze cztery znaki);
4)
kody nie więcej niż dwóch przyczyn współistniejących istotnych dla udzielenia tego świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (kod tworzą pierwsze cztery znaki), jeżeli świadczenie zostało udzielone na oddziale szpitalnym;
5)
kody nie więcej niż 5 zrealizowanych procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (kod tworzą pierwsze cztery znaki);
6)
datę rozpoczęcia wykonywania świadczenia, a jeżeli świadczenie obejmuje dokonanie przeszczepu - dodatkowo datę jego wykonania;
7)
kod trybu przyjęcia osoby, której udzielono świadczenia, określony według załącznika nr 3 do rozporządzenia, jeżeli świadczenie zostało udzielone na oddziale szpitalnym;
8)
datę zakończenia wykonywania świadczenia;
9)
kod trybu wypisu osoby, której udzielono świadczenia, określony według załącznika nr 3 do rozporządzenia; jeżeli świadczenie zostało udzielone na oddziale szpitalnym, a przyczyną wypisu jest zgon - dodatkowo kod bezpośredniej przyczyny zgonu według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (kod tworzą pierwsze cztery znaki);
10)
datę wpisu na listę oczekujących;
11)
numer w księdze głównej przyjęć i wypisów, pod którym dokonano wpisu o przyjęciu osoby, której udzielono świadczenia, wraz z numerem księgi głównej - jeżeli świadczenie zostało udzielone na oddziale szpitalnym;
12)
identyfikator świadczeniodawcy udzielającego świadczenia i jego komórki organizacyjnej, jeżeli jest ona wyodrębniona w jego strukturze, określony według załącznika nr 4 do rozporządzenia, zwany dalej "identyfikatorem świadczeniodawcy";
13)
numer prawa wykonywania zawodu lekarza (lekarza dentysty, felczera, pielęgniarki albo położnej) udzielającego świadczenia;
14)
charakteryzujące skierowanie lub zlecenie, jeżeli świadczenie zostało udzielone na podstawie skierowania lub zlecenia:
a)
datę skierowania lub zlecenia,
b)
identyfikator skierowania lub zlecenia, jeżeli występuje,
c)
identyfikator świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie lub zlecenie i jego komórki organizacyjnej, jeżeli jest ona wyodrębniona w jego strukturze, określony według załącznika nr 4 do rozporządzenia,
d)
numer prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub felczera wystawiającego skierowanie lub zlecenie.
2.
Jeżeli świadczenie zdrowotne rzeczowe zostało udzielone na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, zwane dalej "przedmiotami ortopedycznymi", albo na środki pomocnicze, świadczeniodawca gromadzi wyłącznie następujące dane dotyczące udzielonego świadczenia:
1)
kod świadczenia odnoszący się do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
2)
charakteryzujące zlecenie:
a)
kod przedmiotu ortopedycznego albo środka pomocniczego, określony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy,
b)
datę wystawienia zlecenia,
c)
identyfikator świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie lub zlecenie i jego komórki organizacyjnej, jeżeli jest ona wyodrębniona w jego strukturze, określony według załącznika nr 4 do rozporządzenia,
d)
numer prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub felczera wystawiającego zlecenie,
e)
kod rodzaju schorzenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (kod tworzą pierwsze trzy znaki);
3)
dotyczące realizacji zlecenia:
a)
identyfikator świadczeniodawcy,
b)
datę przyjęcia zlecenia do realizacji,
c)
liczbę wydanych przedmiotów ortopedycznych albo środków pomocniczych,
d)
kwotę refundacji,
e)
dopłatę poniesioną przez osobę, której udzielono świadczenia,
f)
datę odbioru przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego;
4)
dotyczące dokonania naprawy przedmiotu ortopedycznego - w przypadku dokonania naprawy:
a)
identyfikator świadczeniodawcy,
b)
kod naprawy przedmiotu ortopedycznego, określony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy,
c)
kwotę refundacji,
d)
kwotę zapłaconą przez osobę, której przedmiot ortopedyczny podlegał naprawie,
e)
datę dokonania naprawy.
3.
Jeżeli świadczenie towarzyszące zostało udzielone na podstawie zlecenia na przejazd środkiem transportu sanitarnego, świadczeniodawca gromadzi wyłącznie następujące dane dotyczące udzielonego świadczenia:
1)
kod świadczenia odnoszący się do przejazdu transportem sanitarnym;
2)
charakteryzujące zlecenie:
a)
datę zlecenia,
b)
identyfikator zlecenia, jeżeli występuje,
c)
identyfikator świadczeniodawcy wystawiającego zlecenie i jego komórki organizacyjnej, jeżeli jest ona wyodrębniona w jego strukturze, określony według załącznika nr 4 do rozporządzenia,
d)
numer prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub felczera wystawiającego zlecenie,
e)
kod przyczyny głównej udzielenia świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, który tworzą pierwsze trzy znaki,
f)
stopień niesprawności, określany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy, przyjmujący symbol w przypadku:

– pierwszego stopnia niesprawności - N1,

– drugiego stopnia niesprawności - N2,

g)
kod odpłatności ustalanej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy, przyjmujący wartość dla przejazdu przysługującego:

– bezpłatnie - 0,

– za odpłatnością w wysokości 60 % - 6,

h)
kod rodzaju transportu oznaczony zgodnie z kodem specjalności komórki organizacyjnej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.4)),
i)
kod celu przewozu, przyjmujący symbol w przypadku:

– konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej - C1,

– wynikającym z potrzeby zachowania ciągłości leczenia - C2,

– dysfunkcji narządu ruchu, uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego - C3,

– innym niż wymieniony w tiret pierwsze - trzecie - C4;

3)
charakteryzujące przejazd środkiem transportu:
a)
identyfikator świadczeniodawcy,
b)
datę udzielenia świadczenia,
c)
dopłatę poniesioną przez osobę, której udzielono świadczenia,
d)
dodatkowe dane charakteryzujące przejazd:

– czas przejazdu,

– liczbę przejechanych kilometrów.

4.
Niezależnie od danych, o których mowa w ust. 1-3, świadczeniodawca gromadzi w odniesieniu do każdego udzielonego świadczenia:
1)
identyfikator podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, określony zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia;
2)
identyfikator umowy zawartej między podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych a świadczeniodawcą, zwanej dalej "umową";
3)
kod świadczenia uzgodniony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych;
4)
informacje niezbędne do rozliczenia, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych.
1.
Świadczeniodawcy, z zastrzeżeniem ust. 2:
1)
działający w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwanym dalej "Funduszem", przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu:
a)
dane, o których mowa w § 4, dotyczące każdego świadczenia wynikającego z zakresu umowy z Funduszem, w tym także wykonanego powyżej wartości umowy,
b)
dane dotyczące osoby, której udzielono świadczenia, o których mowa w:

– § 3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem danych dotyczących kodu dokumentu, oraz pkt 2, 7 lit. a i pkt 8 - w przypadku udzielenia świadczenia ubezpieczonym,

– § 3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem danych dotyczących kodu dokumentu, oraz pkt 2, 7 i 8 - w przypadku udzielenia świadczenia świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni,

– § 3 ust. 1 - w przypadku udzielania świadczeń osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;

2)
udzielający świadczeń wynikających z art. 12 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy, które są finansowane ze środków publicznych przez inne niż Fundusz podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń ze środków publicznych, przekazują tym podmiotom dane zgodnie z właściwością i w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy;
3)
udzielający świadczeń wysokospecjalistycznych na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw zdrowia - przekazują temu ministrowi dane:
a)
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-13 i ust. 4, dotyczące udzielonego świadczenia wysokospecjalistycznego finansowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
b)
dotyczące osoby, której udzielono świadczenia wysokospecjalistycznego, o których mowa w:

– § 3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem danych dotyczących kodu dokumentu, oraz pkt 2-5 i 7 - w przypadku udzielenia świadczenia ubezpieczonym,

– § 3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem danych dotyczących kodu dokumentu, oraz pkt 2 i 7 - w przypadku udzielenia świadczenia świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni,

– § 3 ust. 1 - w przypadku udzielania świadczeń osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;

4)
udzielający świadczeń na podstawie art. 42 ustawy, finansowanych odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przekazują właściwym ministrom dane, o których mowa w:
a)
§ 4, dotyczące udzielonego świadczenia finansowanego na podstawie art. 42 ustawy,
b)
§ 3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem danych dotyczących kodu dokumentu, oraz pkt 2, 7 i 8, dotyczące osoby, której udzielono świadczenia na podstawie art. 42 ustawy;
5)
udzielający świadczeń osobom, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, przekazują ministrowi właściwemu do spraw zdrowia dane, o których mowa w:
a)
§ 4, dotyczące udzielonego świadczenia finansowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
b)
§ 3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem danych dotyczących kodu dokumentu, oraz pkt 2-3 i 7, dotyczące osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, którym udzielono świadczenia.
2.
Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1, przekazują odnośnie do udzielonych świadczeń dane, o których mowa w:
1)
§ 4 ust. 2 pkt 1-3 - jeżeli realizują zlecenie na przedmioty ortopedyczne albo na środki pomocnicze;
2)
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 4 - jeżeli dokonują napraw przedmiotów ortopedycznych.
1.
Świadczeniodawca:
1)
działający w ramach umowy z Funduszem i udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach lub świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,
2)
który udziela świadczeń wysokospecjalistycznych:
a)
na podstawie umowy z Funduszem,
b)
finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy

- jest zobowiązany do tworzenia i prowadzenia rejestru danych dotyczących osób oczekujących na udzielenie świadczenia, zwanego dalej "listą oczekujących".

2.
Na liście oczekujących są gromadzone następujące dane:
1)
identyfikator listy, na który składa się co najmniej identyfikator świadczeniodawcy, a w przypadku listy oczekujących na udzielenie świadczenia wysokospecjalistycznego także kod tego świadczenia, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych;
2)
numer kolejny;
3)
dane dotyczące dokonania wpisu na listę:
a)
datę wpisu,
b)
godzinę wpisu,
c)
imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu;
4)
dane osoby oczekującej na udzielenie świadczenia:
a)
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem danych dotyczących kodu dokumentu, oraz pkt 2 i 3,
b)
numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem;
5)
rozpoznanie lub powód planowanego przyjęcia;
6)
dane dotyczące planowanego terminu udzielenia świadczenia:
a)
termin oznaczony przez wskazanie daty (dzień, miesiąc, rok); jeżeli planowany termin przekracza 6 miesięcy, licząc od daty wpisu na listę, jest dopuszczalne - w chwili wpisywania na listę - wskazanie terminu określonego z dokładnością do tygodnia, miesiąca i roku; w tym przypadku data udzielenia świadczenia powinna być ustalona nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem udzielenia świadczenia,
b)
kod kategorii wpływającej na wyznaczony termin, zgodnie z zastosowanym kryterium medycznym określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy,
c)
każdą zmianę terminu;
7)
dane dotyczące skreślenia z listy oczekujących:
a)
datę skreślenia,
b)
kod przyczyny skreślenia, przyjmujący wartość:

– "1" - wykonanie świadczenia przez danego świadczeniodawcę - w tym przypadku wpisuje się dodatkowo datę rozpoczęcia wykonania świadczenia, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 6, a w przypadku gdy świadczenie zostało udzielone na oddziale szpitalnym, wpisuje się także dane, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 5 rozporządzenia,

– "2" - powiadomienie przez osobę wpisaną na listę oczekujących o rezygnacji,

– "3" - zaprzestanie wykonywania świadczenia danego rodzaju,

– "4" - inna przyczyna;

8)
dopuszczalny czas oczekiwania określony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy.
3.
Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia informację o:
1)
liczbie oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej na każdej prowadzonej przez świadczeniodawcę liście oczekujących,
2)
średnim czasie oczekiwania na każdej prowadzonej przez świadczeniodawcę liście oczekujących, określonym zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia:
a)
przewidywanym,
b)
rzeczywistym

- według poszczególnych kategorii, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. b.

4.
Dane, o których mowa w ust. 2, przekazywane są przez świadczeniodawców, o których mowa w:
1)
ust. 1 pkt 2 lit. a - oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
2)
ust. 1 pkt 2 lit. b - ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
1.
Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej tworzą i prowadzą dodatkowo rejestr osób, które złożyły deklaracje wyboru, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy, zwany dalej "rejestrem deklaracji". W przypadku świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, rejestrowane są dane dotyczące dzieci i młodzieży objętych opieką.
2.
W rejestrze deklaracji gromadzone są dane:
1)
dotyczące lekarza, pielęgniarki albo położnej podstawowej opieki zdrowotnej, do której została złożona deklaracja:
a)
numer prawa wykonywania zawodu,
b)
numer PESEL,
c)
identyfikator umowy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
2)
dotyczące osób, które złożyły deklaracje wyboru:
a)
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 5 i 6, oraz numer PESEL, o ile taki został nadany,
b)
nazwisko rodowe,
c)
numer telefonu,
d)
numer karty ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonego;
3)
kod typu deklaracji, uzgodniony między Funduszem a świadczeniodawcą;
4)
określenie, który raz w danym roku dokonywany jest wybór;
5)
data dokonania wyboru;
6)
data rezygnacji z opieki;
7)
kod oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku studentów i uczniów - także ze względu na miejsce nauki;
8)
czynniki mające wpływ na wysokość otrzymywanej stawki kapitacyjnej, jeżeli występują.
3.
W rejestrze deklaracji gromadzone są następujące dane dotyczące dzieci i młodzieży objętych profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania:
1)
imię i nazwisko;
2)
numer PESEL;
3)
adres szkoły (placówki), na który składają się:
a)
kod pocztowy,
b)
miejscowość,
c)
ulica,
d)
numer;
4)
kod typu szkoły (placówki), uzgodniony między Funduszem a świadczeniodawcą, jeżeli typ szkoły (placówki) ma wpływ na wysokość otrzymywanej stawki kapitacyjnej;
5)
oznaczenie klasy, w sposób uzgodniony między Funduszem a świadczeniodawcą.
4.
Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, numery PESEL osób, które złożyły deklarację, oraz dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 5 lub 6 oraz 7, a w odniesieniu do dzieci i młodzieży objętych profilaktyczną opieką w środowisku nauczania i wychowania - dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5.
1.
Rejestry, o których mowa w rozporządzeniu, są prowadzone w formie elektronicznej, a dane są przechowywane przez okres 5 lat.
2.
W przypadku świadczeń finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości właściwy minister może zwolnić świadczeniodawców od obowiązku gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej w sposób określony w rozporządzeniu. W tym przypadku dane są gromadzone i przekazywane w formie papierowej.
3.
Dane są przekazywane w formie komunikatów elektronicznych poprzez dostarczenie nośnika umożliwiającego odczyt informacji w sposób cyfrowy, z zapisanym na nim komunikatem, albo poprzez teletransmisję komunikatu.
4.
Wzór budowy komunikatów, o których mowa w ust. 3, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
5.
Przekazanie komunikatu obejmuje:
1)
fazę pierwszą - rejestrację przez świadczeniodawcę faktu wysłania odbiorcy komunikatu elektronicznego;
2)
fazę drugą - dostarczenie odbiorcy nośnika z komunikatem albo przesłanie komunikatu poprzez jego teletransmisję;
3)
fazę trzecią - rejestrację przez odbiorcę faktu otrzymania komunikatu i kontrolę jego poprawności;
4)
fazę czwartą - potwierdzenie przez odbiorcę faktu otrzymania komunikatu, zawierające datę otrzymania komunikatu i jego identyfikator albo przyczynę odrzucenia komunikatu.
1.
Świadczeniodawcy przekazują informacje, o których mowa w § 5 i § 6 ust. 3 i 4 oraz § 7 ust. 4, dotyczące każdego okresu sprawozdawczego, którym jest miesiąc kalendarzowy, nie później niż w terminie dziesięciu dni od jego zakończenia.
2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczeniodawca, po uzyskaniu zgody podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych, może przekazywać dane, o których mowa w ust. 1, w trakcie okresu sprawozdawczego.
3.
Na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych może przedłużyć termin przekazania danych, o których mowa w ust. 1, jednak nie dłużej niż o siedem dni kalendarzowych.
1.
W 2006 r. świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem ust. 5, gromadzi i przekazuje do Funduszu dane dotyczące:
1)
świadczeniobiorców, którzy złożyli deklaracje wyboru - w zakresie określonym w § 7;
2)
świadczeń udzielonych w 2006 r.:
a)
świadczeniobiorcom, którzy złożyli deklarację wyboru - w zakresie określonym w ust. 2,
b)
świadczeniobiorcom spoza terenu objętego właściwością oddziału Funduszu, z którym świadczeniodawca zawarł umowę - w zakresie określonym w ust. 3.
2.
Świadczeniodawca, w odniesieniu do świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, będący:
1)
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, gromadzi i przekazuje dane dotyczące liczby:
a)
udzielonych porad,
b)
wykonanych wizyt domowych,
c)
patronaży do 6. tygodnia życia,
d)
wykonanych badań bilansowych (2, 4 lata, 6 lat);
2)
pielęgniarką środowiskową oraz pielęgniarką rodzinną, gromadzi i przekazuje dane dotyczące liczby wykonanych:
a)
świadczeń profilaktycznych, w tym wizyt patronażowych,
b)
świadczeń diagnostycznych,
c)
świadczeń pielęgnacyjnych,
d)
świadczeń leczniczych,
e)
świadczeń rehabilitacyjnych;
3)
położną podstawowej opieki zdrowotnej, gromadzi i przekazuje dane dotyczące liczby wykonanych:
a)
świadczeń profilaktycznych, w tym wizyt patronażowych,
b)
świadczeń diagnostycznych,
c)
świadczeń pielęgnacyjnych,
d)
świadczeń leczniczych,
e)
świadczeń rehabilitacyjnych;
4)
pielęgniarką środowiskową w środowisku nauczania i wychowania, gromadzi i przekazuje dane dotyczące liczby:
a)
wykonanych świadczeń do badań bilansowych,
b)
wykonanych badań przesiewowych,
c)
szczepień ochronnych wykonanych po kwalifikacji lekarskiej w gabinetach profilaktyki w szkole,
d)
wykonanych świadczeń uczniom z problemami szkolnymi,
e)
udokumentowanych świadczeń profilaktycznych.
3.
Świadczeniodawca, w odniesieniu do świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, będący:
1)
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, gromadzi i przekazuje następujące dane:
a)
numer PESEL osoby, której udzielono świadczenia,
b)
datę udzielenia świadczenia,
c)
kod przyczyny udzielonego świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych;
2)
pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, położną podstawowej opieki zdrowotnej albo pielęgniarką środowiskową w środowisku nauczania i wychowania, gromadzi i przekazuje następujące dane:
a)
numer PESEL osoby, której udzielono świadczenia,
b)
datę udzielenia świadczenia,
c)
kod wykonanej procedury według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych.
4.
Dane, o których mowa w ust. 1, dotyczące każdego okresu sprawozdawczego, którym jest miesiąc kalendarzowy, przekazywane są do Funduszu nie później niż w terminie dziesięciu dni od jego zakończenia.
5.
W przypadku udzielenia świadczenia osobie uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, świadczeniodawca gromadzi i przekazuje dane, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 6, 8 i 12-13 i ust. 4.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.
_________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1411.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

IDENTYFIKATORY I KODY IDENTYFIKATORÓW OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO ŚWIADCZENIA, KODY UPRAWNIEŃ TYCH OSÓB ORAZ KODY IDENTYFIKATORÓW DOKUMENTÓW

Tabela nr 1. Identyfikator osoby, której udzielono świadczenia, oraz kod identyfikatora
Lp.identyfikatorkodwymagany w przypadku
1234
1numer PESELPosoby, która ma nadany numer PESEL
2osobisty numer identyfikacyjnyRosoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji
3seria i numer dowodu osobistegoDgdy osoba nie ma nadanego numeru PESEL1) lub osobistego numeru identyfikacyjnego
4seria i numer paszportuT
5nazwa, seria i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamośćI
1) Identyfikatorem dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL, jest identyfikator jego opiekuna, ustalany zgodnie z tabelą nr 1. Sposób kodowania identyfikatora opiekuna przedstawia tabela nr 1a:
Tabela 1a. Sposób kodowania identyfikatora opiekuna w przypadku, gdy dziecku nie nadano numeru PESEL
oznaczenie, że w danym przypadku podany jest identyfikator opiekunaidentyfikator opiekunakod rodzaju identyfikatora opiekuna
123
O (n)

gdzie n=1 - pierwsze dziecko identyfikowane

identyfikatorem opiekuna

gdzie n=n+1 kolejne dziecko identyfikowane tym samym identyfikatorem opiekuna (np. w przypadku bliźniaków)

jeden z identyfikatorów wymienionych w tabeli nr 1jeden z kodów rodzaju identyfikatora wymienionych w tabeli nr 1
Tabela nr 2. Kod rodzaju dokumentu, na podstawie którego ustalono identyfikator osoby, której udzielono świadczenia
dokument, na podstawie którego ustalono identyfikatorkod rodzaju dokumentu
12
karta ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 49 ustawyK
dowód osobistyD
paszportT
Europejska Karta Ubezpieczenia ZdrowotnegoE
formularz serii EF
poświadczenie, o którym mowa w art. 52 ustawyO
certyfikat zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia ZdrowotnegoC
inny dokument potwierdzający tożsamośćI
Tabela nr 3. Kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz kod i identyfikator dokumentów potwierdzających te uprawnienia
dokumentu potwierdzającego uprawnienie
tytuł uprawnieniakod tytułu uprawnieniakodidentyfikator

(zakres danych identyfikujących dokument)

1234
ubezpieczonyUK - w przypadku karty ubezpieczenia zdrowotnegonumer identyfikacyjny karty
NK - w przypadku innego dokumentu, który zgodnie z art. 240 ustawy do czasu wydania karty ubezpieczenia zdrowotnego potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnejnazwa dokumentu oraz seria i numer dokumentu, jeżeli występuje
świadczeniobiorca, inny niż ubezpieczony, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawyNA - w przypadku decyzji, o której mowa w art. 54 ustawydata wystawienia

organ wystawiający

osoba uprawniona do świadczeńUEE - w przypadku Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnegonumer identyfikacyjny karty oraz data ważności
opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacjiO - w przypadku poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ustawynumer poświadczenia, data wystawienia poświadczenia, data początku okresu obowiązywania dokumentu, data końca okresu obowiązywania dokumentu
F - w przypadku formularza serii Erodzaj druku, data wystawienia formularza, data początku okresu obowiązywania dokumentu, data końca okresu obowiązywania dokumentu, symbol państwa, w którym znajduje się instytucja, która wystawiła formularz, skrót nazwy tej instytucji i jej numer identyfikacyjny, dane identyfikujące osobę, której wydano formularz (imię, nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny - jeżeli podano w dokumencie)
C - w przypadku certyfikatu zastępującego EKUZdata wystawienia certyfikatu oraz okres ważności certyfikatu
osoby, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawyUMT - w przypadku paszportuseria i numer paszportu
osoba niebędąca ubezpieczonym, posiadająca uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 12 ustawyINniewymaganeniewymagane
Tabela nr 4. Kod tytułu uprawnienia dodatkowego
przepis ustawy stanowiący tytuł dodatkowego uprawnieniakod
12
art. 42 ust. 1 ustawy42MON
art. 42 ust. 2 ustawy42MSWiA
art. 47 ustawy47
art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.)AZ
art. 31 ust. 3 ustawyw przypadku dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia31D
w przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu31C

ZAŁĄCZNIK Nr 2

KOD ŚWIADCZENIA

Kody resortowe funkcji ochrony zdrowia1)Jednostka sprawozdawcza
FunkcjaObjaśnieniaKodKodNazwaObjaśnienia
123456
1. Grupa-usługi leczniczeObejmują świadczenia opieki zdrowotnej, zwykle wykonywane w związku z powstaniem problemu zdrowotnego i mające na celu zmniejszenie objawów, zapobieżenie zaostrzeniu, powikłaniom i redukcję skutków choroby lub urazuUwaga ogólna: Należy podawać tylko jedną jednostkę sprawozdawczą.
Leczenie stacjonarneWykonywane na rzecz pacjenta przyjętego do zakładu1.1.1hospitalizacjaHospitalizacja: pobyt pacjenta w szpitalu, trwający co najmniej jedną dobę, od chwili wpisu do księgi głównej do chwili wypisu. Wszystkie hospitalizacje, z wyjątkiem kat. 2.1.
Leczenie "jednego dnia"Wykonywane na rzecz pacjenta przyjętego do zakładu z intencją wypisania go w tym samym dniu. Leczenie "jednego dnia" obejmuje m.in. chirurgię "jednego dnia", chemioterapię nowotworów, wykonywane w trybie jednodniowym.1.2.1hospitalizacja "jednego dnia"W przypadku gdy pacjent pozostaje w zakładzie dłużej niż jedną dobę, jego pobyt sklasyfikowany jest jako leczenie stacjonarne.

Wszystkie hospitalizacje "jednego dnia", z wyjątkiem kat. 2.2.

Leczenie ambulatoryjneŚwiadczenia wykonywane na rzecz pacjenta dochodzącego1.3.
Leczenie wObejmuje czynności związane1.3.1.1poradaPorada - świadczenia udzielane
ramachze stawianiem diagnozy i 2porada domowaprzez lekarzy lub psychologów
podstawowej podejmowaniem leczenia przez3patronażw opiece ambulatoryjnej.
opieki zdrowotnejlekarza podstawowej opieki zdrowotnej.4badanie bilansu zdrowiaWszystkie porady, z wyjątkiem kat. 3.3, 4.3.1.1.
Leczenie stomatologiczneObejmuje świadczenia wykonane w trybie ambulatoryjnym przez lekarzy dentystów. W kategorii tej znajdują się również protezy uzębienia, jako że protezy traktowane są jako produkty pośrednie (zużycie pośrednie) i zawsze są wliczane do kategorii świadczenia.1.3.2.1poradaPorada - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.1.
Leczenie Obejmuje:1.3.3.1poradaPorada - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.1.
ambulatoryjne specjalistyczne- świadczenia lekarskie inne niż zawarte w kategorii: 1.3.1, w tym usługi psychiatrii2porada domowaWszystkie porady, z wyjątkiem kat. 2.3-2.5.
ambulatoryjnej, oraz "małej chirurgii" (np. IV typ porady z katalogu NFZ)

- porady udzielane w izbie przyjęć szpitala i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

3sesjaSesja - zarówno indywidualna, jak i zbiorowa w psychiatrii
Leczenie w trybie hostelowymPrzebywanie w chronionych warunkach mieszkalnych, w celu kształtowania umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób z zaburzeniami zachowania1.3.4.1osoba leczona
Pozostała opieka ambulatoryjnaObejmuje inne usługi ambulatoryjne wykonywane1.3.9.1poradaProdukty takie jak aparaty ortodontyczne traktowane są jako
przez świadczeniodawców, w tym fizjoterapeutów,2wizytaprodukty pośrednie (zużycie pośrednie) i zawsze są wliczane do
ortodontów, psychologów.3porada domowakategorii usług.
4wizyta domowaPorada - definicja podana w kol. 6
5osoba leczonakat. 1.3.1.
6świadczenie profilaktyczneWizyta - świadczenie opieki zdrowotnej udzielane przez
7świadczenie diagnostycznewszystkie zawody medyczne, z wyjątkiem lekarzy w opiece
8świadczenie pielęgnacyjneambulatoryjnej
9świadczenie lecznicze
10świadczenie rehabilitacyjneJednostki: osoba leczona i uczeń pod opieką należy podawać tylko
11badanie bilansowewtedy, gdy nie można wykorzystać innych jednostek sprawozdawczych.
12badanie przesiewowe
13uczeń pod opieką
2. Grupa - usługi rehabilitacyjneObejmują świadczenia, w których nacisk położony jest głównie na poprawę sprawności pacjenta, a ograniczenie sprawności wynika z epizodu choroby, urazu lub jest wynikiem nawrotu choroby.
Rehabilitacja stacjonarnaWykonywana na rzecz pacjenta przyjętego do zakładu.2.1.1hospitalizacjaHospitalizacja wg definicji podanej w kol. 6 kat. 1.1.1. (leczenie stacjonarne)
Rehabilitacja dziennaWykonywana na rzecz pacjenta przyjętego do zakładu z intencją wypisania go w tym samym dniu.2.2.1pobyt "jednego dnia"W przypadku gdy pacjent pozostaje w zakładzie dłużej niż jedną dobę, jego pobyt zaklasyfikowany jest jako leczenie stacjonarne.
2osoba leczonaJednostkę osoba leczona należy podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać jednostki pobyt "jednego dnia".
Rehabilitacja ambulatoryjnaWykonywana na rzecz pacjenta dochodzącego.2.3.1poradaPorada - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.1.
2wizytaWizyta - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.9.
3osoba leczonaJednostkę osoba leczona należy podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać jednostki: porada/wizyta.
Rehabilitacja w domu pacjentaWykonywana w domu pacjenta.2.4.1porada w domu pacjentaPorada - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.1.
2wizyta w domu pacjentaWizyta - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.9.
3osoba leczonaJednostkę osoba leczona należy podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać jednostki: porada/wizyta w domu pacjenta.
Pozostała rehabilitacja ambulatoryjnaWszystkie formy rehabilitacji, których nie można zaliczyć do poprzednich kategorii.2.5.1poradaPorada - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.1.
2wizytaWizyta - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.9.
3osoba leczonaJednostkę osoba leczona należy podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać jednostki: porada/wizyta.
3. Grupa -długoterminowa opieka pielęgnacyjnaObejmuje opiekę pielęgniarską i lekarską wykonywaną na rzecz pacjenta w warunkach stacjonarnych lub domowych, której przyczyną jest przewlekła choroba lub niesprawność pacjenta bądź też ograniczenie jego możliwości do niezależnego wypełniania codziennych funkcji życiowych. Opieka długoterminowa jest z reguły połączeniem opieki zdrowotnej i socjalnej. Do kategorii tej wlicza się opiekę nad osobami w podeszłym wieku, w której istotną część stanowi opieka medyczna, w tym świadczenia wykonywane przez hospicja i zakłady opieki paliatywnej.
Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjnaWykonywana na rzecz pacjenta formalnie przyjętego na pobyt w zakładzie.3.1.1osoba objęta opieką
Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjnaWykonywana na rzecz pacjenta przyjętego do zakładu z intencją wypisania go w tym 3.2.1pobyt "jednego dnia"Jeżeli pobyt w zakładzie trwa dłużej niż jedną dobę, nie można go zaliczyć do tej kategorii.
samym dniu. Opieka taka oferowana jest pacjentom o ograniczonej samodzielności, którzy w nocy przebywają we własnych domach.2osoba objęta opiekąJednostkę osoba objęta opieką należy podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać jednostki pobyt "jednego dnia".
Długoterminowa opieka Wykonywana w domu pacjenta opieka medyczna i 3.3.1poradaPorada - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.1.
pielęgnacyjna świadczona w pielęgnacyjna na rzecz osób z trwałą niesprawnością lub 2wizytaWizyta - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.9.
domu pacjentacierpiących na choroby przewlekłe, które zmniejszają możliwość samoobsługi.3osoba objęta opiekąJednostkę osoba objęta opieką należy podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać jednostki: porada/wizyta.
4. Grupa -pomocnicze usługi opieki zdrowotnejPomocnicze usługi opieki zdrowotnej; wykonywane przez osoby uprawnione.
Diagnostyka obrazowaObejmuje badania diagnostyczne, wykonywane za pomocą technik obrazowych na rzecz pacjenta ambulatoryjnego.4.2.
Tomografia komputerowa4.2.2.1badanie
Magnetyczny rezonans4.2.4.
Scyntygrafia4.2.5.
Angiografia4.2.6.
Inne: urografia, USG Doppler duplex4.2.8.
Pomoc doraźna4.3.
Wyjazdowa pomoc lekarskaŚwiadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarza w przypadku zachorowania i w stanach nagłych, również takie, które wymagają wykorzystania środków transportu medycznego. Obejmuje także usługi ratownictwa medycznego. Nie obejmuje planowanych porad domowych (1.3.1., 1.3.3., 1.3.9.).4.3.1.
Nocna pomoc lekarskaNocna i świąteczna ambulatoryjna pomoc lekarska; 4.3.1.1.1porada domowaPorada - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.1.
opieka lekarska udzielana w przypadkach nagłych zachorowań (1) w warunkach domowych, (2) na rzecz pacjenta dochodzącego.2porada
Pomoc doraźna -ratownicze zespoły wyjazdowe4.3.3.wyjazd
Pomoc doraźna -ratownictwo lotnicze i śmigłowcowe4.3.4.1wyjazd
Pomoc doraźna -wodne pogotowie ratunkowe4.3.5.1wyjazd
PozostałePozostałe; niewymienione w pkt 4.3 rodzaje ratownictwa medycznego, z wyjątkiem pobytów szpitalnych w SOR4.3.7.1wyjazd
Usługi w 4.4.1zabiegJednostkę osoba dializowana należy podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać jednostki zabieg.
zakresie dializowania2osoba dializowana
Usługi pielęgnacyjne4.6.1wizytaWizyta - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.9.
2osoba pielęgnowanaJednostkę osoba pielęgnowana należy podawać tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać jednostki wizyta.
5. Grupa -dostarczanie produktów medycznych dla pacjentów ambulatoryjnychDostarczanie dóbr (produktów) medycznych, takich jak materiały i urządzenia medyczne pacjentom, którzy nie są w danej chwili objęci opieką stacjonarną zapewniającą otrzymanie takich materiałów. Kategoria ta obejmuje również usługi, które związane są z dostarczaniem tych materiałów, np. dyspensowanie, sprzedaż detaliczna, dopasowywanie i wypożyczanie wykonywane przez specjalnie uprawnionych i nieposiadających specjalnych uprawnień dostawców.5.
Sprzęt terapeutyczny i pozostałe dobra medyczne trwałego użytkuObejmuje dostarczanie pacjentom sprzętu medycznego, wraz z towarzyszącymi temu czynnościami, jak sprzedaż detaliczna, dopasowywanie, naprawy, wypożyczanie.5.2.
Okulary i pozostałe produkty optyczneObejmują oprócz szkieł optycznych również soczewki kontaktowe, płyny do ich konserwacji oraz usługi, jakie związane są z dopasowaniem i sprzedażą ww. materiałów.5.2.1.1produkt optyczny
Przedmioty ortopedyczne iObejmują protezy kończyn, pasy chirurgiczne i inne5.2.2.1przedmiot ortopedyczny
środki pomocnicześrodki techniczne z zakresu protetyki. Nie obejmują protez wszczepialnych, zaliczanych do usługi wszczepienia (np. endoproteza stawu biodrowego).2środek pomocniczy
Środki wspomagania słuchu5.2.3.1środek wspomagania słuchu
Techniczne urządzenia medyczneObejmują wózki inwalidzkie i inne urządzenia wspomagające poruszanie się inwalidów.5.2.4.1urządzenie medyczne
Przedmioty protetyki stomatologicznej5.2.5.1przedmiot
Pozostałe medyczne dobra trwałego użytkuNiewymienione powyżej dobra trwałego użytku służące ochronie zdrowia.5.2.9.1przedmiot
Grupa 6 -profilaktyka i zdrowie publiczneObejmuje świadczenia i działania, których zasadniczym celem jest poprawa stanu zdrowia populacji, w odróżnieniu od świadczeń, których celem jest poprawa stanu zdrowia poszczególnych osób.6.Dotyczy świadczeń wykonywanych w ramach programów zdrowotnych w rozumieniu art. 5 pkt 30 ustawy.
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiemZdrowie matki i dziecka, planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne; obejmuje szeroki zakres świadczeń od poradnictwa genetycznego, zapobiegania wadom rozwojowym, przygotowania do porodu, szczepienia dzieci.6.1.
Planowanie rodziny i 6.1.1.1poradaPorada - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.1.
poradnictwo rodzinne2wizytaWizyta - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.9.
3szczepienie
4osoba objęta opiekąNależy podać jednostkę osoba objęta poradnictwem tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać pozostałych jednostek.
Zdrowie matki i dziecka6.1.2.1poradaPorada - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.1.
2wizytaWizyta - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.9.
Opieka nad zdrowym6.1.3.1poradaPorada - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.1.
dzieckiem2wizytaWizyta - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.9.
Inna6.1.4.1poradaPorada - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.1.
2wizytaWizyta - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.9.
3osoba objęta poradnictwemNależy podać jednostkę osoba objęta poradnictwem tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać jednostki porada.
Medycyna szkolnaObejmuje działania podejmowane przez lekarzy i 6.2.1poradaPorada - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.1.
pielęgniarki szkolne w dziedzinie edukacji 2wizytaWizyta - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.9.
zdrowotnej, badań przesiewowych; obejmuje także pewne działania terapeutyczne, o ile wykonywane są w ramach medycyny szkolnej, jak np. leczenie ubytków uzębienia.3uczeń pod opiekąNależy podać jednostkę uczeń pod opieką tylko wtedy, gdy nie można wykorzystać pozostałych jednostek sprawozdawczych.
Zapobieganie chorobomZapobieganie chorobom zakaźnym; obejmuje system 6.3.1program zdrowotnyBrak jednostki sprawozdawczej można wpisać tylko w przypadku, gdy nie można wykorzystać jednostki program zdrowotny.
zakaźnymnadzoru nad chorobami zakaźnymi, obowiązkowy system zgłaszania chorób zakaźnych, zapobieganie chorobom zakaźnym takim jak gruźlica, obowiązkowe szczepienia przeciw chorobom zakaźnym.2brak jednostki sprawozdawczej
Szczepienia6.3.1.1szczepienieSzczepienia obowiązkowe; gdyż tylko one finansowane są ze środków publicznych.
Zapobieganie chorobom niezakaźnymObejmuje działania i programy z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, której głównym celem jest zmniejszenie zachorowalności na choroby niezakaźne. Ze względu na to, iż część działań tego typu wykonywana jest w trakcie wizyt u lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, kryterium zaliczenia do tej kategorii wynika z tego, czy porada z zakresu promocji zdrowia miała miejsce w ramach programu zdrowotnego, czy też wynikała z inicjatywy pacjenta.6.4.1program zdrowotny
Medycyna sportowa6.6.1poradaPorada - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.1.
2wizytaWizyta - definicja podana w kol. 6 kat. 1.3.9.
3osoba objęta badaniemNależy podać jednostkę osoba objęta badaniem tylko wtedy, gdy nie można podać pozostałych jednostek.
Oświata i promocja zdrowia6.7.1program zdrowotny
Pozostałe usługi w zakresiePozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego;6.9.1program zdrowotnyNależy podać jednostkę osoba objęta opieką tylko wtedy, gdy nie można
zdrowia publicznegoobejmują pozostałe działania z zakresu zdrowia publicznego 2osoba objęta opiekąpodać jednostki program zdrowotny. Brak jednostki sprawozdawczej można
(np. przygotowywanie i rozpropagowywanie informacji z zakresu zdrowia publicznego nieodnotowane gdzie indziej).3brak jednostki sprawozdawczejwpisać tylko w przypadku, gdy nie można podać pozostałych jednostek.
1) Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK Nr 3

KODY TRYBU PRZYJĘCIA

1)
"1" - przyjęcie planowe;
2)
"2" - przyjęcie w trybie nagłym ze skierowaniem z pomocy doraźnej;
3)
"3" - przyjęcie w trybie nagłym ze skierowaniem innym niż z pomocy doraźnej;
4)
"4" - przyjęcie w trybie nagłym bez skierowania.

KODY TRYBU WYPISU

1)
"1" - zakończenie procesu terapeutycznego diagnostycznego;
2)
"2" - skierowanie do dalszego leczenia w lecznictwie ambulatoryjnym;
3)
"3" - skierowanie do dalszego leczenia w zakładzie opieki stacjonarnej;
4)
"4" - skierowanie do dalszego leczenia w zakładzie opieki długoterminowej;
5)
"5" - skierowanie do dalszego leczenia - inne przypadki;
6)
"6" - wypisanie na własne żądanie;
7)
"9" - zgon pacjenta.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

IDENTYFIKATOR ŚWIADCZENIODAWCY I JEGO KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

Identyfikator świadczeniodawcy i jego komórki organizacyjnej, jeżeli jest ona wyróżniona w jego strukturze, składa się z następujących elementów:
1)
pierwsze dziewięć cyfr numeru identyfikacyjnego REGON świadczeniodawcy;
2)
część VII resortowego kodu identyfikacyjnego;
3)
część VIII resortowego kodu identyfikacyjnego.

ZAŁĄCZNIK Nr 5

IDENTYFIKATOR PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

IDENTYFIKATOR ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA:
IdentyfikatorNazwa oddziału wojewódzkiego
01Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu
02Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy
03Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie
04Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze
05Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi
06Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
07Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie
08Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
09Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie
10Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
11Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku
12Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
13Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach
14Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie
15Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
16Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie
IDENTYFIKATOR INNEGO PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
MONMinister Obrony Narodowej
MSMinister Sprawiedliwości
MSWiAminister właściwy do spraw wewnętrznych
MZminister właściwy do spraw zdrowia

ZAŁĄCZNIK Nr 6

ŚREDNI CZAS OCZEKIWANIA

1. Przewidywany średni czas oczekiwania - średnia liczba dni oczekiwania na udzielenie świadczenia, określana przez świadczeniodawcę na podstawie jego doświadczenia.

2. Rzeczywisty średni czas oczekiwania obliczany jest według wzoru: TR = DR/LR

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

TR - rzeczywisty średni czas oczekiwania,

DR - łączna liczba rzeczywistych dni oczekiwania, gdzie

DR = dR1 + dR2 +....+ dRn, gdzie

dR - liczba dni oczekiwania każdej osoby, skreślonej w danym miesiącu z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia, na które oczekiwała, liczona od daty wpisania na listę oczekujących do daty rozpoczęcia wykonywania świadczenia,

LR - łączna liczba osób skreślonych w danym miesiącu z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 7

WZÓR BUDOWY KOMUNIKATÓW ELEKTRONICZNYCH

Ustalenia ogólne dotyczące budowy komunikatów xml:

Format daty - RRRR-MM-DD

Format daty + czas - RRRR-MM-DD GG:MM

Świadczenia opieki zdrowotnej - W komunikacie przekazywane są informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

PoziomZnacznikiKrotnośćNazwaFormatOgraniczenia i inne
elementatrybuty[wartość domyślna]Opiszależności
0komunikat1KomunikatElement główny komunikatuW komunikacie ujmowane są świadczenia finansowane ze środków publicznych
typ1Typ komunikatu3 znakiTyp komunikatuPrzyjmuje wartość "SWZ"
wersja1Nr wersji3 znakiNumer wersji komunikatuPrzyjmuje wartość "1.1"
platnik1Kod odbiorcy komunikatudo 5 znakówKod odbiorcy komunikatu
kod-swd1Kod nadawcy komunikatudo 24 znakówKod nadany świadczeniodawcy przez system informatyczny podmiotu finansującego
okres-rok1Rok4 cyfryRok w formacie RRRRRazem z polami okres-typ, okres-nr określa okres sprawozdawczy
okres-typ1Typ1 duża literaTyp okresu:

M - miesiąc

Obecnie zawsze "M"
okres-nr1Nr okresu2 cyfryNumer okresu w rokuDla typu okresu = "M"- liczba 1..12
id-inst1Identyfikator instalacjido 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcyW celu zapewnia jednoznacznej identyfikacji elementów XML z wszystkich komunikatów pochodzących od danego świadczeniodawcy i dotyczących udzielonych przez niego świadczeń przekazujący komunikat poprzez podanie id-inst powinien zapewnić unikatowość źródła danych (instancji bazy danych), z których przesyła dane do odbiorcy
nr-gen1Nr generacjiliczba (3,0) Nr kolejnej generacji komunikatu w ramach okresu z danej instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy. Podany numer służy wyłącznie aplikacji wczytującej komunikat do zablokowania ponownego importu komunikatu o tym samym nr-gen w ramach danej instalacji
data-gen1Data + czas generacji danych do komunikatudata + czasData + czas generacji danych do komunikatu
data-od1Data początkudataData początku okresu, za który przesyłane są świadczenia.

Data początkowa musi zawierać się w okresie sprawozdawczym

data-do1Data końcadataData końca okresu, za który przesyłane są świadczenia.

Data końcowa musi zawierać się w okresie sprawozdawczym

1swiadczenie1-nŚwiadczenie
id-swd1Identyfikator świadczeniado 18 cyfrJednoznaczny identyfikator świadczenia w ramach instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy
kod-swda1Kod świadczeniado 8 znakówZgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia
nr-mod1Nr modyfikacjiliczba (4,0) Kolejny numer modyfikacji danych świadczenia o danym identyfikatorze świadczeniaPodczas importu u odbiorcy dane świadczenia podlegają aktualizacji, o ile nr-mod wczytywanego świadczenia jest większy od nr-mod w bazie danych odbiorcy
oper-typ1Operacja1 duża literaRodzaj operacji:

M - dopisanie lub modyfikacja danych świadczenia,

U - usunięcie świadczenia

W przypadku omyłkowego wykonania operacji usunięcia przywrócenie danych wymaga wykonania operacji ponownego dopisania całego zestawu danych opisującego świadczenie z nowym identyfikatorem świadczenia
oper-data1Data operacjidataData operacji na danychData dopisania lub wykonania ostatniej modyfikacji danych świadczenia (w szczególności usunięcia świadczenia)
2dane-o-swiadcz0-1Dane o świadczeniu
tryb1Tryb realizacji1 duża literaTryb, w którym udzielono świadczenia:

S - na oddziale szpitalnym,

A - w pozostałych przypadkach

w-s0-1Wysokospecjalistyczne1 duża literaW - wysokospecjalistyczne

P - pozostałe

2pacjent0-1PacjentDane pacjenta
kod-ident1Kod identyfikatora osobydo 3 znakówRodzaj numeru identyfikacyjnego pacjenta/opiekunaZgodnie z tabelami nr 1 i 1a załącznika nr 1 do rozporządzenia
identyfikator1Numer identyfikacyjnydo 20 znakówNumer identyfikacyjnyJeżeli PESEL - to 11 znaków
imie0-1Imiędo 20 znakówImię
imie20-1Drugie imiędo 20 znakówDrugie imięOpcjonalne
nazwisko0-1Nazwiskodo 40 znakówNazwisko
kod-teryt0-1Identyfikator gminy z rejestru TERYT7 cyfrIdentyfikator gminy wg miejsca zamieszkania pacjenta bądź pobytuPodawany wyłącznie w przypadku:

- udzielenia

świadczenia pacjentom

z kodem tytułu

uprawnień "UE",

- udzielenia pacjentom

z kodem tytułu

uprawnień "U"

świadczenia

wysokospecjalistycznego

finansowanego przez

Ministra Zdrowia.

Identyfikator gminy wg miejsca zamieszkania pacjenta bądź pobytu; jeżeli nie jest możliwe ustalenie - kod terytorialny według adresu placówki, w której udzielono świadczenia.

Rejestr TERYT, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

data-urodz1Data urodzeniadataData urodzenia pacjentaPodawany wyłącznie w przypadku:

- udzielenia

świadczenia pacjentom

z kodem tytułu

uprawnień "UE",

- udzielenia pacjentom

z kodem tytułu

uprawnień "U"

świadczenia

wysokospecjalistycznego

finansowanego przez

Ministra Zdrowia

plec1Płeć1 cyfraDane statystyczne o pacjencie - płeć:

0 - płeć nieokreślona

1 - mężczyzna

2 - kobieta

9 - nieznana

Zgodnie z ISO 5218

Podawany wyłącznie w przypadku udzielenia świadczenia pacjentom z kodem tytułu uprawnień "UE"

upraw1Kod tytułu uprawnienia pacjentado 2 znakówKod tytułu uprawnienia pacjentaZgodnie z kolumną 2 tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia
kod-dokum1Kod dokumentudo 2 znakówKod dokumentu potwierdzającego uprawnieniaZgodnie z kolumną 3 tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Nie jest podawany wyłącznie w przypadku udzielenia świadczenia ubezpieczonemu na podstawie umowy zawartej z NFZ

ident-dokum1Identyfikator dokumentudo 20 znakówIdentyfikator dokumentuZgodnie z kolumną 4 tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Nie jest podawany wyłącznie w przypadku udzielenia świadczenia pacjentom z kodem tytułu uprawnień "U" na podstawie umowy zawartej z NFZ

dod-upraw1Kod tytułu dodatkowego uprawnieniado 7 znakówKod tytułu uprawnienia dodatkowegoZgodnie z tabelą nr 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Podawany w przypadku, gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących pacjentowi

nazwa-dokum-dod1Nazwa dokumentudo 30 znakówNazwa dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowePodawany w przypadku, gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących pacjentowi
dane-ident-dokum1Dane identyfikujące dokumentdo 50 znakówDane identyfikujące dokumentPodawany w przypadku, gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących pacjentowi
3adres-poza-polska0-1Adres miejsca zamieszkania (poza granicami Polski) Adres miejsca zamieszkania (poza granicami Polski) Podawany wyłącznie w przypadku udzielenia świadczenia pacjentom z kodem tytułu uprawnień:

- "UE",

- "UM"

kraj1Kraj zamieszkania poza granicami Polski2 literyKraj zamieszkania poza granicami PolskiWedług ISO 3166-1
kod-poczt-poza1Kod pocztowydo 10 znakówKod pocztowy
miejscowosc-poza1Miejscowośćdo 30 znakówMiejscowość
ulica-poza1Ulicado 30 znakówUlica
nr-domupoza0-1Nr domudo 8 znakówNr domu
nr-lokalupoza0-1Nr 1okaludo 8 znakówNr lokalu
3adres-w-polsce0-1Adres miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejAdres miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejPodawany w przypadku udzielenia świadczenia pacjentom z kodem tytułu uprawnień:

- "UE",

- "UM",

- "U" - tylko w przypadku

udzielenia świadczenia

wysokospecjalistycznego

finansowanego przez

Ministra Zdrowia

kod-poczt1Kod pocztowydo 5 znakówKod pocztowy
miejscowosc-11Miejscowośćdo 30 znakówMiejscowość
ulica1Ulicado 30 znakówUlica
nr-domu0-1Nr domudo 8 znakówNr domu
nr-lokalu0-1Nr lokaludo 8 znakówNr lokalu
3koord0-1Dane dla koordynacjiPodawane wyłącznie w przypadku udzielenia świadczenia pacjentom z kodem tytułu uprawnień "UE"
kraj-inst1Kraj właściwy2 literyKod krajuKod kraju wg ISO 3166-1
kod-dokumentu0-1Kod dokumentu1 literaKod dokumentuZgodnie z kolumną 3 tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia
skr-naz-inst1Skrót nazwydo 30 znakówSkrót nazwy instytucji
nr-inst-wlasc0-1Numer identyfikacyjny instytucjido 27 znakówNumer identyfikacyjny instytucji właściwej
zakr-swiadc1Zakres świadczeńdo 200 znakówZakres świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu w rozumieniu przepisów o koordynacji
data-poczsw0-1Data początku okresu, w którym przysługuje prawo do świadczeńdataData początku okresu, w którym przysługuje prawo do świadczeń zgodnie z dokumentemPodawane, o ile występuje na dokumencie uprawniającym
data-konsw1Data końca okresu, w którym przysługuje prawo do świadczeńdataData końca okresu, w którym przysługuje prawo do świadczeń zgodnie z dokumentem
2zlecenie0-1ZlecenieDane o zleceniu
nz0-1Identyfikator zleceniado 20 znakówIdentyfikator zleceniaNależy podać, jeśli występuje
data-zl1Data zleceniadataData zlecenia
3kom-org1Komórka organizacyjna zlecającaDane komórki zlecającej
kod0-1Kod nadany świadczeniodawcy przez podmiot finansującydo 24 znakówKod nadany świadczeniodawcy przez podmiot finansującyObowiązkowy dla komunikatów kierowanych do NFZ
regon-swd1Pierwsze 9 cyfr REGON9 znakówPierwsze 9 cyfr numeru REGON świadczeniodawcy udzielającego świadczenia
nr-11VII część kodu resortowego3 cyfry [000]Numer komórki organizacyjnej w ramach świadczeniodawcyPodawany, jeżeli został nadany; w przeciwnym wypadku przyjmuje wartość "000"
typ-kom1VIII część kodu resortowego4 cyfryTyp komórki organizacyjnejZgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
3personel1Personel zlecającyPersonel zlecający
id-rodz1Rodzaj numeru identyfikacyjnego1 duża literaRodzaj numeru identyfikacyjnego personelu:

L - nr prawa wykonywania zawodu lekarza

D - nr prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty

F - nr prawa wykonywania zawodu felczera

id-nr1Nr identyfikacyjnydo 20 znakówNumer identyfikacyjny odpowiedni dla rodzaju numeru identyfikacyjnegoDla rodzaju numeru identyfikacyjnego = "L" - należy podać pełny numer prawa wykonywania zawodu wg obowiązującego standardu - 7 cyfr
2data-wpisudat-wp0-1Data wpisuDataData wpisu na listę oczekujących
2dane-lecz-szpital0-1Dane związane z udzielaniem świadczenia na oddziale szpitalnym
3ksiega1Księga głównaDane księgi głównej
rok1Rok księgi4 cyfryRok księgi
nr-21Nr księgi2 cyfryNumer księgi
poz1Nr w księdze5 cyfrNumer pozycji w księdze
nr-noworodka0-1Nr noworodka1 cyfra [0]Podawane, jeżeli pozycja w księdze dotyczy urodzenia dziecka
3przyjecie1PrzyjęcieDane o przyjęciu
tryb-prz1TrybcyfraTryb przyjęciaZgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia
data-prz1DatadataData przyjęcia
3liczba-osobdn1Liczba osób lub dni
liczba-osd0-1Liczba osobodni lub dniliczba (4,0)W przypadku gdy jednostką sprawozdawaną jest osoba leczona, dodatkowo podawana jest liczba osobodni lub dni - w zależności od rodzaju opieki
liczba-o0-1Liczba osób objętych programemliczba (6,0)Gdy jednostką sprawozdawaną jest program zdrowotny, dodatkowo podawana jest liczba osób objętych programem
3wypis0-1WypisDane wypisu
tryb-wypis1TrybcyfraTryb wypisuZgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia
kod-bezp-prz-zgonu0-1Kod bezpośredniej przyczyny zgonu4 znakiTylko jeśli przyczyną wypisu był zgon.

Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

data-przeszczepu0-1Data wykonania przeszczepudataTylko w przypadku, gdy świadczenie obejmuje dokonanie przeszczepu
data-wyp1Data wypisudataData wypisu
3przyczyna1PrzyczynaDane o przyczynach
glowna1Przyczyna główna4 znakiPrzyczyna głównaWedług Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych
wsp0-2Przyczyny współistniejące4 znakiRozpoznanie współistniejąceWedług Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych
2dane-jedn1-nŚwiadczenie jednostkoweDane o świadczeniu jednostkowym
data-pocz1Data początkudataData początku realizacji świadczenia jednostkowego
data-kon1Data końcadataData końca realizacji świadczenia jednostkowego
3personel0-1Personel realizującyPersonel realizujący
id-rodzpers1Rodzaj numeru identyfikacyjnego1 duża literaRodzaj numeru identyfikacyjnego personelu:

L - nr prawa wykonywania zawodu lekarza

P - nr prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej

F - nr prawa wykonywania zawodu felczera

id-nrpers1Nr identyfikacyjnydo 20 znakówNumer identyfikacyjny odpowiedni dla rodzaju numeru identyfikacyjnegoDla rodzaju numeru identyfikacyjnego = "L" - należy podać pełny numer prawa wykonywania zawodu wg obowiązującego standardu - 7 cyfr
3liczba-osob1Liczba dni lub osób
liczba-os0-1Liczba osóbLiczba (4,0)W przypadku gdy jednostką sprawozdawaną jest osoba leczona, dodatkowo podawana jest liczba osobodni lub dni - w zależności od rodzaju opieki
liczba-osob0-1Liczba dniliczba (6,0)Gdy jednostką sprawozdawaną jest program zdrowotny, dodatkowo podawana jest liczba osób objętych programem
3przyczyny-a0-1PrzyczynyDane o przyczynachDla świadczeń udzielanych w trybie "A"
glowna-p1Przyczyna główna3 znakiPrzyczyna główna wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych3 pierwsze znaki
3procedura0-5
id-proc1Identyfikator proceduryliczba (4,0) Według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych
krotnosc1Krotność wykonania proceduryliczba (2,0) Krotność wykonania procedury
3kom-org-wyk1Komórka organizacyjna udzielająca świadczeniaDane komórki wykonującej
regon-wykon1Pierwsze 9 cyfr REGON9 znakówPierwsze 9 cyfr numeru REGON świadczeniodawcy udzielającego świadczenia
nr-31VII część kodu resort.3 cyfry [000]Numer komórki organizacyjnej
typ-komorg1VIII część kodu resort.4 cyfryTyp komórki organizacyjnej
3dane-rozlicz0-nid-rozlicz
4podstawa1Podstawa prawna rozliczeń z podmiotem finansującym
rodzaj1Rodzaj podstawy1 duża literaU - podpisana umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych

I - inna

nr-umowy0-1Nr umowydo 24 znakówNr umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnychObligatoryjne, o ile rozliczenie odbywa się na podstawie umowy
sposob1Sposób rozliczenia1 duża literaL - w ramach limitu umowy

P - poza limitem umowy

Dla podstawy = I zawsze P
koordynacja1Czy dotyczy rozliczania usług udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji1 duża literaT - dotyczy rozliczania usług udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji

N - nie dotyczy rozliczania usług udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji

4rozlicz1Dane do rozliczania
kod-swiadcz1Kod świadczeniado 30 znakówKod świadczenia uzgodniony pomiędzy świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych
inf-niezbed11Niezbędne informacje cz. 1do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 1
inf-niezbed21Niezbędne informacje cz. 2do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 2
inf-niezbed31Niezbędne informacje cz. 3do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 3
inf-niezbed41Niezbędne informacje cz. 4do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 4
inf-niezbed51Niezbędne informacje cz. 5do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 5
inf-niezbed61Niezbędne informacje cz. 6do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 6

Transport sanitarny - komunikat przekazywany przez świadczeniodawcę, który udzielił świadczenia towarzyszącego na podstawie zlecenia na przejazd środkiem transportu sanitarnego

PoziomZnacznikiKrotnośćNazwaFormatOgraniczenia i inne
elementatrybuty[wartość domyślna]Opiszależności
0komunikat1KomunikatElement główny komunikatuW komunikacie ujmowane są świadczenia finansowane ze środków publicznych
typ1Typ komunikatu3 znakiTyp komunikatuPrzyjmuje wartość "TRA"
wersja-kom1Nr wersji3 znakiNumer wersji komunikatuPrzyjmuje wartość "1.1"
platnik1Podmiot finansujący - odbiorca komunikatudo 5 znakówKod - odbiorcy komunikatu
kod-swd1Kod świadczeniodawcy - nadawcy komunikatudo 24 znakówKod świadczeniodawcy nadany przez system informatyczny podmiotu finansującego
identyfikator - umowy1Identyfikator umowydo 24 znakówDla NFZ jest to nr umowy w systemie informatycznym oddziału NFZ zawartej pomiędzy realizatorem i tym oddziałem NFZ, do którego wysyłany jest komunikat
okres-rok1Rok4 cyfryRok w formacie RRRRRazem z polami okres-typ, okres-nr określa okres sprawozdawczy
okres-typ1Typ1 duża literaTyp okresu: M - miesiącObecnie zawsze "M"
okres-nr1Nr okresu2 cyfryNumer okresu w rokuDla typu okresu = "M"- liczba 1..12
id-inst1Identyfikator instalacjido 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy
nr-gen1Nr generacjiliczba (3,0)Nr kolejnej generacji komunikatu w ramach okresu z danej instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy
data-gen1Data + czas generacji danych do komunikatudata + czasData + czas generacji danych do komunikatu
data-od1Data początkudataData początku okresu, za który przesyłane są świadczenia.

Data początkowa musi zawierać się w okresie sprawozdawczym

data-do1Data końcadataData końca okresu, za który przesyłane są świadczenia.

Data końcowa musi zawierać się w okresie sprawozdawczym

1swiadczenie1-nŚwiadczenie
id-swda1Identyfikator świadczeniado 18 cyfrJednoznaczny identyfikator świadczenia w ramach instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy
nr-mod1Nr modyfikacjiliczba (4,0) Kolejny numer modyfikacji danych
oper-typ1Operacja1 duża literaRodzaj operacji:

M - dopisanie lub modyfikacja danych

U - usunięcie

W przypadku omyłkowego wykonania operacji usunięcia przywrócenie danych wymaga wykonania operacji ponownego dopisania całego zestawu danych
oper-data1Data operacjidataData operacji na danychData dopisania lub wykonania ostatniej modyfikacji danych
2pacjent0-1PacjentDane pacjenta
kod-ident1Kod identyfikatora osobydo 3 znakówRodzaj numeru identyfikacyjnego pacjenta/opiekunaZgodnie z tabelami nr 1 i 1a załącznika nr 1 do rozporządzenia
identyfikator1Numer identyfikacyjnydo 20 znakówNumer identyfikacyjnyJeżeli PESEL - to 11 znaków
imie0-1Imiędo 20 znakówImię
imie20-1Drugie imiędo 20 znakówDrugie imięOpcjonalne
nazwisko0-1Nazwiskodo 40 znakówNazwisko
kod-teryt0-1Identyfikator gminy z rejestru TERYT7 cyfrIdentyfikator gminy wg miejsca zamieszkania pacjenta bądź pobytuPodawany wyłącznie w przypadku:
- udzielenia świadczenia

pacjentom z kodem

tytułu uprawnień "UE",

- udzielenia pacjentom z

kodem tytułu uprawnień

"U" świadczenia

wysokospecjalistycznego

finansowanego przez

Ministra Zdrowia.

Identyfikator gminy wg
miejsca zamieszkania pacjenta bądź pobytu;
jeżeli nie jest możliwe ustalenie - kod terytorialny wg adresu placówki, w której udzielono świadczenia.
Rejestr TERYT, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
data-urodz1Data urodzeniadataData urodzenia pacjentaPodawany wyłącznie w przypadku:
- udzielenia świadczenia

pacjentom z kodem

tytułu uprawnień "UE"

- udzielenia pacjentom z

kodem tytułu uprawnień

"U" świadczenia

wysokospecjalistycznego

finansowanego przez

Ministra Zdrowia

plec1Płeć1 cyfraDane statystyczne o pacjencie - płeć:Na podstawie ISO 5218.
0 - płeć nieokreślonaPodawany wyłącznie w
1 - mężczyznaprzypadku udzielenia
2 - kobietaświadczenia pacjentom z
9 - nieznanakodem tytułu uprawnień "UE"
upraw1Kod tytułu uprawnienia pacjentado 2 znakówKod tytułu uprawnienia pacjentaZgodnie z kolumną 2 tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia
kod-dokum1Kod dokumentudo 2 znakówKod dokumentu potwierdzającego uprawnieniaZgodnie z kolumną 3 tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Nie jest podawany wyłącznie w przypadku udzielenia świadczenia ubezpieczonemu na podstawie umowy zawartej z NFZ

ident-dokum1Identyfikator dokumentudo 20 znakówIdentyfikator dokumentuZgodnie z kolumną 4 tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Nie jest podawany wyłącznie w przypadku udzielenia świadczenia pacjentom z kodem tytułu uprawnień "U" na podstawie umowy zawartej z NFZ

dod-upraw1Kod tytułu dodatkowego uprawnieniado 7 znakówKod tytułu uprawnienia dodatkowegoZgodnie z tabelą nr 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Podawany w przypadku, gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących pacjentowi

nazwa-dokum-dod1Nazwa dokumentudo 30 znakówNazwa dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowePodawany w przypadku, gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących pacjentowi
dane-ident-dokum1Dane identyfikujące dokumentdo 50 znakówDane identyfikujące dokumentPodawany w przypadku, gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących pacjentowi
3adres-poza-polska0-1Adres miejsca zamieszkania (poza granicami Polski) Adres miejsca zamieszkania (poza granicami Polski) Podawany wyłącznie w przypadku udzielenia świadczenia pacjentom z kodem tytułu uprawnień:

- "UE",

- "UM"

kraj1Kraj zamieszkania poza granicami Polski2 literyKraj zamieszkania poza granicami PolskiZgodnie z ISO 3166-1
kod-pocztpoza1Kod pocztowydo 10 znakówKod pocztowy
miejscowosc poza1Miejscowośćdo 30 znakówMiejscowość
ulicapoza1Ulicado 30 znakówUlica
nr-domupoza0-1Nr domudo 8 znakówNr domu
nr-lokalupoza0-1Nr lokaludo 8 znakówNr lokalu
3adres-w-polsce0-1Adres miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejAdres miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejPodawany w przypadku udzielenia świadczenia pacjentom z kodem tytułu uprawnień:

- "UE",

- "UM",

- "U" - tylko w przypadku

udzielenia świadczenia

wysokospecjalistycznego

finansowanego przez

Ministra Zdrowia

kod-poczt1Kod pocztowydo 5 znakówKod pocztowy
miejscowosc1Miejscowośćdo 30 znakówMiejscowość
ulica-11Ulicado 30 znakówUlica
nr-domu-10-1Nr domudo 8 znakówNr domu
nr-lokalu-10-1Nr lokaludo 8 znakówNr lokalu
3koord0-1Dane dla koordynacjiPodawane wyłącznie w przypadku udzielenia świadczenia pacjentom z kodem tytułu uprawnień "UE"
kraj-inst1Kraj właściwy2 literyKod krajuKod kraju wg ISO 3166-1
kod-dokumentu0-1Kod dokumentu1 literaKod dokumentuZgodnie z kolumną 3 tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia
skr-naz-inst1Skrót nazwydo 30 znakówSkrót nazwy instytucji
nr-inst-wlasc0-1Numer identyfikacyjny instytucjido 27 znakówNumer identyfikacyjny instytucji właściwej
zakr-swiadc1Zakres świadczeńdo 200 znakówZakres świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu w rozumieniu przepisów o koordynacji
data-pocz-okr0-1Data początku okresu, w którym przysługuje prawo do świadczeńdataData początku okresu, w którym przysługuje prawo do świadczeń zgodnie z dokumentemPodawane, o ile występuje na dokumencie uprawniającym
data-kon1Data końca okresu, w którym przysługuje prawo do świadczeńdataData końca okresu, w którym przysługuje prawo do świadczeń zgodnie z dokumentem
2dane-o-swiadcz0-1Dane o świadczeniu
3zlecenie0-1ZlecenieDane o zleceniu
nz0-1Identyfikator zleceniado 20 znakówIdentyfikator zleceniaNależy podać, jeśli występuje
data1Data zleceniadataData zlecenia
4kom-org1Komórka organizacyjna zlecającaDane komórki zlecającej
kod0-1Kod nadany świadczeniodawcy przez podmiot finansującydo 24 znakówKod nadany świadczeniodawcy przez podmiot finansującyObowiązkowy dla komunikatów kierowanych do NFZ
regon-swd1Pierwsze 9 cyfr REGON9 znakówPierwsze 9 cyfr numeru REGON świadczeniodawcy udzielającego świadczenia.
nrkomorg1VII część kodu resortowego3 cyfry [000]Numer komórki organizacyjnej w ramach świadczeniodawcyPodawany, jeżeli został nadany; w przeciwnym wypadku przyjmuje wartość "000"
typ-komo1VIII część kodu resortowego4 cyfryTyp komórki organizacyjnejZgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
4personel1Personel zlecającyPersonel zlecający
id-rodz1Rodzaj numeru identyfikacyjnego1 duża literaRodzaj numeru identyfikacyjnego personelu:

L - nr prawa wykonywania zawodu lekarza

D - nr prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty

F - nr prawa wykonywania zawodu felczera

id-nr-id1Nr identyfikacyjnydo 20 znakówNumer identyfikacyjny odpowiedni dla rodzaju numeru identyfikacyjnegoDla nr identyfikacyjnego = "L" - należy podać pełny numer prawa wykonywania zawodu wg obowiązującego standardu - 7 cyfr
4przyczyna1PrzyczynaPrzyczyna
1Przyczyna główna3 znakiPrzyczyna główna udzielenia świadczeniaZgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych
4niepelnosprawstp-niepelnospr0-1Stopień niepełnosprawności2 znakiStopień niepełnosprawności:

N1 - pierwszy stopień niepełnosprawności

N2 - drugi stopień niepełnosprawności

4kod-odplkod-odpl1Kod odpłatności1 cyfraKod odpłatności:

0 - bezpłatnie

6 - 60 %

4transport-kodkod-rodz-tran1Kod rodzaju transportu4 cyfry3112 - zespół wyjazdowy wypadkowy W

3114 - zespół wyjazdowy reanimacyjny R

3118 - zespół wyjazdowy neonatologiczny N

3200 - zespół lotnictwa sanitarnego

4celkod-celu1Kod celu przewozu2 znakiKod celu przewozu:

- C1

- C2

- C3

- C4

C1 - w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia

C2 - w przypadkach wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia

C3 - w przypadku dysfunkcji narządu ruchu

C4 - w każdym innym przypadku

3swiadcz0-nŚwiadczenieDane o świadczeniu
id-swd1Identyfikator świadczenia jednostkowegodo 8 znakówZgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia
3transport1Dane charakterystyczne dla transportu sanitarnegoDane charakterystyczne dla transportu sanitarnego
kod-tran0-1Kod nadany świadczeniodawcy realizującemu świadczenie przez podmiot finansującydo 24 znakówKod nadany świadczeniodawcy przez podmiot finansującyObowiązkowy dla komunikatów kierowanych do NFZ
regon-swdreal1Pierwsze 9 cyfr REGON -świadczeniodawcy realizującemu9 znaków
nr1VII część kodu resortowego3 cyfry [000]Numer komórki organizacyjnej w ramach świadczeniodawcy realizującegoPodawany, jeżeli został nadany; w przeciwnym wypadku przyjmuje wartość "000"
typ-real1VIII część kodu resortowego4 cyfryTyp komórki organizacyjnej u świadczeniodawcy realizującegoZgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
data-transportu1Data udzielenia świadczeniadataData udzielenia świadczenia
dopl0-1Poniesiona dopłataliczba (4,0) Poniesiona dopłata
czas-przejazdu1Czas przejazduczasCzas przejazduGG:MM
lb-km1Liczba przejechanych kilometrówliczba (5,1) Liczba przejechanych kilometrów
3dane-rozlicz0-1Dane dla rozliczenia
kod-swiadcz1Kod świadczeniado 30 znakówKod świadczenia uzgodniony pomiędzy świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
inf-niezbed11Niezbędne informacje cz. 1do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 1
inf-niezbed21Niezbędne informacje cz. 2do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 2
inf-niezbed31Niezbędne informacje cz. 3do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 3
inf-niezbed41Niezbędne informacje cz. 4do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 4
inf-niezbed51Niezbędne informacje cz. 5do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 5
inf-niezbed61Niezbędne informacje cz. 6do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 6

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze - komunikat przesyłany przez świadczeniodawców realizujących zlecenie na przedmioty ortopedyczne albo na środki pomocnicze lub dokonujących napraw przedmiotów ortopedycznych

PoziomZnacznikiKrotnośćNazwaFormatOgraniczenia i inne
elementatrybuty[wartość domyślna]Opiszależności
0komunikat1KomunikatElement główny komunikatu
typ-kom1Typ3 znakiTyp komunikatu

ZSP - Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

Przyjmuje wartość "ZSP"
wersja1Nr wersji3 znakiNumer wersji komunikatuPrzyjmuje wartość "1.1"
1producent0-1ProducentElement zawierający informacje o producencie oprogramowania, które generuje komunikat
nazwa1Nazwa producentado 20 znakówNazwa producenta i ewentualne inne dane kontaktowe
wersja-oprog1Wersja oprogramowaniado 10 znakówWersja oprogramowania, które wygenerowało przesłany komunikat
e-adres0-1Adres elektronicznydo 40 znakówAdres elektroniczny, na który można przekazywać informacje związane z problemami dotyczącymi komunikatu
1naglowek1Nagłówek dokumentuNagłówek dokumentu
kod platnika1Kod podmiotu finansującego, do którego przesyłany jest komunikatdo 5 znakówKod podmiotu finansującego, do którego przesyłany jest komunikatZgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia
kod-real1Kod realizatorado 24 znakówKod realizatora nadany przez system informatyczny podmiotu finansującego
id-inst0-1Identyfikator instalacjido 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu zewnętrznegoPole konieczne do wypełnienia w przypadku uzgodnienia z oddziałem NFZ więcej niż jednego miejsca, z którego będą przychodziły dane; domyślnie pole niewypełnione
umowa1Identyfikator umowydo 24 znakówDla NFZ jest to nr umowy w systemie informatycznym oddziału NFZ zawartej pomiędzy realizatorem i tym oddziałem NFZ, do którego wysyłany jest komunikat
okres-rok1Rok4 cyfryRok w formacie RRRR
okres-typ1Typ1 duża literaTyp okresu M - miesiącObecnie zawsze "M"
okres-nr1Nr okresu2 cyfryNumer okresu w roku. Liczba 1..12
nr-dokumentu1Numer dokumentu w ramach okresu sprawozdawczegodo 4 cyftJednoznaczny numer dokumentu w ramach okresu.

Numeracja dokumentów w ramach okresu rozpoczyna się od 1

Sprawozdanie podstawowe musi mieć inny numer niż jego korekta
nr-przeslania1Nr kolejnego przesłania dokumentu o danym numerzedo 2 cyfrNr kolejny przesłania dokumentu o danym numerzeJeżeli do NFZ zostanie wysłany dokument o tym samym numerze i wyższym numerze przesłania, to system NFZ powinien zastąpić wcześniejszy dokument bieżącym
tryb-przeslania1Tryb1 znakTryb przesłania komunikatu:

S - sprawozdanie

K - korekta

data-gen1Data + czas generacji plikudata+czasData + czas generacji pliku
2pozycja1-nWydane przedmioty ortopedyczne i/lub środki pomocnicze
3kodskod-swiadczenia1Kod świadczeniado 8 znakówZgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia
2pacjent0-1PacjentDane pacjenta
kod-ident1Kod identyfikatora osobydo 3 znakówRodzaj numeru identyfikacyjnego pacjenta/opiekunaZgodnie z tabelami nr 1 i 1a załącznika nr 1 do rozporządzenia.
identyfikator1Numer identyfikacyjnydo 20 znakówNumer identyfikacyjnyJeżeli PESEL - to 11 znaków
imie0-1Imiędo 20 znakówImię
imie20-1Drugie imiędo 20 znakówDrugie imięOpcjonalne
nazwisko0-1Nazwiskodo 40 znakówNazwisko
kod-teryt0-1Identyfikator gminy z rejestru TERYT7 cyfrIdentyfikator gminy wg miejsca zamieszkania pacjenta bądź pobytuPodawany wyłącznie w przypadku:

- udzielenia świadczenia

pacjentom z kodem

tytułu uprawnień "UE",

- udzielenia pacjentom z

kodem tytułu uprawnień

"U" świadczenia

wysokospecjalistycznego

finansowanego przez

Ministra Zdrowia.

Identyfikator gminy wg miejsca zamieszkania pacjenta bądź pobytu. Rejestr TERYT, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
data-urodz1Data urodzeniadataData urodzenia pacjentaPodawany wyłącznie w przypadku:

- udzielenia świadczenia

pacjentom z kodem

tytułu uprawnień "UE",

- udzielenia pacjentom z

kodem tytułu uprawnień

"U" świadczenia

wysokospecjalistycznego

finansowanego przez

Ministra Zdrowia

plec1Płeć1 cyfraDane statystyczne o pacjencie - płeć:

0 - płeć nieokreślona

1 - mężczyzna

2 - kobieta

9 - nieznana

Zgodnie z ISO 5218.

Podawany wyłącznie w przypadku udzielenia świadczenia pacjentom z kodem tytułu uprawnień "UE"

upraw1Kod tytułu uprawnienia pacjentado 2 znakówKod tytułu uprawnienia pacjentaZgodnie z kolumną 2 tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia
kod-dokum1Kod dokumentudo 2 znakówKod dokumentu potwierdzającego uprawnieniaZgodnie z kolumną 3 tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Nie jest podawany wyłącznie w przypadku udzielenia świadczenia ubezpieczonemu na podstawie umowy zawartej z NFZ

ident-dokum1Identyfikator dokumentudo 20 znakówIdentyfikator dokumentuZgodnie z kolumną 4 tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia

Nie jest podawany wyłącznie w przypadku udzielenia świadczenia pacjentom z kodem tytułu uprawnień "U" na podstawie umowy zawartej z NFZ

dod-upraw1Kod tytułu dodatkowego uprawnieniado 7 znakówKod tytułu uprawnienia dodatkowegoZgodnie z tabelą nr 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Podawany w przypadku, gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących pacjentowi

nazwa-dokum-dod1Nazwa dokumentudo 30 znakówNazwa dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowePodawany w przypadku, gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących pacjentowi
dane-ident-dokum1Dane identyfikujące dokumentdo 50 znakówDane identyfikujące dokumentPodawany w przypadku, gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących pacjentowi
3adres-poza-polska0-1Adres miejsca zamieszkania (poza granicami Polski) Adres miejsca zamieszkania (poza granicami Polski) Podawany wyłącznie w przypadku udzielenia świadczenia pacjentom z kodem tytułu uprawnień:

- "UE",

- "UM"

kraj1Kraj zamieszkania poza granicami Polski2 literyKraj zamieszkania poza granicami PolskiZgodnie z ISO 3166-1
kod-poczto1Kod pocztowydo 10 znakówKod pocztowy
miejscowosc poza1Miejscowośćdo 30 znakówMiejscowość
ulica-poza1Ulicado 30 znakówUlica
nr-domu-poza0-1Nr domudo 8 znakówNr domu
nr-lokalu-poza0-1Nr lokaludo 8 znakówNr lokalu
3adres-w-polsce0-1Adres miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejAdres miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejPodawany w przypadku udzielenia świadczenia pacjentom z kodem tytułu uprawnień:

- "UE",

- "UM",

- "U" - tylko w przypadku udzielenia świadczenia wysokospecjalistycznego finansowanego przez Ministra Zdrowia

kod-poczt1Kod pocztowydo 5 znakówKod pocztowy
miejscowosc1Miejscowośćdo 30 znakówMiejscowość
ulica1Ulicado 30 znakówUlica
nr-domu0-1Nr domudo 8 znakówNr domu
nr-lokalu0-1Nr lokaludo 8 znakówNr lokalu
3koord0-1Dane dla koordynacjiPodawane wyłącznie w przypadku udzielenia świadczenia pacjentom z kodem tytułu uprawnień "UE"
kraj-inst1Kraj właściwy2 literyKod krajuKod kraju wg ISO 3166-1
kod-dokumentu0-1Kod dokumentu1 literaKod dokumentuZgodnie z kolumną 3 tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia
skr-naz-inst1Skrót nazwydo 30 znakówSkrót nazwy instytucji
nr-inst-wlasc0-1Numer identyfikacyjny instytucjido 27 znakówNumer identyfikacyjny instytucji właściwej
zakr-swiadc1Zakres świadczeńdo 200 znakówZakres świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu w rozumieniu przepisów o koordynacji
data-pocz0-1Data początku okresu, w którym przysługuje prawo do świadczeńdataData początku okresu, w którym przysługuje prawo do świadczeń zgodnie z dokumentemPodawane, o ile występuje na dokumencie uprawniającym
data-kon1Data końca okresu, w którym przysługuje prawo do świadczeńdataData końca okresu, w którym przysługuje prawo do świadczeń zgodnie z dokumentem
3zlecenie1Dane dotyczące zlecenia
data-zlec1Data wystawienia zleceniadataData wystawienia zlecenia
kod-przedm1Kod przedmiotu ortopedycznegodo 7 znakówZgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy
kod-schorz1Kod rodzaju schorzenia3 znakiKod schorzenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych3 pierwsze znaki
4kom-org1Komórka organizacyjna zlecającaDane komórki zlecającej
kodkomzl0-1Kod nadany świadczeniodawcy przez podmiot finansującydo 24 znakówKod nadany świadczeniodawcy przez podmiot finansującyObowiązkowy dla NFZ
reg-swiadcz11Pierwsze dziewięć cyfr numeru identyfikacyjnego9 cyfrPierwsze dziewięć cyfr numeru identyfikacyjnego świadczeniodawcy
nr1VII część kodu resortowego3 cyfry [000]Numer komórki organizacyjnej w ramach świadczeniodawcyPodawany, jeżeli został nadany; w przeciwnym wypadku przyjmuje wartość "000"
typ-komorga1VIII część kodu resortowego4 cyfryTyp komórki organizacyjnejZgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
4personel1Personel zlecającyPersonel zlecający
id-rodz1Rodzaj numeru identyfikacyjnego1 duża literaRodzaj numeru identyfikacyjnego personelu:

L - nr prawa wykonywania zawodu lekarza

D - nr prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty

F - nr prawa wykonywania zawodu felczera

id-nr1Nr identyfikacyjnydo 20 znakówNumer identyfikacyjny odpowiedni dla rodzaju numeru identyfikacyjnegoDla rodzaju numeru identyfikacyjnego = "L" - należy podać pełny numer prawa wykonywania zawodu wg obowiązującego standardu - 7 cyfr
3realizacja1Dane o realizacji
kod0-1Kod nadany świadczeniodawcy przez podmiot finansującydo 24 znakówKod nadany świadczeniodawcy przez podmiot finansującyObowiązkowy dla NFZ
reg-swiadc1Pierwsze dziewięć cyfr numeru identyfikacyjnego9 cyfrPierwsze dziewięć cyfr numeru identyfikacyjnego REGON świadczeniodawcy
komorka0-1VII część kodu resortowego komórki świadczeniodawcy, w której zrealizowano świadczenie3 cyfry [000]VII część kodu resortowego komórki świadczeniodawcy, w której zrealizowano świadczeniePodawany, jeżeli został nadany; w przeciwnym wypadku przyjmuje wartość "000"
typ-komorg1VIII część kodu resortowego4 cyfryTyp komórki organizacyjnejZgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
kod-napr0-1Kod naprawydo 9 znakówKod zgodny z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 40 ust. 4 ustawyTylko dla naprawy
data-przyjecia1Data przyjęcia zlecenia do realizacjidataData przyjęcia zlecenia do realizacji
data-real1Data odbioru środkadataData odbioru przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego (dokonania naprawy)
ilosc-szt1Ilość wydanaliczbaIlość sztuk wydawanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczegoW przypadku naprawy zawsze równe 1
kwota-ref1Kwota refundacjiliczba (8,2) Kwota refundacji dotycząca wydanych lub naprawianych przedmiotów lub środków pomocniczych
doplata-pac1Dopłata pacjentaliczba (8,2) Dopłata pacjenta dotycząca wydanych przedmiotów lub środków pomocniczych lub naprawy
kod-swiadcz1Kod świadczeniado 30 znakówKod świadczenia uzgodniony pomiędzy świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych
inf-niezbed11Niezbędne informacje cz. 1do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 1
inf-niezbed20-1Niezbędne informacje cz. 2do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 2
inf-niezbed30-1Niezbędne informacje cz. 3do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 3
inf-niezbed40-1Niezbędne informacje cz. 4do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 4
inf-niezbed50-1Niezbędne informacje cz. 5do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 5
inf-niezbed60-1Niezbędne informacje cz. 6do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 6

Deklaracje wyboru (tzw. listy poz) - W komunikacie przekazywane są informacje o deklaracjach wyboru przedstawianych przez świadczeniodawcę oddziałowi wojewódzkiemu NFZ do rozliczenia w ramach danego okresu sprawozdawczego. Lista deklaracji wyboru przekazywana jest zgodnie z obowiązującą umową (lista pełna/przyrostowa)

PoziomZnacznikiKrotnośćNazwaFormatOgraniczenia i inne
elementatrybuty[wartość domyślna]Opiszależności
0komunikat1KomunikatElement główny komunikatu
typ1Typ komunikatu3 znakiTyp komunikatu - deklaracje POZPrzyjmuje wartość "POZ"
wersja1Numer wersji3 znakiNumer wersji komunikatuPrzyjmuje wartość "1.1"
oddznfz1Kod oddziału NFZ - odbiorcy komunikatudo 2 cyfrKod Oddziału NFZ - odbiorcy komunikatuZgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia
kod-nad1Kod nadawcy komunikatudo 24 znakówKod nadawcy - wg systemu informatycznego podmiotu finansującego
nr-umowy1Numer umowydo 24 znakówNr umowy POZ w systemie informatycznym OW NFZ
okres-rok1Rok4 cyfryRok sprawozdawczy w formacie RRRR
okres-typ1Typ1 duża literaTyp okresu sprawozdawczego

M - miesiąc

Obecnie zawsze "M"
okres-nr1Nr okresu2 cyfryNumer okresu sprawozdawczego w rokuDla typu okresu = "M" - liczba 1..12
typ-listy1Typ listy1 duża literaP - lista pełna świadczeniodawcy

R - przyrostowa

Typ przekazywanych list wynika z zapisów w umowie zawartej pomiędzy OW NFZ i świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
id-inst1Identyfikator instalacjido 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy (id instancji bazy danych; dotyczy świadczeniodawców posiadających rozproszoną strukturę organizacyjną) Jeżeli nie zdefiniowano, to wpisać 0
nr-gen1Numer generacjiliczba (3,0)Nr kolejnej generacji komunikatu w ramach umowy, okresu i danej instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy. Podany numer służyć będzie aplikacji wczytującej komunikat do zablokowania ponownego importu komunikatu o tym samym lub mniejszym nr-gen w ramach umowy, okresu i danej instalacjiAplikacja generująca komunikat powinna umieszczać w nim:

a) listy pełne - wszystkie deklaracje przedstawiane przez świadczeniodawcę do rozliczenia w ramach bieżącego okresu sprawozdawczego, wczytanie listy pełnej zastępuje listę wcześniej przesłanych deklaracji w ramach danej umowy i danego okresu sprawozdawczego,

b) listy przyrostowe - deklaracje:

- złożone

- zmodyfikowane (w tym wycofane) od czasu ostatniego ich potwierdzenia

1deklaracja0-nDeklaracjaDane deklaracji
id-dekl1Identyfikator deklaracjiliczba (10,0)Jednoznaczny identyfikator deklaracji w ramach instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcyUnikatowy id deklaracji w ramach wszystkich deklaracji zarejestrowanych w danej instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy identyfikowanej przez id-inst
nr-mod1Numer modyfikacjiliczba (4,0)Kolejny numer modyfikacji danych deklaracji o danym id-dekl w danej instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy
operacja1Operacja1 duża literaM - dopisanie lub modyfikacja danych

U - usunięcie danych

Dla list pełnych zawsze M
kod_typu1Kod typu deklaracjido 5 znakówKod typu deklaracji uzgodniony pomiędzy NFZ a świadczeniodawcą
zdarz-rodz1Rodzaj zdarzenia1 duża literaRodzaj zdarzenia:

Z - złożenie deklaracji (dokonanie wyboru)

W - wycofanie deklaracji (rezygnacja z opieki)

Dla list pełnych zawsze "Z". Przekazywanie zdarzeń "W" w listach pełnych traktowane jest jako błąd
zdarz-data1Data zdarzeniadataData zdarzenia
stud_uczen0-1Student/uczeń1 duża literaN - nie dotyczy

U - deklaracja dotyczy miejsca nauki

Z - deklaracja dotyczy miejsca zamieszkania

2personel1PersonelPersonel
id-rodz-nr1Rodzaj numeru identyfikacyjnego1 duża literaRodzaj numeru identyfikacyjnego personelu:

L - nr prawa wykonywania zawodu lekarza

P- nr prawa wykonywania zawodu pielęgniarki położnej

id-nr1Nr identyfikacyjnydo 20 znakówNumer identyfikacyjny odpowiedni dla rodzaju numeru identyfikacyjnegoDla rodzaju numeru identyfikacyjnego = "L" - należy podać pełny numer prawa wykonywania zawodu wg obowiązującego standardu - 7 cyfr
pesel-personelu1Numer PESEL11 znakówNumer PESEL lekarza, pielęgniarki, położnej
umowa-personel1Identyfikator zawartej umowydo 50 znakówIdentyfikator umowy zawartej z NFZ
2pacjent0-1PacjentDane pacjenta, którego dotyczy deklaracja
npesel-p1PESEL pacjenta11 znaków
oddz-nfz1Oddział NFZdo 2 cyfrOddział NFZ pacjenta/opiekuna według adresu zamieszkaniaKod zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia. W sytuacji, gdy nie można ustalić kodu OW NFZ, należy podać kod oddziału wojewódzkiego wg siedziby świadczeniodawcy
2uczen0-1Dane uczniaPodawane obligatoryjnie dla deklaracji dotyczących medycyny szkolnej
pesel-s1Nr PESEL dla uczniów11 znaków
klasa1Oznaczenie klasydo 3 znakówOznaczenie klasy w sposób uzgodniony pomiędzy NFZ a świadczeniodawcą
2szkola0-1Dane szkołyPodawane obligatoryjnie dla deklaracji dotyczących medycyny szkolnej
3adres1Adres szkoły
kod-pocztowy1Kod pocztowy6 znakówKod pocztowy
miejscowosc1Miejscowośćdo 30 znakówMiejscowość
ulica1Ulicado 30 znakówUlica
nr-domu1nr-domudo 8 znakówNr domu
nr-lokalu0-1nr lokaludo 8 znakówNr lokalu
3typszkoly1Typ szkoły
kod1Kod typudo 2 znakówKod typu szkoły uzgodniony pomiędzy NFZ i świadczeniodawcą

Listy oczekujących - komunikat przesyłany przez świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących

PoziomZnacznikiKrotnośćNazwaFormatOgraniczenia i inne
elementatrybuty[wartość domyślna]Opiszależności
0komunikat1KomunikatElement główny komunikatu
typ-komunikatu1Typ4 znakiTyp komunikatuPrzyjmuje wartość "OCZS"
wersja1Nr wersji komunikatu3 znakiIdentyfikuje wersję formatu komunikatuPrzyjmuje wartość "1.1"
kod-odb1Kod odbiorcy komunikatudo 5 znakówKod odbiorcy komunikatuZgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia
kod_sw0-1Kod nadawcydo 24 znakówNadany przez system informatyczny odbiorcyObowiązkowy dla świadczeniodawców, którzy podpisali umowy z NFZ
data_gen1Data + czas generacjidata i czasData i czas, kiedy plik został wygenerowany RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Jest to data aktualności niniejszego dokumentu, który zbiorczo zawiera dane o dowolnej liczbie list oczekujących. Poszczególne listy mają własne daty aktualności danych o czasie i liczbie oczekujących. Ta data określa moment wygenerowania dokumentu z systemu świadczeniodawcy
1swiadczeni odawca_o pis1Opis świadczeniodawcy wysyłającego niniejszy dokument
kod-swiadcz0-1Kod nadany świadczeniodawcy przez podmiot finansującydo 24 znakówKod nadany świadczeniodawcy przez podmiot finansujący
reg-swiadc1Pierwsze 9 cyfr REGON9 cyfrPierwsze 9 cyfr numeru REGON świadczeniodawcy udzielającego świadczenia
komorka0-1VII część kodu resortowego komórki świadczeniodawcy, w której zrealizowano świadczenie3 cyfry [000]VII część kodu resortowego komórki świadczeniodawcy, w której zrealizowano świadczeniePodawany, jeżeli został nadany; w przeciwnym wypadku przyjmuje wartość "000"
typkom1VIII część kodu resortowego4 cyfryTyp komórki organizacyjnejZgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
1lista1-nLista oczekujących
2rodz-listrodzaj_listy1Rodzaj listy1 literaM= lista dla świadczeń wysokospecjalistycznych kontraktowanych przez MZ

W= lista dla świadczeń wysokospecjalistycznych kontraktowanych przez NFZ

S= lista dla świadczeń udzielanych na oddziałach szpitalnych

A= lista dla świadczeń specjalistycznych udzielanych nie na oddziale szpitalnym

3nr-listy1Numer listy
regon-wykon1Pierwsze 9 cyfr REGON9 cyfrPierwsze 9 znaków numeru REGON świadczeniodawcy udzielającego świadczenia
nr-wykon1VII część kodu resortowego3 cyfry [000]Numer komórki organizacyjnej
typ-wykon1VIII część kodu resortowego4 cyfryTyp komórki organizacyjnej
kod-listy0-1Kod świadczenia -w numerze listydo 30 znakówTylko w przypadku listy dla świadczeń wysokospecjalistycznych -kod świadczenia ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń
el-dod0-1Dodatkowe elementy identyfikatora listydo 50 znakówOpcjonalnie
2inf-szczeg1
lb_oczek1Liczba osób oczekującychliczba do 5 cyfrLiczba osób oczekujących
sr_czas_oczek11Średni przewidywany czas oczekiwania wg kategorii cz. 1liczba (4,1)Przewidywany średni czas oczekiwania w dniachPrzewidywany średni czas oczekiwania określony zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia.

Kategoria wynika z kryterium medycznego określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy. Kod kategorii ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem finansującym

sr-czas-rzeczywisty11Średni rzeczywisty czas oczekiwania wg kategorii cz. 1liczba (4,1)Rzeczywisty średni czas oczekiwania w dniachRzeczywisty średni czas oczekiwania określony zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia

Kategoria wynika z kryterium medycznego określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy. Kod kategorii ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem finansującym

sr_czas_oczek21Średni przewidywany czas oczekiwania wg kategorii cz. 2liczba (4,1) Przewidywany średni czas oczekiwania w dniachPrzewidywany średni czas oczekiwania określony zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia.

Kategoria wynika z kryterium medycznego określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy. Kod kategorii ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem finansującym

sr-czas-rzeczywisty21Średni rzeczywisty czas oczekiwania wg kategorii cz. 2liczba (4,1)Rzeczywisty średni czas oczekiwania w dniachRzeczywisty średni czas oczekiwania określony zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia.

Kategoria wynika z kryterium medycznego określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy. Kod kategorii ustalony między świadczeniodawcą a adresatem komunikatu

sr_czas_oczek31Średni przewidywany czas oczekiwania wg kategorii cz. 3liczba (4,1)Przewidywany średni czas oczekiwania w dniachPrzewidywany średni czas oczekiwania określony zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia.

Kategoria wynika z kryterium medycznego określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy. Kod kategorii ustalony między świadczeniodawcą a adresatem komunikatu

sr-czas-rzeczywisty31Średni rzeczywisty czas oczekiwania wg kategorii cz. 3liczba (4,1) Rzeczywisty średni czas oczekiwania w dniachRzeczywisty średni czas oczekiwania określony zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia.

Kategoria wynika z kryterium medycznego określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy. Kod kategorii ustalony między świadczeniodawcą a adresatem komunikatu

okres-sprawozd1Okres sprawozdawczymm:rrrr
2elem-kol0-nDane dotyczące oczekującychDla rodzajów list "M" i "W"
numer1Numer na liścieliczba (8,0) Numer zarejestrowania na liście -bezwzględny, stały
data_wpisu1Data wpisudata + czasData i godzina dokonania wpisu
wpis_nazwisko1Nazwisko wpisującegodo 40 znakówNazwisko dokonującego wpisu na listę lub zmieniającego wpis
wpis_imie1Imię wpisującegodo 30 znakówImię dokonującego wpisu na listę lub zmieniającego wpis
rozpoznanie1Rozpoznaniedo 100 znaków
dop-czas0-1Dopuszczalny czasliczba (3,0) Dopuszczalny czas oczekiwania określony zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy
3oczekujący1Dane o oczekującym
kod-ide1Kod identyfikatorado 3 znakówZgodnie z tabelami nr 1 i 1a załącznika nr 1 do rozporządzenia
id-nr1Numer identyfikatorado 20 znaków
nazwisko1Nazwisko oczekującegodo 40 znaków
imie1Imię oczekującegodo 40 znakówImię (imiona) oczekującego - najwyżej dwa
telefon0-1Numer telefonudo 40 znakówNumer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem
3swb_adres1Adres świadczeniobiorcy lub osoby kontaktowej
kod_kraju1Kod kraju2 znakiZgodnie z ISO 3166-1
kod_pocztowy1Kod pocztowy5 znakówBez kreski oddzielającej
miejscowosc1Nazwa miejscowoścido 30 znaków
adres1Adres - ulica, nr domu i lokaludo 44 znaków
3modyfikac ja1-nWpisanie na listę lub zmiana terminuModyfikacja lub pierwszy zapis
nr-mod1Numer modyfikacjiliczba (3,0) Numer modyfikacji danych o osobie1, gdy pierwszy zapis
data-mod1Data modyfikacjidataData zmiany
pozycja1Pozycja w kolejceliczbaNumer względny dla świadczenia
data_swiadcz_p rzed1Data świadczeniadataPlanowana data rozpoczęcia świadczenia usługi przed zmianąJest to również pierwotna planowana data
data_swiadcz_po1Data świadczeniadataData planowana rozpoczęcia świadczenia usługi po zmianie
kod_kategorii1Kod kategoriido 3 znakówZastosowana kategoria, mająca wpływ na wyznaczony terminKategoria wynika z kryterium medycznego określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy.

Kody ustalone pomiędzy adresatem komunikatu i świadczeniodawcą

data_skreslenia0-1Data skreśleniadataData skreślenia z listy oczekujących
data-wykonania0-1Data rozpoczęcia wykonania świadczeniadataWypełniane tylko wtedy, gdy przyczyną skreślenia jest wykonanie świadczenia
dane-szpital10-1Kod przyczyny głównej4 znakiWypełniane tylko wtedy, gdy przyczyną skreślenia jest wykonanie świadczenia na oddziale szpitalnym.

Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

dane-szpital20-5Kody zrealizowanych procedurWypełniane tylko wtedy, gdy przyczyną skreślenia jest wykonanie świadczenia na oddziale szpitalnym.

Według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych

przyczyna_skreslenia0-1Przyczyna skreślenia z listy oczekujących1 cyfra1 = wykonanie świadczenia przez świadczeniodawcę

2 = powiadomienie przez osobę wpisaną na listę oczekujących o rezygnacji

3 = zaprzestanie wykonania świadczenia danego rodzaju

4 = inna przyczyna

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - rok 2006 - W komunikacie przekazywane są informacje o świadczeniach realizowanych w 2006 r. przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, którzy złożyli deklarację wyboru

PoziomZnacznikiKrotnośćNazwaFormat [wartość OpisOgraniczenia i inne zależności
elementatrybutydomyślna]
0komunikat1KomunikatElement główny komunikatuW komunikacie ujmowane są świadczenia finansowane ze środków publicznych
typ-kom1Typ komunikatu3 znakiTyp komunikatuPrzyjmuje wartość "POW"
wersja1Nr wersji3 znakiNumer wersji komunikatuPrzyjmuje wartość "1.0"
platnik1Kod odbiorcy komunikatudo 5 znakówKod - odbiorcy komunikatu
kod-swd1Kod nadawcy komunikatudo 24 znakówKod nadany świadczeniodawcy przez system informatyczny płatnika
okres-rok1Rok4 cyfryRok w formacie RRRRRazem z polami okres-typ, okres-nr określa okres sprawozdawczy
okres-typ1Typ1 duża literaTyp okresu: M - miesiącObecnie zawsze "M"
okres-nr1Nr okresu2 cyfryNumer okresu w rokuDla typu okresu = "M"- liczba 1..12
id-inst1Identyfikator instalacjido 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy
nr-gen1Nr generacjiliczba (3,0) Nr kolejnej generacji komunikatu w ramach okresu z danej instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy. Podany numer służy wyłącznie aplikacji wczytującej komunikat do zablokowania ponownego importu komunikatu o tym samym nr-gen w ramach danej instalacji
data-gen1Data + czas generacji danych do komunikatudata + czasData + czas generacji danych do komunikatu
data-od1Data początkudataData początku okresu, za który przesyłane są świadczenia.

Data początkowa musi zawierać się w okresie sprawozdawczym

data-do1Data końcadataData końca okresu, za który przesyłane są świadczenia.

Data końcowa musi zawierać się w okresie sprawozdawczym

1personel1-nPersonel
id-rodz1Rodzaj numeru identyfikacyjnegodo 2 znakówRodzaj numeru identyfikacyjnego personelu:

L - nr prawa wykonywania zawodu lekarza POZ

P - nr prawa wykonywania zawodu położnej - w przypadku położnej podstawowej opieki zdrowotnej

PR - nr prawa wykonywania zawodu pielęgniarki - w przypadku pielęgniarki środowiskowej, pielęgniarki rodzinnej

PS - nr prawa wykonywania zawodu pielęgniarki - w przypadku pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

id-nr1Nr identyfikacyjnydo 20 znakówNumer identyfikacyjny odpowiedni dla rodzaju numeru identyfikacyjnegoDla id-rodz = "L" - należy podać pełny numer prawa wykonywania zawodu wg obowiązującego standardu - 7 cyfr
nr-mod1Nr modyfikacjido 4 cyfrKolejny numer modyfikacji danych
oper-typ1Operacja1 duża literaRodzaj operacji:

M - dopisanie lub modyfikacja danych

U - usunięcie

oper-data1Data operacjidataData operacji na danychData dopisania lub wykonania ostatniej modyfikacji danych
2dane-swiadcz0-1Dane o świadczeniach
3polozna-poz0-1Położna POZTylko dla rodzaju numeru identyfikacyjnego "P"
swd-profil-pol0-1Świadczenia profilaktyczne, w tym wizyty patronażowedo 5 cyfrŚwiadczenia profilaktyczne, w tym wizyty patronażowe
swd-diag-pol0-1Świadczenia diagnostycznedo 5 cyfrŚwiadczenia diagnostyczne
swd-piel-pol0-1Świadczenia pielęgnacyjnedo 5 cyfrŚwiadczenia pielęgnacyjne
swd-lecz-pol0-1Świadczenia leczniczedo 5 cyfrŚwiadczenia lecznicze
swd-rehab-pol0-1Świadczenia rehabilitacyjnedo 5 cyfrŚwiadczenia rehabilitacyjne
3p-srodszkol0-1Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowaniaTylko dla rodzaju numeru identyfikacyjnego "PS"
licz-swd-bil0-1Liczba świadczeń do badań bilansowychdo 5 cyfrLiczba wykonanych świadczeń do badań bilansowych
liczba-wykon-bad-przes0-1Liczba badań przesiewowychdo 5 cyfrLiczba wykonanych badań przesiewowych
licz-sz-ochr0-1Liczba szczepień ochronnychdo 5 cyfrLiczba szczepień ochronnych wykonanych po kwalifikacji lekarskiej w gabinetach profilaktyki w szkole
licz-prob-szk0-1Liczba wykonanych świadczeń uczniom z problemami szkolnymido 5 cyfrLiczba wykonanych świadczeń uczniom z problemami szkolnymi
liczba-swd-profil0-1Liczba udokumentowanych świadczeń profilaktycznychdo 5 cyfrLiczba udokumentowanych świadczeń profilaktycznych
3p-srod0-1Tylko dla rodzaju numeru identyfikacyjnego "PR"
swd-profil-srod0-1Świadczenia profilaktyczne, w tym wizyty patronażowe dla pielęgniarek środowiskowychdo 5 cyfrŚwiadczenia profilaktyczne, w tym wizyty patronażowe
swd-diag-srod0-1Świadczenia diagnostyczne dla pielęgniarek środowiskowychdo 5 cyfrŚwiadczenia diagnostyczne
swd-piel-srod0-1Świadczenia pielęgnacyjne dla pielęgniarek środowiskowychdo 5 cyfrŚwiadczenia pielęgnacyjne
swd-lecz-srod0-1Świadczenia lecznicze dla pielęgniarek środowiskowychdo 5 cyfrŚwiadczenia lecznicze
swd-rehab-srod0-1Świadczenia rehabilitacyjne dla pielęgniarek środowiskowychdo 5 cyfrŚwiadczenia rehabilitacyjne
03lek-poz0-1Tylko dla rodzaju numeru identyfikacyjnego "L"
wyk-wiz-dom0-1Liczba wykonanych wizytdo 4 cyfrLiczba wykonanych wizyt domowych
patronaze0-1Patronaże do 6. tygodnia życiado 4 cyfrLiczba świadczeń profilaktycznych
wykon-badan-bilansowe0-1Liczba wykonanych badań bilansowychdo 4 cyfrLiczba wykonanych badań bilansowych
wy-bad-bilan0-1Wykonane badania bilansowe dwa, cztery lata i sześć latdo 4 cyfrWykonane badania bilansowe dwa, cztery lata i sześć lat
3kom-org-wyk1Komórka organizacyjna udzielająca świadczeniaDane komórki wykonującej
regon-wykon1Pierwsze 9 cyfr REGON-9 znakówPierwsze 9 cyfr numeru REGON świadczeniodawcy udzielającego świadczenia
nr1VII część kodu resort.3 cyfry [000]Numer komórki organizacyjnej
typ-komorg1VIII część kodu resort.4 cyfryTyp komórki organizacyjnej

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - rok 2006 - W komunikacie przekazywane są informacje o świadczeniach realizowanych w 2006 r. przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom spoza terenu objętego właściwością oddziału Funduszu, z którym świadczeniodawca zawarł umowę

PoziomZnacznikiKrotnośćNazwaFormat [wartośćOpisOgraniczenia i inne zależności
elementatrybutydomyślna]
0komunikat1KomunikatElement główny komunikatuW komunikacie ujmowane są świadczenia finansowane ze środków publicznych
typ1Typ komunikatu3 znakiTyp komunikatuPrzyjmuje wartość "POD"
wersja1Nr wersji3 znakiNumer wersji komunikatuPrzyjmuje wartość "1.0"
platnik1Kod odbiorcy komunikatudo 5 znakówKod odbiorcy komunikatu
kod-swd1Kod nadawcy komunikatudo 24 znakówKod nadany świadczeniodawcy przez system informatyczny płatnika
okres-rok1Rok4 cyfryRok w formacie RRRRRazem z polami okres-typ, okres-nr określa okres sprawozdawczy
okres-typ1Typ1 duża literaTyp okresu: M - miesiącObecnie zawsze "M"
okres-nr1Nr okresu2 cyfryNumer okresu w rokuDla typu okresu = "M"- liczba 1..12
id-inst1Identyfikator instalacjido 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy
nr-gen1Nr generacjiliczba (3,0) Nr kolejnej generacji komunikatu w ramach okresu z danej instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy. Podany numer służy wyłącznie aplikacji wczytującej komunikat do zablokowania ponownego importu komunikatu o tym samym nr-gen w ramach danej instalacji
data-gen1Data + czas generacji danych do komunikatudata + czasData + czas generacji danych do komunikatu
data-od1Data początkudataData początku okresu, za który przesyłane są świadczenia.

Data początkowa musi zawierać się w okresie sprawozdawczym

data-do1Data końcadataData końca okresu, za który przesyłane są dane.

Data końcowa musi zawierać się w okresie sprawozdawczym

1personel1-nPersonel
id-rodz1Rodzaj numeru identyfikacyjnego1 literaRodzaj numeru identyfikacyjnego personelu:

L - lekarz

P - pielęgniarka

id-nr1Nr identyfikacyjnydo 20 znakówNr identyfikacyjny odpowiedni dla rodzaju numeru identyfikacyjnegoDla id-rodz = "L" - należy podać pełny numer prawa wykonywania zawodu wg obowiązującego standardu - 7 cyfr
oper-typ1Operacja1 duża literaRodzaj operacji:

M - dopisanie lub modyfikacja danych

U - usunięcie

oper-data1Data operacjidataData operacji na danych
2dane-lecz1-nDane związane z udzielaniem świadczenia
dane-jedn1ŚwiadczenieDane o świadczeniu
data-udz1Data udzieleniadataData udzielenia świadczenia
pesel1PESEL pacjenta11 cyfrPESEL pacjenta
3przyczyna0-1PrzyczynyDane o przyczynachDla rodzaju numeru identyfikacyjnego "L"
przyczyny1Przyczyna udzielenia3 znakiPrzyczyna udzielonego świadczenia wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych3 pierwsze znaki
3procedura0-5Dla rodzaju numeru identyfikacyjnego "P"
id-proc1Identyfikator proceduryliczba (4,0) Według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych
krotnosc1Krotność wykonania proceduryliczba (2,0) Krotność wykonania procedury
3kom-org-wyk1Komórka organizacyjna udzielająca świadczeniaDane komórki wykonującej
regon-wykon1Pierwsze 9 cyfr REGON9 znakówPierwsze 9 cyfr numeru REGON świadczeniodawcy udzielającego świadczenia
nr1VII część kodu resort.3 cyfry [000]Numer komórki organizacyjnej
typ-komorg1VIII część kodu resort.4 cyfryTyp komórki organizacyjnej

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - rok 2006 - W komunikacie przekazywane są informacje o świadczeniach udzielonych w 2006 r. przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji

PoziomZnacznikiKrotnośćNazwaFormat [wartość OpisOgraniczenia i inne zależności
elementatrybutydomyślna]
0komunikat1KomunikatElement główny komunikatuW komunikacie ujmowane są świadczenia finansowane ze środków publicznych
typ1Typ komunikatu3 znakiTyp komunikatuPrzyjmuje wartość "KOR"
wersja1Nr wersji3 znakiNumer wersji komunikatuPrzyjmuje wartość "1.1"
platnik1Kod odbiorcy komunikatudo 5 znakówKod - odbiorcy komunikatu
kod-swd1Kod nadawcy komunikatudo 24 znakówKod nadany świadczeniodawcy przez system informatyczny podmiotu finansującego
okres-rok1Rok4 cyfryRok w formacie RRRRRazem z polami okres-typ, okres-nr określa okres sprawozdawczy
okres-typ1Typ1 duża literaTyp okresu: M - miesiącObecnie zawsze "M"
okres-nr1Nr okresu2 cyfryNumer okresu w rokuDla typu okresu = "M"- liczba 1..12
id-inst1Identyfikator instalacjido 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcyW celu zapewnia jednoznacznej identyfikacji elementów XML z wszystkich komunikatów pochodzących od danego świadczeniodawcy i dotyczących udzielonych przez niego świadczeń przekazujący komunikat poprzez podanie id-inst powinien zapewnić unikalność źródła danych (instancji bazy danych), z których przesyła dane do odbiorcy
nr-gen1Nr generacjiliczba (3,0) Nr kolejnej generacji komunikatu w ramach okresu z danej instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy. Podany numer służy wyłącznie aplikacji wczytującej komunikat do zablokowania ponownego importu komunikatu o tym samym nr-gen w ramach danej instalacji
data-gen1Data + czas generacji danych do komunikatudata + czasData + czas generacji danych do komunikatu
data-od1Data początkudataData początku okresu, za który przesyłane są świadczenia.

Data początkowa musi zawierać się w okresie sprawozdawczym

data-do1Data końcadataData końca okresu, za który przesyłane są świadczenia.

Data końcowa musi zawierać się w okresie sprawozdawczym

1swiadczenie1-nŚwiadczenie
id-swd1Identyfikator świadczeniado 18 cyfrJednoznaczny identyfikator świadczenia w ramach instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy
kod-swda1Kod świadczeniado 8 znakówZgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia
nr-mod1Nr modyfikacjiliczba (4,0) Kolejny numer modyfikacji danych świadczenia o danym identyfikatorze świadczeniaPodczas importu u odbiorcy dane świadczenia podlegają aktualizacji, o ile nr-mod wczytywanego świadczenia jest większy od nr-mod w bazie danych odbiorcy
oper-typ1Operacja1 duża literaRodzaj operacji:

M - dopisanie lub modyfikacja danych świadczenia

U - usunięcie świadczenia

W przypadku omyłkowego wykonania operacji usunięcia przywrócenie danych wymaga wykonania operacji ponownego dopisania całego zestawu danych opisującego świadczenie z nowym identyfikatorem świadczenia
oper-data1Data operacjidataData operacji na danychData dopisania lub wykonania ostatniej modyfikacji danych świadczenia (w szczególności usunięcia świadczenia)
2pacjent0-1PacjentDane pacjenta
kod-ident1Kod identyfikatora osobydo 3 znakówRodzaj numeru identyfikacyjnego pacjenta/opiekunaZgodnie z tabelami nr 1 i 1a załącznika nr 1 do rozporządzenia
identyfikator1Numer identyfikacyjnydo 20 znakówNumer identyfikacyjnyJeżeli PESEL - to 11 znaków
imie0-1Imiędo 20 znakówImię
imie20-1Drugie imiędo 20 znakówDrugie imięOpcjonalnie
nazwisko0-1Nazwiskodo 40 znakówNazwisko
kod-teryt0-1Identyfikator gminy z rejestru TERYT7 cyfrIdentyfikator gminy wg miejsca zamieszkania pacjenta bądź pobytuIdentyfikator gminy wg miejsca zamieszkania pacjenta bądź pobytu; jeżeli nie jest możliwe ustalenie - kod terytorialny według adresu placówki, w której udzielono świadczenia. Rejestr TERYT, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
data-urodz1Data urodzeniadataData urodzenia pacjenta
plec1Płeć1 cyfraDane statystyczne o pacjencie - płeć:

0 - płeć nieokreślona

1 - mężczyzna

2 - kobieta

9 - nieznana

Zgodnie z ISO 5218
upraw1Kod tytułu uprawnienia pacjentado 2 znakówKod tytułu uprawnienia pacjentaZgodnie z kolumną 2 tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia
kod-dokum1Kod dokumentudo 2 znakówKod dokumentu potwierdzającego uprawnieniaZgodnie z kolumną 3 tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Nie jest podawany wyłącznie w przypadku udzielenia świadczenia ubezpieczonemu na podstawie umowy zawartej z NFZ

ident-dokum1Identyfikator dokumentudo 20 znakówIdentyfikator dokumentuZgodnie z kolumną 4 tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia
dod-upraw1Kod tytułu dodatkowego uprawnieniado 7 znakówKod tytułu uprawnienia dodatkowegoZgodnie z tabelą nr 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Podawany w przypadku, gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących pacjentowi

nazwa-dokum-dod1Nazwa dokumentudo 30 znakówNazwa dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowePodawany w przypadku, gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących pacjentowi
dane-ident-dokum1Dane identyfikujące dokumentdo 50 znakówDane identyfikujące dokumentPodawany w przypadku, gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących pacjentowi
3adres-poza-polska0-1Adres miejsca zamieszkania (poza granicami Polski) Adres miejsca zamieszkania (poza granicami Polski)
kraj1Kraj zamieszkania poza granicami Polski2 literyKraj zamieszkania poza granicami PolskiWedług ISO 3166-1
kod-poczt-poza1Kod pocztowydo 10 znakówKod pocztowy
miejscowosc-poza1Miejscowośćdo 30 znakówMiejscowość
ulica-poza1Ulicado 30 znakówUlica
nr-domupoza0-1Nr domudo 8 znakówNr domu
nr-lokalupoza0-1Nr lokaludo 8 znakówNr lokalu
3adres-w-polsce0-1Adres miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejAdres miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
kod-poczt1Kod pocztowydo 5 znakówKod pocztowy
miejscowosc-11Miejscowośćdo 30 znakówMiejscowość
ulica1Ulicado 30 znakówUlica
nr-domu0-1Nr domudo 8 znakówNr domu
nr-lokalu0-1Nr lokaludo 8 znakówNr lokalu
3koord0-1Dane dla koordynacji
kraj-inst1Kraj właściwy2 literyKod krajuKod kraju wg ISO 3166-1
kod-dokumentu0-1Kod dokumentu1 literaKod dokumentuZgodnie z kolumną 3 tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia
skr-naz-inst1Skrót nazwydo 30 znakówSkrót nazwy instytucji
nr-inst-wlasc0-1Numer identyfikacyjny instytucjido 27 znakówNumer identyfikacyjny instytucji właściwej
zakr-swiadc1Zakres świadczeńdo 200 znakówZakres świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu w rozumieniu przepisów o koordynacji
data-poczsw0-1Data początku okresu, w którym przysługuje prawo do świadczeńdataData początku okresu, w którym przysługuje prawo do świadczeń zgodnie z dokumentemPodawane, o ile występuje na dokumencie uprawniającym
data-konsw1Data końca okresu, w którym przysługuje prawo do świadczeńdataData końca okresu, w którym przysługuje prawo do świadczeń zgodnie z dokumentem
2dane-jedn1-nŚwiadczenie jednostkoweDane o świadczeniu jednostkowym
data-pocz1Data początkudataData początku realizacji świadczenia jednostkowego
data-kon1Data końcadataData końca realizacji świadczenia jednostkowego
3personel0-1Personel realizującyPersonel realizujący
id-rodzpers1Rodzaj numeru identyfikacyjnego1 duża literaRodzaj numeru identyfikacyjnego personelu:

L - nr prawa wykonywania zawodu lekarza

P - nr prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej

F - nr prawa wykonywania zawodu felczera

id-nrpers1Nr identyfikacyjnydo 20 znakówNumer identyfikacyjny odpowiedni dla rodzaju numeru identyfikacyjnegoDla rodzaju numeru identyfikacyjnego = "L" - należy podać pełny numer prawa wykonywania zawodu wg obowiązującego standardu - 7 cyfr
3przyczyny-a0-1PrzyczynyDane o przyczynach
glowna-p1Przyczyna główna3 znakiPrzyczyna główna według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych3 pierwsze znaki
3procedura0-5
id-proc1Identyfikator proceduryliczba (4,0) Według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych
krotnosc1Krotność wykonania proceduryliczba (2,0) Krotność wykonania procedury
3kom-org-wyk1Komórka organizacyjna udzielająca świadczeniaDane komórki wykonującej
regon-wykon1Pierwsze 9 cyfr REGON9 znakówPierwsze 9 cyfr numeru REGON świadczeniodawcy udzielającego świadczenia
nr-31VII część kodu resort.3 cyfry [000]Numer komórki organizacyjnej
typ-komorg1VIII część kodu resort.4 cyfryTyp komórki organizacyjnej
3dane-rozlicz0-nid-rozlicz
4podstawa1Podstawa prawna rozliczeń z podmiotem finansującym
rodzaj1Rodzaj podstawy1 duża literaU - podpisana umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych

I - inna

nr-umowy0-1Nr umowydo 24 znakówNr umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnychObligatoryjne, o ile rozliczenie odbywa się na podstawie umowy
sposob1Sposób rozliczenia1 duża literaL - w ramach limitu umowy

P - poza limitem umowy

Dla podstawy = I zawsze P
koordynacja1Czy dotyczy rozliczania usług udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji1 duża literaZawsze T - dotyczy rozliczania usług udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji
4rozlicz1dane do rozliczania
kod-swiadcz1Kod świadczeniado 30 znakówKod świadczenia uzgodniony pomiędzy świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych
inf-niezbed11Niezbędne informacje

cz. 1

do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 1
inf-niezbed21Niezbędne informacje

cz. 2

do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 2
inf-niezbed31Niezbędne informacje

cz. 3

do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 3
inf-niezbed41Niezbędne informacje

cz. 4

do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 4
inf-niezbed51Niezbędne informacje

cz. 5

do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 5
inf-niezbed61Niezbędne informacje

cz. 6

do 250 znakówInformacje niezbędne do rozliczenia, jeśli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych cz. 6
1 § 11 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2005 r. (Dz.U.05.266.2248) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2005 r.