Zakres niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze... - Dz.U.2004.213.2167 - OpenLEX

Zakres niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.213.2167

Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 28 września 2004 r.
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Na podstawie art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:
1. 
Apteki gromadzą informacje zawierające dane o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem", oraz z budżetu państwa.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1, są gromadzone i przechowywane w formie elektronicznej.
1. 
Zakres przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, określony dla każdego wydanego opakowania refundowanego leku lub wyrobu medycznego, obejmuje:
1)
identyfikator apteki, na który składają się:
a)
dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON apteki,
b)
trzy cyfry dodatkowo identyfikujące aptekę, uzgodnione między apteką a Funduszem;
2)
datę przyjęcia recepty do realizacji;
3)
numer nadany w trakcie realizacji recepty w aptece;
4)
datę wydania leku lub wyrobu medycznego - jeżeli jest inna niż data, o której mowa w pkt 2;
5)
kod typu recepty przyjmujący wartość:
a)
"7" - dla recept na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych,
b)
"8" - dla recept, których wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z pózn. zm.2)), z zastrzeżeniem lit. c,
c)
"9" - dla recept na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne produkty lecznicze, oznaczone symbolem "Rp.w",
d)
"2" - dla recept wystawionych na kuponach dołączanych do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej;
6)
numer recepty - jeżeli występuje na recepcie;
7)
numer potwierdzający identyfikację pacjenta, jeżeli występuje na recepcie, a w przypadku korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - numer poświadczenia o prawie do świadczeń zdrowotnych, a w razie braku poświadczenia - numer identyfikacyjny znajdujący się na dokumencie uprawniającym do korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;
8)
identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta, a w przypadku bezdomnego - identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce siedziby świadczeniodawcy, u którego została wystawiona recepta, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty albo symbol państwa, w którym znajduje się instytucja właściwa dla osoby korzystającej ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;
9) 1
 wskaźnik dotyczący recepty, przyjmujący wartość:
a)
1 - w przypadku gdy na recepcie występuje adnotacja "pro auctore" lub "pro familia",
b)
0 - w przypadkach innych niż wymienione w lit. a;
10)
kod uprawnień dodatkowych pacjenta, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub kod uprawnień dla pacjentów chorujących na choroby określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", zgodnie z którym wydano refundowany lek lub wyrób medyczny; w przypadku braku takich uprawnień przekazywana informacja zawiera znak "X";
11)
rodzaj identyfikatora leku lub wyrobu medycznego przyjmujący wartość:
a)
0 - dla leku lub wyrobu medycznego, o którym mowa w pkt 12,
b)
1 - dla leku recepturowego,
c)
2 - dla leku lub wyrobu medycznego niewymienionego w lit. a i b;
12) 2
 numer kodowy leku lub wyrobu medycznego (EAN), jeżeli został nadany;
12a) 3
 wskaźnik dotyczący leku, przyjmujący wartość:
a)
1 - w przypadku gdy przy leku występuje adnotacja "nie zamieniać" lub "NZ",
b)
0 - w przypadkach innych niż wymienione w lit. a;
13)
liczbę wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;
14)
wartość wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;
15)
kod odpłatności za lek lub wyrób medyczny przyjmujący wartość:
a)
0 - dla leku lub wyrobu medycznego wydanego bezpłatnie,
b)
1 - dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za opłatą ryczałtową,
c)
3 - dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 30 %,
e)
5 - dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 50 %;
16)
kwotę podlegającą refundacji z tytułu wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;
17)
datę wystawienia recepty;
17a) 4
 datę realizacji recepty od dnia;
18)
umieszczony na recepcie identyfikator podmiotu upoważnionego do wystawiania recept, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
19)
umieszczony na recepcie numer prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty albo felczera.
2. 
Jeżeli dziewiętnasta cyfra numeru recepty ma wartość "5", apteka nie musi przekazywać informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 18.
3. 
Jeżeli dziewiętnasta cyfra numeru recepty ma wartość "6", apteka nie musi przekazywać informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 19.
4. 
Jeżeli dziewiętnasta cyfra numeru recepty ma wartość "7", apteka nie musi przekazywać informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 19.
1. 
Apteki przekazują dane, o których mowa w § 2, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z Funduszu oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu, właściwemu ze względu na siedzibę apteki.
2. 
Fundusz przekazuje dane, o których mowa w § 2, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z budżetu państwa właściwym ministrom.
1. 
Dane, o których mowa w § 3, są przekazywane w formie komunikatów elektronicznych.
2. 
Sposób budowy komunikatu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
3. 
Komunikaty, o których mowa w ust. 1, są dostarczane na nośniku umożliwiającym odczyt danych w sposób cyfrowy albo poprzez teletransmisję komunikatu.
1. 
Przekazywanie komunikatów, o których mowa w § 4 ust. 1, obejmuje następujące fazy:
1)
pierwszą - rejestrację w aptece faktu wysłania komunikatu elektronicznego;
2)
drugą - przekazanie informacji w sposób określony w § 4 ust. 3;
3)
trzecią - rejestrację faktu otrzymania przekazanego przez aptekę komunikatu elektronicznego;
4)
czwartą - potwierdzenie faktu otrzymania komunikatu elektronicznego lub przyczynę odrzucenia komunikatu.
2. 
Potwierdzenie otrzymania komunikatu elektronicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przekazywane jest aptece, która przekazała komunikat, wraz z datą jego przyjęcia lub odrzucenia.
3. 
Błędy lub inne nieprawidłowości dotyczące niektórych recept, stwierdzone w komunikacie wśród danych o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, nie mogą powodować odrzucenia danych o obrocie dotyczących pozostałych recept, przekazanych w tym komunikacie w prawidłowej postaci.
1. 
Apteki przekazują dane, o których mowa w § 3 ust. 1, w terminach przekazywania zestawienia, o którym mowa w art. 63 ust. 3 ustawy.
2. 
Fundusz przekazuje dane, o których mowa w § 3 ust. 2, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (Dz. U. Nr 98, poz. 903 i Nr 108, poz. 1028 oraz z 2004 r. Nr 104, poz. 1110).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.

ZAŁĄCZNIK  5

WZÓR BUDOWY KOMUNIKATU ELEKTRONICZNEGO

grafika

WZÓR BUDOWY KOMUNIKATU ELEKTRONICZNEGO (tabela)

PoziomZnacznikiKrotnośćOpis
ElementAtrybuty
0mz:komunikat1Element główny komunikatu
xmlns:mz1Przestrzeń nazw
typ1Identyfikator komunikatu (LEK)
wersja1Numer wersji komunikatu (1.06)
1mz:producent0-1Informacje o producencie oprogramowania, które generuje komunikat
nazwa1Nazwa producenta i ewentualne inne dane kontaktowe
wersja1Oprogramowanie, które wygenerowało przesłany komunikat
e-adres0-1Adres elektroniczny producenta
1mz:dokument1Element obejmujący wszystkie dane dotyczące przekazywanego dokumentu
id1Identyfikator dokumentu
nr1Kolejny numer przesłania dokumentu o tym samym id
zakres0-1 [C]Określenie zakresu przekazywanych danych (C-całość, F-fragment)
tryb0-1 [Z]Wskaźnik zamknięcia sprawozdania (Z-zamknięcie, N-nie)
data1Data przygotowania dokumentu
2mz:nadawca1Dane nadawcy dokumentu
3mz: podmiot1Dane identyfikujące nadawcę
typ0-1 [0]Typ symbolu identyfikującego nadawcę
0 -> 9 cyfr (pierwszych cyfr numeru Regon)
1 -> 12 cyfr (9 pierwszych cyfr Regon + 3 cyfry nr-u komórki organizacyjnej)
9 -> inny symbol ustalony między nadawcą a odbiorcą
symbol1Uzgodniony między nadawcą a odbiorcą symbol nadawcy
2mz:odbiorca1Dane odbiorcy dokumentu
3mz:podmiot1Dane identyfikujące odbiorcę
typ0-1 [0]Typ symbolu identyfikującego odbiorcę
0 -> 9 cyfr (pierwszych cyfr numeru Regon)
1 -> 12 cyfr (9 pierwszych cyfr Regon + 3 cyfry nr-u komórki organizacyjnej)
9 -> inny symbol ustalony między nadawcą a odbiorcą
symbol1Uzgodniony między nadawcą a odbiorcą symbol odbiorcy
2mz:sprawozdanie1Zestaw danych objętych sprawozdaniem
symbol1Uzgodniony między nadawcą i odbiorcą symbol sprawozdania
korekta0-1 [S]Wskaźnik informujący, czy jest to sprawozdanie okresowe (S) czy jego korekta (K)
data1Data przygotowania tej części sprawozdania
3mz:okres1Dane definiujące okres, którego dotyczy sprawozdanie
typ0-1 [P]Kod typu okresu sprawozdawczego, którego dotyczą przesyłane dane (P-pół miesiąca, M-miesiąc, K-kwartał, R-rok)
rok1Rok, w którym zawarty jest okres sprawozdawczy
nr1Numer kolejny okresu w roku (np. dla połówek miesiąca 1-24)
data-od1Data pierwszego dnia okresu sprawozdawczego
data-do1Data ostatniego dnia okresu sprawozdawczego
3mz:komorka-org1Dane identyfikujące aptekę, której dotyczy sprawozdanie
regon1Pierwsze 9 cyfr numeru REGON (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia)
nr0-1 [000]Dodatkowy nr apteki (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia)
2mz:pozycja0-nZestaw danych opisujących pozycję dokumentu
id1Unikalny nr pozycji w ramach określonego sprawozdania okresowego
tryb0-1 [D]Określenie, czy pozycja ma być dopisana (D), usunięta (U) czy poprawiona (P)
3mz:swiadczenie1Zestaw danych charakteryzujących świadczenie
4mz:zlecenie0-1Zestaw danych charakteryzujących fazę wystawiania recepty
data1Data wystawienia recepty (§ 2 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia)
data-od0-1Data, od której można realizować receptę
5mz:dokument-zlec1Dane precyzujące rodzaj i nr recepty
typ1Kod typu recepty (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia)
nr0-1Nr recepty (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia)
pro0-1 [0]Wskaźnik "pro auctore" lub "pro familia" (§ 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia)
5mz:komorka-org0-1Dane identyfikujące podmiot upoważniony do wystawienia recepty
regon1Identyfikator świadczeniodawcy - 9 cyfr numeru REGON lub numeru nadanego przez NFZ (§ 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia -człon I)
nr0-1 [000]Nr komórki organizacyjnej (§ 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia -człon II)
5mz:lekarz0-1Dane dotyczące lekarza wystawiającego receptę
nr1Nr prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej receptę (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia)
4mz:pacjent1Zestaw danych związanych z pacjentem, któremu wystawiono receptę
5mz:ubezpieczenie1
kod-oddzialu1Identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu lub symbol państwa instytucji właściwej dla osoby korzystającej ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji (§ 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia)
5mz:nr-pacjenta0-1Dane identyfikujące pacjenta
typ0-1 [0]Rodzaj numeru służącego do identyfikacji pacjenta:
2 - w przypadku osoby objętej przepisami o koordynacji, posiadającej poświadczenie wydane przez NFZ;
3 - w przypadku osoby objętej przepisami o koordynacji, posiadającej jeden z formularzy serii E-100;
4 - w przypadku osoby objętej przepisami o koordynacji, posiadającej Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;
5 - numer PESEL;
6 - w przypadku osoby spoza UE ubezpieczonej w Polsce, nieposiadającej numeru PESEL
nr1Numer potwierdzający identyfikację pacjenta (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia). W przypadku gdy atrybut "typ" przyjmuje wartość "6" podawany jest numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646), § 3 ust. 1 pkt 2 lit. g
4mz:usluga1Zestaw danych związanych z usługą realizacji recepty
data1Data przyjęcia recepty do realizacji (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia) lub data dokonania korekty recepty, jeżeli jest to sprawozdanie korygujące
data-do0-1Dla leków recepturowych data wydania leku (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia), dla leków pozostałych - taka sama jak data przyjęcia do realizacji
data-pierw0-1Data pierwotnego przyjęcia recepty do realizacji - przekazywana w przypadku korekty
nr1Numer recepty nadany w aptece w trakcie realizacji recepty (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia)
5mz:autoryzacja0-1Zestaw danych służących do potwierdzenia wykonania usługi na rzecz pacjenta
typ0-1 [0]Rodzaj numeru autoryzacji
nr1Numer potwierdzający identyfikację pacjenta (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia)
5mz:lek1-nZestaw danych charakteryzujących wydany lek
nz0-1 [0]Określa, czy lekarz umieścił adnotację "nie zamieniać" przy leku: 0 - można zamieniać, 1 - nie można zamieniać
uprawnienie1Kod uprawnień pacjenta przyjęty przy wydaniu danego leku (§ 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia)
odpłatnosc1Kod odpłatności za lek (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia)
refundacja1Kwota podlegająca refundacji (§ 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia)
6mz:lek-ean1-nZestaw danych opisujących wydane opakowania leku
katalog1Typ kodu leku (§ 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia)
kod0-1Kod leku - EAN13 lub EAN14 (§ 2 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia)
ilość1Liczba wydanych opakowań leku o określonym kodzie EAN13 lub EAN14 (§ 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia)
wartość1Wartość wydanych opakowań leku o tym kodzie EAN13 lub EAN14 (§ 2 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia)

Wyjaśnienie:

[X] w kolumnie "Krotność" oznacza wartość domyślną.

1 § 2 ust. 1 pkt 9 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 17 maja 2007 r. (Dz.U.07.97.647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2007 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 marca 2011 r. (Dz.U.11.57.297) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2011 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 12a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 17 maja 2007 r. (Dz.U.07.97.647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2007 r.
4 § 2 ust. 1 pkt 17a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 17 maja 2007 r. (Dz.U.07.97.647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2007 r.
5 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 maja 2007 r. (Dz.U.07.97.647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2007 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.160.996) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 marca 2011 r. (Dz.U.11.57.297) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2011 r.